Razpis izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Tiskalniku prijazna oblika

I. Pravna podlaga

Pravna podlaga za izobraževanje, način izvedbe in drugo v tej zvezi so določeni v
• Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/09, odslej ZRev-2),
• Statutu Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09, odslej Statut) ter
• Pravilniku o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS, št. 98/09 z dne 4. decembra 2009; odslej Pravilnik).

II. Izobraževalni program

Strokovni izpit za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja teoretični in praktični izpit iz tehle predmetov

Predmet Nosilec
Ure
Pravila revidiranja dr. Marjan Odar
8
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij dr. Borut Bratina
16
Civilno pravo in gospodarske pogodbe dr. Renato Vrenčur
8
Delovno in socialno pravo dr. Darja Senčur Peček
10
Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti mag. Jerneja Prostor
6
Računovodenje in slovenski računovodski standardi dr. Marjan Odar
20
Računovodsko proučevanje (stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo) dr. Barbara Mörec
10
Mednarodni računovodski standardi dr. Marjan Odar
20
Matematične in statistične metode dr. Lidija Zadnik Stirn
10
Poslovne finance in finančno analiziranje dr. Aljoša Valentinčič
18
Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb dr. Marjan Odar
20
Obvladovanje tveganj in notranje kontroliranje mag. Mitja Skitek
16
Informacijske tehnologije in računalniške ureditve Luka Vremec
12
Mednarodna pravila revidiranja in revizorjevo poročanje mag. Mitja Skitek
28
Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov Dušan Hartman
12
Skupaj
214

Predmetnik z učnimi in izvedbenimi načrti za pridobitev naziva pooblaščeni revizor.

V drugem delu kandidat pred izpitno komisijo predstavi in zagovarja zaključno delo. Temo zaključnega dela kandidat izbere iz seznama možnih tem, ki ga pripravi izpitna komisija.

III. Izpitna komisija

Revizijski svet Inštituta je na 210. seji 22. septembra 2017 imenoval v izpitno komisijo za preverjanje znanja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
• Sonjo Anadolli,
• dr. Boruta Bratino,
• dr. Lidijo Zadnik Stirn,
• Dušana Hartmana,
• mag. Mojco Majič,
• dr. Marjana Odarja,
• mag. Jernejo Prostor,
• dr. Darjo Senčur Peček,
• mag. Mitja Skitka,
• dr. Barbara Mörec,
• Luko Vremca in
• dr. Renata Vrenčurja.

Drugi del izpita, v katerem kandidat predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na vprašanja, se opravlja pred posebno komisijo, sestavljeno iz treh članov izpitne komisije.

IV. Pogoji za vpis

K izobraževanju za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje tele pogoje:
1. da je zaključil najmanj študijski program druge stopnje po, Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS št. 104/15), oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo;
2. da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
3. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence;
4. da je plačal pristojbino, ki jo določi Svet Inštituta.

V. Predavanja

Predavanja se bodo začela predvidoma na začetku januarja 2019.

Kandidate, sprejete v izobraževanje, bomo o začetku in kraju predavanj pravočasno obvestili.

Predavanja bodo predvidoma ob četrtkih popoldne, petkih cel dan in sobotah dopoldne, če se bo prijavilo več kandidatov, pa tudi druge dni v tednu, in sicer popoldne.

VI. Izpiti

Izpite ureja Pravilnik.

Na podlagi 4. člena Pravilnika je kandidat oproščen opravljanja izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil na izobraževanju pri Inštitutu ali na izobraževanju za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja pri drugem pristojnem organu države članice, če njegova vsebina ustreza predmetniku iz Pravilnika in če je upoštevano načelo vzajemnosti.

Kandidat uveljavlja oprostitev opravljanja izpita na posebnem obrazcu, na katerega vpiše
• naziv izpita,
• ime organizacije, pri kateri je opravil izpit,
• datum, ko ga je opravil, in
• oceno.

Kandidat mora k izpitom, ki jih uveljavlja kot opravljene, priložiti potrdilo organizacije, pri kateri jih je opravil, in vsebino izpita.

VII. Cene

Svet Inštituta je določil, da je cena izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 4.438,00 €; 22-odstotni davek na dodano vrednost ni vračunan.

Vanjo so všteti stroški izobraževanja z izpiti in zagovorom zaključnega dela ter dostop do gradiva na zaprtem delu spletne strani Inštituta.

Kandidatom, ki so (delno) oproščeni opravljanja izpitov v okviru izobraževanja, se šolnina sorazmerno zniža le v primeru, da so vložili zahtevek za oprostitev opravljanja izpita ob vpisu v izobraževanje; v nasprotnem primeru se jim že plačana šolnina ne vrača.
Stroške izobraževanja morajo kandidati plačati deset dni po izdaji predračuna. Če se kandidat izpiše iz izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku izobraževanja, je upravičen do vračila 70 % plačane šolnine, če se iz izobraževanja izpiše do konca predavanj, pa je upravičen do vračila 20 % plačane šolnine.

Za vsako ponavljanje izpita se zaračuna 55,00 €; 22-odstotni davek na dodano vrednost ni vračunan. Za vsako ponavljanje zagovora zaključne naloge se zaračuna 800,00 €; 22-odstotni davek na dodano vrednost ni vračunan.

VIII. Način vpisa

Kandidati se vpišejo v izobraževanje z vpisnico, ki jo predpiše Inštitut. O sprejemu bo odločala komisija; nepopolnih vlog ne bo obravnavala, kandidati pa bodo o sprejemu pisno obveščeni. Ob začetku predavanj morajo kandidati poravnati stroške izobraževanja. Kandidati se za izobraževanje lahko prijavijo do 29. oktobra 2018.

Število vpisnih mest je omejeno. Če se bo prijavilo več kandidatov, bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili prej.

Dodatne informacije dobite na Slovenskem inštitutu za revizijo, telefon 01 568 55 54 ali elektronski naslov info@si-revizija.si.

 

Prijavnica za naziv pooblaščeni revizor

Pred oddajo spletno prijavnico natisnite, podpišite in pošljite na naslov:
Slovenski inštitut za revizijo
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana