Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v
• Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08),
• Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) in
• Pravilniku o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (odslej odslej Pravilnika).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Strokovni svet Inštituta) je sprejel izobraževalni program. Objavljamo predmete iz programa pa tudi nosilce izobraževanja po posameznih predmetih in njegovo trajanje.

Predmet Nosilec
Ure
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij Dr. Borut Bratina
16
Poklicna etika in poslovno komuniciranje Leon Magdalenc
5
Civilno pravo in gospodarske pogodbe Dr. Renato Vrenčur
8
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb Dr. Marjan Odar
20
Računovodenje in Slovenski računovodski standardi Dr. Marjan Odar
20
Matematične in statistične metode Dr. Lidija Zadnik Stirn
10
Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ Dr. Igor Lončarski
26
Metode ocenjevanja vrednosti podjetij Mag. Karin Lušnic
29
Osnove vrednotenja podjetij Dr. Samo Javornik
16
Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti Dean Mikolič
10
Standardi ocenjevanja vrednosti Mag. Karin Lušnic
16
Izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru Dr. Samo Javornik
14
Skupaj
190

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo
• dr. Boruta Bratino,
• Silvano Jagodic,
• dr. Sama Javornika,
• mag. Ivana Kebriča,
• Mileno Kosi,
• dr. Igorja Lončarskega,
• mag. Karin Lušnic,
• mag. Mojco Majič,
• Đorđeta Mihajlovića,
• Deana Mikoliča,
• dr. Marjana Odarja,
• dr. Renata Vrenčurja,
• dr. Lidijo Zadnik Stirn in
• Romana Zidarna.

Prvi del strokovnega izpita je pisen in obsega preverjanje znanja iz posameznih predmetov; nosilci izobraževanja pri tem upoštevajo Pravilnik.

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje, mora izpolnjevati pogoje,
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS št. 104/15), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,
2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje vrednosti podjetij,
3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine ter
4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo oziroma je kazen že izbrisana iz kazenske evidence.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis

a. Izobrazba
Kandidat za vpis v izobraževanje navede v prijavnici fakulteto, na kateri je diplomiral, vpiše strokovni naziv in stopnjo izobrazbe, ki jo je pridobil, ter priloži kopijo ustrezne diplome.

b. Delovne izkušnje
Kandidat za vpis v izobraževanje v prilogi k vpisnici opiše delovne izkušnje. Navede tudi organizacijo, v kateri si je delovne izkušnje pridobil, in področje, na katerem si jih je pridobil.

V. Predavanja

Predavanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij se bodo predvidoma začela v začetku leta 2019. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.

Na podlagi 4. člena Pravilnika je kandidat lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• naziv izpita,
• ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
• datum, ko ga je opravil,
• ime profesorja, pri katerem ga je opravil, in
• oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti tudi potrdilo fakultete/organizacije, pri kateri jih je opravil, in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij 4.030,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževa­nja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.

Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 800,00 €; v ceno ni vračunan 22-odstotni davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odločala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Ob začetku predavanj morajo kandidati poravnati stroške izobraževanja. Kandidati se v izobraževanje lahko prijavijo do 29. oktobra 2018.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

Obrazec o delovnih izkušnjah