Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznamov odličnih imetnikov nazivov (odslej Pravilnik).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Strokovni svet Inštituta je sprejel izobraževalni program. Objavljamo predmete iz programa ter nosilce izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje.
Predmet Nosilec
Ure
Uvod v revidiranje informacijskih sistemov dr. Boštjan Delak
20
Mednarodni standardi, dobre prakse in kontrolni okviri na področju informacijske tehnologije dr. Aleš Živkovič
35
Informacijsko pravo dr. Boštjan Kežmah
17
Pravila revidiranja računovodskih izkazov in revizorjevo poročanje mag. Maja Hmelak in Manuela  Šribar
6
Skupaj
78

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni revizor.

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je imenoval v izpitno komisijo

 • dr. Boruta Bratino,
 • dr. Marjana Odarja,
 • dr. Slavko Kavčič,
 • dr. Renata Vrenčurja,
 • Milana Jagriča,
 • Martino Toman Pfajfar,
 • mag. Blanko Vezjak,
 • Gašperja Prevodnika,
 • Karmen Demšar,
 • mag. Brigito Franc,
 • mag. Sašo Jerman,
 • mag. Alenka Krkovič,
 • Mihaela Kranjca,
 • Dušana Hartmana,
 • dr. Stanka Koželja,
 • dr. Franca Koletnika,
 • Božo Javornik,
 • mag. Mitja Skitka,
 • dr. Barbaro Mörec,
 • dr. Boštjana Delaka,
 • dr. Aleša Živkoviča,
 • dr. Boštjana Kežmaha,
 • mag. Majo Hmelak in
 • Manuelo Šribar.

 

Prvi del strokovnega izpita je pisni in obsega preverjanje znanja iz posameznih predmetov; nosilci izobraževanja pri tem upoštevajo Pravilnik.

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pridobitev naziva

Inštitut izda kandidatu na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita pri Inštitutu, ustreznih delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega strokovnega izpita za naziv Certified Information Systems Auditor, CISA, pri The Information Systems Audit and Control Association, Inc., ISACA ali uspešno opravljenega izpita za naziv Information Security Auditor pri CIS Certification & Information Security GmbH certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

V. Pogoji za vpis

Kandidat, ki želi opravljati izpit,

 1. je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
 2. ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
 3. ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

Kandidat za vpis v izobraževanje navede fakulteto, na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

VI. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v aprilu 2018. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.
Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih ves dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VII. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov odličnih imetnikov nazivov.

Na podlagi Pravilnika je kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše

 • program, v katerem je izpit opravljal,
 • naziv izpita,
 • datum, ko ga je opravil, in
 • oceno.

VIII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja (brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost) za naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov 2.227,72 €.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zmanjša le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 € (v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost). Za vsako ponavljanje zagovora zaključnega dela se zaračuna 500,00 € (v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost).

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

IX. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odlo­čala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Ob začetku predavanj morajo kandidati poravnati stroške izobraževanja.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 2. marca 2018.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana