Revizor 1/2004

Uvodnik

(Editorial)

Pa začnimo. Marsikdo bi rekel, da na novo, da je januar pač spet prvi mesec in da je tudi zato treba začeti na novo in pozabiti vse staro. Saj res živimo za sedanjost in prihodnost, in ne od spominov, toda vsaj na lepe stvari iz lanskega leta pa nikar kar tako hitro ne pozabite. Vse manj dobro in tudi tisto slabo naj izpuhti iz spomina, kot da tam nikoli ni bilo, in naj napravi prostor za nova spoznanja in odkritja. Pravijo, da je letošnje leto Venerino leto in da so nam planeti zato namenili umirjeno in nič posebno razburljivo prihodnost. Tudi prav, če bo tako. Pa jo bomo res tako poceni odnesli? Mogoče res, saj naj le še nekaj mesecev loči od vstopa v Evropsko unijo, pa še volilno leto je, ko bodo vsi politiki zelo pozorni in prijazni, ko se bodo celo potrudili in nas včasih povprašali, če nam kaj ni po volji, pa polno obljub nam bodo natrosili. Že videno in doživeto. Saj nas bo verjetno morebitno letošnje navdušenje hitro minilo že čez eno leto, ko bomo začeli plačevati davke po novem. Ali jih bo mogoče kaj manj? Ja, pa kaj še - pri davkih je že tako, da praviloma vsaka sprememba zakona prinese večje obremenitve. Ali se morda spomnite, da kdaj ni bilo tako? Če ni bilo, bi se gotovo spomnili, tako pa smo pozabili, kot na vrsto drugih slabih zadev. Nič hudega.

Če malo pomislimo, lahko ugotovimo, da se je letos vse skupaj kar čudno začelo. Ne vem, kaj se je zgodilo oziroma spremenilo, ampak veliko se mi jih je potožilo, da nič ni več tako, kot je bilo. Tudi skok v novo leto ne. Nič posebnega, nič notranjega vznemirjenja in pričakovanja nečesa, česar ni. Le nov dan, običajen kot vsak drug. Še zima se nam je izneverila. Ali se še spomnite, kakšne barve je sneg in kako poka od pravega mraza? Nič od vsega tega, le zapackano vreme, ki bi ga prej prisodili kakemu drugemu letnemu času. Pa dobro - sedaj pa dovolj tega. Ne pustimo se ujeti v nastavljeno zanko. Seveda je vsak trenutek, ki ga živimo, drugačen, poseben in zato zelo dragocen. Tudi melodija zimskega dežja skozi prelivanje barve megle naj nam da novega zagona in optimistično se lotimo dela. Z dobro voljo, s pozitivnim pristopom in vedrim nasmehom nam bo laže tudi v težkih preizkušnjah. Pa saj gre, vse in še mnogo več lahko storimo, le če hočemo. In življenje je lahko lepo, če ga le znamo živeti, vendar ga včasih preveč sami po nepotrebnem zapletemo. Začnimo torej leto v veselem razpoloženju, polnem pozitivne energije, delimo dobro voljo in najprej sebe in nato še druge prepričajmo, da je smeh zdravilen in da nam in tudi drugim še tako drobna radostna misel ali prijazna beseda polepša dan. Ta pa bo še lepši, če se bo pričel s prijaznim nasmehom in toplim spodbudnim pozdravom. Že vidim, kako vam je zaigralo srce in so se prikradle nagajive iskrice v oči ...

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Vprašanja odličnosti ljudi na različnih stopnjah zbliževanja v splošnih in poslovnih razmerjih
(Razmišljanja, namenjena tistim, ki presojajo poslovna razmerja med ljudmi, torej tudi strokovnjakom naših strok)

(Legal Aspects of International Import and Export Tax Neutrality)
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Poznanstvo, tovarištvo in prijateljstvo so tri različne ravni medosebnih razmerij. Znaki osebne odličnosti se začenjajo na prvi ravni z olikanostjo, poštenostjo, resnicoljubnostjo in pravičnostjo, na drugi ravni so dopolnjeni z zanesljivostjo, preudarnostjo, prizadevnostjo in voditeljskostjo, na tretji ravni pa zajemajo še izobraženost, izvirnost, podjetnost, plemenitost in samozavednost. Višja raven pri poslovnih razmerjih pa ni zagotovljena z višjo ravnijo pri medosebnih razmerjih, ker načelo razdalje in nepovezanosti strank pri poslu ne dovoljuje sicer normalnih odzivov sorodnikov, prijateljev in navsezadnje tudi članov iste politične stranke.

Summary
Acquaintanceship, comradeship and friendship are three different levels of interpersonal relations. The signs of personal excellence begin on the first level with mannerliness, honesty, truthfulness and impartiality, on the second level they are completed with reliability, deliberateness, assiduousness and leadership, and on the third level further completed with culture, originality, entrepreneurial spirit, generosity and self-affirmation. A higher level of business relations, however, is not assured with the higher level of inter-personal relations because normal reactions of relatives, friends and, last but not least, party members in business transactions are not allowed due to the arm's length principle.


Kodeks upravljanja in vodenja gospodarskih družb ter pomembnost ustrezne vzpostavitve sistema notranjih kontrol v podjetju

(Code of Corporate Governance and Importance of Appropriate Establishment of Internal Control)
Janja Skamlič

Povzetek
V uvodnem delu avtorica poda primerjavo sprejetih kodeksov upravljanja in vodenja v različnih državah. Poudarek pri tem je na vodilu kodeksov, ki obravnava učinkovit sistem notranje kontrole. Članek se v nadaljevanju ukvarja predvsem s sistemom notranjih kontrol - zakaj in kako vzpostaviti učinkovit sistem notranjih kontrol. Ustrezno je predstavljen predlagani okvir, ki naj bi ga upoštevala podjetja, da bi bilo njihovo poslovanje čimbolj učinkovito in uspešno ter konkurenčno na slovenskih in tudi mednarodnih trgih. Predlagani okvir učinkovitega sistema notranjih kontrol je zasnovan na temelju dolgoletnih raziskovanj, priporočajo pa ga tudi priznane revizijske hiše (kot na primer Ernst " Young), ki s svojimi izkušnjami tudi najbolje poznajo potrebe naročnikov in kot svetovalec tako uspešno pomagajo naročniku.

Summary
At the beginning the author explains the concept of the code of governance and makes a comparison between different countries. The main emphasis is on the one principle guide, the appropriate system of internal controls. In continuation, the article focuses on the issue of how to integrate an effective and appropriate framework of internal controls and presents some possible solutions which could be considered by companies. The suggested framework of internal controls is the result of a long-term research and is also proposed by international audit companies (e.g. Ernst " Young). The author believes that companies should seek their advice on how to establish or reevaluate their system of internal controls, because such firms have a good knowledge about the main problems in companies and also have much experience in this area.


Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih

(Development of Management Accounting in Slovene Companies)
Dr. Slavka Kavčič
Dr. Stanko Koželj
Dr. Marjan Odar

Povzetek
Naloga poslovodnega računovodstva je pripravljanje informacij za odločanje. Odločanje lahko poteka na različnih ravneh, o posameznih poslovnih funkcijah in o uspešnosti poslovanja posameznega dela podjetja ter podjetja kot celote. Teza je, da imajo odločitve, ki temeljijo tudi na računovodskih informacijah, manj negativnih posledic kot tiste, ki temeljijo le na zdravem preudarku. V sestavku so nanizani podatki o razmerah na področju poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih pri nabavni in tehnični funkciji v letih 1995 in 2001, v nadaljevanju pa bodo sledili izsledki o razvitosti računovodstva pri drugih funkcijah, o različnih ravneh odločanja in o merjenju uspešnosti poslovanja. Izsledki raziskave so primerjani z izsledki podobnih raziskav v mednarodnem prostoru. Primerjava pokaže, da so sodobne metode odločanja v slovenskih podjetjih približno enako uveljavljene kot drugod po svetu.

Summary
The objective of management accounting is to provide appropriate information for decision-making. Decisions on individual business functions and on the performance of particular parts of the company, or of the company as a whole, may be taken at various levels. It has been stated that decisions based on accounting information entail less adverse consequences than decision based on sound judgement alone. The article presents the situation of management accounting in Slovene companies regarding the procurement and technical functions in the years 1995 and 2001; in continuation, the findings regarding the development of accounting for other functions will be presented, together with various levels of decision-making and the measurement of business effectiveness. The results of the research are compared with the findings of similar research in international environment. The comparison has shown that state-of-the-art methods of decision-making are more or less equally established in Slovene companies as they are in the rest of the world.


Pravni vidiki mednarodne uvozne in izvozne davčne nevtralnosti

(Legal Aspects of International Import and Export Tax Neutrality)
Mag. Matjaž Kovač

Povzetek
Kadar se dohodke obdavči v državi, katere rezident je prejemnik dohodka, in v državi, katere rezident je izplačevalec dohodka, mora država, katere rezident je prejemnik dohodka, za plačani davek v drugi državi svojemu rezidentu priznati davčno olajšavo oziroma posebno izvzetje davka iz davčne osnove. Pri metodi polnega izvzemanja država rezidentstva v primeru določanja progresivne davčne stopnje, ki se bo uporabila na ostanek dohodka oziroma premoženja, ne upošteva dohodka oziroma premoženja, ki je bilo izvzeto iz obdavčevanja. Pri metodi izvzetja s progresijo država, katere rezident je prejemnik prihodka, tega ne obdavči, ker je bil že obdavčen v državi izvora, pridobi pa si pravico, da znesek prejetega dohodka upošteva pri določanju davka, s katerim bo obdavčila preostali dohodek rezidenta. Bistvo metode odbitka za davek, plačan v neredzidentni državi, je omogočanje rezidentnemu davčnemu zavezancu, da zmanjša svojo davčno obveznost v državi rezidentstva za vrednost kakršnegakoli davka na dohodek, ki je bil plačan v nerezidenčni državi za dohodek, ustvarjen v njej.

Summary
When taxes are imposed on income in the state of which the recipient of income is resident, and also in the state in which the paying entity has its residence, the state of which the recipient of income is resident, should grant such resident an income tax relief or special exemption from taxes by deduction from taxable base for the tax paid in another state. Under the full exemption method, the state of residence, in case of progressive tax rate used on the remaining part of income or wealth, shall not take into consideration the income or wealth which was exempted from taxation. In case of the exemption with progression method, however, the state in which the receiver of income is resident, should not impose tax on the income that was already taxed in the source state. But the resident state gains the right to consider the value of received income in the computation of tax on the remaining income of the resident. Under the tax credit method, the resident taxpayer is allowed to reduce his tax liability in the resident state for any income tax paid in the non-resident state for the income generated in that state.