Revizor 11/2003

Uvodnik

(Editorial)

Bliža se konec leta in z njim tudi konec obdobja slovenske popolne samostojnosti. Slovenija bo prvega maja prihodnjega leta postala polnopravna članica Evropske unije. S priključitvijo bo morala začeti spoštovati njen pravni red. Na področju računovodenja in revidiranja je na članstvo v njej dokaj dobro pripravljena, kar pomeni, da je zahteve direktiv, uredb in drugih pravnih aktov Evropske unije že vgradila v svojo zakonodajo, vendar pa je Evropska unija zaradi procesov globalizacije pa tudi propada Enrona in drugih škandalov, povezanih z računovodskim poročanjem, sprejela še vrsto ukrepov in predpisov, ki se nanašajo na računovodsko poročanje, zakonsko revidiranje, upravljanje družb in trgov vrednostnih papirjev. Tudi te predpise pa bo Slovenija morala izvajati - nekatere neposredno, nekatere pa prek domače zakonodaje. Največji zalogaj je gotovo neposredna uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Na Inštitutu se zavedamo zahtevnosti prehoda in težav, ki se bodo ob tem pojavljale, zato smo ustanovili projektno skupino, ki bo pripravila strokovne podlage za čim lažji prehod na MSRP. Projektna skupina je pripravila delovni program in že začela delovati. Ena izmed njenih pomembnih nalog je tudi obveščanje javnosti o novostih na tem področju, in to na več načinov. Najbolj izčrpno bo obveščanje v Revizorju, kjer bomo objavljali tudi strokovne prispevke, povezane z MSRP, in vas sproti obveščali o vseh pomembnih zadevah v tej zvezi. V tej številki lahko preberete uvodni članek s to tematiko, ki ga je napisala kolegica Blanka Vezjak, vodja projektne skupine. Poleg tega smo domačim spletnim stranem dodali stran MSRP, na kateri vas bomo sproti obveščali o vseh pomembnih zadevah v zvezi z vpeljavo MSRP. Pripravili pa smo tudi načrt posvetovanj, na katerih bomo sistematično predstavljali MSRP; prvo bomo organizirali že v začetku decembra. Zavedam se, da časa ni več veliko, vendar pa sem prepričan, da ravno zato, ker smo pred dvema letoma spremenili slovenske računovodske standarde tako, da temeljijo na strokovnih rešitvah iz mednarodnih računovodskih standardov, z uvedbo MSRP ne bomo imeli prevelikih težav.

Ali vam ob splošnem pomanjkanju časa zaradi preobloženosti s službenimi zadevami ostane kaj časa še za kaj drugega in morda prijetnejšega v tem poznem jesenskem času? Upam; čeprav me spremlja občutek, da težki jesenski dnevi ne delujejo spodbujajoče in marsikoga potiskajo v melanholijo. Če je res, nikar tako: glavo gor in nasmeh na ustnice ter krokodilčke v oči! Težave, tudi če so še tako hude, so zato, da minejo. In tako kot bo zadnje turobne jesenske dni zamenjala s snegom obsijana svetleče se lesketajoča bela pokrajina, bodo težave minile. Saj veste: za vsakim dežjem posije sonce. In tega vam tako in drugače obilo želim.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Vloga notranjih revizorjev pri odkrivanju in načrtovanju boja proti prevaram in korupciji

(The Role of Internal Auditors in Detecting and Combating Fraud and Corruption)
Mag. Dragica Povh

Povzetek
Notranji revizor mora pri izdelavi ocene tveganja in pri načrtovanju revizij upoštevati področja, ki so najbolj izpostavljena za prevare in korupcijo. Pri svojem delu mora biti pozoren na indice, ki lahko kažejo na pojave prevar in korupcije.

Summary
When preparing risk assessments and audit plans, internal auditors have to consider the areas most exposed to fraud and corruption. They should pay attention to any signs that might indicate fraud and corruption.


S priključitvijo k Evropski uniji tudi v Sloveniji obvezni Mednarodni računovodski standardi

(After Joining European Union, International Accounting Standards Mandatory Also in Slovenia)
Mag. Blanka Vezjak

Povzetek
Na področju računovodskega poročanja se v Evropski uniji v nekaj zadnjih letih pojavljajo ključne spremembe. Predvsem se prvič pojavlja predpisano poenotenje sestavljanja računovodskih izkazov določenih družb. Uredba Evropske komisije neposredno zavezuje družbe iz držav Evropske unije, uvrščene na njene organizirane trge vrednostnih papirjev, da od leta 2005 svoje konsolidirane računovodske izkaze pripravljajo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, prevzetimi v Evropski uniji. Vzporedno s to zahtevo je v Evropski uniji sprejetih oziroma je v postopku priprave še vrsta drugih zahtev in usmeritev na področju računovodskega poročanja in revidiranja.
V prispevku so predstavljene že sprejete novosti ter predlogi, ki so v obravnavi, predstavljeno pa je tudi, kako se na te spremembe pripravljamo v Sloveniji.

Summary
Accounting reporting in EU has undergone key changes in the last few years. For the first time, a regulation on the uniform preparation of financial statements of certain companies has been passed. Under the EC Regulation, the listed companies are obliged to prepare their financial statements in compliance with IAS adopted in the EU starting in 2005. Parallel with this requirement, several other requirements and policies concerning accounting reporting and auditing have been adopted, or are in the process of preparation.
In this article, novelties already adopted and motions under discussion will be presented. Also, how Slovenia prepares for these changes.


Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih

(State of Development of Management Accounting in Slovene Companies)
Dr. Slavka Kavčič
dr. Stanko Koželj
dr. Marjan Odar

Povzetek
Prispevek prinaša izsledke dveh (leta 1995 in leta 2001) raziskav o razvitosti računovodstva v slovenskih podjetjih, ki zadevajo del poslovodnega računovodstva. Obravnavani so podatki o tem, kakšne vrste informacij pripravljajo v podjetjih za prvo in drugo raven odločanja, katera služba jih pripravlja in koliko pri odločanju upoštevajo informacije iz okolja. Podatki so predstavljeni po dejavnostih in velikosti podjetij. Kažejo, da najbolj izbrano pripravljajo informacije v velikih in v industrijskih podjetjih. Splošna ugotovitev je, da podjetja sorazmerno dobro skrbijo za informiranost prve ravni odločanja, manj za drugo in najmanj za vse zaposlence. To navaja na sklep, da je skrbnost pri pripravljanju informacij obratno sorazmerna z ravnijo odločanja, kar je pravzaprav razumljivo, saj so odločitve na prvi ravni najbolj dolgoročne in najbolj vplivajo na delovanje podjetja.

Summary
The article presents the findings of two research studies (of 1995 and 2001) on the development of accounting in Slovene companies in terms of management accounting. Data on the types of information prepared in the companies for the first and the second level of decision-making were studied together with issues as which service prepares such information and to what extent is the information from the business environment taken into consideration. The results show that most selective information is prepared in large companies and in industrial undertakings. In general, it has been found that companies provide relatively good information to the top level of decision-making and take less care of information of the second decision-taking level and even less of all those employed. This leads to the conclusion that careful provision of information is reverse relationship to the level of decision-making, which is understandable since decisions taken at the top level are most far-reaching and have the greatest impact on the operation of the company.


Prenosne cene - eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (IV. del)

(Transfer Prices - A Major Tax Issue of the Present Time / Part III)
Mag. Štefan Kuhar

Povzetek
V svetu sta znani zlasti dve vrsti metod za ugotavljanje prenosnih cen: standardne transakcijske metode, med katere spadajo metoda primerljive neusmerjene cene (CUP), metoda preprodajne cene (RPM) in metoda pribitka na stroške (Cost plus), ter metode, ki temeljijo na dobičku, kot so metoda delitve dobička (profit split), metoda neto razlike v ceni (TNMM) in metoda primerljivega dobička (CPM). V tem prispevku se bomo podrobneje posvetili standardnim transakcijskim metodam. V naslednjem, zadnjem pa bomo govorili o metodah, ki temeljijo na dobičku ter nekaterih posebnostih v zvezi z določanjem prenosnih cen, ter hkrati predstavili model za določanje prenosnih cen v skladu z neodvisnim tržnim načelom.

Summary
There are two types of methods for establishing transfer prices: traditional transaction methods which include comparable uncontrolled price method (CUP), resale price method (RPM) and cost plus method; and transactional profit methods which include profit split method, transactional net margin method (TNMM) and comparable profit method (CPM). The article particularly deals with traditional transaction methods, while transactional profit methods together with some special features of transfer pricing will be the topic of the next article in the series in which a model of transfer pricing in line with the arm's length principle will also be presented.