Pripombe na SRS in PSR

Predlagatelj Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) Datum
Unija d.o.o. kristinka.vukovic@unija.com 24.7.2018

 

Številka standarda

Številka odstavka

Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev
8

19

črtati prva dva stavka Besedilo se podvaja.
30-35

 

ali 1.63

    SRS 1.63 ureja oprostitev zgolj za družbe:

 

Organizacija najemnica, ki po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, velja za mikro ali majhno družbo...

Smiselno urediti izvzem tudi za vse podjetnike,  društva...

 

Predlagatelj Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) Datum
Mojca Štepic

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Mojca.stepic@gov.si, 01 400 33 47 1.8.2018

 

Številka standarda

Številka odstavka

Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev
35

35.22.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Državni zbor RS na svoji 38. seji 15.2.2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – Zakon o socialnem podjetništvu (UL RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18), ki je stopil v veljavo 15.3.2018.

 

Z novelo se odpravljata tip A in B socialnih podjetij, ki sta do sedaj ločevala socialna podjetja glede na to, ali so status pridobila iz naslova izvajanja v zakonu opredeljenih dejavnosti socialnega podjetništva (tip A) in na socialna podjetja tipa B, ki so pridobila status iz naslova zaposlovanja določenega deleže težje zaposljivih oseb.

Prav tako omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da ni več zakonsko opredeljenih specifičnih dejavnosti socialnega podjetništva (5. člen).

Novela uvaja tudi popolno omejitev izplačila dobička oziroma presežke prihodkov nad odhodki (drugi odstavek 11. člena).

Glede na navedeno mora socialno podjetje pozitiven poslovni izid, ki ga socialno podjetje ustvari v celoti razporediti in uporabiti v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo in ne le tistega, ki je rezultat izvajanja dejavnosti socialnega podjetništva (11. člen).

35

35.23.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.24.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.25.

črtanje navedbe "iz dejavnosti socialnega podjetništva" Isto kot pri številki odstavka 35.22.
35

35.31. f)

35.31. g)

35.31. h)

Navedbo "povprečno število zaposlenih" dopolniti z", ki so bili zaposleni v socialnemu podjetju najmanj devet mesecev  v letu" V 3. alineji tretjega odstavka 22. člena je navedeno, da se z računovodskim standardom med drugim ugotavlja tudi število zaposlenih delavcev v obdobju najmanj devetih mesecev v letu.
35

35.31. j)

črtanje celotne točke Z novelo zakona socialnim podjetjem ni več potrebno izpolnjevati pogojev o predpisanem obsegu prihodkov iz dejavnosti socialnega podjetništva niti števila oziroma sestave zaposlenih (spremenjen 8. člen)

 

Predlagatelj Kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) Datum
Vesna Bartolj Maver

 

vesna.bartolj@rdraj.si
GSM: 040 70 40 56

30.8.2018

 

Številka standarda

Številka odstavka

Predlog spremembe predlagane določbe

Utemeljitev

1.

1.63.

Poleg organizacij najemnic, ki se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za mikro in majhne družbe, bi k odločitvi o pripoznavanju najemov kot sredstev, dodali tudi organizacije najemnice, ki so ustanovljene po Zakonu o društvih in niso zavezane k reviziji v skladu z 27.členom ZDru-1.

Tudi majhna društva/klubi se sedaj pri svojem poslovanju poslužujejo  poslovnih najemov (npr. kombijev za prevoz oseb, gasilskih vozil, razne opreme, poslovnih prostorov, ...).

Glede na to, da je predlog, da se lahko mikro in majhne organizacije (po ZGD) samostojno odločijo, ali bodo najeme pripoznavale kot sredstvo ali kot odhodek iz naslova najemnine, je smiselno, da imajo to pravico do izbire tudi organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih.

2. 2.40. (nov) V vezi posebnosti najema majhnih vrednosti in posebnosti za mikro in majhne družbe ter društva se smiselno uporablja SRS 1.63 Tudi v tem SRS 2 – Neopredmetena sredstva bi morali imeti določbo iz SRS 1.63.
6. 6.24. (dodan d)

V vezi posebnosti najema majhnih vrednosti in posebnosti za mikro in majhne družbe ter društva se smiselno uporablja SRS 1.63

Tudi v tem SRS 6 – Naložbene nepremičnine bi morali imeti določbo iz SRS 1.63.