Glava
The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)

6. mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)

 

PovabiloPolona Pergar Guzaj

Spoštovane lanice in lani IIA – Slovenskega inštituta, udeleenke in udeleenci konference, spoštovani gostje!

Spet je leto naokoli in spet nas akata dva dneva, polna zanimivih vsebin!

as, v katerem ivimo, je hiter in poln sprememb. To za nas, notranje revizorje, predstavlja še poseben izziv. Lahko je prilonost, lahko nevarnost. Celovit pristop k upravljanju tveganj, etinost delovanja, kakovost korporativnega upravljanja, vse to so podroja, ki bodo tudi v prihodnje predstavljala temelj delovanja organizacij.

Program letošnje konference vkljuuje zanimive teme in izjemne predavatelje! Teme smo povezali na nain, ki prikazuje kompleksnost poslovanja in izzivov, ki so pred nami. Praktino ni organizacije, v kateri ne bi bili kljuni vodenje, upravljanja tveganj, informacijska tehnologija, varnost in etika.

Naše letne konference so postale dogodek, kjer se vsaj enkrat na leto sreamo, druimo, poklepetamo in izmenjamo izkušnje, ki nam dajo mo in energijo za naprej. Zato vam elim prijetno mreenje.

Konference pa so tudi prilonost, da sami z vprašanji usmerjate dogajanja, zato se vkljuite. Zlasti okrogla miza bo prilonost, da izmenjamo poglede in najdemo ideje za prihodnost!

elim si, da bi vam na konferenci pridobljena znanja koristila pri vsakodnevnem delu!

Polona Pergar Guzaj
predsednica IIA – Slovenskega inštituta

6. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Kompleksnost poslovanja in izzivi pred nami

Ljubljana, 29. in 30. maj 2017
Biotehnika fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Program

1. dan

29. maj 2017

8.30-9.00

Uvodni nagovor
mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta

9.00-9.45

Notranja revizija nikoli ne spi1
mag. Angela Witzany, Chairman of the Board, IIA Global

9.45-10:15

Iz nič v vesolje,
Dušan Olaj, ustanovitelj in generalni direktor podjetja DUOL,  d. o. o.

10.15-10.45

Odmor za kavo in druženje

10.45-11.30

Upravljanje tveganj v praksi
mag. Maja uteri, predsednica SI.RISK

11.30-12.15

Revidiranje odnosa do tveganj – praktini primer1
Martin Stevens, Audit director at Gjensidige, Norveška

12.15-14.00

Odmor za kosilo

14:00-14.45

Digitalna liila ali digitalna preobrazba?
Monika Zajc
, Pošta Slovenije

14.45-15.30

Novosti na področju IT-ja: kaj moramo vedeti notranji revizorji?2
Mag. Višnja Komnenić, HIIR in ISACA Hrvaška

15.30-16.15

Več kot le varnost informacij2
Ramona Vindiš, Volvo

16.15-16.30

Zaključek 1. dneva

 

Večerno druženje članov IIA na ladjici
(ni vkljueno v ceno konference; prijave na info@si-revizija.si; cena 25,00 € – poravna se na ladjici)

2. dan

30. maj 2017

8.30-9.00

Kakšni lastniki smo Slovenci?
Mirjam Hočevar, Pivovarna Laško Union 

9.00-9.30

Svetovalni posli notranje revizije2
Jasna Turković, predsednica HIIR

9.30-10:00

Tudi v občinah se da! – primer MOL: 1. del: vidik notranje revizije,
dr. Slavka Kavčič

10:00-10:30

Tudi v občinah se da! – primer MOL: 2. del: vidik nadzornega odbora,
mag. Nataša Koprivšek

10.30-11.00

Odmor za kavo in druženje

11.00-11.45

Whistle blowerji v Sloveniji
dr. Alma Sedlar, KPK

11.45-12.30

Predstavitev govorcev okrogle mize/panela
Janja Skamlić, mag. Mojca Koder, mag. Irena Novak

12.30-14.00

Okrogla miza/panel: Vpliv  zrelosti okolja na razvoj notranje revizije?

13.45-14.00

Zaključek 2. dneva

1Predavanje bo v angleškem jeziku.
2Predavanje bo v hrvaškem jeziku.
Organizator si pridruje pravico do spremembe programa.


Na konferenco se lahko prijavite tukaj, če ste registrirani v SIS, pa tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udelebo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 15. maja 2017. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Za vnos ur dodatnega izobraevanja v register vas prosimo, da v prijavnico obvezno vpišete vpisno številko, e ste vpisani v register.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, noitvah, prevozih ... kontaktirate preko e-naslova info@si-revizija.si.

Za udelenino na 6. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblašenega revizorja oziroma pooblašenega ocenjevalca vrednosti, znaša udelenina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Prosimo, da se prijavite im prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udelebe ne bomo mogli ve zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udelenino je treba nakazati na poslovni raun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred zaetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4560-17.

Po dolobah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraevanja se pooblašenim revizorjem, pooblašenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim raunovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
- za pooblašene revizorje: B
- za pooblašene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokliite na 01/568 55 54.

Predavatelji

mag. Angela Witzany, CIA, QIAL, CRMA

Mag. Angela WitzanyMag. Angela Witzany je aktualna predsednica odbora IIA Global, kar je najvišja funkcija te globalne organizacije, vodilne na podroju notranje revizije. Poleg tega je vodja notranje revizije v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, vodilnem ponudniku ivljenjskih zavarovanj v Avstriji.

V okviru IIA je v zadnjih devetih letih opravljala številne vodstvene vloge kot prostovoljka. V asu vodenja inštituta IIA – Avstrija je ve let delovala kot vodja stalne delovne skupine na podroju zavarovalništva. Bila je tudi lanica odbora evropskega inštituta ECIIA. Kot notranja revizorka deluje v zavarovalništvu od leta 1997, kjer je sodelovala pri vzpostavitvi in razvoju nove funkcije notranje revizije. Leta 2001 je prevzela vodenje notranjerevizijske slube, trenutno je zadolena za notranjo revizijo skupine v Avstriji in centralni ter vzhodni Evropi.

Povzetek predavanja

Vsak predsednik odbora IIA ima svoj moto, njen je »Notranja revizija nikoli ne spi«. Kot predsednica to misel promovira na številnih konferencah, kjer poudarja, da mora biti notranja revizija verodostojna, zanesljiva in mora imeti mone odnose z deleniki, da je lahko kos izzivom dinaminega in kompleksnega poslovnega okolja. Izhajajo iz lastnih izkušenj, bo spodbujala druge, naj uporabljajo celovit nain razmišljanja, da bo njihovo delo pripomoglo uspehu organizacije.


Martin Stevens, FCA, CIA, CFSA, CRMA

Martin StevensMartin Stevens je direktor notranje revizije v zavarovalnici Gjensidige na Norveškem. Skupina Gjensidige je vodilna Norveška zavarovalnica, ki deluje v nordijskih in baltskih dravah. Kot aktivni lan IIAja trenutno vodi razvoj IIA-jeve norveške mree za upravljanje tveganj, ki pripravlja brošuro z naslovom Smernice za delovanje funkcije upravljanja tveganj. V obdobju od 2009-2016 je bil lan odbora IIA Norveške, 4 leta pa tudi njegov predsednik. Med letoma 2010 in 2016 je bil tudi lan upravnega odbora ECIIA – evropske zveze IIA inštitutov. Martin ima izkušnje tako iz zunanje revizije, kjer je delal kot pooblašeni revizor, kot tudi na operativni ravni in vodstvenih poloajih; bil je vodja poravnav na banki, finanni direktor drube, pa tudi kontroler, upravljavec tveganj in svetovalec za upravljanje tveganj. lan IIA je 30 let in v tem obdobju je aktivno prispeval k razvoju notranje revizije na Norveškem, kot lan upravnega odbora ECIIA pa je prispeval tudi k razvoju smernic za notranje revidiranje in upravljanje tveganj.


Monika Zajc

Monika ZajcMonika Zajc e ve kot 15 let gradi svojo poslovno pot na vodilnih poloajih tehnoloških podjetij pri upravljanju in transformaciji poslovanja. Ne vodi samo ljudi, ampak spodbuja vizijo in spremembe, omogoa sodelovanje in odprto komunikacijo, zdruuje kritino razmišljanje, organizacijsko znanje in strateški ut. Sklepa strateška zavezništva in podjetja vodi ter usmerja na povsem novi ravni.
Delovala je v tehnoloških podjetjih, kot so SAS Institute, RRC in SAP, kjer je vrsto let vodila regijsko ekipo ekspertov za 27 razlinih industrij in mnoico aplikativnih rešitev. Pred prevzemom direktorskega mesta v najvejem herinskem podjetju Pošte Slovenije oktobra lani, je na SAP-u vodila CEE regijo kot COO Program Manager. Vsa leta je pridobivala izkušnje iz Coachinga, Design Thinkinga ter Digitalne transformacije, ki jih s pridom uporablja tudi v lokalnem okolju.
Ima bogate in dolgoletne izkušnje iz transformacijskega voditeljstva tako v korporativnem kot domaem okolju, kjer so bili vedno cilji širitev poslovanja, vpeljeva novih storitev in poslovnih modelov, doseganje in preseganje zastavljenih poslovnih rezultatov ter širitev poslovanja na tuje trge.

Povzetek predavanja

Digitalna liila ali digitalna preobrazba?
Digitalizacija je danes povsod in v digitalni revoluciji ni nihe premajhen, da bi postal zmagovalec, in nihe ni dovolj velik, da bi bil nepremagljiv. Naša odloitev je bila, ali bomo podjetje preoblikovali in postavili stranko v sam center ali ne. e ne bomo storili niesar, je verjetnost nedoseganja rezultatov blizu 100 %. Digitalni liila namre ne bodo trajala veno! Z vami bom delila zgodbo, kako smo pripravili našo digitalno strategijo, kako smo se uili nanašati liila in kako smo se na koncu odloili za popolno preobrazbo.


mag. Višnja Komneni

Mag. Višnja KomneniMag. Višnja Komneni je lanica izvršnega odbora Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (HIIR), prva podpredsednica hrvaškega odseka ISACA in lanica upravnega odbora hrvaškega odseka ISACA. Je pomonica direktorja Sektorja za notranjo revizijo v HEP, d. d. Diplomirala je na Fakulteti za elektrotehniko in raunalništvo (FER) v Zagrebu in magistrirala na Fakulteti za organizacijo in informatiko (FOI Varadin) na podroju varnosti in revizije informacijskih sistemov. Ima ve kot 25 let delovnih izkušenj v informatiki in varnosti informacijskih sistemov, od tega zadnjih 17 let v notranji reviziji informacijskih sistemov. Višnja je tudi nosilka ve certifikatov, med drugim je pooblašena notranja revizorka, vodilna revizorka ISO/IEC 27001 in upravljavka tveganj ISO/IEC 27005. V svoji karieri je objavila številne znanstvene in strokovne lanke s podroja notranje revizije informacijskih sistemov, kot predavateljica pa je sodelovala na številnih hrvaških in mednarodnih konferencah ter posvetih s podroja notranje revizije informacijskih sistemov. Je predavateljica na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, na katedri za raunovodstvo in revizijo, Ekonomski fakulteti v Reki in Fakulteti organizacije in informatike v Varadinu, na katedri za revizijo in varnost informacijskih sistemov. Poleg tega je dolgoletna predavateljica na seminarjih za pridobitev hrvaškega nacionalnega certifikata za notranjega revizorja informacijskih sistemov. Poleg e navedenih HIIR in ISACA je tudi lanica zdruenj CIGRE in HDK (Hrvaško društvo za kvaliteto).

Povzetek predavanja

Informacijski sistemi so postali sestavni del vsakega poslovnega sistema in njegov vsakodnevni utrip. Naša odvisnost od informacijskih sistemov in informacijsko-komunikacijskih tehnologij nenehno raste. To prinaša monost številnih zlorab, o katerih e obstaja bogata praksa. Vse to so razlogi, da je potreba po revidiranju informacijskih sistemov vse monejša. Funkcija revizorja informacijskih sistemov tako postaja nepogrešljiva, saj sodelovanje revizorjev informacijskih sistemov zagotavlja spoštovanje dogovorjenih standardov tudi v praksi. Prepoznavanje in vrednotenje tveganj, poveznih z informacijskimi in komunikacijskimi sistemi, predstavljanje opredeljenih tveganj informacijske tehnologije ter zahtevanih standardov varnosti poslovodstvu, vse to so razlogi, da notranji revizorji informacijskih tehnologij postajajo sestavni del organizacij, izvajanje revizij informacijskih sistemov pa nujen del aktivnosti v poslovnih sistemih. V svoji predstavitvi bo Višnja prikazala znanja, kompetence in vešine, ki jih potrebuje dober revizor informacijskih sistemov. Prikazala bo tudi nekaj praktinih primerov notranjih revizij informacijskih sistemov; notranjo revizijo varnosti baze Oracle z doloitvijo manjkajoih notranjih kontrol v njej s prikazom "Gap detection" ter notranjo revizijo dostopov. Vse to bo prikazala s pomojo orodij CAAT's oz. s pomojo raunalniško podprtih revizijskih orodij.


Ramona Vindiš, CISA

Ramona VindišRamona Vindiš je diplomirana matematiarka, ki od leta 2014 skrbi za varnost informacijske tehnologije (IT Security Officer) v skupini Volvo na Švedskem. Na podroju informacijske tehnologije ima ve kot 30 let izkušenj. Zadnjih 10 let je glavno podroje njenega dela varnost informacijskih sistemov. Je strokovnjakinja za doloanje sprejemljive ravni tveganj, ki izhajajo iz informacijske tehnologije, prepreevanje neelenega razkrivanja informacij, vzpostavitve okvirov za varnost in informacijsko varnost poslovodnih informacijskih sistemov, ustrezno odzivanje na varnostne incidente, povezane z uporabo informacijske opreme in storitev ter izvajanje forenzinih pregledov elektronsko shranjenih informacij (ESI).

Od leta 2007 je bila v Volvu zadolena za varnost informacijskih tehnologij in skladnost s standardom ISO 27001. Še prej pa je bila v Volvu 7 let zadolena za vodenje sodelavcev, financ in strank na podroju informacijske podpore rešitvam za vodenje dokumentnih sistemov ter vodja vzdrevanja informacijskih sistemov na podroju poslovne administracije. Je lanica ISACA.


Mirjam Hoevar

Mirjam HoevarMirjam Hoevar je namestnica glavnega direktorja Pivovarna Laško Union (od leta 2015). Pred tem (2011–2015) je bila lanica uprave Pivovarne Laško in Pivovarne Union, odgovorna za finance in IT. Pred zdruitvijo obeh pivovarn je opravljala številne funkcije v Pivovarni Union (od projektne vodje za IT, vodje IT, pomonice finannega direktorja do finannega direktorja).
Po izobrazbi je diplomirana matematiarka, ki je po zaetnih izkušnjah v IT-ju opravljala številne odgovorne naloge v obeh pivovarnah. Po uvedbi sistema za nartovanje virov so jo pritegnili operativni procesi v drubi in finanno podroje, kjer je v letu 2002 prevzela strateške naloge in koordinacijo finannega podroja. V asu prestrukturiranja skupine Pivovarne Laško je poleg opravljanja rednih strateških in operativnih nalog aktivno sodelovala pri prestrukturiranju in v procesu prevzema s strani pivovarne Heineken. Njene trenutne naloge vkljuujejo poslovno prestrukturiranje, upravljanje sprememb in proces vkljuitve v skupino Heineken.

Povzetek predavanja

Kakšni lastniki smo Slovenci?
Na vprašanje, kakšni lastniki smo Slovenci, ni enoznanega odgovora, kajti obstaja ve vrst lastništva. Veliko raziskav je pokazalo, da so slovenska podjetja v dravni lastni manj dobikonosna, manj produktivna, manj konkurenna in manj uspešna. Poskusi menederskih prevzemov v obdobju zadnjih 20 let, ob podpori politike, lobijev in odvetnikov, so pustili veliko finanno škodo, ki bo vplivala tudi na nadaljnji razvoj Slovenije in prihodnje generacije. Na alost sta obe slabi praksi (menederski prevzemi in dravno lastništvo) še vedno prisotni, predvsem zaradi osebnih interesov, ki še vedno prevladujejo nad poslovnimi in dokazujejo, da se nismo veliko nauili iz lastnih napak.
Upravljanje dravnih podjetij je po veini organizirano skladno s vsemi standardi, kodeksi in zakonodajo (nadzorni svet, revizijska in druge komisije, uprava drube, neodvisna sluba za notranjo revizijo). Cilj lastnikov oz. njihovih predstavnikov v nadzornih in upravljavskih organih pa ni nujno poslovno usmerjen. Prevekrat jih vodijo osebni interesi, skriti pod krinko preglednosti, dravne »srebrnine« in ciljev podjetja.
Obstajajo uspešna podjetja v lasti Slovencev, ki niso uspešna samo v Sloveniji, ampak tudi na mednarodnih trgih. Kljuna razlika s prej omenjenimi pa so lastniki z jasno strategijo ter jasnimi in merljivimi poslovnimi cilji.
Aktivno sodelovanje v zgodbi razvozlavanja lastniško-dolniškega primera Pivovarne Laško, od neuspelega menederskega prevzema preko skupine podjetij v dravni lasti do podjetja z uglednim mednarodnim lastnikom, sem kot lanica uprave, odgovorna za finance, videla in doivela vse navedene naine upravljanja. Danes je Pivovarna Laško Union, d. o. o., uspešno podjetje, katerega lastnik je najveji pivovar v Evropi – Heineken. Cilj upravljanja skupine Heineken predstavlja osnovno skrb za blagovne znamke.
Notranja revizija pa je eden od pomembnih orodij, ki s poznavanjem notranjerevizijske stroke in neodvisnim delovanjem lahko pripomore k pozitivnim spremembam, ki jih Slovenija potrebuje.


Jasna Turkovi

Jasna TurkoviJasna Turkovi je predsednica Hrvaškega inštituta notranjih revizorjev (HIIR oz. The IIA Croatia). Zadnjih šest let je zaposlena kot višja revizorka v drubi Mercury Processing Services International, katere dejavnost je procesiranje plailnih transakcij.

Z veletnimi izkušnjami je pridobila številna ekspertna znanja na podroju upravljanja projektov, ocene investicijskih elaboratov, notranjega svetovanja in informacijske tehnologije. V obdobju od leta 1995–2000 je opravljala ve razlinih funkcij, najprej je bila direktorica Informatike PLIVE. Z notranjo revizijo se je zaela ukvarjati leta 2000, najprej kot direktorica korporativne notranje revizije, zadolene za revizijo poslovanja v dravah, v katerih je poslovala takratna Skupina PLIVA, kasneje je bila krajši as vodja notranje revizije poslovanja v Zagrebškem holdingu, katerega osnovna dejavnost je upravljanje komunalnih dejavnosti mesta Zagreb. Jasna je ena je od ustanoviteljic HIIR-a in aktivna udeleenka vseh 8 konferenc, ki jih je organiziral inštitut, pa tudi lanica organizacijskega odbora konference, predavateljica in moderatorka. Prav tako je kot predavateljica sodelovala na domaih in tujih konferencah ter posvetih.

Zadnjih nekaj let kot predavateljica sodeluje na mednarodnih konferencah notranjih revizorjev IIA Avstrije, Slovenije in Srbije, lansko leto je predavala tudi na konferenci CEE na Madarskem. Bila je aktivna sodelavka zadnje raziskave CBOK kot projektna vodja za Hrvaško in recenzentka poroila o zrelosti notranje revizije (CBOK Internal Audit Maturity report).

Povzetek predavanja

Kolikokrat ste e slišali ali sami uporabili stavek: "Dober dan, sem notranji revizor in tu sem, da vam pomagam." Še pomembneje je, koliko tej trditvi verjamejo vaši deleniki oz. stranke. Vas poslovodstvo vidi kot revizorja ali svetovalca?
Ob vse veji potrebi po uinkovitem upravljanju tveganj in nadzorom sistema notranjih kontrol se uprave in revizijske komisije vse bolj obraajo na notranje revizorje. Na eni strani je zavedanje, da tradicionalna vloga notranje revizije ni dovolj, da organizacija dosee zastavljene strateške cilje, na drugi strani pa je to priznanje notranjerevizijski stroki.
Notranji revizorji lahko svetovalne storitve ponudijo na razline naine, je pa potrebno pojasnilo, kaj te storitve v resnici zajemajo. Seveda to zahteva drugaen pristop, druga znanja in kompetence. Vsi notranji revizorji se ob tem ne poutijo dobro in mnoga vodstva se s pravim svetovanjem notranjih revizorjev še niso sreali in se niti ne zavedajo, da to sploh obstaja.
Vodstvo pogosto eli ve kot le zagotovilo in uinkovite revizije, na notranje revizorje se elijo obrniti tudi kot na osebe z ekspertnimi znanji in poglobljenim vpogledom v poslovne in strateške vidike in ob tem priakujejo ideje, ki bodo obstojee prakse in neprekinjeno nadgrajevanje poslovnih procesov predstavile v povsem novi lui.
Predstavitev prikazuje svetovalne storitve v teoretskem okviru, v em se razlikujejo od storitev dajanja zagotovil kot tradicionalne storitve notranje revizije in poskuša podrobneje predstaviti razline vrste svetovalnih storitev, nakazati izzive pri izvajanju svetovalnih storitev ter na koncu prikazati razliko med revizorjem in zaupanja vrednim svetovalcem.


dr. Slavka Kavi

Dr. Slavka KaviDr. Slavka Kavi je doktorica ekonomskih znanosti, zasluna redna profesorica Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Prve njene zaposlitve so bile v gospodarstvu, pedagoško in raziskovalno dejavnost pa je najprej zaela na Biotehniški fakulteti, nadaljevala pa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Bila je predavateljica za raunovodske predmete na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Dolga leta je bila predstojnica katedre za raunovodstvo in revizijo, vodja Instituta za raunovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, vodja podiplomskega študija za raunovodstvo in revizijo, dolgoletna lanica senata, lanica komisije za podiplomski študij, lanica kadrovske komisije, lanica UO Univerze v Ljubljani itd.

Na Ekonomski fakulteti je bila mentorica mnogim doktorandom, specializantom, magistrom znanstvenega magisterija, sedanjega bolonjskega študija, številnim specializantom in diplomantom univerzitetnega in programa VPŠ. Objavila je številne znanstvene lanke (doma in v tujini), monografije, ubenike, raziskave in referate na posvetovanjih.

Na SIR-u sodeluje pri izvedbi programa za pridobitev razlinih nazivov, pri ZRFRS-ju sodeluje pri izvedbi raunovodskih šol. Redno sodeluje tudi s prakso, predvsem na podroju raunovodstva in analiz. Ima nazive: preizkušeni raunovodja, pooblašeni revizor, izvedenka Raunskega sodiša Slovenije, vešakinja ZES itd. Za svoje pedagoško delo je dobila zlato plaketo Univerze v Ljubljani in naziv zaslune profesorice Univerze v Ljubljani. Je lanica uredništva številnih domaih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih revij.

Povzetek predavanja

Obina je temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo v Sloveniji pogojujejo skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali ve naselij, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne narave, samostojno oz. samoupravno v razmerju do drave. Za izvajanje svojih pravic in dolnosti obina potrebuje materialna sredstva. Ta pridobiva z davki in drugimi dajatvami neposredno od prebivalstva in organizacij ter s finannimi izravnavami, ki jih drava zagotavlja obinam, za zagotovitev enakomerne porabe v vseh obinah. Za preverjanje, ali obina z zbranimi sredstvi gospodari po naelih gospodarnosti, uspešnosti in uinkovitosti ter uporablja zbrana sredstva namensko, je v obinah vzpostavljen politini in strokovni nadzor. Politini nadzor izvajata obinski svet (mestni svet v mestnih obinah) in nadzorni odbor; strokovni nadzor pa notranja revizijska sluba. V prispevku je najprej predstavljen strokovni nadzor, to je delovanje notranjerevizijske slube, nato pa nadzorni odbor. Ugotovljeno je, da sta oba organa samostojna in neodvisna drug od drugega, in da je med njima kar precej razlik, pa tudi podobnosti. Razlike se kaejo predvsem v nainu delovanja, sestavi in strokovnosti, podobnosti pa v temeljnih ciljih, ki so enaki ali zelo podobni, in v poroanju o ugotovitvah nadzora. Na primeru Mestne obine Ljubljana je prikazano, da je kljub zakonski nedoreenosti in neodvisnosti obeh organov sodelovanje mono in daje zelo dobre rezultate na podroju nadzora porabe javnih sredstev.


mag. Nataša Koprivšek

Mag. Nataša KoprivšekPo zaetni izkušnjah v raunovodstvu, ki so vkljuevale tudi vodstvene izkušnje vodenja raunovodstva, je mag. Nataša Koprivšek leta 2002 zaela delovati v notranji reviziji v Mestni obini Ljubljana: najprej kot višja svetovalka, leta 2005 je prevzela nadomešanje vodje notranje revizije, v letu 2007 pa tudi formalno funkcijo vodje notranje revizije.

Kot vodja notranje revizije je zadolena za vodenje slube, dolgorono in letno nartovanje, doloitev tehnik in metod vzorenja ter doloanje revizijskih ciljev, pregled in odobritev predlogov revizijskih poroil, izvajanje zahtevnejših notranjerevizijskih pregledov.

Povzetek predavanja

Predstavitev notranjerevizijske slube v Mestni obini Ljubljana in njenega revizijskega okolja,
- Organi nadzora po Usmeritvah za dravno notranje revidiranje
- Temeljna listina in sodelovanje z organi nadzora
- Navodila za delo in Etini kodeks ravnanja zaposlenih v notranjerevizijski slubi Mestne obine Ljubljana
- Uinki sodelovanja z organi nadzora


dr. Alma Sedlar

Dr. Alma SedlarDr. Alma Maruška Sedlar, profesorica filozofije in pedagogike ter doktorica znanosti, je od junija 2014 namestnica predsednika Komisije za prepreevanje korupcije. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je diplomirala z diplomskima deloma Cenzura in sovrani govor v medijih na oddelku za filozofijo ter Otroci brez spremstva in šola na oddelku za pedagogiko. Na AMEU – Fakulteti za podiplomski humanistini študij je doktorirala z disertacijo Zašita vigaev in prepreevanje korupcije ter medijske reprezentacije vigaštva.

Od leta 1990 do leta 2014 se je ukvarjala s preiskovalnim novinarstvom. Kot novinarka je sodelovala z ve mediji (NT&RC, Mladina, Veer, RTV Slovenija ...). Od leta 2008–2011 je bila namestnica glavne in odgovorne urednice revije Jana, v letih 2011–2012 pa glavna in odgovorna urednica revije Obrazi. Od leta 2009–2012 je bila predsednica Sindikata novinarjev Slovenije – Dela Revij. Leta 2007 je od Društva novinarjev Slovenije prejela nagrado bratstvo resnice (Consortium Veritatis) za izstopajoe novinarske stvaritve. Od leta 2008–2014 je bila dva mandata izvoljena lanica Novinarskega astnega razsodiša. Tik pred izidom je njena knjiga o pomenu in zašiti vigaev pri prepreevanju korupcije ter vlogi medijev pri dojemanju in zašiti vigaev.

Avtor fotografije: Joe Suhadolnik, Delo


Janja Skamli

Janja SkamliJanja Skamli je višja vodja na podroju preiskovanja prevar in reševanja sporov v EY Slovenija. Ima ve kot 15 let izkušenj v notranji in zunanji reviziji, predvsem na podroju forenzinih preiskav ter odkrivanja in prepreevanja prevar. Je lanica Zveze pooblašenih preiskovalcev prevar (ACFE) in preizkušena preiskovalka prevar (CFE).

Kot vodja forenzinih storitev v EY Slovenija in pred tem vodja preiskav v najveji slovenski zavarovalnici je vodila zapletene forenzine preiskave v Sloveniji in na Balkanu. Delala je za razline stranke in v razlinih panogah. V okviru izvajanja forenzinih preiskav je:

  • vodila zahtevne forenzine preiskave, pri katerih je šlo za domnevne kršitve KZ in notranjih pravil, tako v organizaciji kot zunaj nje. Vkljuevalo je podkupovanja, navzkrije interesov, poneverbe dokumentov, prirejanje raunovodskih izkazov, krajo zalog idr.;
  • sodelovala s pravnimi svetovalci pri sodnih postopkih, zlasti s pojasnjevanjem poteka dogodkov, kot vešakinja je tudi priala na sodišu;
  • ocenjevala sistem NK in procesov na podrojih vejih tveganj (upoštevajo sheme prevar, mone scenarije prevar), pregledovala procese in dobre prakse organizacij, razumevanje in preizkušanje notranjih kontrol ter podajanje priporoil poslovodstvu;
  • izvajala tudi projekte preverbe skladnosti na podroju EU-skladov, pri vzpostavitvi zahtev in standardov FCPA, vodila je preglede skladnosti v prevzemnih procesih s posebnim poudarkom na skladnosti s predpisom FCPA in predpisi s podroja prepreevanja pranja denarja in financiranja terorizma


mag. Mojca Koder

mag. Mojca KoderMag. Mojca Koder, predsednica ACFE Slovenija, je višja kriminalistina inšpektorica, pred tem pa je bila vodja podroja forenzinih storitev v slovenski pisarni drube PriceWaterhouseCoopers. Ima bogate izkušnje s podroja forenzinih projektov v Sloveniji in ostalih dravah regije, vkljuno s forenzinimi preiskavami, projekti prepreevanja in upravljanja tveganj prevar, preiskovalnimi skrbnimi pregledi, projekti s podroja korporativnih preiskav in projekti preveritve skladnosti, vkljuno s skladnostjo z ameriško zakonodajo s podroja prepreevanja korupcije. Najve forenzinih projektov je izvedla v banništvu, pa tudi v proizvodnem in storitvenem sektorju.


mag. Irena Novak, CIA, CRMA, preizkušena notranja revizorka

Irena NovakMag. Irena Novak ima obsene izkušnje v revidiranju, notranjem revidiranju in upravljanju tveganj. Ve kot 16 let je bila odgovorna vodja kljunih strank v eni od 4 velikih drub, kjer je vodila razline revizijske, notranjerevizijske in svetovalne naloge ter naloge s podroja upravljanja tveganj, da bi se izboljšali raunovodsko poroanje, vzpostavitev in izboljšave sistemov notranjih kontrol. Veina njenih strank so bile razline slovenske in mednarodne finanne institucije. Vzporedno s tem je pridobila obsene izkušnje pri vzpostavitvi in vodenju notranjerevizijskih funkcij v javnem sektorju. Od konca leta 2014 vzpostavlja in vodi notranjo revizijo v Drubi za upravljanje terjatev bank. d. d., ki je v 100-% lasti Republike Slovenije.

Irena je magistra poslovodenja in administracije ter nosilka mednarodnega notranjerevizijskega certifikata (CIA), mednarodnega certifikata s podroja upravljanja tveganj (CRMA), je preizkušena notranja revizorka, dravna revizorka in dravna notranja revizorka. Drugi zaporedni mandat je lanica odbora upravljavcev IIA – Slovenskega inštituta.


Dušan Olaj

Dušan OlajDušan Olaj je ustanovitelj in generalni direktor podjetja DUOL, d. o. o. V 25 letih je uspel iz garanega podjetja ustvariti mednarodno in globalno delujoo drubo, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo mobilnih objektov – balonskih hal. »asu dodajamo prostor. Dale stran od vremena,« pravi Dušan Olaj. Nominiranec za osebnost leta, podjetnik leta 2013, strasten šahist, maratonec in Ironman. Bodonost podjetja vidi v kmetijstvu in industriji, kjer so razvili napihljive rastlinjake, ki so svetovna novost. Vpeti so v sodelovanje z NASO, resno se spogledujejo s projektom postaviti prvo naselje pod balonom na Luni in Marsu. Kmalu! Posel nima meja ...

mag. Polona Pergar Guzaj

Polona Pergar GuzajMag. Polona Pergar Guzaj je preizkušena notranja revizorka, s pridobljenimi mednarodnimi nazivi, tako na podroju notranje revizije (CIA, CFSA, CRMA) kot tudi na podroju preiskovanja prevar (CFE). Z notranjo revizijo se ukvarja e od leta 2001. Je lanica IIA – Slovenskega inštituta od ustanovitve in lanica ACFE, ameriškega zdruenja preiskovalcev prevar ter lanica nadzornega odbora Zdruenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Ima izkušnje z vodenjem notranje revizije tako v proizvodnem kot tudi finannem sektorju. Od leta 2014 je direktorica drube 4E, d. o. o., specializirane za svetovalne storitve na podroju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanja prevar. Poleg izkušenj v kontrolingu, menedmentu, notranji reviziji in revizijskih komisijah ima tudi bogate izkušnje kot predavateljica. Izvaja tudi predavanja in delavnice za individualne naronike in zunanje ocene kakovosti notranje revizije, aktivnosti cosourcing ter pomaga pri uvajanju notranjerevizijske funkcije in/ali revizijske komisije v organizacijo. V zadnjih nekaj letih se je specializirala tudi za podroja prepreevanja, odkrivanja, preiskovanja in odpravljanja prevar.IIA – Slovenski inštitut
Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali ve in loljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.