Glava
The Institute of Internal Auditors The Institute of Internal Auditors Slovenski odsek Slovenski odsek
:) Na domačo stran Slovenskega odseka IIA Na stran Slovenskega inštituta za revizijo Članstvo v The Institute of Internal Auditors Izobraževanje, ki ga organiziramo Publikacije na temo notranjega revidiranja Standardi na temo notranjega revidiranja Mesečni sestanki Povezave na strani s sorodno vsebino :)

Konferenca IIA - Slovenskega inštituta

Gradivo konference (dostopno z geslom konference)

 

Povabilo

Polona Pergar GuzajVsi vemo, da je korporativno upravljanje v vsaki organizaciji najpomembnejše!

In vemo, da je kljuen "glas z vrha": pomembno je, da je  na vrhu organizacije oseba, ki ima vizijo, karizmo, vodstvene sposobnosti, zna delati z ljudmi, je etina, ciljno usmerjena, kompetentna idr.

Notranja revizija je eden od štirih stebrov dobrega korporativnega upravljanja. Pomembno je, da ima tudi notranji revizor lastnosti, ki mu omogoajo, da lahko notranja revizija daje tako zagotovila glede preteklosti kot tudi vpogled v poslovanje v sedanjosti ter predvidevanja glede tveganj v prihodnosti. Na ta nain nudi ostalim stebrom oporo in spodbuja organizacijo k stalnemu napredku.

Da pa bi to nalogo lahko opravljali, moramo dobro poznati svojo organizacijo: poznati moramo panogo, v kateri deluje, tveganja, s katerimi se sooa in se bo sooala v prihodnje, dovolj tehninih znanj in sposobnosti, da bomo kos izzivom, pa tudi dovolj ustvene inteligence in empatije, da bomo s svojim delom sodelavcem v podporo in inspiracijo.

Potrudili smo se pripraviti konferenco, ki vam bo prinesla vpogled v razmišljanja naših delenikov, nova znanja o tveganjih, tudi tistih, povezanih z digitalizacijo in globalizacijo. Naj vam da nove ideje za napredek v vaši organizaciji.

Konferenca pa je tudi prilonost, da se druimo in še bolje spoznamo. Bodimo drug drugemu v oporo tudi po konferenci.

Polona Pergar Guzaj
predsednica IIA – Slovenskega inštituta

7. mednarodna konferenca IIA – Slovenskega inštituta

Z notranjo revizijo do boljega korporativnega upravljanja

Ljubljana, 24. in 25. maj 2018
Biotehnika fakulteta (velika dvorana), Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Program

1. dan

24. maj 2018

9.00–9.30

Uvodni nagovor
mag. Polona Pergar Guzaj, IIA – Slovenski inštitut

9.30–10.15

Prihodnost notranje revizije
dr. Ian Peters, MBE, IIA Velika Britanija in Irska*

10.15–11.00

Korporativno upravljanje v Sloveniji in vloga notranje revizije:
Pogled nekdanje revizorke, lanice uprave, nadzornega sveta in njegove revizijske komisije
dr. Alenka nidarši Kranjc, Prva group d.d.

11.00–11.30

Odmor za kavo in druženje

11.30–12.15

Razvoj razlinih institutov korporativnega upravljanja in spremljanje skladnosti s kodeksi - njihov vpliv na dvig standardov korporativnega upravljanja v praksi
Irena Prijovi, Zdruenje nadzornikov Slovenije

12.15–13.00

Digitalna liila ali digitalna preobrazba?
Monika Zajc, EPPS, d. o. o.

13.00–14.00

Odmor za kosilo

14:00–14.45

Vgrajena in preostala tveganja: kako pojma jasno loiti
Sanja Suman, Syllabus, d. o. o.**

14:45–15.30

Kako se etino in strokovno odloati: praktini primeri dilem iz 20-letnih izkušenj v notranji reviziji
Peter Brady, ESB Irska*

15.30–16.15

Kako prikazati vrednost notranje revizije našim delenikom
Paul Boyle, Aviva plc, Public concern at work*

16.15–16.30

Zaključek 1. dneva

18.30
Veerno druenje lanov IIA na ladjici; Vstopna toka: Mesarski most
(prijave na info@si-revizija.si; cena 25,00 € zajema hrano in pijao; plailo na ladjici)

2. dan

25. maj 2018

9.00–9.45

Organizacija in nain dela Slube za notranjo revizijo mesta Beograd
mag. Milena Milojevi, Mesto Beograd***

9.45–10.30

"Heineken svet" ali kako se dela v urejenih okoljih
Mirjam Hoevar, Pivovarna Laško Union, d. o. o.

10.30–11.15

Kje vidi poslovodstvo koristi dobrega korporativnega upravljanja?
mag. Sonja Šmuc, Gospodarska zbornica Slovenije

11.15–12.00

Odmor za kavo

12.00–12.45

Kam pluje ta ladja?
Nenad Novovi, Narodna banka Srbije***

12.45–14.15

Drubena oz. druabna omreja: tveganja, izgube in ugled
Nejolla Korris, Interveritas, Kanada

14.15–14.30

Zakljuek 2. dneva

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
** Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.
***Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku.


Na konferenco se lahko prijavite tukaj, e ste registrirani v SIS, pa tukaj. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udelebo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 11. maja 2018. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Za vnos ur dodatnega izobraevanja v register vas prosimo, da v prijavnico obvezno vpišete vpisno številko, e ste vpisani v register.

Vse, ki prihajate iz tujine prosimo, da prijavo izvedete preko naše spletne strani in nas glede podrobnih informacij o lokaciji konference, noitvah, prevozih ... kontaktirate preko e-naslova info@si-revizija.si.

Za udelenino na 7. mednarodni konferenci IIA – Slovenskega inštituta boste odšteli je 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na konferenco veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblašenega revizorja oziroma pooblašenega ocenjevalca vrednosti, znaša udelenina 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vraunan). Prosimo, da se prijavite im prej, saj vam po zapolnitvi kapacitet udelebe ne bomo mogli ve zagotoviti. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, e boste morebiti zadrani, od konference odjaviti, saj Vam bomo sicer zaraunali udelenino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Udelenino je treba nakazati na poslovni raun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred zaetkom konference. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4713-18.

Po dolobah pravilnikov o priznanju dodatnega izobraevanja se pooblašenim revizorjem, pooblašenim ocenjevalcem vrednosti, preizkušenim raunovodjem, preizkušenim notranjim revizorjem, preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov, preizkušenim davnikom in revizorjem za konferenco prizna 14 ur.

Oznaka konference:
- za pooblašene revizorje: B
- za pooblašene ocenjevalce vrednosti: B

Dodatna vprašanje pošljite na info@si-revizija.si ali pokliite na 01/568 55 54.

Predavatelji

Dr. Ian Peters MBE, izvrni direktor anglekega intituta IIA (Velika Britanija in Irska)

Dr. Ian Peters
Ian je izvršni direktor IIA-ja Velika Britanija in Irska od junija 2009. Pred tem je bil zadolen za zunanje zadeve na inenirski zbornici (od 2001) še pred tem pa namestnik generalnega direktorja gospodarske zbornice Velike Britanije. Na zvezi angleške industrije je vodil delo majhnih in srednje velikih podjetij in za mednarodno PR-agencijo Burson-Marsteller.
Ian vodi neodvisen nadzorni svet organizacije, ki je v Angliji zadolena za doloanje strokovnih standarov ravnanja bannikov, bil je lan ve odborov v javnem sektorju. Sicer je na Univerzi v Lancestru diplomiral iz geografije, doktoriral pa na podroju poslovanja majhnih podjetij na Univerzi v Southamptonu.

V letu 2015 je bil nagrajen s posebno nagrado MBE za prispevek k zakonodajnim reformam in sodelovanje pri lanstvu v odboru za zakonodajo (RPC).

Povzetek predavanja: Prihodnost notranje revizije

Svet notranje revizije se hitro spreminja. Spremembe ne sproa le tehnološki razvoj, ampak tudi zdrsi na podroju korporativnega upravljanja, ki pa pod vprašaj postavljajo tudi vlogo notranje revizije. V tem kontekstu bo dr. Ian Peter MBE govoril o novi viziji notranje revizije in o tem, da je prišel as, da se notranja revizija pozicionira kot zaupanja vredna svetovalka in partnerica nadzornih svetov.


Dr. Alenka nidari Kranjc

Dr. Alenka nidarši Kranjc
Foto: Joe Suhadolnik
Dr. Alenka nidarši Kranjc je doktorica poslovno-organizacijskih znanosti. Danes je znana predvsem kot podjetnica, ki se e ve kot dvajset let ukvarja z izzivi podaljševanja ivljenja, ki so povezani s finannimi vprašanji.

Po duši je raziskovalka, s skoraj dvesto objavljenimi lanki in devetimi samostojnimi knjigami. Po letu 2000 je ustanovila tri startupe, katere še vedno aktivno vodi in je njihova veinska lastnica. Le-ti zaposlujejo skoraj 800 ljudi. V javnosti je najbolj poznana kot predsednica uprave Prve Group ter po svoji drubi DEOS, ki je najveji koncesionar in izvajalec dejavnosti domov za starejše v Sloveniji. Svojo akademsko in znanstveno pot je zaela kot mlada raziskovalka na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato je opravljala delo vodje centra za ekonomsko analizo, Slovenskega inštituta za management. Med drugim je predavala na Visoki zdravstveni šoli, na Fakulteti za drubene vede in na Visoki pomorski in prometni šoli v Kopru. Dela tudi kot pooblašena revizorka ter svetovalka na podroju investicijskih skladov, ekonomike in strateškega razvoja. Leta 2008 je prejela priznanje Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) za svoje doseke na podroju podjetništva.


Mag. Irena Prijovi

Mag. Irena Prijovi

Mag. Irena Prijovi je od leta 2004 zaposlena kot generalna sekretarka Zdruenja nadzornikov Slovenije, s katerim je povezana e od njegove ustanovitve leta 1997. Je diplomirana ekonomistka (Univerza v Ljubljani), ki je študij nadaljevala na Fakulteti za drubene vede, kjer je magistrirala z delom Uinkovitost delovanja nadzornih svetov. Profesionalno se ukvarja s tematiko korporativnega upravljanja in vodenjem neprofitnih in nevladnih organizacij. Na podroju korporativnega upravljanja se ukvarja s postavljanjem razlinih standardov, kodeksov in priporoil, raziskavami in certificiranjem znanj za delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih. Je soavtorica in urednica razlinih publikacij in prironikov s tega podroja. V praksi deluje kot predavateljica in svetovalka s podroja korporativnega upravljanja pri nas. V letu 2015 je svoje poznavanje dela nadzornih svetov nadgradila z izobraevanjem s podroja uinkovitosti upravnih odborov na Harvard Business School. Je tudi predavateljica in izvajalka projektov samoocenjevanja nadzornih svetov. Od maja 2010 do aprila 2017 je bila lanica (od leta 2013 namestnica predsednika) nadzornega sveta Petrola, d. d., in lanica revizijske komisije. Od leta 2017 je predsednica ecoDa (European Confederation of Directors' Association) v Bruslju, kjer je e vrsto let aktivna kot lanica Upravnega odbora ter razlinih delovnih skupin in komisij. Je tudi lanica ECGCN-ja (European CG Codes Network). e ve let mednarodno sodeluje in predava pri IFC Corporate Governance Group, ki deluje v okviru Svetovne banke. Od leta 2012 je svetovalka Svetovne banke na projektih v JVE? in Evroaziji.

V svojem prispevku bo predstavila temeljno pravno ureditev upravljanja drub v Sloveniji in razvoj kodeksov ter razlinih avtonomnih pravnih virov, ki natanneje doloajo dobro prakso. Na predavanju bo posebej osvetlila problematiko spremljanja skladnosti s kodeksi za razline segmente drub ter izzive s tega podroja. Prav tako bo predstavila agendo, ki k nam prihaja iz EU-ja in Bruslja.


Monika Zajc

Monika Zajc

Monika Zajc e ve kot 17 let gradi svojo poslovno pot na vodilnih poloajih tehnoloških podjetij pri upravljanju in transformaciji poslovanja. Ne vodi samo ljudi, ampak spodbuja vizijo in spremembe, omogoa sodelovanje in odprto komunikacijo, zdruuje kritino razmišljanje, organizacijsko znanje in strateški ut. Sklepa strateška zavezništva in podjetja vodi ter usmerja na povsem novi ravni.

Delovala je v tehnoloških podjetjih, kot so SAS Institute, RRC in SAP, kjer je vrsto let vodila regijsko ekipo ekspertov za 27 razlinih industrij in mnoico aplikativnih rešitev. Pred prevzemom direktorskega mesta v najvejem herinskem podjetju Pošte Slovenije, je na SAP-u vodila CEE regijo kot COO Program Manager. Vsa leta je pridobivala izkušnje iz Coachinga, Design Thinkinga ter Digitalne transformacije, ki jih s pridom uporablja tudi v lokalnem okolju.

Ima bogate in dolgoletne izkušnje iz transformacijskega voditeljstva tako v korporativnem kot domaem okolju, kjer so bili vedno cilji širitev poslovanja, vpeljeva novih storitev in poslovnih modelov, doseganje in preseganje zastavljenih poslovnih rezultatov ter širitev poslovanja na tuje trge.

Povzetek predavanja: Digitalna liila ali digitalna preobrazba?

Digitalizacija je danes povsod in v digitalni revoluciji ni nihe premajhen, da bi postal zmagovalec, in nihe ni dovolj velik, da bi bil nepremagljiv. Naša odloitev je bila, ali bomo podjetje preoblikovali in postavili stranko ter nove stebre poslovanja, nove poslovne modele v sam center ali ne. e ne bomo storili niesar, je verjetnost nedoseganja rezultatov blizu 100 %. Digitalni liila namre ne bodo trajala veno. Z vami bom delila zgodbo, kako smo pripravili našo digitalno strategijo, kako smo se uili nanašati liila in kako smo se na koncu odloili za popolno preobrazbo.


Paul Vincent Boyle

Paul Vincent Boyle
Paul Vincent Boyle je bivši predsednik IIA v Veliki Britaniji in Irski v letu 2016/17. Je predsednik odbora za javljanje nepravilnosti pri Public Concern at Work. Od maja 2017 je upokojen, pred tem pa je bil vodja notranje revizije v Aviva zavarovalnici, tudi lan izvršnega odbora. V Avivi je najveji napredek na podroju dviga uinkovitosti notranje revizije, bil je tudi sosponzor programa "poveanje uinkovitosti delovanja notranjih kontrol v skupini Aviva". Bil je vodja operativnega poslovanja na FSA v Veliki Britaniji (Financial Services Authority) in glavni izvršni direktor na FRC (Financial Reporting Council) v Veliki Britaniji. V zgodnjem obdobju svoje kariere je delal v številnih javnih drubah, ki delujejo na podroju maloprodaje in proizvodnje potrošnih dobrin.

V predstavitvi bo Boyle podal svoja razmišljanja na temo:
• "Notranja revizija je dobra za ..." Bi znali našteti veliko prednosti?
• e elimo, da bo notranja revizija bolj zaelena, moramo naše delenike prepriati, da dodajamo vrednost.
• Znati moramo bolje utemeljiti, kako notranja revizija dodaja vrednost.


Mag. Sanja Suman

Mag. Sanja Suman

Vgrajena in preostala tveganja: kako jasno loiti pojma

Sanja Suman je izkušena notranja revizorka in strokovnjakinja s podroja upravljanja tveganj, z ve kot 20-letnimi izkušnjami na vodstvenih mestih v štirih bankah. Poleg notranja revizije in upravljanja tveganj ima izkušnje v projektnem menedmentu, izboljševanju poslovnih procesov, upravljanju kvalitete in dokumentov. Svojo poklicno pot je zaela na podroju notranje revizije v Zagrebaki banki (danes lanici Unicredit Group), po sedmih letih zapustila notranjo revizijo in se posvetila analizi poslovnih procesov v Hypo Alpe-Adria-Bank (danes Addico Bank). Kasneje je postala projektna menederka, vodja poslovnih procesov in operativnih tveganj. V tem obdobju je uspešno vodila in zakljuila ve uspešnih projektov v banki. V letu 2008 je postala direktorica kontrolinga tveganj v Banka Kovanica in se v letu 2011 vrnila v notranjo revizijo kot vodja notranje revizije v Partner Banko. Od leta 2012 je tudi lanica odbora upravljalcev hrvaškega IIA inštituta, kjer vodi finanno sekcijo. V letu 2017 je ustanovila podjetje Syllabus d.o.o. Nudi zlasti svetovalne storitve in izobraevanje s filozofijo "naui se – uvedi – poanji koristi". Sanja je magistrica raunovodstva, revizije in financ, ima hrvaški certifikat za notranjega revizorja, govori 5 tujih jezikov (delno razume tudi slovenski jezik), predava na konferencah in drugih predavanjih, objavlja strokovne lanke in je predana vseivljenjskemu uenju (trenutno se trudi obvladati znanje brida).

Preprosto povedano, upravljanje tveganja je zlasti prepoznavanje in ocenjevanje vgrajenih tveganj, uvajanje primernih kontrol in ocenjevanje preostalih tveganj. Termina "vgrajeno" in "preostalo tveganje" sta poznana, pa vendarle IMHO ugotavlja, da manjka razumevanje uresnievanja poznavanja enega in drugega, še posebej vgrajenega tveganja. Cilj predstavitve je s praktinimi primeri razloiti oba termina, še posebno vgrajena tveganja.


Peter Brady

Peter Brady

Peter Brady se je po diplomi iz matetematike in matematine fizike na Univerzi College v Dublinu pridruil elektropodjetju ESB v letu 1977. ESB je elektropodjetje v dravni lasti, ki deluje po celotni elektro verigi: od proizvodnje, prenosa, distribucije, prodaje. Prvih 10 let je delal na podroju informacijske tehnologije, od tega je pet let delal na projektu uvajanja celotnega sistema poslovanja s strankami (na podroju elektrike, vod in mestnega prispevka) z ministrstvom za delo, energijo in vodo v Bahrainu. Naslednjih 10 let je bil specialist za izobraevanje in razvoj na ESB-ju in kasneje kot svetovalec uprave za elektropodjetja v srednji in vzhodni Evropi, na Blinjem vzhodu in Afriki, v tem asu je bil v letu 1997 za leto dni napoten tudi v Sirijo. Nato je bil 20 let (do upokojitve v letu 2017) zaposlen v ESB-ju kot vodja notranje revizije. Njegov bistveni prispevek je bil tako na podroju notranje revizije kot tudi upravljanja tveganj, uvajanja ISO-standardov, strogega izobraevanja in razvoja novih revizorjev, uvajanja tehnik prepoznavanja prevar, uvajanja linij javljanja prevar, cosourcinga idr. Ima tudi certifikat CIA. Še vedno dela kot svetovalec na razlinih notranjerevizijskih projektih.

Njegova predstavitev bo osredotoena na to, kaj etika sploh je, na njeno kompleksnost in naela, ki jih morajo poznati notranji revizorji, da bi lahko delovali skladno z IIA-jevim kodeksom etike in z njim povezanih pravil. Predstavljeni bodo razlini tipi etinih dilem notranjih revizorjev, ki temeljijo na dolgoletni praksi predavatelja pri vodenju notranje revizije. Na koncu bodo podana tudi priporoila, kako uspešno obvladovati etine dileme.


Mirjam Hoevar

Mirjam Hoevar

Mirjam Hoevar je finanna direktorica Pivovarne Laško Union (od leta 2017). Pred tem (2011–2015) je bila lanica uprave Pivovarne Laško in Pivovarne Union, odgovorna za finance in IT. Pred zdruitvijo obeh pivovarn je opravljala številne funkcije v Pivovarni Union (od projektne vodje za IT, vodje IT-ja, pomonice finannega direktorja do finannega direktorja).

Po izobrazbi je diplomirana matematiarka, ki je po zaetnih izkušnjah v IT-ju opravljala številne odgovorne naloge v obeh pivovarnah. Po uvedbi sistema za nartovanje virov so jo pritegnili operativni procesi v drubi in finanno podroje, kjer je v letu 2002 prevzela strateške naloge in koordinacijo finannega podroja. V asu prestrukturiranja skupine Pivovarne Laško je poleg opravljanja rednih strateških in operativnih nalog aktivno sodelovala pri prestrukturiranju in v procesu prevzema s strani pivovarne Heineken. Po uspešno zakljuenem finannem prestrukturiranju in prevzemu pivovarne s strani Heinekena v letu 2015 je bila kot namestnica glavnega direktorja odgovorna za poslovno prestrukturiranje, upravljanje sprememb in proces vkljuitve v skupino Heineken, od leta 2017 tudi aktivno sodeluje v zvezi Heinekenovih pivovarn v Adria regiji.


Mag. Milena Milojevi, preizkuena notranja revizorka v javnem sektorju, preizkuena notranja revizorka pri Zvezi pooblaenih revizorjev

Mag. Milena Milojevi

Je magistrica ekonomskih znanosti, namestnica direktorja Slube notranje revizije mesta Beograd, v katerem dela 8 let. Pred tem je bila asistentka na Fakulteti za trgovino in banništvo. Kot prva predstavnica Srbije je konala specialistini študij "Revizija smotrnosti" v Icisa, Noida India. Dve leti je delala v programu za regionalno izgradnjo zmogljivosti v javnem sektorju, to je kot trenerka za notranjo revizijo (IA TOT program) v organizaciji CFRR in pod pokroviteljstvom Svetovne banke. Ukvarja se z metodologijo dela in izboljševanjem funkcije notranje revizije v slubi notranje revizije. Je prostovoljka na IIA Srbija, in sicer predsednica sekcije za javni sektor in lanica programskega odbora konferenc.

Povzetek predavanja: Organizacija in nain dela Slube za notranjo revizijo mesta Beograd

Predstavila bo, kako je organizirana sluba notranje revizije mesta Beograd in kako deluje. Je najveja notranjerevizijska sluba v Srbiji. Nenehen razvoj in napredek dela na podroju notranje  revizije so dosegli z mono podporo vodstva in dobrim "tonom z vrha".


Mag. Sonja muc, generalna direktorica GZS-ja

Sonja Šmuc

Sonja Šmuc je v letu 2017 prevzela mesto generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).  Pred tem je bila 12 let kot izvršna direktorica na elu Zdruenja Manager Slovenije (ZMS). S svojim delom aktivno podpira razvoj menedmenta in voditeljstva v Sloveniji in širše. Posvea se številnim vidikom konkurennosti gospodarstva, predvsem trgu dela, davnemu sistemu ter poslovni etiki. Je specialistka za enski menedment ter lanica številnih domaih in mednarodnih strokovnih teles (Samit100 poslovnih voditeljev JV Evrope, Akreditacijska komisija DUTB, Svetovalni odbor Evropske komisije za enake monosti, Svet za enake monosti RS, Mednarodni grafini likovni center, CEC-European Managers (Evropski menederji – CEC)) in odborov za podeljevanje nagrad. Je tudi blagajniarka Evropskih menederjev – CEC, evropske konfederacije menederskih organizacij s sedeem v Bruslju. V letu 2006 je bila soprejemnica bronastega priznanja za inovacijo v zaloništvu – Podjetniki v podjetju, ki ga je podelila GZS – Zbornica osrednjeslovenske regije (takrat GZS OE Ljubljana).  Je soavtorica knjige Izvozno tveganje pod nadzorom. Pred prevzemov funkcije izvršne direktorice ZMS-ja je bila izvršna urednica revije Manager, ki je specializirana za podroje vodenja in upravljanja. Je avtorica prek 700 lankov s poslovno vsebino. Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je usposabljala na ameriški univerzi Stanford (Stanford University of California), v Avstriji (Wirtschaftsuniversität Wien) in na IEDC – Poslovni šoli Bled.

Povzetek predavanja: Kje vidi poslovodstvo koristi dobrega korporativnega upravljanja?

Bistvo korporativnega upravljanja je usklajevanje interesov razlinih skupin delenikov, povezanih z drubo, na primer delniarjev, poslovodstva, potrošnikov, dobaviteljev itn.

Z dobrim korporativnim upravljanjem vzpostavljamo okolje zaupanja, preglednosti in odgovornosti, ki so nujni za spodbujanje dolgoronih investicij, finanne stabilnosti in poslovne integritete. Kakovostno korporativno upravljanje pozitivno vpliva na stroške gospodarskih drub pri pridobivanju kapitala za rast in zaupanje, s katerim lahko tisti, ki kapital zagotavljajo, sodelujejo pri ustvarjanju vrednosti po poštenih in enakopravnih pogojih. Boljše korporativno upravljanje je tako lahko konkurenna prednost podjetij ter tudi slovenskega gospodarskega prostora kot celote v oeh investitorjev in mednarodnih pripravljavcev lestvic konkurennosti.


Nenad Novovi: "Kam pluje ta ladja?"

Nenad Novovi

Po diplomi na Beograjski univerzi v letu 1996 je delal v IT-industriji. Leta 2001 se je zaposlil v KPMG Srbija na podroju IT-podpore in IT-revizij. Po KPMG-ju se je zaposlil v centralni banki Srbije (NBS), kjer je ustanovil IT-divizijo v okviru oddelka revizije in kasneje postal direktor IT-ja. Še vedno dela na NBS-ju. Ima certifikata CISA in CIA. Je entuziast IT-ja in IT-revizij in ima zelo rad dobre revizije (poudarek je na "dober").

V predstavitvi bo na kratko predstavljena zgodovina revizije in notranje revizije, s poudarkom na nekaj glavnih tehnoloških prelomnicah, ki so vplivale tudi na stroko notranje revizije. Pri tem bo opozoril tudi na nekaj etinih dilem.


Nejolla Korris

Nejolla Korris

Nejolla Korris je direktorica InterVeritas International. Nudi svetovalne storitve in izobraevanje na razlinih podrojih po celem svetu. Njena podroja so zlasti: prepoznavanje neresnic in tehnike intervjuvanja, tveganja drubenih omreij, drubenega ineniringa, etike, online preiskovanja in prevar. Te tehnike pouuje v Severni Ameriki, Evropi, Blinjem vzhodu, Aziji, Afriki in juni Afriki. Svetuje korporacijam, vladnim agencijam, preiskovalnim organom in vojski. Nejolla  od leta 2006 izvaja tudi izobraevanja na IIA-jevih inštitutih. Je tudi predavateljica na IIA-jevih globalnih konferencah (od leta 2007 do 2016, razen konference v Londonu). Od leta 2000 deluje v lastni svetovalni drubi. Prepoznana je kot strokovnjakinja za prepoznavanje lai, drubena omreja in online zaslišanja. Nejolla je konala magistrski študij na podroju prava na univerzi Carleton v Ottawi. Za svoje mednarodno delo na podroju prepoznavanja lai je bila leta 2012 nagrajena s Queen's Diamond Jubilee Medal.  Od leta 2009 do 2015 je bila astna konzulka Litve, od 2012–2014 je bila predsednica odbora "Consular Corps" v Edmontonu. Ve o njej najdete na spletni strani www.interveritas.com.

Povzetek predavanja: Drubena oz. druabna omreja: tveganja, izgube in ugled

Drubena omreja so glavna sila v današnjem svetu povezanosti. Pomen omreij še naraša povsod po svetu, pri tem pa tveganja eksponentno narašajo. V organizacijah lahko uporaba drubenih omreij posameznih oddelkov ogrozi ugled celotne organizacije in njenih zaposlenih. Spremembe v uporabi interneta, kot na primer širjenje mobilnih naprav in narašajoa uporaba socialnih medijev, predstavljajo nove izzive za kibernetsko varnost.

Dokler so naši zaposleni povezani in na spletu, je nevarnost kibernetskih napadov skorajda neizogibna. Korporativni vdori ogromnih razsenosti, ki smo jim pria v zadnjih nekaj letih, so posledica loveške ranljivosti. Nobenega od teh incidentov ne bi mogel prepreiti IT. Na predavanju bo predstavljeno, kako lahko notranja revizija odigra vlogo pri zmanjševanju tveganj na sprejemljivo raven. Predavanje bo zanimivo tudi tistim, ki so odgovorni za upravljanje tveganj in njihovo obvladovanje, da bodo lahko uskladili strategije in se na ta nain prilagodili spreminjajoim se okolišinah in razmeram na podroju drubenih omreij.IIA – Slovenski inštitut
Na vrh

21. maj 2018
Stran je prirejena za Internet Explorer 7 ali novejši ali Firefox verzije 2 ali novejši, Netscape verzije 6 ali ve in loljivost zaslona 800 x 600 pik.
Nekatere strani in obrazci uporabljajo tudi JavaScript.