Revizor 1/2003

Uvodnik

(Editorial)

Pa smo zopet v novem letu. Spet nov začetek. Novi izzivi, nove naloge, nove preizkušnje in seveda še nekatere stare obveze in obveznosti. Ali je res vse novo in ali ni le nadaljevanje nečesa nikoli nedokončanega? Je pa tudi nov letnik Revizorja. S čim vam bomo postregli v tem letu in kaj bo novega? Ničesar presenetljivega vam ne obetam. Uredniška zasnova bo sledila smernicam, ki smo jih v grobem začrtali že lansko leto. Na kratko ponovimo. Upam, da boste tudi letos v Revizorju našli strokovne in teoretično naravnane članke. Pa tudi prispevke, ki vam bodo teorijo približali in vam postregli s praktičnimi napotki. Pa tiste, ki vas bodo seznanjali z domačimi in tujimi novostmi na področju revizije, računovodstva, poslovnih financ, davkov, ocenjevanja vrednosti in tudi prava. Skratka, želim, da bi Revizor postal visokostrokovno-prijazna revija, ki jo bo vsakdo, ki je strokovnjak na področjih, ki jih pokriva, rad vzel v roke. In, ka
Nekaj novosti pa kljub ustaljenim smernicam načrtujemo. Uvajali jih bomo postopno. Začeli smo z oglasi. Pa ne s klasičnimi in ne z vsakršnimi, ampak predvsem s tistimi, ki povprašujejo po strokovnjakih, ki jih izobražuje Inštitut. Je kar logično, da so objavljeni v Revizorju. Saj je Revizor tudi namenjen vrhunskim strokovnjakom. Pa še nekaj. Želimo dvigniti naklado. Povem naravnost in odkrito. Mislim, da bi Revizorja "moral" imeti vsakdo, ki se šteje za vrhunskega strokovnjaka na vseh področjih revizije, pa seveda tudi računovodstva, ocenjevanja vrednosti, davščin, poslovnih financ in drugih sorodnih strok. Želel pa bi si še nekaj. Tesnejše sodelovanje z bralkami in bralci. Povejte, kaj si želite. Povejte, katera področja naj podrobneje obdelamo. Izrazite svoje želje. Saj poznate pregovor, ki pravi, da beseda ni konj.
Pa še to: hvala vsem tistim, ki ste me pohvalili ali se celo zahvalili za uvodnike. Ne za vse. Pa saj veste, katere imam v mislih. Je pa nekaj tudi takih, in upam, da so v manjšini, ki me grajajo in pravijo, da me včasih preveč "zanese" in da taki uvodniki ne sodijo v strokovno revijo. Mogoče imajo celo prav. Ampak. Ampak kakorkoli že - tudi še tako visoko strokovno in teoretično usmerjeni in podkovani, včasih celo "zategli" ter resni učenjaki imajo(mo) dušo. Vsi smo samo ljudje iz mesa in krvi s čustvi, občutji, strahovi, živimo v negotovosti, imamo ideje, vizije in se včasih veselimo, jokamo pa preklinjamo in počnemo še mnogo "nestrokovnih" stvari, pa kljub vsemu ustvarjamo tudi stroko. Zato in tudi zato si bom vzel pravico urednika in včasih napisal tudi kak bolj "odštekan" pa mogoče prav zato tudi bolj resnično "vsebinski" uvodnik. Za dušo. Mojo. In upam, da tudi vašo.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Znaki odličnosti v človekovem prostem času
Razmišljanja, namenjena pripadnikom poklicev s širšim družbenim ugledom, ki so pod drobnogledom javnosti in od katerih se prieakuje neoporeenost tudi zunaj njihovega poklicnega delovanja

(Signs of Individual Excellency in the Leisure Time)
Peter Kelhar

Povzetek
Referat povezuje obravnavane znake odlienosti z rastjo osebnosti in s pojavnostjo osebnosti. V prvem primeru obstaja odlienost v obvladovanju easa, fizieni okrepitvi, psihieni sprostitvi, duhovni rasti in oblikovanju navad. V drugem primeru pa obstaja odlienost v samopomoei, družinskih odnosih, nastopanju v ožjem in širšem krogu ter trajnejšem vplivu.

Summary
The paper connects the elaborated signs with personality growth and personality appearance. In the first case, there is excellency shown in the commanding of available time, physical strengthening, psychical relaxation, intellectual growth, and habit formation. In the second case, the excellency exists in terms of self-assistance, family relations, behaviour in the narrower and wider environment, and lasting influence.


Sestavitev letnega poročila s poudarkom na poslovnem poročilu

(Elements of Annual Report, and of Business Report in Particular)
Dr. Tatjana Horvat

Povzetek
V prispevku bo predstavljen pomen kakovosti vsebine in sestavin letnega poročila za uspešno komuniciranje z zunanjimi uporabniki poslovnih informacij. Izkušnje kažejo, da količina ponujenih podatkov v letnih poročilih ni standardizirana. Predstavljen bo tudi vpliv nove zakonodaje in novih slovenskih računovodskih standardov na sestavine letnega poročila, še posebej na sestavine poslovnega poročila. Poslovno poročilo kot sestavni del letnega poročila vsebuje v prvi vrsti neračunovodske informacije. Zakonodaja sicer okvirno določa vsebino poslovnega poročila, vendar odločajo o njegovi podrobnejši vsebini podjetja, ki želijo s prostovoljnimi informacijami izboljšati letno poročilo.

Summary
The article presents the importance of the quality of the written message and components of annual report for successful communication with outside users of business information. Current practice shows that the amount of data in annual reports is not standardized. The article also presents the impact of the new law and Slovene accounting standards on annual reports, especially on the components of the business report. The business report, as an integral part of the annual report, shall primarily contain nonfinancial information. While the basic elements of the business report are laid down by law, companies themselves decide about including detailed information in order to improve the annual report.


Računovodska etika v spremenljivem poslovnem okolju

(Ethics of Accounting in Changing Business Environment)
Peter Kelhar

Povzetek
Potrebe po organizacijskih sposobnostih, sistematičnem in pragmatičnem načinu dela, obvladovanju ključnih računovodskih znanj ter splošni razgledanosti in ustvarjalnosti postavljajo pred računovodjo svojevrstne etične zahteve. Računovodja mora biti sposoben prepoznavati zapletene položaje in njihove medsebojne povezave ter uvajati celovite rešitve. Od njega se pričakuje objektiven prikaz ekonomskih dejstev, zaupnost, nepristranskost, primerljivost in zanesljivost informacij, ki jih oblikuje. Računovodstvo se sooča z najvišjo stopnjo družbene odgovornosti, saj lahko v primeru nestrokovnega in neodgovornega ravnanja povzroči izrazito škodljive in dolgotrajne družbenoekonomske posledice.

Summary
Demands for organizational skills, systematic and pragmatic work approach, mastering of relevant professional skills, broad intellectual horizons and creativity face an accountant with specific ethical imperative. An accountant must be able to identify complex problem situations, understand their interaction, and introduce integral solutions. On the other hand, objective presentation of economical truth, confidentiality, impartiality, consistency and reliability of financial information are normally expected from any accountant. Accountancy is faced with the highest degree of social responsibility since it can, in case of unprofessional and irresponsible conduct, cause extremely negative and long-lasting socio-economic consequences.