Revizor 11/2004

Uvodnik

(Editorial)

Toplo hladna, sladko kisla jesen. Mešanica okusov, razmišljanj, poti in idej, pa nasvetov, rešitev in ne nazadnje celo vremena. Je pa sedaj tudi kar naenkrat predvsem še čas ugibanj, pričakovanj, namigov in ne vem še česa glede naših oblastnikov in oblasti. Predvsem nas zanimajo nova vlada in novi oblastniki, ki bodo morali izpolnjevati predvolilne obljube. Če ste malo pozorneje poslušali, kaj vse so nam obljubljali v predvolilnem času, in če so kaj kredibilni in ne držijo fige v žepu, sedaj prihaja čas, ko bo treba obljube tudi izpolniti. Je pa seveda dejanje nekaj povsem drugega kot obljubljanje in razmetavanje z besedami. Če pa temu dodamo še vrsto kompromisov in vsakovrstnih plačil za zasluge in podporo, potem lahko sklenemo, da bo to zelo "draga" vlada. Vedno, ko oblastniki kaj obljubijo, in mnogo je bilo obljubljenega, je končen rezultat izražen v denarju, ki ga seveda moraš imeti, da ga lahko razdajaš. Seveda predpostavljam, da smo z raznimi alkimijami že opravili. In kako ter kje denar država lahko pridobi? Običajno ga nekomu vzame z davki ali drugimi dajatvami in ga nekomu drugemu dá. Ja, tako preprosto je to. Nekaj takega kot igrica ravbarji in žandarji, ali pa desetina, oprostite, stotina oziroma kar igra ena za ena, in obratno, moderna različica kake "robinhoodovske" izvedbe, pa še kaka primerjava bi se našla. Kako se bomo šli tole igrico naslednja štiri leta? Kakšna bodo pravila in ali sploh bodo vnaprej poznana, ali pa bo načelo oblastniških koristi prevladalo nad strokovnimi argumenti? Polno neznank. No, bomo videli. Upam, da kmalu. Pa ne samo doma; tudi v Evropi. Enaka zgodba. Podobni igralci. Pa zakaj bi bilo tole z Evropsko komisijo kaj drugače? Kljub temu prevladuje prvi vtis, da se dogodki kljub zapletom tam nekoliko hitreje odvijajo. S tega stališča je oddaljena in nam težko razumljiva Amerika z Bushem še najhitrejša. Kljub mnogim, mnogim vprašanjem. Kdo lahko razume Američane? Ampak, kaj pa je tisto skupno vsem trem centrom moči? Kaj jih ustvarja, žene, spodbuja; zakaj je ta oblast tako slastna za večino? Je to egoizem, želja po prevladi in nadvladi, mesijanstvo ali pa morda samaritanstvo, morda zgolj dokazovanje premoči in potešitev lastnih frustracij? Kdo bi vedel; velja pa že od nekdaj, da je oblast slast. Sicer ne za vse, gotovo pa za mnoge in na mnogih področjih.

Se pa tale jesen lahko kaže tudi v popolnoma drugačni podobi. Poglejte skozi okno in sprostite oko v čarobnem barvnem labirintu rumeno rjave oranžno rdeče toplote jesenskih barv, ki vas mora kljub morda slabemu razpoloženju povzdigniti. Toploto, ki jo vidimo, moramo začutiti, posrkati vase, jo sprejeti in se napolniti z njeno energijo. In to močno, zelo močno, da bomo kot za šalo preboleli različne viruse; take in drugačne, pa tudi vse tisto, kar nas napada in morda razjeda tudi dušo. Stran s slabimi mislimi, stran s temačnostjo neznanega, z ignoranco prihodnosti, stran z vsem, kar nas hoče, želi ali nas kakorkoli drugače omejuje. Naredite to že enkrat, saj zmorete in tako tudi užijte to jesen v njenih pastelno toplih barvah bližine tistih, ki želijo biti z vami, vam vznemirjajo dušo in vam ob skrbeh in tegobah vsakdanjosti rečejo in vam želijo reči, da ste nekaj posebnega, da nekoga osrečujete, da si želijo vaše bližine. Pa morda le pogovora ali celo prepira, pa vaše navzočnosti, posebnosti načina izgovorjave, tudi čudnosti obnašanja in celo raskavosti vašega glasu. Saj ni važno, gotovo je nekje nekdo kot dobra vila, ki vam želi dobro, vas spodbuja in prižiga plamen topline in mehkobe jesenskega kolaža barvne pravljice tudi v vas in za vas. Ne verjamete? Dajte no, še veliko je romantikov, in tudi realistov hladne tehnološke sodobnosti, ki pa še vedno globoko v sebi občutijo, pa večkrat ne upajo in tega včasih tudi ne želijo pokazati. Torej: pozabite vsakodnevne skrbi in nadloge, pa na šefe in voditelje in tudi na oblast in oblastnike: vse to je minljivo in se nenehno spreminja. Čarobnost jesenske toplote barv pa tudi vznemirljivost in toplina duše pa ostajajo, kot zvezda stalnica in vodnica v iskanju poti po neznanem. Za vedno, pa vedno drugače in vedno z novimi spoznanji o minljivosti in kratkosti. Zato: prelijmo lepoto narave vase, jo užijmo in optimistično sledimo ciljem v mavrici vseh njenih barvnih odtenkov. In uspelo nam bo!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Razvoj notranjega nadzora nad javnimi financami na stopnji približevanja Republike Slovenije Evropski uniji in vključitvi vanjo

(Development of Public Internal Financial Control in the EU Pre- and Post-Accession Stage of the Republic of Slovenia)
Mira Lesjak

Povzetek
Pogajanja z Evropsko unijo so končana. Republika Slovenija je postala polnopravna članica Evropske unije. V letu 1998 je Republika Slovenija ustanovila 29 delovnih skupin za pogajanja z Evropsko Komisijo. Ena izmed njih je bila delovna skupina za finančni nadzor.

Summary
Negotiations between The European Union and the Republic of Slovenia are closed. The Republic of Slovenia has become a full-fledged member of the European Union. In 1998, the Republic of Slovenia, established 29 working groups for negotiations with the European Commission. One of them was the working group for financial control.


Odloženi davki

(Deferred Taxes)
Mihaela Žuran

Povzetek
Odložene davke opredeljuje večina računovodskih standardov in njihov pomen se bo po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in po spremembah davčne zakonodaje še povečal.
Odloženi davki so povezani z osnovnim računovodskim načelom soočanja prihodkov in odhodkov, ki pravi, da se ustrezni prihodki soočijo z ustreznimi odhodki z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida v obdobju poročanja.
Članek predstavlja področje odloženih davkov v primeru sestavitve računovodskih izkazov v skladu s SRS, MSRP in US GAAP ter opozarja na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri izračunu odloženih davkov.

Summary
Deferred taxes are defined by the most commonly used accounting standards and their importance increased after Slovenia's EU accession and the enacted changes in its tax legislation.
Deferred taxes are linked to the basic accounting principle of matching the revenues and expenses to assure the disclosure of the appropriate result in the reporting period.
The article describes deferred taxes in financial statements prepared according to the SAS, IFRS and US GAAP, and highlights the most common mistakes made in the calculation of deferred taxes.


Predstavitev MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe

(Presentation of the IFSR 4 – Insurance Contracts)
Mag. Barbara Mörec

Povzetek
Na začetku leta 2004 je bil sprejet MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe, ki je vsaj deloma odpravil praznino, ki je vladala na področju ureditve računovodenja v zavarovalnicah. V tem prispevku bodo predstavljene najpomembnejše določbe tega v strokovni javnosti težko pričakovanega standarda. Tako bodo predstavljeni opredelitev zavarovalnih pogodb, njihovo pripoznavanje v računovodskih izkazih in merjenje. Standard tudi daje napotila, kako evidentirati različne vrste zavarovalnih pogodb in kako preveriti, ali so sredstva in dolgovi iz naslova sklenjenih zavarovalnih pogodb prikazani v pravi velikosti. V prispevku bodo predstavljene tudi usmeritve, ki jih mora zavarovatelj upoštevati pri razkrivanju informacij, ki so povezane z računovodenjem zavarovalnih pogodb. In čeprav bi MSRP 4 na nekaterih mestih lahko očitali, da prepogosto le "uzakonja" dejansko stanje, pa to glede na številčne omejitve, ki jih mora zavarovatelj upoštevati pri spremembi računovodskih usmeritev in celo izrecni prepovedi nekaterih zelo pogostih računovodskih usmeritev, kot je na primer oblikovanje izravnalnih rezervacij, ni mogoče. Prav te namreč kažejo, v katero smer se bo verjetno računovodenje zavarovalnih pogodb razvijalo v prihodnosti.

Summary
The IFSR 4 Insurance Contracts has been adopted in the beginning of 2004. It has, at least to some extent, done away with the regulatory vacuum in the accounting for insurance companies. The article presents some most significant provisions from this standard which has been so eagerly expected by the professional public. It, thus, deals with the definition of insurance contracts, their recognition in financial statements, and measurement. The standard also contains guidelines, as how to record various types of insurance contracts and how to check, whether or not the assets and liabilities arising from the concluded insurance contracts have been disclosed in proper amounts. In addition, the article presents the guideline to be followed by the insurers in the disclosure of information connected with the accounting of insurance contracts. Although we could state that the IFRS 4 in some instances no more than "just legalizes" the actual state of play, that definitely cannot be said of the numerous restrictions which the insurers have to observe in the change of the accounting policies, and even less so of the explicit prohibition of some very common accounting practicies like, for example, the creation of equalization provisions. Such restrictions, in particular, indicate the direction in which the accounting of insurance contracts will most probably develop in the future.