Revizor 11-12/2005

Uvodnik

(Editorial)

Upam, da nam bo v teh burnih decembrskih dneh, ko se nekako ne znajdemo in ne znamo umestiti med službenimi zahtevami in obveznostmi ter svetlobno okrašenimi pročelji in vabljivimi ponudbami vseh vrst, uspelo vsaj proti koncu iztekajočega se leta utrgati in ukrasti nekaj trenutkov zase, se ustaviti, razmisliti, se poglobiti vase ter odvreči vsakdanje tegobe. Ali res upamo uiti tegobam vsakdanjika in se vsemu navkljub sprostiti in pogledati na svet, na vse, kar nas obdaja, na prijatelje, sodelavce, najbližje nekoliko drugače? Koliko in kako dobro se sploh poznamo? Vse leto živimo, delamo in se veselimo dosežkov in uspehov, pa tudi izgubljamo, včasih se žalostimo in preklinjamo, smo morda tudi arogantni, pa hudobni in kažemo svoje slabe pa tudi dobre lastnosti. Taki pač smo, ampak, ali res ne želimo biti morda drugačni? Prednovoletni čas je ravno pravšnji, da odvržemo navlako sedanjosti, razrahljamo okove, ki nas omejujejo, se sprostimo ter postanemo mehkejši in dovzetnejši za morda včasih preslišane klice in prošnje po drugačnosti, po bližini in toplini, po prijateljskem pomenku, nasvetu ali poslušanju in sočustvovanju. Pa saj verjetno vsi za strogo poslovnim in uradniškim ter morda včasih celo navzven grobim delovanjem skrivamo mehkobo duše. Ta prednovoletni čas je kot naročen, da se sprostimo, prepustimo neizrečenim željam srca in duše, prepustimo tokovom življenjske radosti in energije ter zaživimo življenje. Pa čeprav samo za trenutek – kratek, minljiv, a ... Morda pa ga bomo doživeli letos?

Ko pride polnoč in gorijo le še sveče ... saj slišite žametni glas, ki nas popelje v čarobni svet romantičnega zanosa, nas pogrezne v morje neizmernih želja in vživetja v pričakovanje nečesa novega, lepega in neznanega. Vsi nam želijo in mi vsem želimo vse dobro. Še moja čestitka: živite življenje, živite in uživajte, veselite se vsakega trenutka, delajte tisto, kar vas veseli, sledite svojim ciljem, idealom, bodite taki, kakršni ste: naj se vam trga podolgem in počez, kajti če tega ne veste, ne boste nikoli vedeli, kaj to pomeni – pa čeprav boste včasih nerazumljeni, pa prekleti in zaničevani! Skratka, bodimo človeški v času neskončnosti, ki naj se ne bi nikoli iztekel. Sanje so dovoljene, kaj dovoljene, zaželene – in zagotovo se vam bodo vsaj delno uresničile!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Izvedba posla

Engagement Performance
Gregor Korošec

Povzetek
Izvedba posla je peta sestavina sistema obvladovanja kakovosti, opredeljenega v mednarodnem standardu obvladovanja kakovosti (ISQC 1), po katerem morajo revizijske družbe vzpostaviti takšne usmeritve in postopke, da so izvedba revizije in revizijski postopki usklajeni s strokovnimi standardi, zakonodajo in pravnimi zahtevami ter da revizijska družba in partner, zadolžen za posel, izdajata poročila, ki strokovno ustrezajo danim okoliščinam.

Summary
Engagement performance constitutes the fifth element of the quality control system, as stated in the International Standard on Quality Control (ISQC 1), and each audit company should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements, and that the firm or the engagement partner issue reports that are appropriate in the circumstances.


Prednosti in posebnosti male notranjerevizijske organizacijske enote

Advantages and Distinctive Features of Small Internal Auditing Units
Mag. Marica Rošker

Povzetek
Nadzorni svet in vrhovno poslovodstvo srednje in male organizacije imata lahko veliko koristi od organiziranja lastne notranjerevizijske enote, saj lahko nanjo preneseta del svojih nadzornih nalog. Notranji revizorji strokovno revidirajo vedno bolj pomembno ravnanje s tveganji in notranji kontrolni sistem. Poleg nadzora nad njegovim delovanjem dajejo tudi priporočila za izboljšave, saj dobro poznajo organizacijo kot celoto. Za to nalogo organizacija ne potrebuje vojske notranjih revizorjev, ampak le nekaj ustvarjalnih in nepristranskih preizkušenih notranjih revizorjev.

Summary
The establishment of an internal auditing unit may be of great benefit to both the Supervisory Board and the top management of small and medium sized companies, since they can delegate a part of their supervisory responsibilities to that unit. Internal auditors perform professional audits of risk management and internal control systems. In addition to the control over their operation, internal auditors, having comprehensive understanding of the whole company, can recommend improvements. To that end, the company need not employ an army of experts, but just a few creative and unbiased verified internal auditors.


Sistem notranjega nadzora javnih financ v občini

System of Public Internal Financial Control in Municipality
Mag. Marjeta Lah

Povzetek
Na lokalnem območju poteka notranje nadziranje na dveh ravneh, in sicer na politični (občinski svet in nadzorni odbor občine) in strokovni (notranje revidiranje). Načela sodobnega upravljanja in vodenja lokalne skupnosti so usmerjena v zagotavljanje učinkovitosti, gospodarnosti in varovanje premoženja lokalne skupnosti pri uresničevanju ciljev njenega delovanja. Eden od pomembnih dejavnikov za doseganje in tekoče spremljanje dosežene uspešnosti in za takojšnje odzivanje pri vseh odstopanjih od vseh zastavljenih ciljev je zagotavljanje stalnega nadzora z notranjo revizijo.

Summary
In local terms, twofold internal control is executed: on the political level (municipal council and supervisory committee) and on the professional level (internal audit). The principles of the modern local community management are directed towards assuring efficiency, cost-effectiveness and protection of local community's property in the realization of their objectives. Providing permanent monitoring by means of internal audit activities is one of the important factors in implementing and monitoring the performance and in immediate intervention whenever deviations from the set objectives are detected.


Izmenjavanje mnenj o računovodskih postavkah med zunanjimi revizorji in poslovodniki

Negotiations Over Financial Statements Between External Auditors and Audited Companys' Management
Danijel Vukovič

Povzetek
Zunanji revizor je pri opravljanju svojega poklica družbeno odgovoren za računovodske izkaze, o katerih izrazi svoje mnenje. V tej zvezi smo proučili izmenjavanje mnenj o pripoznavanju in vrednotenju računovodskih postavk v računovodskih izkazih med zunanjimi revizorji in poslovodniki. Opozorili smo na osrednje dejavnike, ki vplivajo na moč, ki jo ima stranka v opisanem procesu, in s tem na vsebino javno objavljenih računovodskih izkazov.

Summary
In performing their job, auditors are socially responsible for the financial statements of audited companies for which they have issued their opinion. In this context, we have investigated the process of negotiations over the recognition and evaluation of items in the financial statements between the auditor and his client. We highlighted the main elements which have impact on the power of either side in the negotiation process and on the output of this process, i.e. the published financial statements.


Mednarodna primerjava uporabe izvedenih finančnih inštrumentov v nefinančnih podjetjih

International Comparison of Use of Derivatives in Non-Financial Firms
Aleš Berk

Povzetek
Raziskave o obnašanju slovenskih podjetij in poslovnih finančnikov v slovenskih podjetjih so za zadnje petletno obdobje pokazale, da tveganje obvladujejo relativno slabo. To ne velja zgolj za tveganja, ki so očem bolj prikrita in ki so tudi v razvitem poslovnem svetu šele v zadnjem času zbudila veliko zanimanja, temveč tudi za finančna tveganja, ki jih podjetja v razvitih državah uporabljajo že najmanj dve desetletji. V sedemdesetih letih so se na trgih pojavili izvedeni finančni inštrumenti, s katerimi se podjetja lahko zaščitijo pred valutnim, obrestnim in tveganjem spremembe cen surovin. Mednarodno primerljiva anketa med slovenskimi podjetji, ki je vsebovala vprašanja o uporabi teh inštrumentov, je potrdila, da je uporaba pri njih skromnejša kot pri ameriških in nemških podjetjih. Slovenska podjetja najpogosteje ščitijo denarni tok, nimajo pa določene politike obvladovanja finančnega tveganja in le redko vrednotijo premoženje izvedenih finančnih inštrumentov. Največ pomislekov glede uporabe izvedenih finančnih inštrumentov imajo na račun likvidnosti trga, nadzora in vrednotenja inštrumentov ter tržnega in kreditnega tveganja. V primerjavi s slovenskimi podjetji ameriška bolj skrbijo razkritja nadzornikom in računovodska obravnava izvedenih finančnih inštrumentov, nemška pa so v splošnem zaradi precejšnje konzervativnosti pri njihovi uporabi manj zaskrbljena.

Summary
Recent research about behavior of Slovene firms and corporate treasurers has documented risk management as being one of the weakest areas of their concern. That does not hold only for types of risk that more obviously appeared only in recent years, but also for management of financial risk which modern firms effectively manage since the middle of the seventies. Back then, several derivative instruments were conceptualized and enabled hedging of foreign exchange risk, interest rate risk and commodity price risk. Internationally comparable survey shows that use of derivative instruments among Slovene largest firms is relatively weaker than in the US and in Germany. Firms use derivatives to hedge cash flow, (and only to lesser extent net income, which holds for German firms), but it is not common for firms to have well specified and documented risk management policy, and that portfolio of derivatives is not frequently valued, if at all. The most frequently stated concern about use of derivatives goes towards insufficient liquidity, monitoring and evaluating hedge results, followed by market and credit risk. US firms are above all concerned with disclosures to regulators and accounting treatment of those instruments. German firms follow a comparatively more conservative approach, and show only few concerns.