Arhiv obvestil sekcij

Tiskalniku prijazna oblika
revizorji

3. 12. 2008

Revizijski svet je na svoji 31. redni seji 20. novembra 2008 sprejel Stališče 10 (Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov). Ker sodi Stališče 10 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena ZRev-2 potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, se predlog Stališča 10, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporablja kot vzorec dobre strokovne prakse.


16. 10. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 30. redni seji 14. oktobra 2008 razpravljal o osnutku Stališča 10, ki obravnava revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov, in se po razpravi odločil, da daje osnutek Stališča 10 v javno razpravo, ki bo do konca meseca oktobra. Pripombe pošljite na elektronski naslov meta.duhovnik@si-revizija.si.

Ker sodi Stališče 10 med pravila revidiranja, za veljavnost katerih je v skladu s 1. odstavkom 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/2008) potrebno soglasje Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (odslej Agencija), se bo po zaključeni javni razpravi predlog Stališča 10, dokler ga ne bo potrdila Agencija, uporabljal kot vzorec dobre strokovne prakse.


2. 10. 2008

ZČNS je sprejelo Priporočilo dobre prakse glede sestave, nalog in plačila revizijskih komisij NS in UO.


18. 7. 2008

Revizijski svet je dne 3. Julija 2008 sprejel Stališče 9 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika.


5. 7. 2008

Komisija ES je sprejela priporočila o omejevanju civilne odgovornosti zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij
(Uradni list ES, št. L 162/39)


12. 5. 2008

2008 Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 7. maja, 2008 dal v javno razpravo osnutek Stališča 8 – Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju. Rok za pripombe je petek, 30. maj 2008. Pripombe pošljite na info@si-revizija.si.


15. 4. 2008

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 11. aprila, 2008 dal v javno razpravo osnutek Stališča 7 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic.
Rok za pripombe je petek, 25. april, 2008. Pripombe pošljite na meta.duhovnik@si-revizija.si


5. 3. 2008

Na spletnih straneh European Commission Internal Market Accounting Unit je objavljena posodobljena tabela Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA.


28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


20. 7. 2007

Pojasnilo revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo o razvrščanju različnih oblik izobraževanja za ohranjanje strokovnega naziva revizor in pooblaščeni revizor v skupini A in B.


16. 7. 2007

Dopis revizijskim družbam in revizorjem v zvezi z vsebinsko opredelitvijo revizijske dokumentacije.


13. 7. 2007

Predvidene poenostavitve poslovnega okolja družb na področju prava družb, računovodenja in revidiranja v EU
angleško besedilo; slovensko besedilo


5. 3. 2007

Priporočamo članek "Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – računovodsko in davčno obravnavanje", ki ga lahko preberete v novi številki revije Revizor 2/07, povzetek članka pa najdete tukaj.


5. 3. 2007

Revidiranje računovodskih izkazov društev po ZDru-1 na podlagi tolmačenja Vladne službe za zakonodajo za leto 2006 še ni mogoče zahtevati.


21. 2. 2007

UNHCR – Visoki komisariat Združenih narodov za begunce vabi k predložitvi ponudb za revizijo namenske porabe sredstev programov v Sloveniji.
Za vse dodatne informacije kontaktirajte:
Ga. Zsofia Tarr, UNHCR Budimpešta, Madžarska

e-pošta: tarrzs@unhcr.org
Tel.: +36 1 336 3068
Fax.: +36 1 336 3080

Rok za oddajo ponudb je 5. marec 2007.


31. 1. 2007

Zveza evropskih revizorjev (FEE) je izdala publikacijo s pregledom načinov zagotavljanja kakovosti v revizijski stroki po različnih Evropskih državah.


29. 12. 2006

Pripravili smo program za izdelavo bilance stanja za leto 2006 s prikazom primerjalnih obdobij po prilagoditvah na SRS 2006.


5. 9. 2006

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si.


23. 8. 2006

Sprejeta je bila Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic.


26. 6. 2006

V Uradnem listu Evropske unije je bila objavljena Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS.


18. 5. 2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.


3. 5. 2006

Svet EU je 25. 4. 2006 formalno potrdil direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o obveznih revizijah računovodskih izkazov.


5. 1. 2006

Slovenski inštitut za revizijo je od Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov (IFAC) prejel priznanje za zagotavljanje njihovega poslanstva, ki je: Služiti javnemu interesu.


3. 1. 2006

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudi dr. Živka Berganta iz Ljubljane in Marjana Pogačnika iz Ljubljane, na seji dne 1. 12. 2005 izdalo odločbo številka U-I-219/03-25, o ustavnosti izpodbijanih členov ZRev-1.


19. 9. 2005

Na 9. jesenskem strokovnem posvetu v Radencih, so  8. 9. 2005 potekale tudi volitve novih članov revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo. Volitev se je udeležilo 56% volilnih upravičencev, na podlagi oddanih glasov pa so bili v revizijski svet izvoljeni naslednji kandidati:

 1. Sonja Anadolli: 75
 2. Franc Kolenc: 63
 3. Marjan Mahnič: 62
 4. Silva Zapušek: 57
 5. Silvester Zaman: 52

Ker do roka za oddajo pritožb, petka 16. 9. 2005, na Slovenski inštitut za revizijo ni prispela nobena pritožba glede volitev, so rezultati volitev uradni.


3. 8. 2005

Do 2. septembra 2005 poteka kandidacijski postopek za nove člane revizijskega sveta.


23. 6. 2005

Revizijski svet je na 39. redni seji, ki je potekala 23. junija 2005, sprejel sklep, da se dajo v javno razpravo predlogi besedil:
Stališče 7 – Revidiranje letnega poročila investicijskega sklada
Navodila 4 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
Navodila 3 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada

Javna razprava bo potekala do 30. avgusta 2005, vaše predloge in komentarje na omenjene osnutke pa pošljite na Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana, ali po elektronski pošti info@si-revizija.si


12. 7. 2004

Revizijski svet je na 29. redni seji, ki je potekala 1. julija 2004, sprejel sklep, da se dajo v javno razpravo predlogi besedil:

Stališča 5 – Revidiranje letnega poročila družbe za upravljanje
Navodila 2 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila družbe za upravljanje
Stališča 6 – Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Javna razprava bo potekala do 20. 8. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitut za revizijo.


12. 1. 2004

Revizijski svet je na 23. redni seji, ki je potekala 8. januarja 2004, sprejel sklep, da se da v javno razpravo predlog besedila Stališča 2 – Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo. Javna razprava bo potekala do 20. 1. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitutu za revizijo.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel tudi nove smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev.


5. 4. 2004

Revizijski svet je na 26. redni seji, ki je potekala 1. aprila 2004, sprejel sklep, da se da v javno razpravo predlog besedila Stališča 4 – Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji. Javna razprava bo potekala do 20. 4. 2004. Vse predloge za dopolnitve in spremembe besedila posredujte Slovenskemu inštitutu za revizijo.


31. 5. 2004

Revizijski svet je sprejel Stališče 4 – revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji

računovodje

8. 5. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij so bili dne 8. maja v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:
- Majda Cipot,
- Dr. Stanko Koželj,
- Mihael Kranjc,
- Dr. Sergeja Slapničar,
- Marija Tomc Muc.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 16. 5. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


5. 3. 2008

Na spletnih straneh European Commission Internal Market Accounting Unit je objavljena posodobljena tabela Implementation of the IAS Regulation (1606/2002) in the EU and EEA.


28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


13. 7. 2007

Predvidene poenostavitve poslovnega okolja družb na področju prava družb, računovodenja in revidiranja v EU
angleško besedilo; slovensko besedilo


20. 4. 2007

IASB je sprejel osnutek IFRS za mala in srednja podjetja za razpravo.


5. 3. 2007

Priporočamo članek "Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – računovodsko in davčno obravnavanje", ki ga lahko preberete v novi številki revije Revizor 2/07, povzetek članka pa najdete na naslednji strani.


5. 3. 2007

Revidiranje računovodskih izkazov društev po ZDru-1 na podlagi tolmačenja Vladne službe za zakonodajo za leto 2006 še ni mogoče zahtevati.


29. 12. 2006

Pripravili smo program za izdelavo bilance stanja za leto 2006 s prikazom primerjalnih obdobij po prilagoditvah na SRS 2006.


13. 12. 2006

Poziv računovodskim strokovnjakom, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, da se prijavijo za člane Business Chamber of the Enterprise Policy Group.


13. 12. 2006

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 8. 12. 2006 sprejel besedilo Slovenskega računovodskega standarda 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.


5. 9. 2006

Strokovni svet slovenskega inštituta za revizijo je na 82. seji dne 30. 8. 2006 sprejel sklep, da se v javno razpravo posreduje osnutek SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah (2007). Javna razprava traja do 30. 11. 2006. Prosimo da vse pripombe na predlagani tekst SRS 33 posredujte na naslov Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana ali na elektronski naslov info@si-revizija.si.


23. 8. 2006

Sprejeta je bila Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, 83/349/EGS o konsolidiranih računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic.


18. 5. 2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.


13. 1. 2006

Pripravili smo novo verzijo programa za izračun finančnih tokov.
Zadnja posodobitev 10. 2. 2006


22. 11. 2005

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji 17. novembra 2005 sprejel Slovenske računovodske standarde (2006).


17. 5. 2004

Na 7. letni konferenci računovodij so bili izvoljeni novi člani odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, in sicer:

 • Zlata Hribar, preizkušena računovodkinja,
 • dr. Slavka Kavčič, preizkušena računovodkinja,
 • dr. Stanko Koželj, preizkušeni računovodja,
 • Lojzka Sterle, računovodkinja, in
 • mag. Blanka Vezjak, preizkušena računovodkinja.

Novim članom odbora čestitamo za izvolitev in jim želimo uspešno delo.


21. 4. 2004

Vse imetnike naziva preizkušeni računovodja in računovodja pozivamo, da se udeležijo volitev novih članov odbora sekcije, ki bodo potekale na 7. letni konferenci računovodij, dne 11. maja 2004 ob 18.45 uri, in sicer v dvorani Hotela Šport, na Otočcu. Kandidacijsko listo sestavljajo naslednji kandidati
1. Zlata Hribar, preizkušena računovodkinja
2. dr. Slavka Kavčič
3. dr. Stanko Koželj, preizkušeni računovodja
4. Lojzka Sterle, računovodkinja in
5. mag. Blanka Vezjak, preizkušena računovodkinja


21. 1. 2004

Na podlagi 35. in 37. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 70/01) in 2. člena Pravilnika o izvedbi volitev odborov sekcij je Slovenski inštitut za revizijo po direktorju dr. Marjanu Odarju sprejel

Sklep o začetku postopka za volitve članov odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.

 1. Člane sekcije za notranjo revizijo se pozove, da do 31. marca 2004 predlagajo kandidate za člane odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij.
 2. Volilno zasedanje se skliče 11. maja 2004 ob 18. uri.

Dr. Marjan Odar
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za računovodstvo in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.

ocenjevalci

13. 4. 2010

Priprava projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka pri ocenjevanju vrednosti podjetij po metodi diskontiranega denarnega toka

Na podlagi nepravilnosti, razkritih pri nadzorih poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, ter pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, poslanih Slovenskemu inštitutu za revizijo, ugotavljamo, da pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij ne posvečajo dovolj pozornosti pripravi in pregledu projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka, kadar ocenjujejo vrednost po metodi diskontiranega denarnega toka. Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij ponekod nekritično prevzamejo in uporabijo projekcije (izkaza poslovnega izida in/ali bilance stanja in/ali denarnega toka), ki jih je pripravil naročnik ali ocenjevano podjetje, ne da bi preverili in utemeljili predpostavke, vključene v projekcijo.

V skladu s strokovno literaturo, objavljeno v okviru Hierarhije pravil ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 106/2010): Pratt, Reilly, Schweihs, Valuing a Business - poglavje 9 - Income Approach: Discounted Future Economic Income Method in PPC, Guide to Business Valuation Volume 1 - poglavje 5 - Capitalized and Discounted Return Method, Slovenski inštitut za revizijo priporoča, da vsi ocenjevalci vrednosti podjetij pri pripravi projekcij izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka, kadar ocenjujejo vrednost podjetij po metodi diskontiranega denarnega toka, upoštevajo:

 • Ocenjevalec vrednosti je odgovoren za pregled vzdržnosti predpostavk, na katerih temeljijo projekcije izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka.
 • Ocenjevalec vrednosti mora v okviru analize preteklega poslovanja ocenjevanega podjetja, analize panoge ocenjevanega podjetja in analize makroekonomskega okolja preveriti in utemeljiti predpostavke, vključene v pripravo projekcije izkaza poslovnega izida, bilance stanja in denarnega toka.
 • Projekcija poslovanja (izkaza poslovnega izida in/ali bilance stanja in/ali denarnega toka) je v določenih primerih lahko pripravljena s strani ocenjevanega podjetja ali naročnika, vendar navedeno ne odvezuje ocenjevalca odgovornosti, da mora predpostavke projekcije ločeno preveriti in utemeljiti. V kolikor ocenjevalec na podlagi preverbe takšne projekcije ugotovi, da so predpostavke vključene v projekcijo nerealne in neutemeljene, je dolžan, da jih v skladu z svojim znanjem, razumevanje poslovanja ocenjevanega podjetja in okolja ocenjevanega podjetja, dopolni na način, da bodo predpostavke vključene v projekciji utemeljene in vzdržne.

Pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti podjetij priporočamo, da navedena določila upoštevajo v svojih ocenah vrednosti.


2. 2. 2010

Strokovni svet je na svoji 128. korespondenčni seji dne 2. 2. 2011 sprejel Navodilo 1 – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremiččninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja.


25. 10. 2010

Opozarjamo vas, da je na spletni strani IVSC objavljeno gradivo z naslovom Valuation Uncertainty.

Navedeni dokument je aktualen v luči trenutnih gospodarskih razmer.

Mnoge institucije, kot so Financial Stability Board, G20, Baselski odbor za bančni nadzor in Odbor za mednarodne računovodske standarde, sedanjo finančno krizo povezujejo tudi s pomanjkljivim ustreznim identificiranjem in razkritij bistvenih negotovosti pri vrednotenjih.

Zato je Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti pripravil dokument, ki bo v bodoče vključen v MSOV, predvsem v IVS 105 - Poročanje o vrednostih

Na navedeno gradivo je možno podati komentarje, zato vas prosimo, da vaše morebitne odzive na to gradivo sporočite na elektronski naslov info@si-revizija.si do najkasneje 23. 12. 2010.


3. 9. 2010

Na spletni strani IVSC je objavljen osnutek predloga novih standardov ocenjevanja vrednosti.


11. 5. 2010

Dne 11. 5. 2010 je bila 12. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 • sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu predlaga umik in prenehanje veljavnosti Pojasnila številka 1 - Dajanje mnenj o skladnosti poročil o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi poslovnofinančnimi standardi. Po mnenju odbora sekcije navedeno področje v celoti in dosledno ureja Zakon o revidiranju (ZRev-2).
 • sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu v potrditev predlaga Pojasnilo 8 k slovenskim poslovnofinančnim standardom, ki govori o definicija neodvisnega ocenjevalca na način kot ga opredeljujejo MSOV. Navedeno pojasnilo se nanaša na Sklep o kreditnih zavarovanjih (BS).
 • sprejet je bil predlog, da se na Inštitutu zbirajo predlogi in pobude za spremembo Zakona o revidiranju (ZRev-2). Pobude se lahko pošlje po elektronski pošti na info@si-revizija.si
 • sprejeta je bila pobuda Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, da se pregleda aktualnost posameznih dokumentov, ki tvorijo Hierarhijo ocenjevanja vrednosti.

10. 5. 2010

Objavljen je obrazec za redno letno poročanje ocenjevalcev vrednosti, ki ga je potrebno izpolnjenega posredovati Inštitutu do 31. 5. 2010.


7. 4. 2010

V sredo, 12. maja 2010 organiziramo strokovno srečanje "Problematika ocenjevanja vrednosti nepremičnin za potrebe revizorjev," ki ga bo vodila Sonja Gračanić


9. 2. 2010

Dne 1. 2. 2010 je bila 10. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 • Sprejet je bil sklep, da se strokovnemu svetu predlaga dopolnitev 3. ravni Hierarhije ocenjevanja vrednosti s tole literaturo, ki se nanaša na področje ocenjevanje vrednosti strojev in opreme:
  • Valuing machinery and equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets (American Society of Appraisers, ASA 2005)
  • Valuation of Plant and Machinery (Kirit P. Budhbhatti, ASA 2002)
 • Pregledani so bili predlogi člankov in tem za 13. letno konferenco pooblaščenih ocenjevalcev, ki so do dne seje prispeli na Inštitut. Nastavljen je bil okvirni koncept programa. Program bo dokončno potrjen na prihodnji seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev.
 • Obravnavana je bila problematika v zvezi s pripravo cenitev v sodnih sporih kjer pooblaščeni ocenjevalci nastopajo v vlogi sodnih cenilcev. Sprejet je bil predlog, da se proučijo določila standardov in pravne podlage ter, da se po potrebi pripravi usmeritev oziroma dodatno pojasnilo Inštituta.
 • Obrvanavan je bil dopis za Ministrstvo za pravosodje v katerem bo Inštitut MP obvestil o trenutnem stanju stroke ocenjevanja. Sprejet je bil predlog, da se dopis v kratkem posreduje na MP.

15. 12. 2009

Dne 15. 12. 2009 je bila 9. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev. Na seji so bili med drugim sprejeti:

 • program dela sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za leto 2010
 • program seminarjev s področja ocenjevanja vrednosti za leto 2010
 • program strokovnih srečanj pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za leto 2010

Program seminarjev in strokovnih srečanj bo objavljen na spletni strani Slovenskega Inštituta za revizijo predvidoma v drugem tednu januarja 2010.


11. 11. 2009

Dne 7. 9. 2009 je bila izvedena 7. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 1. Prevodi Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti MSOV 2007 – zbiranje predlogov popravkov MSOV
 2. Dopis Revizijskega sveta
 3. Pobude prejete s strani pooblaščenih ocenjevalcev
 4. Tarife za seminarje organizirane izven Inštituta
  Na podlagi pobud pooblaščenih ocenjevalcev je Inštitut obravnaval problematiko tarif za seminarje organizirane izven Inštituta, ki pa so priznani kot kreditne točke za posamezne nazive na Inštitutu. Inštitut pojasnjuje, da na oblikovanje teh tarif nima vpliva. Stvar vsakega posameznega organizatorja seminarja je, da se odloča o tem, ali prevali breme plačila pristojbine, ki jo Inštitut zaračuna organizatorju za priznanje izobraževanja in izdajo potrdil na udeležence ali pa tega ne naredi.
 5. Strategija ravnanja s stvarnim premoženjem (sprejeta dne 4. 6. 2009)

Dne 4.11.2009 je bila organizirana in izvedena 8. redna seja sekcije pooblaščenih ocenjevalcev.


13. 5. 2009

Dne 13. 5. je bila izvedena 6. redna seja sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, kjer so bila obravnavana naslednja področja:

 1. organizacija zbiranja pripomb na slovenski prevod MSOV 2007
 2. predlog izobraževanj za drugo polovico leta 2009
 3. pobuda za ustanovitev delovne skupine za področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin
 4. pravilnik o rednem letnem nadzoru
 5. dopis sekcije ocenjevalcev za revizijski svet
 6. navodila za pripravo dispozicije in zaključne naloge za pooblaščene ocenjevalce
 7. pobuda ocenjevalcev vrednosti nepremičnin za organizacijo v okviru GZS
 8. poročila sestanka na Ministrstvu za javno upravo
 9. razno

21. 4. 2009

Sprejeto je Pojasnilo 7 – mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP.


21. 4. 2009

V postopku je zbiranje pripomb in komentarjev na slovenski prevod MSOV 2007.

Prosimo vse tiste, ki imate konkretne predloge sprememb slovenskega prevoda MSOV 2007, da nam le-te posredujete na naslov info@si-revizija.si s pripisom Pripombe MSOV 2007.

Pripombe in predlogi naj imajo točno navedbo številke standarda, točke v okviru standarda in strani, ki je predmet pripombe/komentarja ter navedbo kako naj se bi se glasil nov prevod teksta.

Predloge bomo zbirali do vključno 15. 6. 2009.


1. 4. 2009

Iz pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti podjetij, posredovanih na Slovenski inštitut za revizijo, je razvidno, da si pooblaščeni ocenjevalci vrednosti različno tolmačijo Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti v delu, ki se nanaša na obvezne sestavine poročila o oceni vrednosti (Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3).

Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3 (Poročanje o ocenjevanju vrednosti) v točki 5 natančno opredeljuje obvezne sestavine vsakega poročila o oceni vrednosti podjetja. Iz navedenega standarda jasno izhaja zahteva, da mora biti vsaka ocena vrednosti podjetja, opravljena na nov datum ocenjevanja vrednosti, v celoti pripravljena v skladu z določili Mednarodnega standarda ocenjevanja vrednosti 3. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV Osma izdaja 2007) ne poznajo tako imenovane "novelacije poročil" oziroma kakršne koli "posodobitve" ocen vrednosti podjetij.

Vsaka ocena vrednosti podjetja opravljena na nov datum ocenjevanja vrednosti (ne glede na to, da je predmet ocene vrednosti isto podjetje in da je podlaga vrednosti ista kot v preteklosti) zahteva, da pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja oceno izvede in poročilo pripravi v skladu z določili Mednarodnega standarda številka 3. Odstopanja od tega standarda so dovoljena zgolj na način, kot je opredeljen v točki 8.2 Mednarodnega standarda številka 3, in sicer:

 • Ocenjevalec vrednosti zagotovi, da navodila ne bodo zavajala nameravanih uporabnikov,
 • Ocenjevalec vrednosti zagotovi, da ocenjevanje vrednosti ni tako omejeno, da rezultati ne bi bili več zanesljivi in verodostojni za nameravani namen in uporabo ocenjevanja vrednosti.
 • Ocenjevalec vrednosti obvesti naročnika, da navodila za nalogo vsebujejo odklon od standardov, kar mora biti v celoti razkrito v poročilu o ocenjevanju vrednosti.

Navedena določila so dolžni upoštevati vsi ocenjevalci vrednosti podjetij.


24. 3. 2009

Iz pripomb naročnikov in uporabnikov poročil o ocenjevanju vrednosti, posredovanih na Slovenski inštitut za revizijo, je razvidno, da si pooblaščeni ocenjevalci vrednosti različno tolmačijo Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3, točka 7.2, ki se nanaša na transparentno in jasno razkritje vloge pooblaščenega ocenjevalca pri pripravi posameznega poročila.

Mednarodni standard ocenjevanja vrednosti številka 3 (Poročanje o ocenjevanju vrednosti) v točki 7.2 zahteva, da mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, če v posameznem primeru ocenjevanja vrednosti nastopa v kakršnikoli posebni vlogi, na primer kot finančni svetovalec, posredovalec, zastopnik naročnika, in ne kot neodvisen pooblaščeni ocenjevalec, to vedno razkriti.

V skladu s tem in za zagotovitev preglednosti je v vseh tistih primerih, ko pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nastopa v posebni vlogi in deluje v imenu naročnika, nujno, da se kot podpisnik takega izdelka ne sklicuje na naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti in se ne podpiše kot pooblaščeni ocenjevalec vrednosti.

Obveščamo Vas, da so lahko predmet nadzora vsa tista poročila, na katerih je ob imenu in priimku pooblaščenega ocenjevalca vrednosti naveden tudi strokovni naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, pa tudi vsa tista, na katerih ob imenu in priimku pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ni naveden strokovni naziv, je pa iz poročila lahko razumeti, da je nastopal v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti.


18. 3. 2009

Dne 18. 3. 2009 je bila 5. redna seja odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti. Na seji so bila obravnavana naslednja vsebinska področja:

 1. Program za Redno letno konferenco pooblaščenih ocenjevalcev 2009
 2. Nadzor nad pooblaščenimi ocenjevalci po ZRev-2
 3. Podpis pooblaščenega ocenjevalca kadar ta delujejo vlogi finančnega svetovalca ali sodnega izvedenca/cenilca
 4. Razno

15. 1. 2009

Na 4. redni seji odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev, 7. 1. 2009, so bili med drugim sprejeti tudi naslednji sklepi:

 1. Sekcija pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti bo organizirala redna mesečna srečanja (okrogle mize) na katerih se bodo obravnavale aktualne teme s področja ocenjevanja vrednosti. Nabor tem bo v sodelovanju z odborom sekcije skoordinirala Karin Lušnic. Vsi pooblaščeni ocenjevalci bodo po elektronski pošti pravočasno opozorjeni glede datumov mesečnih srečanj.
 2. Aktualna problematika s področja ocenjevanja vrednosti bo obravnavana v okviru strokovnih prispevkov objavljenih v publikaciji Revizor. Odbro sekcije pooblaščenih ocenjevalcev bo skrbel za ažurne objave strokovnih prispevkov.Strokovni članki s področja ocenjevanja vrednosti objavljeni v publikaciji Revizor bodo vključeni v 3. raven Hierarhije standardov ocenjevanja vednosti.
 3. Odbor sekcije pooblaščenih ocenjevalcev je obravnaval problematiko ocenjevanja vrednosti nepremični za namene stvarnega vložka kadar so te nepremičnine obremenjene s hipoteko. Ugotovljeno je bilo, da je dejstvo ali gre pri oceni vrednosti nepremičnin za namen stvarnih vložkov za nepremičnine, ki so obremenjene ali ne pomembno. Soglasno je bilo določeno, da se navedena problematika obdela v strokovnem članku v Revizorju (vidik ocenjevanja vrednosti in pravni vidik). Za pripravo članka je odgovoren Samo Javornik.

15. 12. 2008

V javni razpravi je Pojasnilo 7 – Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP. Pripombe posredujte v roku 10 dni na info@si-revizija.si.


26. 11. 2008

Na 3. redni seji odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti dne 24. 11. 2008 sta bila med drugim sprejeta naslednja vsebinska sklepa:

 • Pripravi se Pojasnilo številka 7 – Dajanje mnenja o insolventnosti v povezavi s 146. členom ZFPPI. Pojasnilo se posreduje v potrditev na strokovni svet Inštituta, ki bo dne 10. 12. 2008
 • 3. raven Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti se razširi za tujo strokovno literaturo: "The handbook of advanced business valuation", Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs. Poglavje 17 v tej literaturi obrvanvava področje "Solvency Opinions". Naveden predlog se posreduje v potrditev na strokovni svet Inštituta, ki bo 10. 12. 2008.

5. 6. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev so bili dne 5. junija v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

 • Andrej Hartman,
 • Mag. Samo Javornik,
 • Milena Kosi,
 • Slavko Stošicki,
 • in Dr. Igor Pšunder.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 13. 6. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


19. 9. 2007

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin: Basic Real Estate Appraisal; Richard M. Betts, ASA, and Silas J. Ely. Softcover.


3. 9. 2007

Izšli so novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standards, Eighth Edition, 2007), ki jih je mogoče v knjižni obliki naročiti na tej spletni strani.


2. 8. 2007

Nova knjiga Aswatha Damodarana z naslovom: Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, ki obravnava problematiko tveganja, njegovega upravljanja in vpliva na vrednost podjetja.


20. 7. 2007

ASA organizira 26. letno konferenco ocenjevalcev vrednosti podjetij, ki bo od 29. do 31. oktobra 2007 v San Diegu, Kaliforniji.


9. 3. 2007

Knjiga s področja ocenjevanja vrednosti strojev in opreme: Budhbhatti, Kirit P., 2002. Valuation of Plant and Machinery, Gujarat, India, 590 strani. Indijski avtor v tej knjigi prikazuje teorijo in prakso vsega sveta na področju ocenjevanja vrednosti strojev in opreme. Naročiti jo je mogoče na naslednji spletni strani.


5. 3. 2007

Obveščamo vas, da sta izšli novi knjigi s področja ocenjevanja vrednosti podjetij:

 • Financial Valuation: Applications and Models, 2nd Edition (Wiley Finance) by James R. Hitchner
 • Valuing a Business, 5th Edition (McGraw-Hill Library of Investment and Finance) by Shannon P. Pratt

Knjigi lahko naročite na amazon.com.


5. 2. 2007

Letna konferenca ASA – ocenjevalci vrednosti strojev in opreme.


29. 1. 2007

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, in sicer: Equity Asset Valuation, avtorji so: John D. Stowe, Thomas R. Robinson, Jerald E. Pinto, Dennis W. McLeavey. Knjigo je možno naročiti na spletni strani: amazon.com.


25. 1. 2007

Donald F. Parsons, eden od trenutno petih predsedujočih na Delaware Chancery Court, ki je sodišče z največ primeri ocenjevanja vrednosti podjetij v ZDA. Prilagamo njegovo mnenje o 10 primerih najboljše prakse ocenjevanja vrednosti, ki so bila obravnavana na omenjenem sodišču.


25. 1. 2007

Predlog prestrukturiranja IVSC in spremno pismo predsednika IVSC. Predvidene so pomembne spremembe organiziranosti IVSC s ciljem še povečati kvaliteto in poenotenje standardov ocenjevanja vrednosti vseh vrst premoženja. IVSC zbira pripombe in sugestije na posredovani Predlog do 9. marca 2007. Pripombe in predloge posredujete do 23. februarja 2007 na elektronski naslov, da bomo na podlagi prejetih pobud oblikovali enotno stališče, ki ga bo Inštitut kot polnopravni član posredoval IVSC.


11. 1. 2007

Seminarji ASA


11. 1. 2007

Top Ten data sources used by BV professionals:

As BVR had just finished compiling its 2007 Business Valuation Firm Economics & Best Practices Survey, we were able to offer the "Top Ten" research sources used by responding BV practitioners (below).

What research tools does your firm use?


13. 12. 2006

Appraisal Foundation: Nova vprašanja in odgovori, povezani z USPAP.


7. 12. 2006

Ameriška sodna praksa: Zavrnitev ocene vrednosti, ki je temeljila na metodi DCF, zaradi neustrezno opredeljene preostale vrednosti.


6. 12. 2006

Zapisnik 25. letnega generalnega zasedanja Sveta za MSOV, ki je bilo 26. 9. 2006 v Pekingu.


16. 11. 2006

The AICPA Consulting Services Executive Committee je pripravil osnutek standardov ocenjevanja vrednosti podjetij.


16. 11. 2006

Ibbotson Associates se je združil z Morningstar Corporate, zato je spremenjen tudi naslov spletne strani.


16. 11. 2006

The Appraisal Foundation je izdala nova vprašanja in odgovore, povezane z USPAP.


14. 11. 2006

Obvestilo IVSC.


2. 11. 2006

Na veliko presenečenje (pozitivno) stroke ocenjevanja vrednosti v ZDA je IRS (davčna uprava) dal v javno razpravo nove smernice za kvalificirano oceno vrednosti in kvalificiranega ocenjevalca vrednosti. Smernice se konkretno sklicujejo na standarde ocenjevanja vrednosti (v ZDA veljajo USPAP, ki so v postopku usklajevanja z MSOV), ko opredeljujejo "kvalificirano oceno vrednosti" in "kvalificiranega ocenjevalca vrednosti". Presenečenje je v tem, da se IRS do sedaj glede ocenjevanj vrednosti ni skliceval na standarde ocenjevanja vrednosti. Strokovna javnost v ZDA takšno potezo zelo pozdravlja, ker bo pripomogla k večjemu zaupanju javnosti v stroko in k večji odgovornosti ocenjevalcev vrednosti.
Sodni primer, ki je pomembno botroval k novim usmeritvam IRS.


24.10. 2006

Izšla je nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij avtorjev Fishman, Pratt, Morrison z naslovom: Standards of Value: Theory and Applications. Informacije o knjigi in možnost naročila ...


9. 5. 2006

Objavljeni so Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2005 v slovenskem jeziku.


24. 4. 2006

Obveščamo vas, da so izšli USPAP 2006, ki so sestavni del Hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti. V celoti so brezplačno dosegljivi tukaj. V tiskani verziji pa jih je mogoče naročiti tukaj.


20. 4. 2006

Na podlagi 10. člena hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti (Uradni list RS, št. 47/04) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 79. redni seji dne 11. 4. 2006 potrdil strokovno literaturo McKinsey & Company, Tim Koller, Marc Goedhart, and David Wessels. (2005). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc. (za področje ocenjevanja vrednosti podjetij). Zgoraj navedena strokovna literatura predstavlja tretjo raven hierarhije standardov ocenjevanja vrednosti in se objavi na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.


5. 4. 2006

Izšla druga izdaja knjige Shannona Pratta – The Market Approach to Valuing Businesses. Knjigo je mogoče naročiti na spletnih straneh: Appraisers.org ali Amazon.com.


5. 12. 2005

Obveščamo vas, da je izšla nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, in sicer bistveno prenovljena mnogim že znana knjiga avtorjev svetovalne družbe McKinsey: Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Fourth Edition (Hardcover), McKinsey & Company Inc. Knjigo je mogoče naročiti pri Amazon.com.


21. 11. 2005

IVSC: Revised guidance 'Valuation of Plant and Equipment'

The IVSC has today published revised International Valuation Guidance Note 3 (GN3), Valuation of Plant and Equipment. GN 3 was amended to ensure consistency with revised International Valuation Application 1 (IVA 1), Valuation for Financial Reporting published in the 2005 edition of International Valuation Standards. Revisions to IVA 1 were undertaken to reflect the changes made to the International Financial Reporting Standards as part of the IASB Improvements Project. The revised GN 3 is available on the IVSC web site pending publication of the 8th edition of the International Valuation Standards during 2006.

For further details, please contact:
IVSC Executive Director: Tel: +44 (0)1442 879306; ivsc@ivsc.org


12. 9. 2005

Javni poziv za kandidaturo za člana komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj

 1. Na podlagi 10. člena Pravilnika o programu izobraževanja in navodilu o usposabljanju za točkovanje stanovanj (Uradni list RS, št. 97/05) Slovenski inštitut za revizijo predlaga člane komisij za preizkus znanja, s katerim ugotovi, ali je kandidat usposobljen za samostojno vodenje postopka točkovanja v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.
 2. Kandidat za člana izpitne komisije mora
  • predložiti veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin oziroma dokazilo, da je imenovan za sodnega cenilca gradbene stroke; s tem dokaže, da je upravičen do kandidature;
  • posredovati tele podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen, in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo, da je privolil v kandidaturo; kratko utemeljitev kandidature.


Na podlagi predložene dokumentacije bo Slovenski inštitut za revizijo oblikoval predloge za člane komisije za preizkus znanja iz točkovanja stanovanj in jih predal Ministrstvu za okolje in prostor, ki bo o njih odločalo.

Predloge z dokazili in podatki, navedenimi pod točko 2, pošljite na naslov
Slovenski inštitut za revizijo,
Dunajska 106,
1000 Ljubljana,
najpozneje 10 dni po objavi v Uradnem listu.

Nepopolnih predlogov ne bomo upoštevali.

Slovenski inštitut za revizijo
Številka 5/05
Ljubljana, 11. 10. 2005


22. 8. 2005

ASA objavlja izid nove knjige za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme

Valuing Machinery and Equipment: The Fundamentals of Appraising Machinery and Technical Assets

American Society of Appraisers. Hardcover; 640 pages (2005). Hot off the press! This newly updated edition of ASA’s classic Machinery and Technical Specialties text has the latest information on inventory valuation, aviation and marine appraisal techniques and report writing and ethics. Extensive examples, expanded appendixes and financial tables and a comprehensive glossary make this book a must-have for your appraisal library.

Member Price: $ 78.95
Non-Member Price: $ 94.95

Knjigo je možno naročiti tukaj.


2. 8. 2005

Izšla knjiga Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. Knjigo je možno naročiti pri ASA na spletni strani Appraisers.org, cena je 174,95 USD za člane, oziroma 194,95 USD za nečlane, ali na Amazon.com za ceno 194,95 USD.

Povzetek.


5. 7. 2005

2005 International Appraisal Conference, od 7. do 10. avgusta 2005, Hilton Austin, Austin, Texas.


21. 6. 2005

IVSC je izdal osnutek predelane pojasnjevalne opombe 3 Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti v javno obravnavo. Predloge sprememb in dopolnitev zbiramo do 16.9.2005.
http://www.cpa2biz.org.


21. 6. 2005

IVSC je pripravil osnutek strateškega načrta za obdobje 2006-2007, ki ga bo obravnaval in sprejel na letni skupščini 30. 10. 2005. Predloge sprememb in dopolnitev sprejemamo do 8. 10. 2005.


31. 5. 2005

Na spletni strani ASA so dostopna gradiva konferenc za obdobje 2000-2004.


23. 5. 2005

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji 64. seji dne 3. 5. 2005 sprejel Pojasnilo 5 k Slovenskim poslovnofinančnim standardom – Izvid ocenjevanja vrednosti.


19. 5. 2005

Odgovornost ocenjevalca vrednosti podjetja za podatke, ki jih prejme od poslovodstva (primer in stališče Shannona Pratta).


5. 4. 2005

IVS 2005 so dosegljivi na straneh IVSC v formatu pdf. Pred dostopom je potrebno sprejeti pogoje in se registrirati.


23. 3. 2005

Objavljeni so novi USPAP 2005.
Lahko si jih ogledate na naslednji strani.
Naročilo USPAP 2005 v elektronski obliki (cena je 39,95 USD)


17. 2. 2005

Izšli so novi Standardi ocenjevanja vrednosti 2005.


4. 2. 2005

Koristen vir informacij za ocenjevalce vrednosti – Business Reference Guide, 2005.


30. 11. 2004

Nova knjiga s področja ocenjevanja vrednosti podjetij in intelektualne lastnine

New Book Gives Latest Information on Business and Intellectual Property Valuation
The recently released "Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis," edited by Robert F. Reilly, ASA, and Robert P. Schweihs, ASA, updates and expands the professional literature related to business/intellectual property valuation, economic damages and intercompany transfer price analyses. Controversial issues are demystified, and advanced topics are explained in ways that are illuminating for experienced practitioners while still remaining understandable for newer professionals. This anthology, with chapters written by experienced practitioners, is certain to become a welcome addition to libraries of valuation analysts, investment bankers, financial accountants, bankruptcy professionals, tax specialists, financial planners and litigation attorneys. Hardcover, $75.95 for ASA members, $94.95 for nonmembers; 662 pages (2004). Purchase your copy ...


17. 11. 2004

Osnutki standardov ocenjevanja vrednosti.


8. 10. 2004

Exposure draft of proposed international valuation guidance note – Valuation of specialised trading property.
Komentarji se zbirajo do 31. oktobra 2004.


8. 10. 2004

Exposure draft of proposed revised international valuation guidance note – GN 3 Valuation of plant and equipment.
Komentarji se zbirajo do 31. oktobra 2004.


8. 10. 2004

Seminarji ASA za ocenjevalce vrednosti strojev in opreme.


22. 9. 2004

8th International Study Visit (ISV): Real Estate Cases.


5. 4. 2004

Konferenco o ocenjevanju vrednosti za računovodsko poročanje, Toronto, 24. 6. 2004
Na spletni strani ASA na voljo tudi nečlanom dostop do Business Valuation Review


25. 2. 2004

Mednarodna konferenca ASA, Kansas City, 25. – 28. julij 2004.


2. 2. 2004

International conference on the valuation of plant, machinery and equipment to be held May 23-26, 2004, in Amsterdam


16. 1. 2004

Predstavljamo vam izobraževalni program ASA za leto 2004.


22. 12. 2003

Obveščamo vas, da je IVSC objavil osnutek dokumenta "Valuation Guidance note – Extractive Industries". Omenjeno je mogoče najti tudi na straneh IVSC.


23. 6. 2003

Člani sekcije za ocenjevanje vrednosti so na letni konferenci ocenjevalcev vrednosti v skladu s statutom Inštituta in pravilnikom o imanovanju članov odbora sekcije, imenovali nove člane odbora sekcije za naslednje mandatno obdobje, in sicer:
• Slavko Stošicki, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
• Bojan Praznik, ocenjevalec vrednosti podjetij
• Dušan Zupančič, ocenjevalec vrednosti nepremičnin
• Andrej Hartman, ocenjevalec vrednosti podjetij
• Rajko Srednik, ocenjevalec vrednosti nepremičnin

Člani odbora bodo na prvi naslednji seji izvolili novega predsednika.

Več o volitvah si lahko preberete tudi v zapisniku volilne komisije.


30. 4. 2003

V Uradnem listu RS, št. 40/03 z dne 30. 4. 2003 so bila objavljena štiri pojasnila k Slovenskim poslovnofinančnim standardom.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za ocenjevanje vrednosti in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.


9. 4. 2003

Zaključen je bil kandidacijski postopek za člane odbora sekcije ocenjevalcev vrednosti. Na kandidacijsko listo so se uvrstili naslednji kandidati:

• Boris PAVLIČIČ, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
• Rajko SREDNIK, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
• Dušan ZUPANČIČ, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
• Jožef MURKO, ocenjevalec vrednosti nepremičnine
• Jasna BAČAC, ocenjevalka vrednosti podjetij
• Andrej HARTMAN, ocenjevalec vrednosti podjetij
• Bojan PRAZNIK, ocenjevalec vrednosti podjetij
• Stojan BOHINC, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
• Slavko STOŠICKI, ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

notranji revizorji

26. 11. 2008

Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je na seji 25. novembra 2008 izvolil za predsednika odbora Milana Jagriča.

Za kandidata člana strokovnega sveta je odbor predlagal Milana Jagriča, za kandidata za člana sveta pa dr. Franca Koletnika.


18. 11. 2008

Na volitvah članov odbora sekcije preizkušenih notranjih revizorjev so bili dne 13. novembra v Portorožu v odbor izvoljeni naslednji kandidati:

 • Milan Jagrič,
 • Dr. Franc Koletnik,
 • Gašper Prevodnik,
 • Martina Toman Pfajfar in
 • Mag. Blanka Vezjak.

Rok za pritožbe na postopek ter izid volitev je 21. 11. 2008. Pritožbe se pošljejo na Slovenski inštitut za revizijo.


25. 9. 2007

Slovenski inštitut za revizijo poziva vsa zainteresirana podjetja, da oddajo povpraševanje za zunanjo ocenitev kakovosti izvajanja notranjerevizijske službe in usklajenosti delovanja s standardi – validacijo.


5. 4. 2006

The 2006 European Conference of Internal Audit
6. do 8. september 2006


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za notranjo revizijo in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.

revizorji IS

21. 9. 2007

Arhiv Republike Slovenije vabi k sodelovanju vse preizkušene revizorje informacijskih sistemov pri izdelavi osnutka Kontrolnega seznama za preverjanje usklajenosti storitev zajema oziroma hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki.


15. 11. 2005

Recenzija knjige Patric O'Beirne: Spreadsheet Check and Control, 47 key practices to detect and prevent errors


8. 7. 2004

Direktor Inštituta je sprejel sklep, da se prične kandidacijski postopek za nove člane odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov. Kandidacijski postopek poteka do 25. avgusta 2004. Volitve novih članov odbora bodo potekale na 12. mednarodni konferenci o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov v Čatežu. Kandidate lahko predlagajo vsi člani sekcije, predlog pa mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike stroke s področja revidiranja informacijskih sistemov in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju stroke,
 • izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo,
 • ime in priimek ter podpis predlagatelja.

Predloge za kandidate je potrebno poslati priporočeno po pošti.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za revizijo informacijskih sistemov in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.

finančniki

18. 5. 2006

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD so sestavile okrožnico javnim družbam, ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev.


10. 5. 2005

Na volitvah nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih poslovnih finančnikov dne 6. 5. 2005 sta bila izvoljena oba predlagana kandidata, in sicer mag. Aleš Berk in dr. Marjan Odar. Obema iskreno čestitamo in jima želimo uspešno delo v odboru.


12. 4. 2005

Dne 6. 5. 2005 med 11.00 in 17.00 bodo v prostorih Slovenskega inštituta za revizijo, Dunajska 106, Ljubljana potekale volitve nadomestnih članov odbora sekcije preizkušenih poslovnih finančnikov. Volitev se lahko udeležijo vse osebe, ki so pri inštitutu pridobile naziv preizkušeni poslovni finančnik.


17. 9. 2003

Na volitvah sekcije za poslovne finance so bili za člane odbora te sekcije z 79-odstotno volilno udeležbo izvoljeni:

 • Dr. Živko BERGANT
 • Dr. Meta DUHOVNIK
 • Mag. Brane KASTELEC
 • Mag. Franjo MLINARIČ
 • Dr. Jožko PETERLIN

Novim članom odbora sekcije za poslovne finance čestitamo ter jim želimo uspešno delo.


8. 7. 2003

Dne 3. 7. 2003 je bila v prostorih Inštituta ustanovna seja sekcije za poslovne finance, na kateri je bil sprejet sklep, da se prične s postopkom zbiranja predlogov kandidatov za člana odbora sekcije.
Člani sekcije predloge za kandidate pošljejo pisno na Inštitut najkasneje do 29. avgusta 2003, vsebovati pa morajo:

 • ime, priimek ter naslov kandidata,
 • kratka obrazložitev kandidatovega poznavanja problematike stroke z njegovega področja dela in njegovega dotedanjega prispevka k razvoju stroke,
 • izjavo kandidata o privolitvi v kandidaturo ter
 • ime, priimek, naslov ter podpis predlagatelja.

23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za poslovne finance in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije.

davčniki

30. 6. 2008

Odbor preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo in direktor Slovenskega inštituta za revizijo v povezavi s sprejemom novega Zakona o revidiranju ZRev-2 in v povezavi z aktivnostmi DDSS za ustanovitev zbornice davčnih svetovalcev sklicuje sestanek vseh preizkušenih davčnikov.
Sestanek bo v torek, 8. julija 2008 ob 15.00 uri v predavalnici B Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (2. nadstropje), Dunajska 106, Ljubljana.

Vljudno vabljeni,

Dnevni red:

 1. Položaj in vloga preizkušenih davčnikov po novem Zakonu o revidiranju ZRev-2
 2. Namera DDSS po ustanovitvi zbornice davčnih svetovalcev
 3. Razno

28. 9. 2007

Možnosti sodelovanja s francosko revizijsko družbo.


4. 1. 2007

Ministrstvo za finance je izdalo pisno pojasnilo glede davčnega priznavanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v letu 2006. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so ob prehodu na SRS(2006) ali MSRP v letu 2006 davčno nepriznane, v povezavi z 98. členom ZDDPO-2. Celotno pojasnilo je na razpolago tukaj.


5. 12. 2005

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb.


23. 11. 2005

Pripombe in predlogi Slovenskega inštituta za revizijo na ZDDPO-1D, posredovane Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarstvo, dne 8. 10. 2005.


4. 2. 2005

Odgovor DURS na dopis, ki ga je Slovenski inštitut za revizijo posredoval Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance v povezavi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova udeležbe v dobičku v davčnem obračunu za davek od dobička pravnih oseb za leto 2004.


1. 12. 2004

Povzetek dopisa, ki ga je Slovenski inštitut za revizijo posredoval Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance v povezavi z obdavčitvijo prihodkov iz naslova udeležbe v dobičku v davčnem obračunu za davek od dobička pravnih oseb za leto 2004.


18. 10. 2004

Izvoljen je bil nov odbor sekcije preizkušenih davčnikov.


23. 4. 2003

Svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel poročilo o delu sekcije za davčno svetovanje in program dela sekcije za leto 2003. Omenjena dokumenta si lahko ogledate na straneh Predstavitev sekcije. Potrjen je bil tudi kodeks poklicne etike preizkušenega davčnika in Smernice za oblikovanje cen davčnosvetovalnih storitev.