Revizor 10/2004

Uvodnik

(Editorial)

Končno! Končno kaj? Ne ne, nimam v mislih volilnega prepiha. Povsem nekaj drugega. Videti je, da, da so evropski veljaki končno sklenili, da bi bilo dobro, da bi sprejeli še preostale mednarodne računovodske standarde. Pa ne v celoti, ampak okrnjene. Kako in koliko, tega pa še ne vemo, čeprav nekatere zadeve lahko predvidevamo. Seveda pa zapletov s tem še ni konec. Naj opozorim le na eno zelo pomembno zadevo. Ker bodo sprejeti standardi objavljeni v uradnem listu Evropske unije, jih bo treba prevesti. Prevod tako zahtevnega in obsežnega besedila pa ni enostaven in tudi traja. Po optimističnem scenariju naj bi bili objavljeni še letos. Mimogrede – ste se že navadili na evropski uradni list? Glede na to, da letos spremembe ZGD še ne bodo sprejete, zamuda pri sprejemanju mednarodnih standardov verjetno ne bo imela hujših posledic za večino družb. Zaradi jasnosti ureditve računovodenja je treba seveda povedati, na podlagi katerih pravnih podlag bomo morali sestavljati računovodske izkaze v prihodnje. Pa poglejmo:

računovodske izkaze za leto 2004 bodo morale vse družbe v Sloveniji sestaviti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi,

računovodske izkaze za leto 2005 bodo morale vse družbe v Sloveniji sestaviti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi; poleg tega pa bodo morale družbe, katerih vrednosti papirji kotirajo na borzi, sestaviti konsolidirane računovodske izkaze tudi po mednarodnih standardih računovodskega poročanja na podlagi zahtev uredbe EU 1606/02.

Lahko bi rekli, da brez velikih sprememb, kajne? Drži, če odmislimo, da bodo morale nekatere družbe konsolidirane računovodske izkaze sestaviti tako po slovenskih računovodskih standardih kot tudi po mednarodnih standardih računovodskega poročanja. Objavljene podatke bo torej treba uporabljati pazljivo, da ne bo prišlo do zamenjav.

Volitev pa tudi ne moremo kar preskočiti. Nekatere stranke so v predvolilnem času obljubljale korenite davčne spremembe, če bodo seveda zmagale na volitvah. Rezultati so znani, in kaj sedaj? Vsekakor bi bil potreben temeljit premislek predvsem glede zakona o davku na dohodek pravih oseb. Nekateri členi že veljajo, preostali bodo začeli veljati 1. januarja naslednjega leta. In kaj boste rekli, če se bo zakon po enem letu veljave temeljito spremenil? Raje ne bom zapisal vaših v mislih izrečenih besed. V tem primeru pa je mogoča veliko bolj elegantna rešitev: podaljšanje veljavnosti starega zakona o davku od dobička pravnih oseb in veljavnost tistih določb zakona o davku na dohodek pravnih oseb, ki že veljajo od 1. maja letošnjega leta. Seveda tako dolgo, dokler ne bo pripravljena nova zakonodaja, če bo sprejeta. Podobno bi verjetno veljalo tudi za dohodnino. Ampak taka so le moja razmišljanja, saj zagovarjam mnenje, da davčne ureditve ne smemo in moremo menjati prav pogosto. Me pa prav zanima, kaj, kako in kdaj se bo zares kaj spremenilo in, če sem prav razumel dane obljube, se nam obeta slovaški davčni model z enotno davčno stopnjo (govorilo se je o 19- oziroma 20-odstotni) za vse vrste dajatev. Zdi se, da je v davčni enačbi neznank več kakor znanih podatkov. In, prosim, le preveč eksperimentov nikar! Vsekakor si davkoplačevalci tudi zaslužimo, da pravočasno zvemo, koliko, kdaj in na kakšen način bomo plačevali v državno blagajno, da nam boste lahko vladali. Mogoče je bilo tole malo prezgodaj, ampak, če bi podaljšali veljavnost sedanjih zakonov, bi morali to storiti hitro, torej še letos. Upam, da morda kdo kje tudi kaj razmišlja o teh zadevah.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Odločanje o davčnih prekrških po hitrem postopku skladno z novim zakonom o prekrških

(Swift Proceeding on Tax Violations According to the New Minor Offences Act)
Mag. Liljana Selinšek

Povzetek
Novi zakon o prekrških, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2005, prinaša med drugim bistvene spremembe glede vodenja postopka pri prekrških in glede organov, ki odločajo o prekrških. V prvem delu prispevka bosta predstavljena pojma davčni prekrški v širšem pomenu besede (carinski prekrški, trošarinski prekrški) in davčni prekrški v ožjem pomenu besede, dodanih pa bo tudi nekaj primerov teh kaznivih ravnanj. Sledila bosta predstavitev novega sistema odločanja o prekrških ter krajši oris vloge in pristojnosti organov, ki bodo odločali o prekrških, storjenih po 1. januarju 2005. Osrednja tema prispevka pa bo podrobna analiza novega procesnega instituta odločanja o davčnih prekrških po hitrem postopku, vključno s pravnimi sredstvi v tem postopku. Poudarjene bodo možne težave, s katerimi se bodo srečevali davčni in carinski prekrškovni organi (cariniki, davčni in carinski inšpektorji) zaradi nejasnih oziroma neusklajenih določb zakona o prekrških in predpisov v zvezi z davčnimi prekrški.

Summary
The new Minor Offences Act will come into force on 1 January, 2005. It brings some essential changes to the conduct of minor offences proceedings and in the structure of the decision-making bodies. The first part of this article presents the conception of tax offences in their broadest meaning (customs offences, excise offences) and tax offences in the strictest meaning, also including some examples of such offences. The article further gives a presentation of the new system of minor offences decision-making and a short description of the role and jurisdiction vested in the new competent bodies. However, the central topic of this article is a detailed analysis of the new swift proceeding on tax violations, including possible remedies. In addition, the author highlights some possible difficulties in such proceedings due to not precise or non-harmonized provisions of the Minor Offences Act and other regulations concerning tax offences.


Model notranjega revidiranja v malihnotranjerevizijskih organizacijskih enotah

(Internal Auditing Model in Small Internal Audit Organizational Units)
Mag. Marica Rošker

Povzetek
Načela in standardi notranjega revidiranja ne vsebujejo posebnih določb za notranjerevizijsko dejavnost v malih organizacijah, vendar pa dopuščajo možnost različnega ravnanja pri notranjem revidiranju v posameznih organizacijah zaradi različnega pravnega in kulturnega okolja ter v organizacijah, ki se razlikujejo po namenu, obsegu in ustroju. Avtorica je proučila literaturo, ki obravnava posebnosti notranjega revidiranja v malih organizacijah. Dopustne posebnosti najbolje izraža besedna zveza "prikrojitev dobre prakse okoliščinam omejenih dejavnikov". Na podlagi priporočil iz literature in lastnih izkušenj bosta prikazana model organiziranja notranjerevizijske enote v mali organizaciji in model izvajanja notranjega revidiranja.

Summary
Internal auditing principles and standards contain no special provisions for internal auditing activities in small organizations, but they allow for different treatments in particular organizations on the basis of different legal and cultural environment, and of the various purpose, scope and structure of such organizations. The admissible specifics may be best expressed by the words "adjustment of good practice to the circumstances of limited factors". On the basis of recommendations found in the relevant literature, and from her own experience, the author presents a model for the structuring of an internal auditing unit in a small organization, and a model of how to carry out internal auditing.