Revizor 11/2006

Uvodnik

(Editorial)

Sredi novembra je v Istanbulu potekal 17. svetovni kongres računovodskih strokovnjakov, ki ga je organiziral IFAC. Udeležilo se ga je prek 5.000 delegatov iz 112 držav sveta. Za razvoj revizijske in računovodske ter z njima tesno povezanih strok je bil gotovo zelo pomemben dogodek. Strokovni del kongresa je potekal v obliki zasedanj in predavanj ter razprav najeminetnejših strokovnjakov, ki so obravnavali in predstavili svoje videnje stopnje razvoja in položaja stroke. Iz njihovih predstavitev se mogoče izluščiti nekatera področja oziroma nekatere usmeritve razvoja računovodske in revizijske stroke. V nadaljevanju se bom dotaknil le tistih poudarkov, za katere menim, da so bili najjasneje izraženi ter je bila zanje izkazana in dosežena visoka stopnja soglasja tako med udeleženci kot med vodilnimi strokovnjaki.

Verjetno je najpomembnejše sporočilo kongresa, da je bilo doseženo soglasje o tem, da je naša realnost globalizacija in da svet potrebuje mednarodne standarde, ki bodo prav gotovo kmalu postali vodilni in ki jih bo vse več držav uporabljalo ali pa z njimi uskladilo svoje standarde. Lahko zapišem, da gre za poenotenje v najširšem pomenu besede. Kljub temu pa pozornemu opazovalcu ne sme uiti na kongresu večkrat in na različne načine izražen pomemben dodatek, da je treba pri tem upoštevati tako imenovane "kulturne" razlike. Rdeča nit kongresa je bila ideja "različni v enotnosti", s katero lahko razumemo tudi zahteve po večjem upoštevanju značilnosti in posebnosti dojemanja in razumevanja stroke v hitro razvijajočih se gospodarstvih Kitajske, Indije, držav Srednjega vzhoda in tudi Afrike. V preteklosti vodilni in prevladujoči anglosaški vpliv izgublja vodilno vlogo in bo moral verjetno prepustiti svoje mesto tako imenovani skupni ali mednarodni usmeritvi. Pri tem gre tako za mednarodne revizijske kakor tudi za mednarodne računovodske standarde. Presenetila me je skoraj izjemna enotnost mnenj, da pomenijo bodočnost le mednarodni računovodski standardi, in v tem pogledu so US GAAP doživeli presenetljiv "poraz". Praktično sploh niso bili omenjeni oziroma so bili omenjeni le obrobno. Na področju računovodenja je bilo veliko govora o nujni poenostavitvi mednarodnih računovodskih standardov ter o mednarodnih računovodskih standardih za mala in srednja podjetja, ki naj bi bili kmalu pripravljeni. Presenetljivo veliko razprav je bilo namenjenih računovodenju javnega sektorja in poudarjanju prehoda od računovodenja, temelječega na načelu denarnega toka (cash accounting), k računovodenju, izhajajočemu iz nastanka poslovnega dogodka (acrual accounting). Tako bosta na primer od evropskih držav Švica in Slovaška že čez nekaj let tudi v javnem sektorju prešli na računovodenje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Podobno je tudi na področju revidiranja: mednarodni revizijski standardi zagotovo postajajo vodilni svetovni standardi, revizor pa vodilni in najpomembnejši strokovnjak, ki mora delovati v javnem interesu in še posebej paziti na svojo neodvisnost in nepristranskost. Zelo zanimiva so tudi razmišljanja o zunanjem računovodskem poročanju in pri tem nakazane poti. Verjetno ni več daleč čas, ko bodo tudi naša podjetja začela pri poročanju uporabljati računalniško orodje XBRL (Extensive Business Reporting Language). Prav gotovo ni presenetljivo, da je bil na kongresu dan velik poudarek etičnim vrednotam, ki jim moramo slediti vsi računovodski strokovnjaki, in sicer predvsem tako, da bomo delovali v javnem interesu.

Na kongresu je prevladalo prepričanje, da sta revizijska in računovodska stroka v najširšem pomenu besede po vrsti škandalov v preteklosti močnejši in prodornejši ter da zopet prevzemata vodilno vlogo strok, ki so nujne potrebne za splošni razvoj, in pridobivata že nekoliko izgubljeno zaupanje javnosti. In v tej vlogi morata računovodska in revizijska stroka to zaupanje krepiti in s tem ciljem delovati tudi proti v zadnjem času v vrsti držav zelo razširjeni korupciji, ki se ne pojavlja le v klasičnih oblikah, ampak dobiva nove razsežnosti. Torej se revizijska in tudi računovodska stroka vsebinsko vračata k svojim koreninam resničnosti in poštenosti ter služenja v imenu javnosti in v dobro javnega interesa. Prav gotovo je bilo slednje najpomembnejše sporočilo kongresa, ki ga sporočam tudi vam. Razmislite!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Računovodske informacije za obvladovanje koncerna

Accounting Information for Control of Group Companies
Mag. Jelka Blejec

Povzetek
Pri koncernsko povezanih družbah je v ospredju predvsem ekonomski interes. Obvladovanje koncerna je v končni pristojnosti lastnikov, končna odgovornost za enotno vodenje in uspešnost poslovanja koncerna pa je naložena poslovodstvu obvladujoče družbe. Pri tem je ključnega pomena uravnavanje razmerij med poslovodstvom obvladujoče družbe in poslovodstvi odvisnih družb.
Med temeljnimi pogoji za uspešno obvladovanje koncerna so pravočasne in kakovostne informacije. Pri tem so računovodske informacije ključnega pomena, saj so eden izmed redkih razpoložljivih povezovalnih mehanizmov vsake poslovne celote. Ker so izražene v denarnih merskih enotah, to je vrednostno, se lahko po posameznih ožjih organizacijskih enotah in področjih poslovanja uspešno povzemajo in združujejo v bolj zgoščena merila uspešnosti.
Ker se metode obvladovanja med koncerni in v času razlikujejo, se temu ustrezno razlikujejo tudi primerne računovodske informacije in z njimi povezana merila uspešnosti za njihovo obvladovanje.
Osrednji finančni nadzor je nedvomno zasnovan na konsolidiranem letnem poročilu, pripravljenem v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli in standardi. Zato so konsolidirani računovodski izkazi in na njih zasnovani kazalniki osrednje računovodske informacije (merila uspešnosti) za obvladovanje koncerna. Vse večji pomen pa dobivajo tudi novejša merila uspešnosti, ki jih pridobimo z ustreznimi prilagoditvami in dopolnitvami računovodskih poročil.

Summary
Economic interest is the leading concern of group companies. The owners are vested with the control of a group, while uniform and successful management remains the ultimate responsibility of the parent's management team. In this, the balance of relationship between the managements of the parent and of the subsidiaries is of vital importance.
Timely and quality information is a prerequisite for a successful control of the group. Accounting information is particularly important since it is one of the few available linking mechanisms of each and every business unit. Expressed in monetary units of measure, i.e. in value terms, such information can be successfully collected from separate business units and summarised into more comprehensive performance measures.
As control methods differ both between the groups and in time, the relevant accounting information and the related performance measures of control differ accordingly.
The central financial control is undoubtedly based on the consolidated annual report, prepared in line with the generally accepted accounting principals and standards. For this reason, consolidated financial statements, and the ratios obtained on their basis, are considered to be the main accounting information and the performance measure for the control of the group. Of growing importance are some newly developed performance measures obtained by appropriate adjustments and amendments of accounting reports.


O harmonizaciji davka od dohodkov pravnih oseb v Evropski uniji

About Corporate Income Tax Harmonisation in the European Union
Mag. Marko Fortuna

Povzetek
V članku je opisan dosedanji potek harmoniziranja davka od dohodkov oseb v EU: pregled dosedanjih pobud, pregled prvih zakonodajnih ukrepov in opredelitev razlogov za aktiven način harmoniziranja tega področja. Predstavljena je nova strategija (kratkoročna in dolgoročna) Evropske komisije na področju harmoniziranja davka od dohodka pravnih oseb v EU. V četrtem poglavju so opisani usmerjeni ukrepi in sprejemanje teh ukrepov v slovensko davčno zakonodajo. Predstavljeni sta celoviti rešitvi, ki bi po mnenju Evropske komisije zmanjšali ali celo odstranili davčne ovire, s katerimi se soočajo podjetja, ko delujejo na notranjem trgu. Najprej sta predstavljena sistem obdavčitve matične države in predlog, po katerem naj bi države članice EU dovolile uporabo sistema obdavčitve matične države. Končni cilj Evropske komisije na področju harmonizacije davka od dohodka pravnih oseb je uvedba enotne konsolidirane davčne osnove. Članek prikazuje osnovno logiko delovanja omenjenega sistema in dogajanje pri razvijanju rešitve za uvedbo enotne konsolidirane davčne osnove. V zadnjem delu so predstavljena razmišljanja o prihodnosti harmonizacije obdavčitve dohodkov pravnih oseb v EU.

Summary
The article presents the process of corporate income tax harmonisation in the European Union - a survey of the ideas in this area, a survey of the accepted legislative measures, and the reasons for active approach to corporate income tax harmonisation in the European Union. Moreover, the article presents the new strategy of the European Commission in the field of corporate income tax harmonisation in the European Union (short-term and long-term strategy). Next, the article presents the accepted and planned targeted measures (including their implementation in the Slovene tax legislation), and two solutions which could diminish or even dismiss tax obstacles for companies operating in the internal market. First, the home state taxation system is presented, together with the suggestions of the European Commission for the implementation of this system (a pilot project). The ultimate goal of the European Commission in the area of corporate income tax harmonisation in the European Union is the implementation of the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). The article presents how the CCCTB will operate and the activities in the area of CCCTB. In the last part of the article, the author voices his vision of the future of corporate income tax harmonisation in the European Union.


Izhodišča kazenskega postopka in postopka o prekrških

Basic Characteristics of Criminal Procedure and of Minor Offences Procedure
Dr. Liljana Selinšek

Povzetek
V prispevku so predstavljena temeljna izhodišča kazenskega postopka in postopka o prekrških, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji, torej iz zakona o kazenskem postopku in zakona o prekrških. Glede na težo in naravo kaznivega dejanja oziroma prekrška pri nas ločimo različne vrste postopkov, in sicer redni kazenski postopek pred okrožnimi sodišči, skrajšani kazenski postopek pred okrajnimi sodišči, hitri postopek o prekršku pred prekrškovnimi organi ter redni sodni postopek in skrajšani sodni postopek o prekršku pred okrajnimi sodišči. Ti postopki so obsežna in ponekod celo preveč podrobno urejena materija. Zaradi odsotnosti konceptualnega načina pri oblikovanju kazenske procesne zakonodaje se oba zakona, ki urejata te postopke, pogosto spreminjata. Tudi zaradi tega je učinkovitost organov, ki odločajo v kazenskem postopku in postopku o prekršku, majhna; prihaja do sodnih zaostankov. V prispevku je v obrisih predstavljena sestava posameznega postopka, pri čemer je posebej opozorjeno na posebnosti v zvezi s postopki zoper davčne prekrške in davčna kazniva dejanja.

Summary
The article contains basic characteristics of criminal procedure and of minor offences procedure according to the current legislation of Republic of Slovenia, which means according to the Criminal Procedure Act and the Minor Offences Act. There are several types of procedures in Slovenia depending on the gravity and the nature of a criminal offence or of a minor offence. These types of procedures are the following: regular criminal procedure before district courts, summary criminal procedure before local courts, swift procedure for minor offences, as well as regular legal procedure and summary legal procedure for minor offences before local courts. This topic is very comprehensive and sometimes regulated too much in detail. In the absence of a conceptual approach to criminal procedure legislation in Slovenia, both Criminal Procedure Act and Minor Offences Act are very often amended. This leads to the weak efficiency of courts and other bodies that have the power to decide in these procedures, resulting in backlogs. The article gives a rough presentation of the structure of individual procedures. Special attention has been paid to the particularities of procedures in tax criminal matters.