Revizor 1/2005

Uvodnik

(Editorial)

Tale prestop v novo leto pa je minil tako hitro, kot da se ne bi zgodil. Pa saj se res praktično ni nič pomembnega spremenilo. Kar je bilo, je bilo, vrsta problemov je ostala, dodali pa smo jim nekatere nove. Ampak, ali ste videli, da so bile prav v zadnjih dneh starega leta v domačem uradnem listu objavljene spremembe ZGD-H, v uradnem listu EU pa prevodi mednarodnih standardov računovodskega poročanja? Tik pred zdajci. Ko bi le kaki zakoni veljali nekaj časa! Pa verjetno ne bodo. So že napovedane spremembe in dopolnitve. Najprej bo verjetno na vrsti davčna zakonodaja, prav gotovo bo dopolnjen ZGD z določili o evropski delniški družbi in še vrsto drugih zadev, Evropska komisija pripravlja spremembe in dopolnitve četrte in sedme direktive EU, tudi vsa kolobocija okoli MSRP še ni končana, saj so bili MSRP sprejeti pod pogojem, da izdajatelj razmisli tudi o možnih drugačnih in drugih rešitvah. Pa še in še. In sploh, ne nazadnje, bomo letos spreminjali slovenske računovodske standarde. Ne konca ne kraja. Ampak zdi se, da se bomo morali na tak tempo kar navaditi in bomo vedno pogosteje govorili o spremembah in dopolnitvah sprememb in dopolnitev. Tako pač je in čim prej se bomo s tem zares sprijaznili, tem laže se bomo prilagajali spremembam. Zdi se, da smo dali v tretjo prestavo in da vozimo vedno hitreje. Hitrost pa tudi ubija in ne dopušča napak; če pa se zgodijo, so pri večjih hitrostih ponavadi tudi posledice hujše. Tako kot po novem cestnoprometnem zakonu so tudi na teh področjih vedno večje kazni in omejitve. Bomo morali pa res paziti.

Kar nič kaj spodbudno za začetek leta? Morda, ali pa tudi ne, saj tudi drži, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, in k sreči še pri velikem številu Slovencev velja, da znamo ravnati po ZKP. Ali veste, kaj to pomeni? Da ne bo pomote, to ni nikakršen zakon o kazenskem postopku ali kaj podobnega, temveč naj bi to pomenilo zdrava kmečka pamet – v prevodu: uporabljaj svojo glavo. Saj še znamo sami razmišljati, kajne? Torej ne glede na vse, kar nas čaka – pogumno naprej. Bodimo mi (sami) zmagovalci tudi in predvsem takrat, ko je oziroma bo najteže in ko bomo čisto poteptani in na tleh. Takrat moramo izmed najslabših možnosti potegniti zmagovalno kombinacijo in vse slabo preobrniti v svojo korist in tudi sami s seboj zmagati. Velja? Seveda!

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Evropska delniška družba in njena vključitev v slovensko pravo družb

European Company and its Integration into Slovene Company Law
Dr. Marijan Kocbek

Povzetek
V prispevku bo avtor obravnaval evropsko delniško družbo z vidika pravne ureditve v predpisih Evropske unije in nacionalnih predpisih ter kombinacije obojih. S pravnosistemskega vidika evropska delniška družba ne bo čista nadnacionalna pravnoorganizacijska oblika za opravljanje gospodarske dejavnosti (na primer v tako čisti obliki evropsko gospodarsko interesno združenje), ampak bo kombinacija nadnacionalne in nacionalne pravnoorganizacijske oblike. Evropska delniška družba namreč ne bo registrirana in ne bo pridobila pravne osebnosti z vpisom v evropski sodni register, ampak bo registrirana le v državi članici Evropske unije, kjer ima sedež uprava družbe. Na koncu bo avtor obravnaval način ureditve evropske delniške družbe v zakonu o gospodarskih družbah in posebnem zakonu, ki bo uredil vprašanje delavske udeležbe.

Summary
The paper deals with the European Company (Societas Europaea) from the viewpoint of its legal status in EU and national regulations, and in combination of both. In terms of the legal system, the European Company will not be a pure supranational statutory entity for the performance of economic activities (like for example the European Economic Interest Association), but rather a combination of supranational and national legal and organizational form. The European Company will namely not be registered and incorporated with the entry into a European court register; it will only be registered in the EU Member State in which the company's headquarters are located.
The author concludes the paper by explaining the regulation of the SE in the Slovene Companies' Act and in a special law regulating worker participation.


Odbitek vstopnega DDV po ZDDV-E in primerjava s pravom skupnosti

Deduction of Input VAT According to the Act Amending the Value Added Tax Act (ZDDV-E) And Comparison to the Acquis Communautaire
Valentin Bajuk

Povzetek
V povezavi z odbitkom vstopnega DDV je treba ločiti dve davčni okoliščini: nastanek pravice do odbitka vstopnega DDV in uveljavljanje te pravice (ki je po sprejetju ZDDV-E odvisna od prejema računa v posest). Opredelitev obeh davčnih okoliščin je v ZDDV deloma nejasna, še posebno po uveljavitvi ZDDV-E.
Odgovor na vprašanje, kdaj in na kakšni podlagi nastane pravica do odbitka, je odvisen od ugotovitve, kdaj in na kakšni podlagi nastane obveznost obračuna DDV.
ZDDV je v delu opredelitve obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV pri pridobivanju in dobavah blaga znotraj Skupnosti napisan tako, da omogoča razlago, katere posledica bi bila lahko v nasprotju z ureditvijo iz Direktive.
ZDDV je neusklajen z Direktivo (oziroma obstaja vsaj možnost takšne razlage ZDDV, ki bi bila nasprotna besedilu in namenu Direktive) tudi v delu opredelitve vsebinskega pogoja za nastanek pravice do odbitka vstopnega DDV, in sicer, da morajo biti blago in storitve, od nabav katerih je bil zaračunan (obračunan) vstopni DDV, namenjene uporabi v okviru obdavčenih transakcij (obdavčene dejavnosti) davčnega zavezanca. Dvomljiva je skladnost 112. in 113. člena PZDDV s sodno prakso ECJ.
Kot nezakonita se kaže tudi ureditev po tretjem odstavku 110. člena PZDDV, ki meša pogoje za nastanek in pogoje za uveljavitev pravice do odbitka DDV.

Summary
Two tax conditions have to be considered in connection with the deduction of input VAT: the inception of the right to deduct input VAT and the exercise of that right (which since the enactment of the Act amending the Value Added Tax Act (ZDDV-E) depends on the receipt of invoice). These conditions are not clearly defined in the VAT Act, and remain unclear even after the enactment of the ZDDV-E.
When and on what basis does the right to deduction begin depends on the establishment of when and on what basis does the obligation to charge VAT arise.
In defining the chargeable event and the obligation to charge VAT for purchases and supplies of goods within the Community, the wording of the VAT Act allows for interpretations that could be contrary to the Directive.
The VAT Act has likewise not been aligned with the provisions of the Directive (or, better to say, the text of the law could be interpreted in a way which is contrary to the wording and purpose of the Directive) in defining the substantial conditions for the inception of the right to deduct the input VAT – namely that the goods and services for which the input VAT was calculated (taken into account) shall be used within the taxable transactions (taxable activities) of the taxable person.
The consistency of Articles 112 and 113 of the Rules on the Implementation of the VAT Act with the ECJ case law is questionable as well.
In addition, the regulation under the third paragraph of Article 110 of the Rules on the Implementation of the VAT Act seems illegal, since it mixes up the conditions for the occurrence and implementation of the right to deduct VAT.


Proces vzpostavljanja finančne discipline v Sloveniji

A Path Towards Better Financial Discipline in Slovenia
Lidija Polutnik, Mag. Aleš Berk

Povzetek
V članku bova presojala dogajanje na področju plačilne nediscipline v Sloveniji po koncu začetnega obdobja od prvega posega oblasti na to zelo pomembno področje poslovanja podjetij. Zakona o finančnem poslovanju podjetij ter prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki urejata to področje, si počasi utrjujeta svoj prostor v zavesti uporabnikov, vendar bi bili za dosego učinkovitega sistema potrebni nekateri premišljeni popravki. V članku so podani težnje pri reševanju problematike, kritična ocena in izhodišča za "drugi krog" ukrepov. Uvedba teh bi lahko zmanjšala neučinkovitosti razporejanja kapitala, ki se pojavljajo zaradi verižnih zamud v plačevanju, v sodnih postopkih zaklenjenega kapitala ter moralnega tveganja vodstev in nadzornikov podjetij.

Summary
This article reviews the process and proposes a path towards the establishment of better financial discipline in Slovenia. Crucial legislation, i.e. the Financial Operations of Companies Act and the Compulsory Settlement, Bankruptcy and Liquidation Act, passed during the initial stages of transition, have gradually raised the awareness and brought some financial discipline in business practices of enterprises. However, additional fine-tuning of legislation is necessary to further improve and reach an efficient level of financial discipline. This article reviews past and current activities in this area and introduces some proposals for new legislative steps i.e. "second wave measures". Such steps would improve the efficiency of capital allocations as a result of shorter delays in payments, adequate court procedures that would enable faster capital release, and less exposure to moral hazard of boards and supervisors.


Klasifikacije računovodskih sistemov

Classifications of Accounting Systems
Renata Čuček

Povzetek
V prispevku bodo predstavljeni izsledki proučevanja literature, ki obravnava klasifikacije računovodskih sistemov in razloge za razlike v računovodskih sistemih. Po proučevanju razlogov zanje se osredotočamo na dva temeljna načina klasificiranja računovodskih sistemov: subjektivno in statistično klasificiranje. Osrednji namen prispevka je kritična presoja posameznih načinov klasificiranja ter njihovih prednosti in slabosti. Kratkemu pregledu njihovih značilnosti sledi podrobno proučevanje metodike klasifikacij. Na podlagi izsledkov proučevanja opozarjamo na pomembnost in koristnost klasifikacij pri proučevanju razlik v računovodskih sistemih in mednarodnega poenotenja računovodstva.

Summary
The study examines the existing classification literature which contains a large number of suggested reasons for international accounting differences. After examining the causes for international accounting differences, we focused on two main classification approaches: the subjective and the statistical one. The central aim of the study is to examine the most recent classifications and their weaknesses. After a brief survey of classification papers, they are examined in greater detail by looking into the data and methodology they used. The result of the study provides insight into the importance of and usefulness of classification for the explaining of the existing accounting differences worldwide, and in analyzing of international harmonization of accounting practices.


Kako oceniti kakovost lastne notranjerevizijske službe?

How to Assess the Quality of the Internal Audit Department?
Vesna Urankar

Povzetek
Prispevek predstavlja ocenjevanje kakovosti dela v notranjerevizijski službi s poudarkom na obdobnem samoocenjevanju. Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju zavezujejo notranjerevizijske službe k stalnemu spremljanju kakovosti lastnega področja delovanja, tako sprotnemu kot obdobnemu. Sprotno spremljanje se navadno izvaja prek oblik vodstvenega nadzora, obdobno pa se lahko izvede kot običajna revizija ali v obliki samoocenjevanja (z vprašalniki oziroma kot delavnica). Skladnost s temi standardi je prvi pogoj za učinkovito in uspešno delovanje notranjerevizijske službe.

Summary
This article presents internal audit quality assessment with emphasis on periodical internal reviews. Standards for the Professional Practise of Internal Auditing require from internal auditing departments permanently to monitor quality of their work by continuous supervision and internal reviews. The supervision is usually carried out by the head of the auditing department, while periodical internal reviews can be performed as an audit or through self-assessment, using questionnaires or workshops. However, consistency with the Standards is the basic condition for the efficiency and effectiveness of internal auditing.


Dejavniki odličnosti pri medosebnih razmerjih v okviru skupnega strokovnega delovanja
(Razglabljanja, pomembna tudi za sodelovanje strokovnjakov naših strok)

Factors of Excellency in Interpersonal Relations Concerning Joint Professional Activities
Vesna Urankar

Povzetek
Uspešnost skupnega strokovnega delovanja je odvisna tudi od dobrih medosebnih razmerij vključenih sodelavcev. V članku so obdelane tri ravni zbližanja med ljudmi, sedem prvin najvišje ravni zbližanja med ljudmi in trinajst znakov odličnosti človeka. Splošna razglabljanja so končana z uporabo na poslovnem področju.

Summary
The successfulness of joint professional activities also depends on good interpersonal relations of the participants concerned. The present paper elaborates on three levels of interpersonal closeness, seven elements of the highest-level inter-personal relations, and thirteen signs of excellency of man. General considerations are concluded with business applications.