Revizor 10/2003

Uvodnik

(Editorial)

Skoraj bi nekoliko zamudili s to številko, pa vendar se je k sreči vse dobro izšlo. Upam, da nas zaradi tega ne bi preveč kritizirali. Ni prav in ni lepo, toda - se zgodi. Saj ne, da bi iskal opravičilo, pa vendar se lahko "tolažim", da zamujajo tudi drugi, in to pri veliko pomembnejših zadevah, takih, pri katerih res ne bi smeli. Potem pa se v naglici zadnji trenutek vse prevečkrat "gasilsko" ukrepa. No, na primer na tak način sprejet zakon nato velja leta. Že vidite, kam danes usmerjam ost kritike. V zakonodajo. Ste se že kdaj vprašali, kako nastajajo naši zakoni in drugi prepisi? Vsak dan jih je več, so podrobnejši, zahtevnejši, pa včasih tudi bolj površni, teže izvedljivi, nekateri tudi slabši. Kdo sploh odloči, da je treba nekaj predpisati, in kakšni so cilji, ki naj bi jih s predpisom dosegli, pa kdo predpise pripravlja, kakšne analize in raziskave so bile opravljene pred pripravo predlogov? In koliko je v njihovo pripravo vključena stroka in kakšen delež ima politika v najširšem pomenu besede? Vprašanja, vprašanja ... in kakšni so odgovori? Jaz ne znam odgovoriti, morda na nekatere zadeve, na vse pa prav gotovo ne. Malo pa me skrbi, da odgovorov ne poznajo tudi tisti, ki bi jih morali. Vse prevečkrat imam občutek, da predpisi nastajajo stihijsko, predvsem pa, da so prehitro pripravljeni in nekatere rešitve v njih premalo domišljene. Pri izvajanju pa nastopajo težave, in če ravnaš v nasprotju z njimi, si lahko kaznovan. Gre za splošno ugotovitev, verjetno pa nas najbolj neposredno lahko prizadenejo davčni predpisi.

Vsi vemo, da je nekaj lahko obdavčeno ali pa ne, da je davčna stopnja lahko različna, olajšave so ali pa jih ni, in v tem stilu bi lahko nadaljeval. Tudi to vemo, da zakonodajalec lahko predpiše 10-, 30- ali pa 200-odstotno davčno stopnjo. Prav, nič nimam proti temu, ampak, prosim vas, jasno in nedvoumno napišite, ali davek moram plačati ali ne, po kakšni stopnji, kako je določena davčna osnova in tako naprej. Večkrat sem že rekel, da lahko obdavčite tudi oslovo senco ob dvanajsti uri, ampak potem mi tudi povejte, kako je takrat, ko je oblačno, in na primer pri prehodu z letnega na zimski čas. Dodajam še pobožno željo: ne zasujte me z vrsto natančno in podrobno predpisanih ter morda tudi nepotrebnih evidenc; to so tudi dodatni stroški, ki zmanjšujejo konkurenčnost. Danes namenoma ne bom govoril o postopkih in načinu pobiranja davkov, in ne o pravni varnosti. Bo tega že kar dovolj. Mislim pa tudi, da ni dobro žagati veje, na kateri sedi naš proračun. Maja naslednjega leta bo z vstopom v Evropsko unijo udejanjeno načelo prostega pretoka blaga, ljudi in kapitala, in nekateri že razmišljajo, da bi tudi iz davčnih razlogov prenesli sedež in dejavnost v drugo državo. Me slišite? Bo tole kaj pomagalo? Konec koncev, saj smo davkoplačevalci mi, ki vas plačujemo, da potem nam predpisujete, koliko in kakšne davke moramo plačevati. Je to kar malo ironično? No, saj ni, ampak poslušajte vsaj včasih glas vpijočih v puščavi, mogoče vsaj malo razmislite; karavana bo pa po vsej verjetnosti tako ali tako šla dalje. Nekaj upanja pa le pustite.Tako kot sem napisal že v prejšnjem uvodniku - upanje vedno umre zadnje ...

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Vzpostavljanje in delovanje notranje revizije v skladu z novimi standardi

(Establishment and Operation of Internal Audit in Compliance With the New Standards)
Mag. Blanka Vezjak

Povzetek
Novi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, v uporabi od začetka leta 2002, namenjajo notranjim revizorjem izredno pomembno vlogo pri uspešnem poslovanju organizacije. Na podlagi ocene tveganja za organizacijo so zavezani načrtovati svoje delovanje tako, da povečujejo koristi za organizacijo in izboljšujejo njeno delovanje. Poleg tradicionalnega dajanja zagotovil, to je izvajanja revizijskih storitev, zagotavljajo organizaciji tudi svetovalne storitve.
V prispevku so predstavljene najpomembnejše novosti, ki jih je treba upoštevati tudi pri spremembi notranjih aktov o notranjem revidiranju.

Summary
The new Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, effective as from the beginning of 2002, assign a major role in the successful operation of an organization to internal auditors. They have to plan their activities on the basis of a risk assessment for the organization, thus ensuring to add value and improve an organization's operations. In addition to traditional assurance services, i.e. audit services, internal auditors also provide consulting services to the organization.
This article presents the major novelties that are to be taken into consideration in the amendment of the in-house regulations on internal audit.


Razvijanje revidiranja informacijske ureditve: raziskava pri velikih hrvaških podjetjih

(Evolving the Information System Audit: Research Study on Large Croatian Companies)
Dr. Mario Spremić

Povzetek
Poslovna uspešnost sodobnih podjetij je čedalje bolj odvisna od delovanja njihovih informacijskih ureditev. Raven informacijske tehnologije, uporabljena pri poslovanju, postaja sodilo pri merjenju poslovne uspešnosti in sredstvo primerjalne prednosti. Ker so zmogljivost, učinkovitost in predvsem uspešnost poslovnega delovanja odvisne od delovanja informacijske ureditve, je treba reševati vprašanja v zvezi z načrtovanim kontroliranjem in revidiranjem. Revidiranje informacijske ureditve je organizacijsko področje nalog, ki zagotavlja neodvisno in nepristransko preizkušanje področij nalog, ciljev in delov informacijske ureditve, s čimer se pridobivajo dokazi za njihovo samostojno obravnavanje ali podlaga za druge vrste revidiranja. Cilj revidiranja informacijske ureditve je urejeno, temeljito in skrbno preiskati kontrole v njej, svariti pred morebitnimi napakami in nevarnostmi ter tako preizkušati kakovost te ureditve v podjetju. V tem članku bodo predstavljeni izidi raziskave o revidiranju informacijske ureditve; opravljena je bila v obdobju od marca do aprila 2002 pri najuspešnejših hrvaških podjetjih (seznam 400 velikih hrvaških podjetij glede na njihove prihodke v letu 2001). Prav tako so predstavljeni nekateri izidi revidiranja informacijske ureditve v slovenskih podjetjih z dodatno razpravo in primerjavo.

Summary
Business success of modern companies more and more depends on the functioning of their information systems. The level of information technology applied in business has become a criterion for measuring business success, and a means of competitive advantage. Since the efficiency, effectiveness, and particularly the successfulness of all business activities depend on the functioning of information system, due attention should be paid to the issues connected to its systematic control and auditing. The auditing of information system is an organizational function that enables independent and objective testing of functions, goals, and parts of the information system in order to get certain pieces of evidence that can then be considered independently, or that can provide a good basis for other kinds of audit. The aim of information system audits is to carry out a systematic, thorough, and careful examination of the controls within the information system, to warn about possible failures and risks, and thus to examine the quality of the company's information system. In this paper, the results of a research of the information systems audit function are presented. The research has been carried out in March and April 2002 within most successful Croatian companies (Register of '400 Large' Croatian companies ranked according to their 2001 annual revenue). Also, some results of IS audit practice in Slovenian companies are presented with additional deliberation and comparison.


Prenosne cene - eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (II. del)

(Transfer Prices - A Major Tax Issue of the Present Time /Part II/)
Mag. Štefan Kuhar

Povzetek
Neodvisno tržno načelo velja za svetovni standard oblikovanja prenosnih cen za davčne potrebe in izhaja iz predpostavke, da pri sodelovanju nepovezanih podjetij ponavadi določajo njihova medsebojno dogovorjena komercialna in finančna razmerja vplivi trga. Ko pa sodelujejo med seboj povezane osebe, ni nujno, da na ta razmerja na enak način vpliva trg, čeprav se pogosto trudijo, da bi v medsebojnih transakcijah posnemale delovanje trga.
V prispevku bomo predstavili dva glavna svetovna vira za oblikovanje prenosnih cen: smernice OECD iz let 1995/1996 z dopolnitvami in zakonske predpise o prenosnih cenah v Združenih državah Amerike. Oba temeljita na neodvisnem tržnem načelu. Na podlagi raziskav, opravljenih med mednarodnimi podjetji, smo namreč ugotovili, da strogi ameriški predpisi glede prenosnih cen in kazenski ukrepi v obliki glob (penalov) močno vplivajo na obdavčitev večine mednarodnih podjetij in da so močno vplivali tudi na sprejetje smernic OECD.

Summary
The arm's length principle is the international transfer pricing standard for tax purposes; it derives from the assumption that, when independent enterprises deal with each other, the conditions of their commercial and financial relations ordinarily are determined by market forces. When associated enterprises deal with each other, their commercial and financial relations may not be directly affected by external market forces in the same way, although associated enterprises often seek to replicate the dynamic of market forces.
The article presents two main global documents on transfer pricing: the 1995/96 OECD Transfer Pricing Guidelines as amended, and the US regulations on transfer pricing. They are both based on the arm's length principle. The research conducted in international companies has shown that strict US transfer pricing regulations and sanctions in the form of penalties imposed have great impact on the taxation of most international companies and have, in addition, strongly influenced the adoption of the OECD Guidelines.


Vrednotenje za določanje menjalnih razmerij

(Valuation for Defining Exchange Ratios)
Bojan Praznik

Povzetek
Pri statusnih preoblikovanjih družb je zelo pomembno menjalno razmerje, s katerim se zagotavlja načelo nespremenjenega premoženjskega položaja delničarjev. Vrednotenja za določanje menjalnih razmerij je zato treba opraviti z upoštevanjem posebnosti korporacijskega prava. Glede na to, da zakonodaja glede takšnega vrednotenja ni določna in da pri nas še nimamo primera sodnega preizkusa menjalnega razmerja, imajo tako ocenjevalci kot uporabniki številna vprašanja in dileme. Rešitve teh dilem je mogoče najti s preučevanjem zakonskih odredb in sodne prakse v ZDA, ki imajo na tem področju dolgo tradicijo.

Summary
Exchange ratio that assures the principle of shareholders' unchanged financial status is very important in corporate restructurings. Therefore, considering corporate law specifics, a valuation for the defining of exchange ratios has to be performed. Taking into account that the legislation providing for such valuation is not definite, and that so far we have not experienced any court test of exchange ratio, there are numerous questions and dilemmas left open among both appraisers and users. Some possible solutions of such dilemmas can be found by studying the statutes and case law of the U.S. since they have a long tradition in this field.