Kazala letnikov

Tiskalniku prijazna oblika
Leta 2019
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Maruša Hauptman in mag. Karin Lušnic
Novosti MSRP 16 – Najemi in vpliv na ocenjevanje vrednosti podjetij
IFRS 16 and the impact of new standard on business valuations
5
Mag. Ivan Kebrič
Razmerje med investicijami in amortizacijo v izračunu preostale vrednosti
The Relationship between Capital Expenditure and Depreciation in Estimation of the Terminal Value
Dr. Dušan Zupančič, Jure Kern
Rezultati pilotske študije za pridobitev mere kapitalizacije iz tržnih podatkov
Pilot study results for obtaining the capitalisation rate from market data
Slavko Stošicki
Poznavanje sestavin strojev in opreme
Knowledge of machines and equipment and their components
Renato Strojko
Funkcionalna zastarelost pri nepremičninah slabše energetske učinkovitosti stavb
Functional obsolescence in real estate due to diminished energy efficiency of buildings
Mag. Boris Tuma
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo metode Monte Carlo
Monte Carlo simulation for real estate valuation
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem IN DPN-jem – II. del
Taxation of immovable property with VAT and Real Estate Transfer Tax – part II
Brigita Petek
Vpliv davkov in davčnih prerazporeditev na privlačnost države za tuje neposredne investicije
The impact of taxes and tax reallocation on the country's attractiveness for foreign direct investment
 
 
Iz prakse za prakso
 
Imenovanje revizorja računovodskih izkazov
Dejavniki, ki vplivajo na višino odbitka za pomanjkanje tržljivosti (Discount for Lack of Marketability – DLOM)
Zunanje opravljanje notranje revizije v organizaciji
Izračun sedanje vrednosti najemnin pri najemnih pogodbah za nedoločen čas
Prenos premoženja ob rednem prenehanju družbe in DDV
Skladnost v oblaku
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Revidiranje projektov IT
GTAG – Auditing IT Projects (prej GTAG-12)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2019
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Obdavčitev nepremičnin z DDV-jem in DPN-jem – I. del
Taxation of immovable property with VAT and real estate transaction tax – part I
5
Grega Hojnik
Določanje primerljivih tržnih cen – uporaba načina tržnih primerjav
Determination of comparable market prices – application of market comparison approach
Mag. Saša Jerman
Priprava podporne dokumentacije pri uveljavljanju olajšave za raziskave in razvoj
Documentation for R&D tax allowance
Uroš Lesjak
Računovodsko poročanje v zvezi z nedokončanimi sodnimi in nadzornimi postopki
Financial reporting in relation to ongoing judicial and supervisory procedures
Dr. Barbara Mörec
Dokončane, vendar od kupca še ne potrjene storitve – kako jih pripoznati?
Services completed but not yet accepted by the customer – how to recognize
them?
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjevo poročilo pri povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom
Razmik med datumi ocene vrednosti, priprave poročila in ogleda nepremičnine
Notranja revizija v sistemu javnega naročanja pri nabavi opreme večje vrednosti
Revaloriziranje opredmetenih osnovnih sredstev in njihova oslabitev
Slabitev sredstev, ki se revalorizirajo – davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv
Uporabniško razvite informacijske rešitve
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – Preprečevanje in zaznava prevar v avtomatiziranih okoljih
GTAG: Fraud Prevention and Detection in an Automated World (prej GTAG-13)
Kaj je novega pri TEGoVA?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2019
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mag. Mitja Černe
Zaračunavanje blagovne znamke z vidika transfernih cen
Brands and trademarks from transfer pricing perspective
5
Mag. Brigita Franc
Notranje kontrole DDV-ja pri nakupu storitev iz EU-ja in tretjih držav
Internal VAT Controls with the Purchase of Services from EU and Third Countries
Matej Kovačič
Problematika določanja stalne poslovne enote po pravilih DDV-ja in DDPO-ja
Determination of permanent establishment for the purposes of VAT and CIT
Marko Mehle
Implementacija pravil proti praksam izogibanja davkom v EU-ju IN Sloveniji
Implementation of Anti-Tax Avoidance Rules in EU and in Slovenia
Andreja Škofič Klanjšček, Bara Gradišar
Primerjalna analiza obdavčitve fizičnih oseb na dohodke iz kapitala v EU-ju in Sloveniji
Comparative analysis of the taxation of naturals persons' income from capital in the EU and Slovenia
Mag. Matej Drašček, mag. Petra Finžgar
S proučitvijo temeljnih vzrokov do večje dodane vrednosti notranje revizije
With Root Cause Analysis to Greater Added Value of Internal Audit
 
 
Iz prakse za prakso
 
Prenos osebnih podatkov v tretje države po uredbi GDPR
Ocenjevanje vrednosti podjetij v primerih, ko namen ocenjevanja vrednosti izhaja iz ZGD-ja in Zakona o prevzemih
Kazalniki delovanja kot merilo uspešnosti in učinkovitosti notranje revizije
Uporaba predpostavljene obrestne mere za izposojanje
Pomanjkljivosti pri sklepanju posojilnih pogodb
Ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote in prejemnika storitev iz druge države v slovenji za obračun DDV-ja in obveznosti izvajalca storitev
Pripoznavanje odloženih davkov za neizkoriščene davčne izgube in neizkoriščene davčne olajšave
Izdelava varnostnih kopij podatkov
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG: Upravljanje IT-revidiranja
GTAG: Management of IT Auditing (prej GTAG-4)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

 

Leta 2018
6/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mag. Mira Rataj Siročić
Zagotavljanje in svetovanje – kje smo danes in v katero smer gremo
Assurance and Consulting – Current Situation and Trends
5
Mag. Matej Drašček in dr. Adriana Rejc Buhovac
Quo vadis strateški management? Pretekli in sodobni trendi strateškega managementa
Quo Vadis Strategic Management? Past and Current Trends in Strategic Management
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Pronouncements in Internal Auditing
Mag. Blanka Vezjak
Katera znanja potrebuje notranji revizor, da dela prave stvari?
Which knowledge does an internal auditor need to do the right things?
Mag. Daniel Zdolšek
Razlike ter možna razmerja med dajanjem zagotovil in svetovanjem v notranji reviziji
Differences and Possible Relationships between Assurance and Consulting Services in Internal Audit
Renato Strojko
Funkcionalno in ekološko zastaranje generatorjev toplote
Functional and ecological obsolescence of heat generators in buildings
 
 
Iz prakse za prakso
 
Skladnost pogodbe z določbami uredbe GDPR za obdelovalce
Presojanje skladnosti objekta s pogoji iz gradbenega dovoljenja
Navzkrižno sklicevanje med delovnim programom, revizijskimi dokazi in ugotovitvami notranje revizije
Pojasnilo izračuna celotnega poslovnega izida skupaj z odhodki za obresti (ebit) in celotnega poslovnega izida, povečanega za amortizacijo in odhodke za obresti (EBITDA)
Pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV-ja in začetek teka roka za uveljavljanje odbitka DDV-ja
Praktični vidiki poročanja pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Mag. Maja Hmelak
Globalne smernice za revizijo tehnologij – dobre prakse notranjih revizorjev
Mag. Maja Hmelak
Smernica GTAG – tveganja in kontrole informacijskih tehnologij
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

5/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Marko Anžič
Pasti revidiranja sistema upravljanja uporabniških pravic v informacijskem sistemu
Pitfalls in the management system audit of user IS access rights
5
Boštjan Kežmah
Pametne pogodbe
Smart Contracts
Dr. Matej Kovačič
Varnost mobilnih komunikacij
Mobile communications security
Matjaž Pušnik
Strojno učenje in revizija informacijskih sistemov
Machine learning and IT audit
Mag. Robert Horvat
Računovodenje popustov po novem MSRP 15 (2. del)
Accounting for discounts and price concessions using new IFRS 15 (2nd part)
 
 
Iz prakse za prakso
 
Skladnost pogodbe o revidiranju z določbami uredbe GDPR
Razmerje med investicijami in amortizacijo v gordonovem modelu rasti
Vloga revizijske komisije glede notranje revizije
Izrazna vrednost kazalnika čista donosnost kapitala
Pravnomočnost odmerne odločbe in naknadno ugotovljena kršitev materialnega zakona
Dokazi pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

4/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
5
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
 
Iz prakse za prakso
 
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

3/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
5
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
 
Iz prakse za prakso
 
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Prepoznavanje z DDV-jem obdavčljivih in neobdavčljivih transakcij (javni sektor in gospodarstvo) – I. del
Identifying taxable and non-taxable transactions for VAT purposes (public bodies and business entities) – part I
5
Mag. Robert Horvat
SRS 15 (2019) – Prihodki po novem
SRS 15 (2019) – Key changes in revenue accounting
Mag. Saša Jerman
Računovodski vidik konverzije terjatev v kapital dolžnika
Accounting view of debt to equity transaction
Mag. Mojca Koder
Splošno o prevarantskem računovodskem poročanju
General information on fraudulent financial reporting
Mag. Blaž Pate
Aktualnosti pri obdavčitvi dohodkov fizičnih oseb, rezidentov Slovenije v tujini in Republiki Sloveniji
Current issues in the taxation of income of natural persons, tax residents of the Republic of Slovenia abroad and in the Republic of Slovenia
 
 
Iz prakse za prakso
 
Uporaba odstavka o poudarjanju zadeve in odstavka o drugih zadevah
Podlaga vrednosti pri ocenjevanju vrednosti zemljišč, ki so opredeljena kot zelene površine
Obvezne sestavine letnega poročila notranje revizije pri proračunskem uporabniku – 1. del
Izvedba občasnega samoocenjevanja notranje revizije
Evidentiranje prihodkov od zavarovalnin
Davčna obravnava obresti iz posojil med povezanimi osebami
Certifikacija lastne programske opreme za elektronsko hrambo pri javnopravnih osebah
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2018
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Tristranski posli v luči najnovejše sodne prakse Sodišča Evropske unije
Triangulation in the light of the latest caselaw of the court of justice of the EU
7
Danuška Bobek - Gospodarič
Davčni odtegljaj od prikritega izplačila dobička pri inšpiciranju transfernih cen
Withholding tax from a hidden profit distribution in transfer pricing audit
Maja Damjanović, Smiljka Jurić-Arambašić
Oporezivanje nekretnina u hrvatskoj u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba – slovenskih poreznih rezidenata
Real estate related taxation in croatia in case real estate is owned by Slovenian tax-resident (physical and legal persons)
Mag. Brigita Franc
Transferne cene: dogovor o delitvi stroškov v. s. Plačilu za storitve
Transfer pricing: cost sharing agreement v.s. Payment for services
Danilo Marinović
Ali so odločbe o davčnih prekrških v zvezi s postopki davčnega inšpekcijskega nadzora preuranjene?
Are decisions on minor tax offenses concerning tax inspection supervising
proceedings premature?
Mirjam Črepinšek, Dr. Maja Zaman Groff
Analiza vpliva dolžine revizorjevega mandata na vrsto izdanega revizijskega mnenja v Sloveniji
The analysis of the effect of audit tenure on audit opinion in Slovenia
Mag. Daniel Zdolšek
Ključni poudarki delovnega okvira za upravljanje tveganj v organizaciji (COSO ERM, 2017)
Key points of the COSO ERM – enterprise risk management framework (2017)
 
 
Iz prakse za prakso
 
Poročanje o pregledu poslovnega poročila
Omejitev raziskav pri ocenjevanju vrednosti po MSOV 2017
Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Odprava pripoznanja rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
Uveljavljanje olajšav za raziskave in razvoj
Organizacijska neodvisnost pri poslih dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

 

Leta 2017
6/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Goran Jurošević
Iskanje optimalne strategije za digitalni uspeh in preživetje v 21. stoletju
Searching for the optimal strategy for digital success and survival in the 21st century
5
Uroš Lajovic
Razvoj notranje revizije v skupini Gorenje
Development of Internal Audit in the the Gorenje Group
Dr. Erna Štefe
Skupne notranjerevizijske službe – priložnost za razvoj notranjega revidiranja v javnem sektorju
Joint Internal Audit Units – An opportunity for development of internal auditing in public sector
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Mag. Daniel Zdolšek
Notranji revizorji in njihova (samo)podoba
Internal Auditors and their self-image
Mag. Stanka Šarc Majdič, Marko Hojnik
Vrednotenje zavarovanj v obliki nepremičnin in vloga ocenjevalcev vrednosti
Valuation of real estate collaterals and the role of valuers
 
 
Iz prakse za prakso
 
Ugotavljanje racionalnosti poslovanja po Zakonu o gospodarskih javnih službah v okviru revidiranja računovodskih izkazov
Dobro ime in vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij (POVP)
Hierarhija pravic
Spremljanje uresničevanja popravljalnih ukrepov notranje revizije
Pripoznavanje spletne strani kot neopredmeteno osnovno sredstvo
Pravica do odbitka vstopnega DDV-ja od opravljenih vlaganj (gradnja/prenova) v javno infrastrukturo, ki jih opravi zasebni vlagatelj, koristi od vlaganj pa je brez plačila deležna tudi tretja oseba
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

5/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Marko Anžič
Tveganja interneta stvari, ki bodo zaznamovala našo družbo
IoT related risks that will impact our society
5
Dr. Boštjan Delak
Revizija stanja kibernetske varnosti
Cybersecurity auditing
Dr. Boštjan Kežmah
Samodejno testiranje programske opreme
Automated software testing
Dr. Urška Kežmah
Vloga preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v sodnih postopkih
The role of the certified information systems auditor in court proceedings
Dr. Aleš Živkovič
Določanje vrednosti in spremljanje stroškov projektov razvoja programske opreme
Defining value and monitoring costs in software development projects
 
 
Iz prakse za prakso
 
Začetek nastopa omejitev izvajanja nerevizijskih storitev subjektom javnega interesa
Presoja potrebe po slabitvi
Ocenjevanje tveganj kot podlaga za pripravo notranjerevizijskega načrta
Uporaba analitičnih pripomočkov pri notranjem revidiranju
Vodenje poslovnih knjig pri združitvi ali delitvi po ZGD-1
Vračilo davka pri popravljenem davčnem obračunu
Varna gesla
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

4/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dr. Borut Bratina
Kodeks o upravljanju in revizorjeva odgovornost
Corporate governance code and audiator's responsibility
5
Darinka Hvala, Aleksander Ferk
Ugotavljanje transfernih cen
Determination of transfer pricing
Mag. Saša Jerman
Opredelitev poslovnih kombinacij po SRS-jih in MSRP-jih
Definition of business combinations according to SRS 2016 and IFRS
Dr. Andreja Primec
Nefinančno poročanje po ZGD-1
Non-financial reporting under the revised Companies act (ZGD-1)
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb o storitvah
Binding legal transactions with emphasis on the specificities of contracts of services
 
 
Iz prakse za prakso
 
Poslovodska predstavitev v primeru revizorjeve prilagoditve mnenja zaradi omejitev področja revidiranja
Nepristranskost pri ocenjevanju vrednosti za potrebe delodajalca
Delovni program posla po COSO – celovitem okviru notranjega kontroliranja (2013)
Poročanje o notranjerevizijskem poslu
Uporaba programske opreme za vodenje poslovnih knjig
Razveljavitev knjižb (storno)
Oprostitve DDV-ja za storitve, ki so neposredno povezane z izvozom in uvozom blaga
Anonimizacija osebnih podatkov
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

3/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
In memoriam
5
Mag. Ivan Kebrič
Ni vse zlato, kar se sveti – regresijska beta in alternative
All that glitters is not gold – Regression beta and alternatives
7
Črt Lenarčič, Robert Zorko, Uroš Herman in Simon Savšek
Econometric model for house price forecast
Ekonometrični model za napovedovanje gibanja cen nepremičnin
Dr. Igor Lončarski
Izzivi uporabe netvegane donosnosti v razmerah izjemno nizkih ali negativnih obrestnih mer
The challenges of using a risk-free rate of return in the conditions of extremely low or negative interest rates
Mag. Karin Lušnic
Novi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017
New International Valuation Standards 2017
Vid Pajič
Delniški nepremičninski skladi – investicijski proces
Equity Real estate funds – investment proces
Slavko Stošicki
Ocenjevanje programske opreme
Valuation software
 
 
Iz prakse za prakso
 
Prepoved opravljanja drugih storitev revizijske družbe
Ocenjevanje stroška kapitala in lastniškega kapitala v spremenjenih okoliščinah na kapitalskih trgih
Prehod na revidiranje ključnih tveganj organizacije
Notranjerevizijska temeljna listina
Računovodska obravnava prehoda samostojnih podjetnikov iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo
Ugotavljanje davčne osnove za obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih oseb pri naknadnih vplačilih kapitala
Zaščita pred izsiljevalsko škodljivo kodo
Novosti in obvestila
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Retroaktivna veljavnost popravkov računov in DDV-ja
Invoice correction with retroactive effect and VAT
5
Mag. Saša Jerman
Podjetje kot bistveni dejavnik poslovnih kombinacij (združitev) po SRS 2016 in MSRP 3 22
Business as an essential element of business combinations according to IFRS 3 and SRS 2016
Gregor Kovačec, mag. Robert Horvat
Prihodki po novem MSRP 15
Revenue under new IFRS 15
Dr. Barbara Mörec
Kaj prinaša novi standard MSRP 16 – najemi?
The new IFRS 16 – Leases: What is changing?
 
 
Iz prakse za prakso
 
Pogodba o revidiranju in prenos posla na drugo revizijsko družbo
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku – 3. del
Večletni načrt notranje revizije
Izkazovanje čistih prihodkov od prodaje v izkazih za namene državne statistike
Računovodska obravnava pospravljenih kmetijskih pridelkov iz bioloških sredstev
Obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora
Izdajanje računov za zdravstvene storitve
Uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2017
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mojca Bartol Lesar
Opravljanje storitev za plačilo po ZDDV-1
Supply of services for consideration in the Value Added Tax Act
5
Brigita Franc
Korporativna jamstva – pravna opredelitev ter problematika transfernih cen – primerjalnopravni vidik
Corporate guarantees – legal definition and the problem of transfer pricing – comparative legal context
Dr. Marijan Kocbek
Naknadna vplačila v kapital – pravna analiza in obdavčitev pri prodaji poslovnih deležev fizičnih oseb
Tax aspects of subsequent payments to equity
Danilo Marinović
Pripombe k zapisniku v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora in pravica do zaslišanja
Comments to the minutes taken in a tax inspection procedure and right to be heard
Dr. Peter Podgorelec
Pravilo podjetniške presoje in možna vloga notranjega revizorja v zvezi z njim
Business judgment rule and possible role of the internal auditor in relation to this rule
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
 
 
Iz prakse za prakso
 
Pregled poslovnega poročila
Prepoznavanje sredstev kot pomemben del postopka ocenjevanja vrednosti strojev in opreme
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku
Izpolnjevanje obrazca podatki iz bilance stanja
Predstavitev Primerljivih podatkov pri prvem poročanju po SRS 2016
Pravica do izjave in pravne podlage za pridobitev statusa stranskega udeleženca v postopku davčnega inšpekcijskega pregleda
Obdavčitev kuponov
Obveščanja državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov s podatki iz kataloga zbirk osebnih podatkov
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

 

Leta 2016
6/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Milan Jagrič
Kdaj in kako obravnavati negotovost kot tveganja?
When and how consider uncertainties as risks?
5
Mag. Špela Kramberger in dr. Iztok Kolar
Organiziranost notranje revizije in neodvisnost notranjega revizijskega izvajalca v slovenskih občinah
Organization and independence of internal audit activity in Slovenian municipalities
Dr. Franc Koletnik
(Ne)prodornost notranjih revizorjev
Insightfulness (or lack thereof) of internal auditors
Mag. Blanka Vezjak
Notranja revizija na ravni povezanih družb
Group Internal Audit
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Dr. Samo Javornik
Na donosu zasnovan način ter vrednost pri uporabi kot dva različna pojma pri ocenjevanju vrednosti
The income approach and the value in use as two different concepts of valuation
Mag. Damjana Rant
Računovodstvo gospodinjstev skozi čas in njegove koristi
Household accounting trough time, and its benefits
 
 
Iz prakse za prakso
 
Določanje velikosti gospodarske družbe v povezavi z obveznostjo revidiranja računovodskih izkazov
Izdajanje osnutka poročila o oceni vrednosti in posodabljanje poročil o oceni vrednosti
Notranjerevizijska temeljna listina pri proračunskem uporabniku
Izkazovanje stavbne pravice v bilanci stanja
Obvezna pojasnila in razkritja k računovodskim izkazom za majhne družbe
Davčne posledice oblikovanja in porabe revalorizacijskih rezerv
Ravnanje pri prejemu dokumentacije, ki je revidirana enota ne bi smela posedovati
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 
5/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dr. Boštjan Delak
Izzivi revizorjev informacijskih sistemov pri dajanju zagotovil pri logičnih dostopih
The information systems auditors' issues at the logical access audit assurance activities
5
Maja Hmelak
Razumevanje informacijskega okolja v reviziji računovodskih izkazov: spoznavanje informacijskega okolja in splošne kontrole
General Risk and Internal Control in Financial Auditing
Igor Karnet
Digitalizacija poslovanja bank
Digital Business in Banks
Kristjan Košič, Saša Kuhar, Katja Kous, Tina Schweighofer
Standardi in dobre prakse s področja razvoja medicinske programske opreme
Standards and guidance documents for medical software development
Vesna Štager
Prihodki nadzorne institucije in sankcioniranje kršitev v revizijski stroki v Nemčiji, Avstriji in Sloveniji
Revenues of supervisory institutions and sanctions for violations in Audit Profession in Germany, Austria and Slovenia
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjeva presoja vrednotenja po pošteni vrednosti
Ocenjevanje vrednosti premoženja s posebnim trgovalnim namenom
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev notranjega revidiranja v proračunskem uporabniku z usmeritvami za državno notranje revidiranje – 2. del
Razvrščanje in prerazvrščanje družb v velikostne razrede po ZGD-1
Izpolnjevanje obrazca podatki iz izkaza poslovnega izida
Davčne posledice prehoda na SRS 2016 za mikro družbe pri uporabi izjeme za rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

4/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Marko Anžič
Revizorjeva vloga pri obvladovanju strateških tveganj, povezanih z informacijsko tehnologijo
Auditor's role in management of strategic risks, related to information technology
5
Hilde Blomme
Audit Reform Implementation in the EU: Where do We Stand?
Izvajanje revizijske reforme v EU: Kje smo?
Dr. Meta Duhovnik
Kako bo v prihodnosti poročal slovenski revizor?
How will a Slovenian auditor report in the future?
Mag. Karin Lušnic
Ocenjevanje vrednosti za potrebe računovodskega poročanja
Valuation for financial reporting purposes
Mag. Mitja Skitek
Posli preiskovanja in revidiranje poslov s povezanimi družbami
Engagements to review and auditing of related company transactions
Ema Vertačnik, dr. Maja Zaman Groff
Analiza cen začetnih revizijskih poslov v Sloveniji
Analysis of pricing initial audit engagements in Slovenia
Mag. Neca Stropnik, dr. Bojana Korošec
Razkritja slovenskih organizacij o intelektualnem kapitalu
Intellectual Capital Disclosures of Slovenian Organizations
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjevo poročanje – veljavnost določil ZGD-1, uredbe (EU) 537/2014 in MSR
Uporaba poročila o oceni vrednosti za načrt finančnega prestrukturiranja in za namene računovodskega poročanja
Priprave na notranjo revizijo upravljanja tveganj investicijskega sklada pri družbi za upravljanje
Računovodska obravnava vračil prispevkov delodajalca
Pripoznavanje prihodkov pri prodajni transakciji s povratnim najemom v primeru finančnega najema
Pripoznavanje prihodkov pri pogodbah o prodaji in ponovnem nakupu (odkupu) sredstev
Obračun DDV-ja pri prodaji vozila, pri nabavi katerega je bil DDV obračunan od razlike v ceni po določbah za obdavčljive preprodajalce
Pošiljanje plačilnih list po elektronski pošti
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

3/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Uroš Glavan
Nepremičninski skladi
Real Estate Investment Trusts
5
Dr. Samo Javornik
Ocenjevanje vrednosti podjetij v programih finančnega prestrukturiranja MRA
Valuing companies within MRA restructuring programs
Željko Markan
Ocenjevanje opreme v elektroenergetiki
Appraising Machinery and Equipment in Power Engineering
Mag. Jernej Šturm
Praktični vidiki ocenjevanja vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje
Practical aspects of the valuation of real property for the purpose of secured lending
Aleš Ž. Galunič, Goran Savič
Ocenjevalec – med lažjo in resnico
Valuer – between lie and the truth
Rebeka Živkovič, prof. dr. Polona Tominc
Ocenjevanje vrednosti stanovanj po načinu tržnih primerjav – model določanja prilagoditev cen primerljivih nepremičnin
Market approach to evaluation of real estate values – model of adjustements of comparable sales' prices
Dr. Peter Podgorelec
Razmerje med revizijsko komisijo in notranjim revizorjem po novelirani korporacijski zakonodaji (ZGD-1I)
Relationship between Audit Committee and Internal Auditor in Accordance with the Latest Amendments to the Companies Act (ZGD-1I)
Mag. Marija Kozmus Pusar
Odloženi davki
Deferred taxes
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjevo poročanje o izvajanju dejavnosti zagotavljanja dela delavcev
Članstvo notranjih revizorjev obvladujoče družbe v revizijskih komisijah odvisnih družb
Računovodska obravnava terjatev do podjetnika
Računovodsko in davčno obravnavanje prenosov stvarnega premoženja iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika posameznika
Kako zmanjšamo revizijska tveganja z vključevanjem več revizorjev pri dajanju zagotovil
 
 
Novosti in obvestila
 
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

2/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dušan Hartman
Najpogostejše pomanjkljivosti in napake pri izdelavi letnega poročila
Omissions and mistakes most commonly made in the preparation of the annual report
5
Robert Horvat, Bojana Korošec
Spremljanje gibanja zalog po SRS – dve različici metode tehtanih povprečnih cen
Inventory valuation systems in Slovene Accounting Standards – two versions of weighted average cost inventory valuation method
Mag. Igor Strnad
Obligacijski pravni posli s poudarkom na posebnostih pogodb
Civil legal transactions with an emphasis on the specifics of contracts
Dr. Stanko Čokelc, Vesna Štager, mag.
Cene revizijskih storitev
Audit prices
Dr. Samo Javornik
Nabavnovrednostni način v okviru ocenjevanja nadomestljive vrednosti
Replacement cost techniques in measuring the recoverable amount of an asset
Mag. Matjaž Kovač
Davčno potrjevanje računov in uvedba davčnih blagajn
Fiscal verification of invoices and introduction of fiscal cash registers
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revidiranje po določbah sprememb ZGD-1
Delitev stvarnega premoženja na premično in nepremično premoženje
Napredni način sodelovanja med nosilci in uporabniki notranjerevizijskih storitev
Amortizacija dobrega imena po SRS 2016
Računovodsko obravnavanje tožb delničarjev
Vlaganje zahtevkov davčnih zavezancev iz tretjih držav za vračilo davka na dodano vrednost
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri ugotovljeni ranljivosti informacijskega sistema
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

1/2016
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (2)
Legality of Measures in the Fight against VAT Evasion and Abuses
5
Karmen Demšar
DDV pri črpanju nepovratnih sredstev
VAT issues in connection to subsidies
Marko Mehle
Vpliv vključenosti neopredmetenih sredstev pri določanju transfernih cen
The impact of intangible assets on transfer pricing
Ddr. Marian Wakounig
Ureditev finančnih sodišč v Republiki Avstriji
Regulation of financial court in the Republic of Austria
Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 2. del: Omejitve v zvezi z ustanavljanjem družb in druge novosti v korporacijskem pravu
The Act Amending the Companies Act (ZGD-1I) – Part 2: Limitations Pertaining to Establishing Companies And the Other Novelties in Company Law
Milan Jagrič
Usmeritve za povečanje prodornosti notranjega revidiranja
Policies for better penetration of internal audit
Mateja Pivk, Samo Peterlin, Roman Gomboc, mag. Črtomir Časar
Teoretični in praktični izzivi pri ocenjevanju tržne vrednosti terjatev do kupcev
Theoretical and practical challenges in estimating the market value of accounts receivables
Dr. Igor Pšunder
Kaj pove analiza najgospodarnejše uporabe?
What does the highest and best use analysis tell us?
 
 
Iz prakse za prakso
 
Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
Opredelitev diskontne stopnje za diskontiranje stroškov stečajnega postopka v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Ocenjevanje vrednosti za namen računovodskega poročanja 2015
Skladnost delovanja zunanjega izvajalca storitev z Usmeritvami za državno notranje revidiranje
Uporaba standarda 2500 – Spremljanje napredovanja v praksi
Uporaba računovodskega okvira po ZGD-1
Razvrščanje nepremičnin med opredmetena osnovna sredstva ali naložbene nepremičnine
Davčna obravnava aktuarskih dobičkov in aktuarskih izgub
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

Leta 2015
6/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Andrew Chambers
The Risk Conversation at Board Level
Obravnavanje tveganj na ravni organa nadzora
5
Milan Jagrič
Dodana vrednost notranjega revidiranja na primeru ERM in EVA
Value added of internal auditing in the context of ERM and EVA
Mag. Boštjan Kežmah
Revidiranje ključnih kontrol informacijskega sistema
Audit of information system key controls
Dr. Franc Koletnik
Izvedenstvo v sodni obravnavi poslovnih prevar
The role of expert witnesses in court proceedings related to business fraud
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Vesna Urankar
Notranje revidiranje obvladovanja finančnih tveganj v podjetju
Internal auditing of financial risks management in the company
Mag. Joži Češnovar
Zakonitost ukrepov v boju proti utajam in zlorabam DDV (1)
The Legality of Measures in Fighting VAT Evasion and Abuses
Dr. Peter Podgorelec
Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) – 1. del: Novosti na področju koncernskega prava (prava povezanih družb) in korporativnega upravljanja
Amending Companies Act (ZGD-1I) – Part 1: Corporate Group Law and Corporate Governance Novelties
 
 
Iz prakse za prakso
 
Podpis pogodbe za revidiranje
Ocena višine poplačila upnikov pri alternativnem predlogu prisilne poravnave s konverzijo v lastniške deleže v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Primer izvajanja notranjerevizijskega posla (SSNR – 2300)
Poročanje pri notranjem revidiranju
Razvidovanje komunalnega prispevka
Dohodninski vidik in socialno zavarovanje kratkotrajne napotitve na delo v Avstrijo
Praktični vidiki razumevanja močne avtentikacije
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

5/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Boštjan Delak
Prepoznavanje znanja in tveganja pri upravljanju znanja
Identification of knowledge and knowledge management risks
5
Igor Karnet
Odtekanje podatkov – ali so tehnične rešitve sploh pravi pristop?
Leakage of data – Are technical solutions the right approach at all?
Robert Malačič
Vrednotenje kakovosti informacijskih rešitev s konceptom tehničnega dolga
Evaluating the quality of information solutions with the concept of technical debt
Manuela Šribar
Revizija računovodskih izkazov in revizor informacijskih sistemov
Financial Statements Audit and Information System Auditor
 
 
Iz prakse za prakso
 
Obravnavanje pomembnosti v povezavi z računovodskimi izkazi
Pojasnilo o določanju spodnje meje razkrivanja pri ugotavljanju občutnejših razlik v obveznostih v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Obravnava terjatev lastnikov dolžnika v okviru Slovenskega poslovnofinančnega standarda 5 (SPS 5)
Korporacijsko-pravni vidiki koncernske notranje revizije
Merjenje kapitalskih naložb v družbi tveganega kapitala
Potrjevanje dokumentov pred razvidovanjem
Odprava dvojne obdavčitve pri financiranju med povezanimi osebami
Praktični vidiki spremembe strokovnih podlag med izvedbo posla revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

4/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Hilde Blomme
Audit Policy: Insight into Some Important Challenges at EU Level
Revizijska politika: vpogled v nekatere pomembne izzive na ravni EU
5
Mag. Dejan Jasnič, Andrej Juratovec, dr. Polona Selič
Razumevanje in zaznavanje poklicnih prevar
Understanding and detecting occupational frauds
Tina Kolenc Praznik, Katarina Kadunc
Vloga nadzornih organov pri zunanjih in notranjih revizijah ter drugih sorodnih storitvah
The Role of supervisory board in external and internal audits and other related services
Amela Salihović, mag., dr. Maja Zaman Groff
Analiza koncentracije na trgu revizijskih storitev v Sloveniji
Audit market concentration analysis in Slovenia
Brigita Franc
Kontrolni seznam za preprečevanje tveganj poneverb zaposlencev
Checklist for the prevention of employee embezzlement
Nataša Omerzu, dr. Iztok Kolar
Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?
Do financial statements of companies listed on the Ljubljana Stock Exchange pass a Benford's law test?
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjev pregled porabe javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov
Uporaba dela centrov za skupne storitve pri reviziji
Prostovoljno prestrukturiranje terjatev, za katere ne učinkuje prisilna poravnava (dodatni pogoji uspešnega finančnega prestrukturiranja)
Izvajanje notranjih presoj – stalno spremljanje delovanja
Kaj naj notranji revizor upošteva pri načrtovanju
Računovodska obravnava prevzema odpadnega materiala, ki ga mora odlagalec plačati
Znižanje davčne osnove davka od dohodkov pravnih oseb za dohodke, podobne dividendam
Praktični vidiki načrtovanja posla dajanja zagotovil in revidiranja IS
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

3/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dr. Darko Drev
Vpliv doseganja meril BAT na oceno vrednosti industrijskih postrojenj in objektov
The impact of achieving BAT criteria in assessing the value of industrial plants and equipment
7
Jure Kern
Nadomestitvena vrednost
Replacement cost
Jošt Jakša
Ocenjevanje vrednosti gozdov
Estimating the value of forests
Dr. Peter Podgorelec
Pravni vidiki odgovornosti ocenjevalcev vrednosti premoženja s poudarkom na odškodninski odgovornosti
Legal aspects of the asset valuer´s liability with an emphasis on civil liability
Mag. Gregor Sakovič
Družbeno podjetništvo kot nova paradigma vrednotenja rezultatov poslovanja
Social entrepreneurship as a new paradigm of performance valuation
Franc Seljak
Problemi pregledovanja poročil na sodiščih
The problems of reviewing the appraisal reports on courts
Robert Horvat, dr. Bojana Korošec
Raziskava vpliva osebnostnih lastnosti na čustvene simptome poklicnega stresa slovenskih računovodij
Empirical study on the impact of personality traits on the emotional symptoms of occupational stress of Slovenian accountants
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjevo obravnavanje sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti ter njihove uporabe
Pravilna uporaba izrazoslovja pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah
Kaj mora narediti notranji revizor, da izpolni zahteve standarda 1210.A2?
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe za zasebne namene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
Kompenzacija ni samo pobot
Pravne posledice odločb ustavnega sodišča o razveljavitvi posameznih določb ZUJF v postopkih odmere davka od nepremičnin večjih vrednosti in davka od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišča
Listina o poslu
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Karin Lušnic
Spomladanska skupščina združenja TEGoVA
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mihael Kranjc
Pravila pripoznavanja prihodkov v povezavi z davčnimi utajami in računovodskimi prevarami
Revenue recognition in relation to tax evasion and fraudulent accounting reporting
5
Dr. Barbara Mörec
Izkaz denarnih tokov – ne jemljite prikazanega denarnega toka kot nekaj samoumevnega
Cash Flow Statement – never take disclosed cash flows for granted
Dr. Aleš Novak
Spremembe v zvezi s pripoznavanjem prihodkov v mednarodnih standardih računovodskega poročanja – od MRS 18 k MSRP 15
Revenue recognition related changes of International Financial Reporting Standards – from IAS 18 towards IFRS 15
Marija Tomc Muc
Analiza dobičkovnosti kupcev računovodskega servisa
Costumer account profitability analysis in accounting company
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri prodajni in finančni funkciji
Development of management accounting in Slovene companies – information
for decision-making in sales and financial functions
 
 
Iz prakse za prakso
 
Izdaja revizorjevega poročila in njegova vključitev v revidirano letno poročilo naročnika storitve revidiranja računovodskih izkazov
Ali je tehtanje končne vrednosti dopustno?
Notranjerevizijska temeljna listina
Neodvisnost notranje revizije in vloga organa nadzora
Računovodsko izkazovanje bitcoinov in drugih virtualnih valut
Računovodsko in davčno obravnavanje porabe zalog bioloških sredstev in kmetijskih pridelkov za zasebne namene kmečkega gospodinjstva
Predložitev določenih podatkov in ravnanje davčnega organa po 39. členu ZDAVP-2
Izbira sodil za izvedbo posla dajanja zagotovil in revidiranja IS
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2015
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dr. Stanko Čokelc
Kaznovanje davčnih utaj
Punishment of Tax Evasions
6
Rosana Dražnik
Odbitni delež davka na dodano vrednost ter naknadne spremembe odbitka vstopnega DDV-ja
Deductible Proportion in the VAT System and Subsequent Changes of the Input VAT Deduction
Mag. Klavdija Erjavec
Prekvalifikacija navideznih samostojnih poslovnih razmerij v odvisno razmerje
Requalification of Apparently Independent Business Relations Into a Dependent Relationship
Saša Jerman
Davčni vidiki upnikov in dolžnika v prisilni poravnavi po ZFPPIPP-ju
Creditors and Debtors Position in a Compulsory Settlement Procedure From the Taxation Point of View
Mag. Matjaž Kovač
Harmonizacija evropskega podjetniškega obdavčenja
Harmonisation of European Corporate Taxation
Marko Mehle
Vnaprejšnji cenovni sporazumi – realnost za Slovenijo in izkušnje tujih držav
Advance Pricing Arrangements – Slovenia Reality and the Experiences From Abroad
Blaž Pate, Jure Mercina
Problematika čezmejnega obdavčevanja dohodkov direktorjev – avstrijskih davčnih rezidentov
Issues of Cross-Border Taxation of Managing Directors – Tax Residents of Austria
Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj, Dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri kadrovski in proizvajalni funkciji
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for Decision-Making in Human Resource and Production Functions
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revidiranje računovodskih izkazov družb v stečaju
Prijava kršitev revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev
Primernost ocenjevanja vrednosti nepremičnin ob hipotetičnih predpostavkah, za katere ni nujno,
da se bodo uresničile
Primernost uporabe podatkov iz javne evidence trga nepremičnin geodetske uprave RS za ocenjevanje vrednosti posameznih sredstev (nepremičnin)
Odnos med notranjo revizijo in organom nadzora
Zanašanje na druge dajalce zagotovil in uporaba pri celovitem mnenju
Nekateri poudarki vrednotenja finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2014
Odprava presežka iz prevrednotenja iz naslova ponovnih izmeritev aktuarskih dobičkov ali izgub od določenih zaslužkov
Pripoznavanje prihodkov v primerih, ko je za izdajo računa za opravljene storitve potrebna potrditev naročnika
Računovodsko evidentiranje naknadno odobrenih popustov
Davčna obravnava delnega odpisa dolga v postopkih finančnega prestrukturiranja
Ravnanje preizkušenega revizorja informacijskih sistemov v primeru nezadostnega sodelovanja revidiranca
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin lušnic
Novosti odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

Leta 2014
6/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Milan Jagrič
Delovni program posla in COSO 2013
Engagement Work Program and COSO 2013
5
Mag. Boštjan Kežmah
Z revizijo informacijskega sistema do odličnosti informacij
Towards Information Excellence with Information Systems Audit
Dr. Franc Koletnik
Preiskovanja za poslovne in sodne potrebe
Inquiries for business and judicial purposes
Maja Romih, Diana Žižek
Notranje revidiranje korporativnega upravljanja
Internal Auditing of Corporate Governance
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za odločanje pri nabavni in naložbeni funkciji
Development of Managerial Accounting in Slovenian Companies – Information for Decision – Making on Purchasing and Investment Function
Mag. Stanka Šarc Majdič, mag. Jernej Šturm
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin za potrebe bank
Valuation of real estates for the needs of banks
 
 
Iz prakse za prakso
 
Poročilo neodvisnega revizorja o preiskavi osnovnega seznama finančnih terjatev
Odprava pridržka skladno s 185.a členom ZFPPIPP-ja
Sodelovanje notranjega in zunanjega revizorja
Združevanje denarnih sredstev v skupini (angl. Cash Pooling)
Oblikovanje meril za odpisovanje poslovnih terjatev
Obvezne sestavine izreka odločbe o prekršku
Roki veljavnosti standardov na področju revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

5/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Dr. Boštjan Delak
Revizijska sled v informacijskih sistemih v teoriji in praksi
Information System Audit Trail in Theory and Praxis
5
Maja Hmelak, mag. Pavel Golob
Aktualne teme na področju spletnega kriminala
Malicious Code and Cybercrime in 2013
Marko Kavčič in Matjaž Pušnik
Skrite priložnosti za optimizacijo IT – upravljanje licenc
Hidden Opportunities for IT Optimization – Software Asset Management
Mag. Boštjan Kežmah
Uporaba COBIT 5 za upravljanje revizijskega posla
Use of COBIT 5 for Audit Engagement Governance
Urška Lah
Uvedba sistema za upravljanje pravic digitalnih vsebin v podjetje
Establishing a System of Digital Rights Management in a Company
Mag. Matjaž Kovač
Notranja revizija javnega naročanja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
Internal Audit of Public Procurement in Direct Budget Users
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – informacije za prvo in drugo raven odločanja
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Information for the first and the second decision-making levels
Steve Shaw
Fair Value (IFRS 13) for non-Financial Assets and Liabilities
Poštena vrednost (MSRP 13) nefinančnih sredstev in obveznosti
 
 
Iz prakse za prakso
 
Izbira revizorja računovodskih izkazov
Upoštevanje učinkov reorganizacije pri ocenjevanju vrednosti na osnovi MRS 36 – oslabitev sredstev
Notranje kontrole v računovodstvu in vloga notranjega revizorja
Računovodsko obravnavanje prihodkov od pospravljenih kmetijskih pridelkov
Ugodnosti v obliki popustov pri nakupu blaga ali storitev z vidika dohodnine
Revidiranje področja ikt v primeru zunanjega izvajanja
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin Lušnic
Slovenski inštitut za revizijo je postal polnopravni član mednarodnega ocenjevalskega združenja TEGoVA – The European Group of Valuers' Associations
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

4/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Hilde Blomme
Audit policy 2014
A Step Towards a European Level Playing Field?

Revizijska politika 2014: Korak k poenotenju na evropski ravni?
6
Dr. Meta Duhovnik
Kaj nam prinaša evropska revizijska reforma?
Response to the European Audit Reform in Slovenia
Sanja Košir Nikašinovič
Revizorjevo obravnavanje popravkov napak iz preteklih let
Audit Procedures with Respect to the Correction of Prior Period Errors
Mag. Mojca Majič, Sanja Relić
Pregled kršitev hierarhije pravil revidiranja
Overview of the Violation of the Hierarchy of Auditing Rules
Barbara Nose
Odkrivanje prevar
Fraud Detection
Mag. Mitja Skitek
Revizorjevo poročanje po ZFPPIPP
Auditor's Reporting under the ZFPPIPP Act
Dr. Stanko Koželj, dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – druge možne računovodske metode
Development of Accounting in Slovene Companies – Other Possible Accounting Methods
 
 
Iz prakse za prakso
 
Obvladovanje tveganj pri revidiranju vrednotenja po pošteni vrednosti
Pribitki in odbitki za obvladovanje ter odbitki za pomanjkanje tržljivosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij
Kdo naj izvaja notranje revidiranje
Računovodsko obravnavanje obvez iz nedokončanih sodnih postopkov
Izdajanje računov skladno z ZDDV-1
Pogoji za uporabo instrumenta za zavarovanje davčne obveznosti in problematika njegove izbire
Pregled področja upravljanja licenc računalniških programov
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

3/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Grega Hojnik
Merjenje ekonomskega zastaranja
Measuring Economic Obsolescence
5
Dr. Samo Javornik
Načrtovanje rasti podjetja
Business Growth Planning
Janez Kratnar
Analiza najgospodarnejše uporabe
Highest and the Best Use Analysis
Slavko Stošicki
Predpostavke pri ocenjevanju strojev in opreme
Assumptions in the Valuation of Machinery and Equipment
Roman Zidarn
Je uganka pribitka za tveganje naložb v majhna podjetja končno razrešena?
Is the Enigma of Size Premium Finally Resolved?
Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih (2)
(Organisation of of Accounting in Slovene Companies)
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija in obvladovanje sprememb
Internal Audit and Change Management
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti premičnin
Metodologija ocenjevanja likvidacijske vrednosti sredstev
Notranje revidiranje družbenih omrežij
Evidentiranje odsvojitve dolgoročnih finančnih naložb v odvisna podjetja pri posrednih proračunskih uporabnikih
Zamenjava financiranja opredmetenih osnovnih sredstev, vzetih v finančni najem
Davčni vidik vlaganj v drugo organizacijo
Opredelitev obsega posla dajanja zagotovil in revidiranja informacijskih sistemov
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Simon Čadež, Teja Černe
Analiza produkcije vrhunskega znanja v računovodstvu
Analysis of knowledge production in accounting
5
Samo Jereb
Javne dajatve in (ne)uporaba načela popolnosti proračuna v praksi
Public fees and (non)application of budget universality principle
Silva Koritnik Rakela, Mihael Kranjc
Zunajbilančne evidence in razkritja
Off-balance sheet records and disclosures
Barbara Mörec
Pasti pri analizi bilance stanja v današnjem poslovnem okolju
Pitfalls of the balance sheet analysis in the current business environment
Dr. Marjan Odar, Dr. Slavka Kavčič, Dr. Stanko Koželj
Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Organisation of accounting in Slovene companies
Marija Tomc Muc
Računovodska in davčna obravnava popravka napake iz preteklih let
Correction of material prior period errors in accounting and tax reports
Renato Vrenčur
Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti
Enforcement property law claims in insolvency proceedings
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti finančne naložbe
Ocena vrednosti zavarovanega premoženja v skladu z določbami 142.člena ZFPPIPP-ja ter ocena likvidacijske vrednosti sredstev dolžnika
Dodana vrednost notranjega revidiranja
Pripoznavanje prihodkov od omrežnin
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na davčne postopke
Računovodsko izkazovanje poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na sodne postopke
Davčna obravnava rezervacij za odpravnine ob upokojitvi
Izkušnje Računskega sodišča RS pri določanju sodil pri izvajanju revizij na področju IT
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2014
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Karmen Demšar
Aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v zvezi s pravico do odbitka DDV-ja ter davčnimi prevarami na področju DDV-ja
Current Supreme court case law in the Republic of Slovenia in regard to the right for VAT deduction and tax evasions subject to VAT
6
Marko Mehle
Uporaba metod za določanje transfernih cen
Application of Transfer Pricing Methods
Dr. Marjan Odar
Predstavitev nove računovodske direktive
Presentation of the new accounting directive
Blaž Pate
Postopek ugotavljanja rezidentstva za fizične osebe
Procedure for Determination of the Residency Status for Individuals
Andrejka Jost
Delovanje službe notranje revizije in BASEL III
Internal Audit Function and Basel III
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizorjev pregled poročila o oceni vrednosti nepremičnin
Predpostavke in posebne predpostavke pri ocenjevanju vrednosti
Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti
Merila za izbor izvajalcev zunanje presoje kakovosti notranje revizije
Izvajanje notranjih presoj
Razvrščanje najemov pri spremembi pogojev najemnih pogodb
Računovodenje okoljskih dajatev
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2013
Davčna obravnava odpisa finančnih naložb v kvalificirane obveznosti bank zaradi izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti bank
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Mag. Karin Lušnic
Novosti z redne konference MSOV (IVSC)
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

 

Leta 2013
6/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Andrew Chambers
Internal Audit – Serving Top Managements and Boards, an Analysis of Recent Developments
Notranja revizija – podpora poslovodstvu in organom nadzora, analiza zadnjih dosežkov
5
Natalija Doles Planinšek
Usmeritve pri pripravi poročila notranje revizije
Audit Report Writing Principles
Maja Hmelak in Uroš Žust
Vsebinski elementi listine o poslu s strokovnjakom za revizijo informacijskih sistemov in dajanje zagotovil
Content Elements of an Engagement letter with an IS audit and assurance professional
Milan Jagrič
Uspešno in učinkovito komuniciranje z deležniki
Effective and efficient communication with stakeholders
Dr. Franc Koletnik
Notranja revizija v luči obstoja in razvoja organizacije
Internal auditing in relation to an existing and developing business organisation
Tina Toman Pfajfar
Novosti pri pravilih notranjega revidiranja
New Rules in Internal Auditing
Slavka Kavčič, Marjan Odar, Stanko Koželj
Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih – predstavitev in prvi izsledki raziskav, 1995–2011
Development of accounting in Slovenian companies – presentation and first research results, 1995–2011
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizor informacijskih sistemov kot veščak poslovodstva in revizorjev veščak
Strokovna pobuda Slovenskega inštituta za revizijo za spremembo in dopolnitev Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
Uporaba sodil pri revizijah smotrnosti
Notranji revizor in revizor informacijskih sistemov
Prenos nepremičnin na občino in plačilo komunalnega prispevka
Obračun DDV-ja od prodaje nepremičnin v sodnem izvršilnem postopku
Pridobitev lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
Pripoznavanje prihodkov pri podjetjih, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov
Knjiženje plač v skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Đorđe Mihajlović
Novela ZFPPIPP-E: glavne novosti insolventne zakonodaje
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

5/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Renato Burazer
Izzivi pri revidiranju testiranja programske opreme
Challenges of software testing audit
6
Peter Grasselli, Jožica Kržič
Priprava načrta ocenjevanja skladnosti delovanja informacijskih sistemov na osnovi COBIT®5
How to prepare COBIT®5 based information system compliance audit plan
Boštjan Kežmah
Obveznosti aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov pri revidiranju osebnih podatkov
Obligations of active certified information system auditors when auditing
personal data
Rado Ključevšek
Skupno življenje in sinergija COBIT 5 in ISO/IEC 27001/27002
Coexistence and synergy of COBIT 5 and ISO/IEC 27001/27002
John Mitchell, PhD
Digital forensics: finding and preserving the hidden evidence
Računalniško preiskovanje (dobre, slabe in grde strani preiskovanja)
Andrej Zimšek
Upravljanje identitet
Identity management
Dr. Igor Pšunder
Mera kapitalizacije pri ocenjevanju vrednosti pravic na nepremičninah
Capitalization Rate in Real Property Appraisal
 
 
Iz prakse za prakso
 
Poročanje o začetnih revizijskih poslih
Strokovno mnenje Slovenskega inštituta za revizijo o načinu izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/2013)
Vloga pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme pri urejanju registra osnovnih sredstev
Uresničevanje notranjerevizijskih svetovalnih storitev v luči mednarodnih standardov notranjega revidiranja
Revidiranje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj
Obravnava področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij na nadzornih svetih in upravnih odborih družb
Pripoznavanje terjatev za odloženi davek za prenos neizrabljenih davčnih izgub v naslednje obdobje
Računovodska obravnava usredstvenja lastnih učinkov in lastnih storitev
 
 
Novosti in obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

4/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mateja Cimerman
Analitični postopki kot postopki ovrednotenja računovodskih informacij
Analytical Procedures as Accounting Information Evaluation Procedures
5
Dr. Meta Duhovnik
Revizorjevi postopki in revizorjevo poročanje pri posebnih vrstah revizije
The Auditor's Procedures and Reporting in the Case of Special Audits
Jimmy Helm
Fraud in Financial Statements and the Role of the Auditor
Prevare v računovodskih izkazih in vloga revizorja
Tina Kolenc Praznik
Pomembnost pri revidiranju
Audit materiality
Dr. Peter Podgorelec
Soglasja nadzornega sveta v zvezi z notranjerevizijsko dejavnostjo
Approval of the supervisory board in relation to internal auditing
Lidija Hauptman
Kontrolni okviri za davčne potrebe
Tax Control Frameworks
 
 
Iz prakse za prakso
 
Pisne predstavitve poslovodstva
Posplošena tržna vrednost
Tveganja asimetričnih informacij
Notranji revizor in obravnavanje tveganja prevare
Skladnost spletnih mest s 157. členom ZEkom-1
Davčni odtegljaj od obresti v tujini
Izkazovanje popravkov vrednosti poslovnih terjatev v izkazu poslovnega izida
Računovodska obravnava obojestransko opravljenih poslov
Sestavitev začetne bilance stanja kmečkih gospodinjstev, ki bodo začela voditi poslovne knjige
 
 
Novosti in obvestila
 
Hilde Bloome
Audit Policy in Europe
Revizijska politika v Evropi
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

3/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Karin Lušnic
Obravnava pribitkov za obvladovanje, ki se uporabljajo v praksi ocenjevanja vrednosti podjetij
Developments in control premiums in BV appraisal practice
5
Ivan Kebrič
Načrtovanje rasti podjetja
Estimating Growth
Dean Mikolič
Ocenjevanje vrednosti za namen iztisnitve po ZGD-1
Valuation for the squeeze-out purpose under the Slovene Companies Act (ZGD-1)
Slavko Stošicki
Vpliv gospodarskih razmer na ekonomsko zastaranje opredmetenih sredstev
Economic obsolescence of tangible assets due to the impact of economic conditions
Dr. Renato Vrenčur
Pravna opredelitev stvarnih pravic
The legal definition of property rights (JEL K11)
Danuška Bobek - Gospodarič*
Uporaba mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi s prilagoditvami transfernih cen v davčnih inšpekcijskih nadzorih
The use of bilateral conventions of avoiding double taxation in connection with transfer pricing adjustments in tax audit
 
 
Iz prakse za prakso
 
Strokovna razlaga revizijskega sveta, povezana z mnenjem gospoda Rajka Pirnata
Dopis banke slovenije z dne 3. 1. 2013 (oznaka 24.40-9/13-HK)
Ocenjevanje vrednosti v skladu z uredbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank z vidika ocenjevanja vrednosti sredstev
Proučevalni (analitični) postopki kot pomembno orodje notranje revizije
Zmote in nedoslednosti pri uporabi temeljnih poslovno-ekonomskih in poklicnoetičnih pojmov
Obvladovanje družbenih medijev v organizacijah
Oblikovanje, zmanjšanje in odprava presežka iz prevrednotenja
Knjiženje obveznosti za neizkoriščen letni dopust
 
 
Obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

2/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Mihael Kranjc
Kaj je (in kaj ni) prevarantsko računovodsko poročanje?
What is (and what isn't) financial statement fraud?
5
Dr. Barbara Mörec
Analiziranje podatkov iz računovodskih izkazov in izrazna moč EBIT, EBITDA
Analyzing data from the financial statements and the power of EBIT, EBITDA
Dr. Aleš Novak
Celostno poročanje
Integrated reporting
Evelina Novak
Računovodska in davčna vprašanja, povezana z vlaganji v raziskave in razvoj
Accounting and tax issues with respect to investments in research and development
Dr. Boštjan Delak
Način izvedbe pregleda informacijskega sistema
Approach to Information System Review
Mag. Žiga Stupica
Hierarhija pravnih aktov – 859. člen Obligacijskega zakonika glede na prvi odstavek 28. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije
Hierarchy of Legal Acts - Article 859 of the Slovene Code of Obligations with regard to Article 28(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union
 
 
Iz prakse za prakso
 
Dve področji, ki zahtevata posebno pozornost pri reviziji računovodskih izkazov za leto 2012
Redno letno poročanje revizijskih družb
Sodelovanje in medsebojno komuniciranje pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme
Uvrstitev pojma likvidacijska vrednost v stroko ocenjevanja vrednosti in povezava z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti
Notranjega revizorja zares potrebujemo!
Vloga notranjega revizorja pri krepitvi revizorjeve neodvisnosti in nepristranskosti
Zagotavljanje skladnosti akreditirane programske opreme z enotnimi tehnološkimi zahtevami
Davek na finančne storitve
Predstavitev kontrolnega seznama za preverjanje dobre poslovne prakse v malih podjetjih
Obravnava pomoči, ki jo humanitarne organizacije dajejo socialno ali kako drugače ogroženim fizičnim osebam
 
 
Obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Sporočilo za javnost
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke

 

1/2013
 
Stran
Dr. Marjan Odar
Uvodnik
Editorial
3
Ema Čad
Bonitete in drugi dohodki fizičnih oseb z vidika obremenitve z dajatvami
Fringe benefits and other income of natural persons from the perspective of tax burdens
5
Karmen Demšar
Stalna poslovna enota v Sloveniji in problematika obračunavanja DDV-ja
Fixed establishment in Slovenia and the issue of VAT accounting
Brigita Franc
Določanje enotne konsolidirane davčne osnove – izziv EU na davčnem področju
Determination of Common Consolidated Corporate Tax Base – A Challenge for the EU in the Tax Field
Saša Jerman
Problematika obračunavanja DDV-ja pri cesiji in odkupu terjatev (nepravi in pravi faktoring)
The issue of VAT treatment of cession and purchase of debts (quasi and true factoring)
Darija Šinkovec
Učinkovito obvladovanje davčnih tveganj v gospodarskih družbah
Effective Tax Risk Management in Companies
Dr. Clemens Nowotny
Determination of the Tax Basis of a PE
The New OECD-Approach
 
 
Iz prakse za prakso
 
Revizija v invalidskih podjetjih
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
Vloga pooblaščenih ocenjevalcev v postopkih revidiranja
Negotovosti, povezane z ocenjevanjem vrednosti
Vloga notranjega revizorja pri vzpostavitvi in zagotavljanju procesa upravljanja, tveganj in usklajenosti v družbi
Revizijske sledi v aplikativni programski opremi
Davčna obravnava vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti
Pripoznavanje sredstev v poslovnih knjigah samostojnega podjetnika posameznika
Vrednotenje finančnih naložb pri sestavitvi letnega poročila za 2012
 
 
Obvestila
 
Dr. Meta Duhovnik
Kaj je novega pri IFAC?
Kandidati, ki so uspešno zaključili izobraževanje pri Inštitutu

Povzetki številke