Revizor 10/2006

Uvodnik

(Editorial)

Ali se morda spomnite, kdaj jeseni je bilo tako lepo? Tudi če se ne, nič hudega. Uživajte te prelepe dni, ki nas zasipajo z bogato razkošnostjo predvsem toplih in radoživih barv. In ko jih obsvetijo, izostrijo in poudarijo še sončni žarki, kar ne veš, kam se bodo pustile zapeljati oči. Te begajo s pejsaža na pejsaž ter iščejo in tudi najdejo kombinacijo zelene toplote, ki prehaja v ognjeno rdeče, pa oranžne in rumene odtenke razkošja, ki pa se nenehno spreminja, saj dva pogleda nista enaka in ne veš, kateri je lepši. Res, tudi jesen je lahko lepa, celo zelo lepa. Jesen? Ja, jesen, sinonim odhajanja starega in napoved neznanega novega. Česa le? Zime, ki nas bo z jekleno trdim mrazom streznila in nas postavila na realna tla minljivega in menjajočega se? Ali pa konec nekega obdobja radoživih barv in napoved sveže lesketajoče se hladne beline mrzlih dni? Ali ni tudi v vsakdanjem življenju tako? Razpoloženja in občutki se menjajo in zamenjujejo in vedno je nekaj novega, vedno hodimo po še neraziskanih poteh, nemirni duh nas vodi v nova doživetja in k novim spoznanjem. Ampak barve!!! Barve različnosti, pa vendar popolnoma usklajena harmonija. Kot usode, kot ljudje in duše; tako različne med seboj, ampak le skupaj tvorimo celoto. Enaki v različnosti torej! Nekaj takega kot: Slovenci zelo različni in včasih tudi sprti med seboj, pa vendar kot narod v zrelih barvito lepih letih, ki pa se stara in bi ravno zato moral že sedaj malo bolj razmisliti, kaj bi bilo treba storiti, da bi barvitost in toplota njegovega življenja še dolgo trajali. Saj ne, da bi se bal, ali bo naša generacija prejemala pokojnino in kako visoka bo. No, tudi to je seveda lahko vprašanje, ampak staranje naroda pa je vseeno skrb zbujajoče. In v teh dneh, ko bomo z mislimi sicer večkrat v družinskem krogu pri naših prednikih, je vseeno zelo blizu tudi tale razmislek: res je, na mladih svet stoji, in teh naj bi bilo vsaj toliko, kolikor je poslavljajočih se in odpadajočih listov. Zrasti morajo novi in njihovo rast je treba spodbujati, za to pa je več in različnih načinov. Med njimi prav gotovo tudi privlačno družbeno okolje, pa razvoj, pa nova delovna mesta in seveda tudi davčne spodbude in še marsikaj drugega bi se dalo našteti. Ali smo kot družba, kot narod dovolj storili za to? Ali nam bo uspelo zajeziti padajoči trend in usmeriti krivuljo navzgor? Nič se ne zgodi samo od sebe, včasih se je treba kar zelo potruditi. Upam, da nam bo uspelo tako, da bi bila zrela in pozna leta vsaj tako lepa in polna življenja kot letošnja jesen.

Sedem zakonov iz davčne reforme je tik pred sprejetjem. In zakon o davku od dohodkov pravnih oseb je vsekakor mnogo boljši, kot so bili prejšnji, pa vendar zbujajo skrb njegove pogoste spremembe. Ali se bomo v tej zmešnjavi sploh še lahko znašli? Samo pomislite, kako različno so bile v zadnjih letih obravnavane na primer rezervacije ali pa davčne olajšave. In kakšne evidence bodo potrebne, da bomo to spremljali v naslednjih letih! Le pobožna želja, naj nekaj let ne bi bilo veliko novih sprememb. Če že, pa naj bi bile razvojno naravnane in velika večina bi bila z nekaterimi poenostavitvami že kar zadovoljna, čeprav je takih možnosti kar veliko. Le poiskati in izkoristiti jih je treba. Tudi to je del širšega družbenega okolja, ki naj bi zagotavljalo temeljne pogoje za razvoj družbe kot celote. Smer je torej kar prava in upajmo, da bodo te in tudi druge davčne spremembe kaj prispevale k temu, da bomo kot narod lahko tudi čez leta govorili o pahljači toplih in prijaznih barvnih odtenkov prijaznega družbenega okolja, ki bo odsevalo naše razpoloženje in, upajmo, tudi zadovoljstvo.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Opravljanje revizijskih pregledov in njihove specifičnosti v plačilnih agencijah na področju izvajanja skupne kmetijske politike

Performance of Audits and Their Specifics in Paying Agencies in the Field of the Common Agricultural Policy
Stanka Klakočer

Povzetek
Plačilne agencije v državah članicah Evropske unije so ustanovljene z namenom izplačevati evropska sredstva za ukrepe Skupne kmetijske politike. Za akreditacijo plačilnih agencij so z uredbami Evropske unije predpisana strogi akreditacijski kriteriji, katerih izpolnjevanje nadzirajo različni revizijski organi, vključno s službo za notranjo revizijo v plačilni agenciji.
Najpomembnejše revizije, kar zadeva odvzem pridobljene akreditacije, so revizije v državi članici, v kateri mora določen certifikacijski organ vsako evropsko proračunsko leto najmanj enkrat preveriti delovanje plačilnih agencij in izpolnjevanje akreditacijskih pogojev pri izplačevanju evropskih finančnih sredstev na področju kmetijstva in razvoja podeželja ter o tem poročati Evropski komisiji. Certifikacijski organi morajo pri revidiranju spoštovati mednarodne revizijske standarde, posebej pa še smernice za revidiranje plačilnih agencij, ki jih je sprejela Evropska komisija.
Enako pomembni pa so tudi revizijski pregledi, ki jih opravljajo revizorji Evropske komisije, to je revizorji Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja ter revizorji Evropskega računskega sodišča. Ugotovitve teh pregledov se lahko kažejo v finančnih korekcijah, kar z drugimi besedami pomeni, da mora država članica pridobljena evropska sredstva vračati v evropski proračun.
Za vse revizijske preglede v plačilnih agencijah na področju kmetijstva pa so značilne posebnosti, ki so poleg revizijskih smernic za revidiranje plačilnih agencij podrobno predstavljene v tem prispevku.

Summary
Paying agencies in the Member States of the European Union have been established to pay out the European funds for the measures of the Common Agricultural Policy. Strict accreditation criteria have been prescribed by EU regulations for the accreditation of the paying agencies, implementation of which is supervised by different audit bodies, including the internal audit service in a paying agency.
The most important audits relating to the withdrawal of the granted accreditation are the audits of a Member State's certifying body. This body has to verify the operation of the paying agencies, the fulfilment of the accreditation criteria in the payments of European funds in the field of agriculture and rural development at least ones a year, and to report to the European Commission. The certifying bodies have to apply the international audit standards and especially the guidelines for auditing of paying agencies, adopted by the European Commission.
The audits, carried out by auditors of the European Commission, i.e. the Directorate General for Agriculture and Rural Development and the European Court of Auditors are of equal importance. Findings of these audits may result in certain financial corrections, which means that a Member State has to recover the obtained European funds to the European budget.
Distinctive features are characteristic of all audits, conducted in the paying agencies in the field of agriculture; they are presented in detail in this article besides the auditing guidelines relating to paying agencies.


Sistem zunanjega računovodskega poročanja v ZDA

External Accounting Reporting System in the USA
Dr. Aleš Novak

Povzetek
V prispevku je najprej prikazano časovno zaporedje nastajanja okvirnih navodil v ZDA. Sledi predstavitev temeljnih predpostavk zunanjega računovodskega poročanja in kakovostnih značilnosti računovodskih informacij, med katerimi sta najpomembnejši ustreznost in zanesljivost. Zadnji del prispevka pa obravnava obvezne računovodske izkaze, to je bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov, obvezna pa so tudi pojasnila k računovodskim izkazom.

Summary
Initially, the paper describes the historical development of conceptual framework in the USA. Then the underlying assumptions of financial reporting and qualitative characteristics of information are presented, among which relevance and reliability are deemed to be the most important. The last part of the paper deals with mandatory financial statements including balance sheet, income statement and cash flow statement and notes to financial statements.