Aktualno

Na teh straneh Vas obveščamo o vseh novostih pri delu Inštituta ter Vas seznanjamo z aktualnimi informacijami, ki bi Vas utegnile zanimati.

11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Standard je bil poslan v soglasje še Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

11. 6. 2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na podlagi predloga Komisije za SRS na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel in posredoval v javno razpravo  naslednja predloga:                        
- Pojasnilo k SRS 11
- Spremembe SRS 2016
- Spremembe SRS 2016 – označene spremembe

Javna razprava  poteka do 4. septembra 2018. Pripombe in predloge lahko do tega datuma posredujete na info@si-revizija.si na priloženem obrazcu.

8. 6. 2018

Sklep o prenehanju Slovensko poslovnofinančnega standarda 6 je objavljen v Uradnem listu RS 39/2018, z dne 8. 6. 2018.

4. 6. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

4. 6. 2018

Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. točko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-14/2018 z dne 22. 5. 2018 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji seji dne 4. 6. 2018 sprejel

SKLEP O PRENEHANJU SLOVENSKO POSLOVNOFINANČNEGA STANDARDA 6
Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013), sprejet 12. 12. 2013.

Pojasnilo Slovenski poslovnofinančni standard 6 Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013) preneha veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

28. 5. 2018

Obveščamo vas, da smo skupaj z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem zaključili s prevodom prvega dela prenovljenih Mednarodnih standardov revidiranja. Objavljeni so na spletni strani Mendarodni standardi revidiranja (MSR), in sicer naslednji:
Razlagalni slovar (objava maj 2018)
Prenovljeni MSR 250: Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov
Prenovljeni MSR 260: Komuniciranje s pristojnimi za upravljanje
Prenovljeni MSR 570: Delujoče podjetje
Prenovljeni MSR 700: Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih
MSR 701: Sporočanje ključnih revizijskih zadev v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 705: Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja
Prenovljeni MSR 706: Odstavki o poudarjanju zadev in o drugih zadevah
Prenovljeni MSR 720: Revizorjeve naloge, povezane z drugimi informacijami

Ob tej priložnosti vas obveščamo, da v sodelovanju z Agencijo nadaljujemo s prevajanjem sprememb preostalih standardov revidiranja ter Kodeksa poklicne etike računovodskih strokovnjakov, zaključek pa pričakujemo jeseni 2018.

S tem bo uspešno zaključen skupni projekt Inštituta in Agencije, ki je bil začet jeseni 2017 ter zagotovljeno, da bodo Mednarodni standardi revidrianja, objavljeni v slovenskem jeziku, usklajeni z originalom.

7. 5. 2018

Izšla je nova številka revije SIR*IUS.

13. 4. 2018

Strokovni svet je 12. 3. 2018 na 3. raven Hierarhije pravil notranjega revidiranja, točko b. Splošno sprejeta strokovna pravila (načela, standardi in drugo) o notranjem revidiranju v praksi, uvrstil dokument COSO Upravljanje tveganj v organizaciji v povezavi s strategijo in delovanjem organizacije, Povzetek, junij 2017.

8. 3. 2018

Revizijski svet je na svoji seji dne 8. 3. 2018 sprejel besedilo Stališča 1 - Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

Besedilo stališča je usklajeno z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem in bo postalo veljavno, ko da nanj soglasje tudi Svet Agencije.

2. 3. 2018

Od začetkov revidiranja v Sloveniji je minilo že 25 let, zato je čas, da preverimo, kako na nas gledajo naročniki in kako ocenjujejo našo kakovost. V ta namen se v sodelovanju in s podporo Slovenskega inštituta za revizijo izvaja raziskava o kakovosti revidiranja v Sloveniji, in sicer na podlagi anonimne ankete, ki zajema 20 vprašanj, odgovori nanje pa vzamejo približno 10 minut.

Pričakujemo, da bodo rezultati raziskave dali koristne informacije o zaznavanju kakovosti revizijskih družb s strani uporabnikov naših storitev.

Zato ob tej priložnosti apeliramo na revizijske družbe, da svoje naročnike (vodje računovodstev) spodbudijo k izpolnitvi spletne ankete, prav tako pa k temu pozivamo vse vodje računovodstev, zaposlene pri gospodarskih družbah, katerih računovodski izkazi se revidirajo.

Spletna anketa se nahaja tukaj.

Vsem v naprej hvala za vaš prispevek.

Strani