Razpis izobraževanja za pridobitev ostalih strokovnih nazivov

Tiskalniku prijazna oblika

– preizkušeni računovodja,
– preizkušeni notranji revizor,
– preizkušeni davčnik

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) ter
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov odličnih imetnikov nazivov (odslej Pravilnika).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Strokovni svet Inštituta je sprejel izobraževalni program. Objavljamo predmete iz programa ter nosilce izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje.

Preizkušeni računovodja  
   
Predmet Nosilec
Ure
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina
16
Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič
18
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc
5
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar
20
Računovodstvo za odločanje Dr. Slavka Kavčič
22
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar
14
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje Leon Živec
10
Mednarodni računovodski standardi Dr. Marjan Odar
20
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb Dr. Marjan Odar
20
Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah Dr. Slavka Kavčič
16
Skupaj
161

 

Preizkušeni notranji revizor  
   
Predmet Nosilec
Ure
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina
16
Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič
18
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc
8
Računovodstvo za odločanje Dr. Slavka Kavčič
22
Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje Mateja Vrankar
14
Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur
8
Izvajanje notranjerevizijskih poslov Milan Jagrič
30
Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju Martina Toman Pfajfar
8
Vloga notranje revizije in notranjerevizijskega načrtovanja Mag. Blanka Vezjak
20
Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj Gašper Prevodnik
16
Skupaj
160

 

Preizkušeni davčnik  
   
Predmet Nosilec
Ure
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina
16
Poslovne finance in finančno analiziranje Dr. Aljoša Valentinčič
18
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc
5
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar
20
Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje Leon Živec
10
Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur
8
Mednarodna obdavčitev Karmen Demšar
16
Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje Mag. Britiga Franc
18
Obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb Dr. Marjan Odar
12
Obračunavanje davka na dodano vrednosti Mag.Saša Jerman
16
Obračunavanje dohodnine, prispevkov, dajatev in drugih davkov Mag. Alenka Krkovič
15
Skupaj
154

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo

 • dr. Boruta Bratino,
 • dr. Marjana Odarja,
 • dr. Slavko Kavčič,
 • dr. Renata Vrenčurja,
 • Milana Jagriča,
 • Martino Toman Pfajfar,
 • mag. Blanko Vezjak,
 • Gašperja Prevodnika,
 • Karmen Demšar,
 • mag. Brigita Franc,
 • mag. Sašo Jerman,
 • mag. Alenka Krkovič,
 • Mihael Kranjc,
 • Dušan Hartman,
 • dr. Stanka Koželja,
 • dr. Franca Koletnika,
 • Božo Javornik,
 • mag. Mitja Skitka in
 • dr. Barbaro Mörec.

 

Prvi del strokovnega izpita je pisen in obsega preverjanje znanja iz posameznih predmetov; nosilci izobraževanja pri tem upoštevajo Pravilnika.

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki želi opravljati izpit,

 1. da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS št. 104/15),, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
 2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,
 3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

a. Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede fakulteto na kateri je diplomiral, pridobljen strokovni naziv in stopnjo izobrazbe ter priloži kopijo fakultetne diplome.

V. Predavanja

Predavanja se bodo predvidoma začela v začetku leta 2018. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov odličnih imetnikov nazivov.

Na podlagi pravilnika je kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu, če njegova vsebina ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• program v katerem je izpit opravljal
• naziv izpita,
• datum, ko ga je opravil in
• oceno.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da cena izobraževanja, brez vračunanega 22-odstotnega davka na dodano vrednost, znaša za naziv:

• preizkušeni davčnik 3.118,00 €
• preizkušeni računovodja 3.237,00 €
• preizkušeni notranji revizor 3.220,00€.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zmanjša le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključnega dela se zaračuna 500,00 €, v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odlo­čala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Ob začetku predavanj morajo kandidati poravnati stroške izobraževanja.

Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2017.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za nazive:
preizkušeni davčnik, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni revizor informacijskih sistemov

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana