Revizor 1/2002

Uvodnik

(Editorial)

Končno smo se prebudili v novem tisočletju. Ali nimamo sreče, da se bomo našim vnukom ali pravnukom nekoč lahko pohvalili, da smo živeli v dveh tisočletjih? Kljub vsem veličastnim dogodkom se bomo morali zelo hitro prilagoditi navadnemu vsakdanjiku. Pravijo, da nas vsaj na davčnem in finančnem področju čaka leto streznitve pa tudi zategovanja pasu. Nič kaj prijetne napovedi. Naj se že čimprej zgodi tisto, kar se ima zgoditi. Seveda pa nas v tej povezavi zelo zanimajo življenjske in čisto konkretne zadeve. Torej: kateri zakoni bodo na novo sprejeti, kako se bodo spremenili sedanji, kdaj bodo začeli veljati, in, ne nazadnje, kakšne bodo njihove posledice za poslovanje. Pravijo, da vsaka pametna vlada prvo leto po volitvah izkoristi za to, da sprejme najbolj nepopularne zakone, to pa so predvsem tisti, ki so povezani z dodatnim nabiranjem sredstev za državni proračun. Že večkrat so nam dali jasno vedeti,
Vlada in parlament ali parlament in vlada imata sedaj enkratno priložnost, da postavita nekatere nove, zdrave temelje in izhodišča za delovanje države. Sedaj, ko tako imenovane velike teme v političnem prostoru niso več navzoče, je čas in priložnost za temeljit premislek ter trdo, nepriljubljeno, počasno in vztrajno delo pri zagotavljanju kar najvišjih standardov porabe državnega denarja in tudi 6E. Da se razumemo: tudi ko govorimo o 6E, govorimo o strokovnih zadevah; upam in želim, da bo imela tudi stroka možnost povedati svoje mnenje ter tako prispevati svoj delež v skupno dobro in s tem prevzeti tudi del odgovornosti. Kako že pravi pregovor? Priložnost izgubljena ne vrne se nobena. Upravičeno torej pričakujemo, da jo bo oblast izkoristila.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Znaki odličnosti pri nosilcih oblasti
Razmišljanja, namenjena strokovnjakom, ki se ukvarjajo z revidiranjem poslovodenj

(Signs of Excellency of Authority Bearers - Considerations Addressed to Experts in Management Auditing)
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Revidiranje poslovodenja, ki revidiranje poslovanja povezuje z najvišjimi odgovornimi osebami za odločanje, zajema proučevanje kakovosti izvajanja njihove vloge in oblikovanje mnenja o njej. Pri tem se revizorji srečujejo z vprašanji ciljne usmerjenosti oblasti, priprave izvajanja oblasti in presojanja dosežkov. Ker se nosilci oblasti pojavljajo ne samo v organizaciji, temveč tudi na ravni države kot prve skrajnosti in družine kot druge skrajnosti, so v članku posplošena spoznanja, ki se na enak način pojavljajo na vseh treh ravneh.

Summary
Management auditing is oriented towards the judgement of top managers and to the quality of their activities. In this context, auditors are faced with the targets of authority bearers, their preparation for the execution of authority, and the evaluation of their performance. Since authority bearers appear not only at the level of organizations, but also at the level of government and, at the other extreme, even at the level of family, the paper provides the general cognizance which is equally valid for all three levels.


V prihodnost usmerjeno računovodstvo: vizija nove računovodske ureditve Humphreyja H. Nasha

(Accounting for the Future: The Idea of the New Accounting System According to Humphrey H. Nash)
Dr. Lorena Mošnja-Škare

Povzetek
Kljub prednostim, ki jih ima tradicionalno računovodstvo in zaradi katerih se je ohranilo do danes, se odpirajo problemi, ki mu jih ne uspeva reševati. In prav to je spodbudilo oblikovanje nove ureditve, ki naj bi pripomogla k reševanju odprtih vprašanj na bolj preprost ter končnim uporabnikom računovodskih informacij bolj razumljiv in sprejemljiv način. Ureditev je namreč zasnovana na pričakovanih prihodnjih denarnih tokovih, denarna podlaga pa je uporabnikom, predvsem lastnikom kapitala, veliko bližja kot obračunska podlaga. Postopek ugotavljanja takšnih informacij, torej projektiranja pričakovanih denarnih tokov, je zapleten proces, ki bo postavil pred računovodje nove zahteve ali pa celo pokazal potrebo po novem poklicu - izdelovalcu modelov denarnih tokov. Slednji bi moral tesno sodelovati s poslovodstvom in računovodjem, da bi se kar najbolj zmanjšale razlike med projektiranimi in dejanskimi tokovi ter s tem postavila podlaga za kakovostno odločanje.

Summary
Despite the advantages which have kept traditional accounting successfully on the stage through the centuries, there are some problems arising and still not resolved. That's the reason for the creation of a new system that is expected to resolve the burning problems in a simpler and better understandable way, more acceptable to the final users of accounting information. The system is based on expected future cash flows and the cash basis is by far closer to the stakeholders, and shareholders in particular, comparing to the accrual basis. Of course, the procedure of projecting the expected cash flows is a complex process that would produce new requirements for the accountants or even create the need for the new profession - cash flows modeller. The modeller needs closely to cooperate with the management and accountants in order to minimize the gap between projected flows compared to real ones and to provide the basis for successful decision-making on capital markets.


Davčno svetovanje v Nemčiji

(Tax Consulting in Germany)
Mag. Stanko Čokelc
Brigita Franc

Povzetek
Nemčija je država z dolgoletno tradicijo davčnega svetovanja, saj je prvi zakon o davčnem svetovanju sprejela že leta 1935, izraz davčni svetovalec pa zasledimo prvič že leta 1933. Prav tako ima tudi dolgoletne izkušnje z upravnimi spori. Tožbe zoper davčne svetovalce je uspešno zajela v zakon o davčnem svetovanju. Zakoni in drugi predpisi zelo podrobno določajo pravice in dolžnosti davčnega svetovalca. Tako ima na primer zakon o davčnem svetovanju kar 168 členov, uredba o zaračunavanju storitev pa 94 členov. Pravna ureditev davčnega svetovanja v Nemčiji je pravo nasprotje tovrstni ureditvi v Združenih državah Amerike. Tam ne poznajo samostojnega davčnega svetovalca z licenco, ampak tovrstne storitve najpogosteje opravlja pooblaščeni javni računovodski strokovnjak (Certified Public Accountants, CPA).

Summary
Germany is a country with a long-time tradition of tax counselling; the first Tax Advisers Act was passed as early as in 1935, and the term tax adviser can be traced back even before that, in 1933. In addition, Germany has a long experience in administrative disputes and complaints against tax advisors have been successfully regulated in the Tax Advisers Act. Rights and duties of tax advisers are precisely defined in laws and other regulations. The Tax Advisers Act, for example, has no less than 168 articles, and the Ordinance on Service Charges no less than 94. The legal regulation of tax counselling in Germany is in striking contrast to that in the USA. The USA is not familiar with the concept of an independent licensed tax adviser. Services of tax counselling are normally rendered by Certified Public Accountants.


Davčni vidik izvajalca prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

(Tax Aspects of Providers of Additional Voluntary Pension Insurance)
Ivan Mohar

Povzetek
Izvajalci dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja so v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vzajemni pokojninski skladi, pokojninske družbe in zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskih zavarovanj. Statusnopravna organiziranost izvajalca, ki upravlja vložena sredstva zavarovanca, pomembno vpliva na donosnost tega premoženja. Lahko ugotovimo, da je z davčnega vidika pri istih pogojih poslovanja najugodnejši izvajalec dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja vzajemni pokojninski sklad.

Summary
Providers of additional voluntary pension insurance, according to the Pension and Disability Act, are mutual pension funds, pension companies and insurance companies that have obtained the license for carrying out life insurance business. The legal form in which the providers are established has a significant impact on the return of the assets managed for every single individual. From the tax point of view, we can establish that, under equal business conditions, mutual pension funds are the most favorable providers of voluntary pension insurance.