Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v
• Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej ZRev-2),
• Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09, odslej Statut),
• Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (odslej Pravilnika).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite naslednjih posameznih predmetov:

Predmet Nosilec
Ure
Računovodenje in davki dr. Marjan Odar
12
Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur
6
Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina
8
Finančna matematika in statistične metode dr. Lidija Zadnik Stirn
6
Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič
10
Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic
16
Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti Sonja Gračanić
13
Ekonomika trga nepremičnin dr. Igor Pšunder
12
Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe Janez Kratnar
18
Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin dr. Igor Pšunder
36
Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene dr. Dušan Zupančič
16
Izdelava ocene nepremičnin na izbranem primeru Grega Hojnik
4
Skupaj
157

 

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

V drugem delu kandidat pred izpitno komisijo predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo
• dr. Boruta Bratino,
• Grega Hojnika,
• Janeza Hribarja,
• dr. Sama Javornika,
• mag. Ivana Kebriča,
• Jureta Kerna,
• Janeza Kratnarja,
• Sašo Žižek,
• Jerneja Šturma,
• Marka Lavrenčiča,
• mag. Karin Lušnic,
• mag. Mojco Majič,
• mag. Petro Nagode Zupančič,
• dr. Marjana Odarja,
• Nikolaja Omersa,
• mag. Žarka Povše,
• dr. Igorja Pšundra,,
• dr. Renata Vrenčurja,
• dr. Lidijo Zadnik Stirn in
• dr. Dušana Zupančiča.

Prvi del strokovnega izpita je pisen in obsega preverjanje znanja iz posameznih predmetov; nosilci izobraževanja pri tem upoštevajo Pravilnik.

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS št. 104/15), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za opravljanje nalog ocenjevanja vrednosti nepremičnin;
3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence.

V. Predavanja

Predavanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin se bodo začela predvidoma v januarju 2019.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno pisno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik.

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• naziv izpita,
• ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
• datum, ko ga je opravil,
• oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti potrdilo organizacije, pri kateri jih je opravil, in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin 3.469,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 800,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odločala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Kandidati se v izobraževanje lahko prijavijo do 29. oktobra 2018.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

Obrazec o delovnih izkušnjah