Revizor 10/2001

Uvodnik

(Editorial)

Najprej tole: Ministrstvu za finance smo v zakonskem roku poslali v uskladitev nove slovenske računovodske standarde. Upravičeno pričakujemo, da bo minister za finance podpisal soglasje in da jih bomo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah začeli uporabljati s 1. januarjem 2002. Potem pa se bo začelo. No, verjetno že prej, ampak kritike, vprašanja, tu pa tam pa tudi kakšna pohvala bodo kar deževali. Tak odziv je pričakovan, kajti novosti ne sprejemamo vedno z odprtimi rokami. Nekateri, predvsem tisti, ki osnutkov sprememb še niso dobro prebrali, že kar vnaprej zatrjujejo, da bo veliko dodatnega dela, obremenitev in novih rešitev. Mogoče to za nekatere novosti tudi drži, za večino pa prav gotovo ne. Osebno sem prepričan, da se bodo za vse tiste družbe, ki se ne bodo odločile za prevrednotovanje zaradi okrepitev, postopki poenostavili in da jim praviloma tudi ne bo treba spreminjati računalniških programov. Seveda bodo

Novi, lahko rečemo kar moderni slovenski računovodski standardi temeljijo namreč na nekaterih bistveno drugačnih zasnovah, kot smo jih poznali v preteklosti. Seveda vse te novosti niso zrasle na domačem zelniku. V veliki meri se slovenski računovodski standardi opirajo na mednarodne. Treba se je sprijazniti, da je iz steklenice izpuščen duh okužen s serumom merjenja postavk v računovodskih izkazih po pošteni vrednosti. Zakaj je bil tako dolgo zaprt v steklenici ter zakaj ga nismo poznali in uporabljali? Odgovorov je kar nekaj, od tistih, ki so povezani z zgodovino, prek tistih, ki so povezani s teoretičnimi problemi merjenja in vrednotenja, do tistih, ki so povezani s pomenom in smislom računovodenja. In prav slednje je bilo odločilno za premik od računovodenja, temelječega na merjenju postavk po izvirni vrednosti (angl. historical cost) k računovodenju, temelječem v večji meri na merjenju postavk po pošteni vrednosti (angl.

Naj bo dovolj o standardih. Tako ali tako jih boste morali prebrati in s 1. januarjem 2002 začeti uporabljati. Verjetno se boste takrat bistveno bolj poglobili vanje, saj smo v postopku javne obravnave prejeli dokaj skromno število pripomb, pa še te v veliki meri niso bile konceptualne narave. Seveda je bilo verjetno pomanjkanje časa tisti dejavnik, zaradi katerega ni bilo večjega odziva. Nisem popolnoma prepričan, pa vendar imam občutek, da bo tudi ta jesen, tako kot že vrsta prejšnjih, nabita z vrsto novih zakonov in drugimi novostmi. Nekdo se je glede na vse te novosti hudomušno vprašal: Pa kdaj bo že konec tega prehodnega obdobja in kdaj se bodo zadeve ustalile? Želite pošten odgovor? Nikoli, še vedno več jih bo! Torej se raje sprijaznimo z dejstvom, da živimo čisto normalno poslovno življenje, v katerem vsak dan bolj spoznavamo, kaj pomeni in kakšne posledice imajo globalizacija pa tržno gospodarstvo pa pravice zaposlenih pa ... č

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Odmev na prispevek zunanja revizija in aktivnosti vrhovnih revizijskih inštitucij v državah Srednje in Vzhodne Evrope pred vstopom v Evropsko unijo

(Response to the Article External Audit and Activities of Supreme Audit Institutions in Central and East European Countries Before the Admittance to European Union)
Anica Intihar*

Povzetek
Analizirala bom nekatere po mojem mnenju sporne trditve oziroma pojme s področja revidiranja, ki sem jih zasledila v prispevku mag. Neve Maher. Enako razumevanje ključnih pojmov je pogoj za uspešno sodelovanje predstavnikov Računskega sodišča Republike Slovenije in notranjih revizorjev v državni upravi ter doseganje boljših učinkov pri delu.

Summary
I am analizing some in my opinion disputable statements or notions in the area of audit which I found in the article of Ms. Neva Maher, M.Sc.. Equal understanding of the main notions by both the representatives of The Court of Audit of the Republic of Slovenia and internal auditors within the state administration is a prerequisite for successful cooperation and for the achivement of greater efficiency at work.

*Anica Intihar, univ. dipl. ekon.; svetovalka Vlade Republike Slovenije, notranja revizorka na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana. Domači naslov: Celovška c. 263, 1000 Ljubljana.


Namen načrta neprekinjenega poslovanja

(Purpose of Uninterrupted Business Plan)
Irena Andolšek*

Povzetek
Družba, katere poslovanje podpira računalniška tehnologija, mora neprekinjeno poslovati. To lahko zagotovi s podvojenimi zmogljivostmi, podvojenim obravnavanjem podatkov, podvojenimi komunikacijami in podvojenim hranjenjem podatkov. Glede na ocenjena tveganja pri poslovanju se lahko odloči za cenejšo možnost zagotavljanja neprekinjenega poslovanja, to je za načrte izvajanja poslovnih procesov v primeru nedelovanja dela ali celote informacijske tehnologije oziroma nerazpoložljivosti komunikacij. Pripravljeni načrti se morajo preizkušati in vzdrževati glede na spremembe v informacijski ureditvi in na podlagi na novo prepoznanih poslovnih tveganj.

Summary
An organization that operates supported by information technology has to assure uninterrupted operation. This goal can be achieved by doubling the capacities, by doubled processing, doubled communications and doubled backup of data. With regard to the risk assessed, the organization can decide on reasonable solutions for uninterrupted operation and prepare plans for the performance of business operations in case of a partial or total failure of information technology or communications availability. Such plans have to be appropriately tested and supplemented according to any modifications in the information technology system itself, and on the basis of newly perceived risks in business operations.

*Irena Andolšek, univ. dipl. ekon.; preizk. rev. inf. sistemov, CISA; rev. inf. sistemov, KPMG Slovenija, d. o. o. Domači naslov: Rusjanov trg 5, 1000 Ljubljana.


Obdavčitev motornih vozil

(Taxation of Motor Vehicles)
Darja Spindler*

Povzetek
Precej novosti pri obdavčitvi motornih vozil sta v slovensko davčno zakonodajo prinesla davek na dodano vrednost in davek na motorna vozila. Zakonske določbe ter pojasnila davčnega urada, davčnih svetovalcev in drugih pa so bila lep čas po njuni uvedbi prav na tem področju nejasna oziroma neenotna. Predvsem je bilo zelo težko, v nekaterih primerih pa celo nemogoče, ravnati v skladu s pojasnili, ne da bi se pri tem kršila zakonske določbe. To potrjujejo številne nepravilnosti, ugotovljene pri inšpekcijskih pregledih podjetij. Zato pogoste spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost niso presenečale: z njimi so se skušale odpravljati nepravilnosti, ki so se pojavljale v praksi. Kljub temu ostajajo nekatere dileme glede obdavčitve motornih vozil odprte še danes; te bo treba rešiti s spremembo zakonodaje, z ustreznimi pojasnili davčnega urada ali kako drugače.

Summary
Value added tax and motor vehicle tax have brought a significant change into Slovenian tax legislation concerning motor vehicle taxing. However, various legal provisions as well as explanations of Slovenian tax offices and tax advisers have been indefinite and not uniform for quite some time after the enaction of these two taxes. In certain cases it was very difficult or even impossible to follow the explanations without breaking legal provisions. The latter has been proved by numerous violations discovered by tax inspections. Since the irregularities were to be corrected, regulations on implementing the Value Added Tax Act have been changed frequently. Nevertheless, several dilemmas on motor vehicle taxing continue to remain open. They will have to be solved either by changes in the legislation or by proper explanations by Tax Offices, or in some other way.

*Darja Spindler, univ. dipl. ekon.; spec. s področja javnih financ in davčnega svetovanja; računovodja družb, Simfin, d. o. o., Slovenska Bistrica. Domači naslov: Tomšičeva 3, 2310 Slovenska Bistrica.