Revizor 11/2000

Razvijanje računovodstva v Črni gori

(Accounting Development in Monte Negro)
Mag. Zoran Todorovič*

Povzetek
V prispevku bodo predstavljeni zakonski okvir računovodstva v Črni gori in njegova strokovna organiziranost ter družbeno okolje, ki čaka na lastninsko preoblikovanje.

Summary
The article gives a survey of the legal framework for accounting practices in Monte Negro and presents the technical organization and social environment waiting for the forthcoming privatization.

*Mag. Zoran Todorovič, mag. ekonomije, generalni sekretar Zveze računovodij in revizorjev Črne gore.


Tehnične rezervacije in računovodske rešitve v zavarovalnicah

(Technical Provisions and Accounting Solutions in Insurance Companies)
Darko Medved*

Povzetek
Zavarovalnica oblikuje tehnične rezervacije za izpolnjevanje obveznosti iz zavarovalnih pogodb, ki jih sklepa. Novi zakon o zavarovalništvu uvaja na tem področju precej novosti, ki jih bo treba smiselno vključiti v prenovljeni SRS 32. V članku bodo podrobneje obravnavane in predlagane rešitve za oblikovanje rezervacij za prenosne premije, škodnih rezervacij, izravnalnih rezervacij ter matematičnih rezervacij. Teoretične rešitve bodo pojasnjene s praktičnimi primeri. Kritično bodo obravnavane tudi nekatere rešitve v predlogu mednarodnega računovodskega standarda za zavarovalnice. Posebna pozornost bo posvečena metodam izračunavanja matematičnih rezervacij in davčnemu vidiku njihovega oblikovanja. Posebej bo prikazana primerjava med tehničnimi rezervacijami in dolgoročnimi rezervacijami po SRS 10.

Summary
Insurance companies set aside technical provisions for the fulfilment of their future contractual obligations from existing insurance policies. In this respect, the new Insurance Act introduces several novelties which shall be incorporated in new insurance accounting standard 32 accordingly. The paper deals in detail with provisions for unearned premium reserve, claim reserve, equalisation reserve and mathematical provisions, and appropriate solutions are proposed. Theoretical models are further explained with numerical examples. In addition, some solutions from the proposed international accounting standard for insurance business are critically examined. Special attention is focused on various calculation methods for mathematical provisions, and on tax issues. In conclusion, the difference between technical provisions and long term reserves (under SAS 10) is explained.

*Darko Medved, univ. dipl. mat.; pooblaščen aktuar. Domači naslov: Zaloška 275a, 1000 Ljubljana.