Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v

 • Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, odslej Zrev-2),
 • Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09, odslej Statut) ter
 • Pravilniku o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme (odslej Pravilnika).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu opravlja kandidat izpite iz naslednjih posameznih predmetov:

Predmet Nosilec

Ure

Računovodenje in davki dr. Marjan Odar

12

Osnovna pravna znanja dr. Borut Bratina

8

Gospodarske pogodbe in civilno pravo dr. Renato Vrenčur

6

Finančna matematika in statistične metode Dr. Lidija Zadnik Stirn  

6

Osnove poslovnih financ dr. Aljoša Valentinčič

10

Standardi ocenjevanja vrednosti mag. Karin Lušnic

16

Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme Slavko Stošicki

26

Načini in metode ocenjevanja vrednosti premičnin Slavko Stošicki

32

Poročanje o oceni vrednosti Matjaž Cirar

6

Skupaj

122

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.

V drugem delu kandidat pred izpitno komisijo predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja.

III. Izpitna komisija

Strokovni svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo

 • dr. Boruta Bratino,
 • Matjaža Cirarja,
 • dr. Lidijo Zadnik Stirn,
 • mag. Ivana Kebriča,
 • dr. Sama Javornika,
 • Primož Povše,
 • mag. Karin Lušnic,
 • mag. Mojco Majič,
 • mag. Petro Nagode Zupančič,
 • dr. Marjana Odarja,
 • dr. Igorja Pšundra,
 • Slavka Stošickega,
 • Ludvika Turina,
 • Željka Markana,
 • dr. Renata Vrenčurja in
 • dr. Dušana Zupančiča.

 

Prvi del strokovnega izpita je pisen in obsega preverjanje znanja iz posameznih predmetov; nosilci izobraževanja pri tem upoštevajo Pravilnik.

Drugi del izpita, v katerem kandidat zagovarja zaključno delo in ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:

 1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS št. 104/15), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
 2. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju, ki zahteva strokovno znanje, potrebno za ocenjevanje nalog ocenjevanja vrednosti strojev in opreme;
 3. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
 4. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz uradne evidence.

V. Predavanja

Predavanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme se bodo začela predvidoma v januarju 2018.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno pisno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik.

Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (American Society of Appraisers), če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• naziv izpita,
• ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
• datum, ko ga je opravil,
• oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti tudi potrdilo organizacije, pri kateri jih je opravil, in vsebino izpitov.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme 2.874,00 €; v ceno ni vračunan  davek na dodano vrednost.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževa­nja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.
Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; v ceno ni vračunan davek na dodano vrednost. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 800,00 €; v ceno ni vračunan davek na dodano vrednost. Pristojbino za ponovni zagovor je treba poravnati pred opravljanjem ponovnega zagovora.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odločala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Kandidati se v izobraževanje lahko prijavijo do 6. novembra 2017.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej. Izobraževanje bomo organizirali, če bo vpisanih vsaj 15 kandidatov.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov

info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana

Obrazec o delovnih izkušnjah