Revizor 11/2002

Uvodnik

(Editorial)

Ali ste kaj spremljali soočenja kandidatov za predsednika države? Ste jih pozorno poslušali in dobro opazovali, ali pa ste že vnaprej vedeli, kako boste volili? Toliko modrovanja in obljubljanja kar nekaj časa ne bomo več slišali. Skoraj vsa medijska pozornost je bila usmerjena v volitve za funkcijo, ki ima dokaj obrobno vlogo pri odločanju. Seveda izbiramo voditelja države, države, ki odmira, pa države, ki bo del svoje samostojnosti kmalu izgubila, in tudi države, ki jo imamo radi, na katero smo ponosni in do katere gojimo le bolj ali manj lepa čustva, ali pa jo nekateri tudi iz dna duše sovražimo. Ja, država bo storila to in ono, država bo uredila, država ne dovoli in podobno. Ameriški predsednik John Kennedy je svojim državljanom nekoč dejal: "Vprašajte se, kaj vi lahko naredite za državo!" Pri nas pa se nekateri obešajo nanjo, jo molzejo, pljuvajo in kolnejo, ker jim ne da tistega, kar prič
Sem bil kar malo preveč neposreden, kajne? Če sem rekel že A, pa naj bo še B. V istem slogu. Ne vem, zakaj tako zadeve vidim, mogoče je pa vreme krivo, saj je tale jesen kot aprilsko vreme. Je kot nestanovitna sladko-kisla toplohladna predjed včasih umetno ustvarjenih pričakovanj ob koncu leta. Pričakovanj potrošniške mrzlice, pričakovanj in upanj zunanjega razkazovanja, sprejemov, službenih kosil, celo zajtrkov, in ne vem še česa vsega. Se je že začelo, vsako leto prej, vsako leto bolj umetno, ko se v resnici vedno bolj oddaljujemo, smo vedno večji individualisti, nam je vedno manj mar za resnične in prave prijatelje: tiste, ki jim lahko zaupamo in tiste, h katerim se lahko zatečemo, kadar smo v stiski. Smo res le brezoblični stroji, ki moramo brez odmora in vsak dan bolje delovati, več delati, že kar suženjsko, in zadovoljevati svoje nadrejene? Mogoče je čas, da včasih rečemo tudi ne. Jas
V tem Revizorju nadaljujemo prispevke o razkritjih. Prejšnji je bil zelo dobro sprejet. Prepričan sem, da bo enak odziv doživel tudi današnji. Kolegico Blanko, ki ga je vestno in zelo strokovno pripravila, moram pohvaliti. Zasluži si odlično oceno. Še tako naprej. Mislim, da je to prava smer in prava pot za Revizorja. Pa še nekaj prijetnega: Čestitka. Jožku Peterlinu, že kar našemu sodelavcu, za uspešen zagovor doktorske disertacije. Če najvišji akademski naziv doseže nekdo, ki se v praksi vsak dan spopada s problemi poslovnih financ in računovodstva ter temu uspe dati še znanstveno podlago, je to tudi za stroko še toliko večji dosežek.
Dovolj za danes, prihodnjič pa - bomo videli. Lepo se imejte in pazite nase, kajti, če sami ne boste, kdo pa bo?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Notranje revidiranje kadrovskega področja nalog

(Human Resources Internal Auditing)
Barbara Kramer Aristovnik

Povzetek
Spremembe okolja, v katerem delujejo podjetja, vplivajo na odločanje v njih in na njihovo delovanje. Da bi v podjetjih spremembe uspešno obvladovali, uvajajo notranje revidiranje. Notranje revidiranje je sestavni del nadziranja, cilj in namen uvedbe notranjega revidiranja pa je tudi izboljšanje poročanja.
Notranje revidiranje kadrovskega področja nalog je organizirano kot podaljšana roka poslovodstva. Zaradi narave poslovanja ter obsega posameznih dejavnosti, zastavljenih nalog in revidiranih sredstev se od podjetja do podjetja razlikuje. Cilji pri tem so neodvisno in nepristransko preizkušanje ter ocenjevanje delovanja kadrovskega področja nalog in doseganja zastavljenih ciljev pa tudi poročanje o tem, kar pomembno vpliva na učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja.

Summary
Changes in the contemporary environment of companies influence their decisions and activities. With the aim to achieve better control over changes, internal auditing is being introduced in companies. Internal auditing is an integral part of control, also implemented with the purpose and objective to improve reporting.
Human resources audit has been organized as an extended arm of management and it differs from company to company due to the nature of operations, particular activities, aims and resources. The aims of human resources auditing are independent and unbiased testing, evaluation and reporting on the operation in human resource function and on the attainment of the set goals, which influence the effectiveness and efficiency of the company.


Razkritja v letnih poročilih za podjetja, zavezana reviziji

(Disclosures in Annual Reports of Companies Subject to Audit)
mag. Blanka Vezjak

Povzetek
Podjetja, ki so po zakonu o gospodarskih družbah zavezana reviziji, morajo v svoja letna poročila poleg zakonsko predpisanih pojasnil informacij v računovodskih izkazih zajeti tudi vsa razkritja, ki jih slovenski računovodski standardi predpisujejo za pomembne zadeve. S spremembami zakona o gospodarskih družbah in še posebej s prenovljenimi slovenskimi računovodskimi standardi se je obseg razkritij, ki jih morajo ta podjetja zajeti v svoja letna poročila, bistveno razširil, večina pa bo spremenjene določbe prvič upoštevala pri sestavitvi letnega poročila za leto 2002. V prispevku bodo predstavljena obvezna razkritja, ki jih morajo takšna podjetja prikazati v prilogi k izkazom v svojih letnih poročilih.

Summary
In addition to the mandatory notes to the financial statements, the companies subject to audit under the Companies Act must in their annual reports also include the disclosure of material matters in compliance with the Slovenian Accounting Standards. The scope of disclosures to be included in the companies' annual reports have been considerably enhanced under the Amendments to the Companies Act and the revised Slovenian Accounting Standards. Most companies will comply with the amended provisions for the first time in their 2002 annual reports. Presented below are all mandatory disclosures that are to be included in the notes to the financial statements in the annual report.


Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih
Prvi izsledki raziskave Slovenskega inštituta za revizijo in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

(Development of Accounting in Slovene Companies / First Findings of a Research by the Slovenian Institute of Auditors and the Faculty of Economics of the University of Ljubljana)
dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
Slovenski inštitut za revizijo je skupaj z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani v letu 2002 ponovil raziskavo o razvitosti računovodstva v slovenskih podjetjih, ki je bila prvič izvedena leta 1995. Njen cilj je bil proučiti, koliko se je od leta 1995 do leta 2001 stanje na področju računovodstva spremenilo in kakšno je sedanje stanje na tem področju v slovenskem gospodarskem prostoru. Zato smo podjetjem poslali enak vprašalnik kot v letu 1995. Dodali smo bila le štiri vprašanja, ki naj bi opozorila na možne probleme pri uvajanju prenovljenih slovenskih računovodskih standardov v slovenska podjetja.
V prispevku bomo predstavili metodo dela in vire podatkov ter področja raziskovanja, torej organiziranost računovodstva, uporabo računovodskih metod za vrednotenje gospodarskih kategorij, razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih ter uvajanje prenovljenih slovenskih računovodskih standardov v prakso. Analiza odgovorov je pokazala, da njihovo uvajanje podjetjem ne bo povzročalo velikih težav in da bodo takrat, ko se bodo odločala za prevrednotenje, najela zunanje strokovnjake, in sicer pooblaščene ocenjevalce vrednosti.

Summary
In 2002, the Slovenian Institute of Auditors in cooperation with the Faculty of Economics of the University of Ljubljana repeated the research on the state of development of accounting in Slovenian companies, which was first carried out in 1995. The aim of the research was to examine how the situation in accounting changed in the Slovenian economic area in the period from 1995 to 2001, and what is the current situation in this field. For this reason, the same questionnaire was sent to the companies as back in 1995. Only four questions were added in order to draw the attention to possible problems which might come up in Slovenian companies in the implementation of the revised Slovenian Accounting Standards.
The articles presents the work method applied, sources of data and fields of research, that is the organization of accounting, accounting methods used for the valuation of economic categories, state of development of management accounting in Slovenian companies, and the implementation of the revised Slovenian Accounting Standards in practice. The analysis of answers has shown that the implementation of new standards will not cause particular problems, and when companies will decide to revalue their assets, they will employ external experts, i. e. registered certified valuators.


Uporaba opcij v slovenski praksi

(Use of Options in Slovenian Practice)
dr. Jožko Peterlin

Povzetek
Opcija je izpeljani finančni inštrument, ki daje imetniku ob plačilu premije pravico, in mu ne nalaga obveznosti, kupiti oziroma prodati izbrani osnovni inštrument v prihodnosti po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe oziroma plačilu premije.
V prispevku bomo predstavili najpogosteje uporabljane vrste opcij.
Opcije lahko uporabljamo kot inštrumente za varovanje pred tveganji ali pa se odločimo za trgovanje z njimi. V obeh primerih pa je treba poznati značilnosti trgov, na katerih se z opcijami posluje, kot tudi tveganja, povezana z njimi. Nezadostno znanje povzroči podjetju več škode kot koristi; če opcije uporablja napačno, ne samo da se ne varuje pred tveganji, temveč se jim še dodatno izpostavlja.
Podjetje izbere inštrument za varovanje pred tveganji na podlagi poznavanja temeljnih lastnosti opcijskih pogodb. Prav tako je podlaga za oblikovanje računovodske usmeritve podjetja, saj so opcije sredstvo (za imetnika) in obveznost (za izdajatelja) in kot take morajo biti prikazane v poslovnih knjigah podjetja.
Knjigovodenje opcij za trgovanje se razlikuje od knjigovodenja opcij za varovanje pred tveganji. Pri slednjih je evidentiranje in prevrednotovanje odvisno od tega, ali je varovana postavka pripoznano sredstvo ali pripoznana obveznost, nepripoznana trdna obveza ali načrtovani posel.

Summary
An option is a derivative instrument which gives the holder the right, based on the paid option premium, but not the obligation to buy or sell a specific underlying asset in the future at the price determined at the inception of the contract that is at the time when the premium was paid.
We present in this article the most common used types of options.
Options can be used as hedging instruments or we can decide to trade in them. Regardless of the intended use (hedging or trading), however, good understanding of option markets characteristics, and risks connected with those markets, is required. Lack of knowledge in this field causes more harm then good: inappropriate use of options does not hedge the exposure (if hedge was our main intention in buying an option) but on the contrary additionally exposes business operations to risks.
The company chooses the most effective hedging tool (instrument) on the basis of good knowledge of option's characteristics. In addition, options can influence and direct the accounting policy of a company, since options are assets (for the holder) and liabilities (for the seller) and they should be recognized in financial statements as such.
Option accounting principles are essentially different for trading options and for hedging options. The recognition and measurement approach for hedging options (hedging relationship) depends on whether the hedged item is an existing asset/liability, firm commitment or forecasted transaction.