Revizor 1/2007

Uvodnik

(Editorial)

Samo list na koledarju smo obrnili in že je tu leto 2007. Tako lahko in preprosto je to. Seveda smo že bolj ali manj pozabili na tiste decembrske zabave, praznovanja – ognjemete in še marsikaj podobnega. Pa vendar – ali ste tudi vi imeli občutek, da je pri letošnjem prestopu v novo koledarsko merjenje nekaj manjkalo in da december kljub milijonom raznobarvnih svetlobnih učinkov in neonskemu blišču ni bil tak, kot bi moral biti? Pa ne le na zunaj, saj so seveda manjkali bela odeja, snežnoledeni kristali in pravi dobri stari mraz, ki naj bi segel do kosti, in pod podplati naj bi škripalo. Tudi razpoloženje in pričakovanje prihoda novega leta ni bilo tako evforično, kot je bilo morda včasih. Ali smo se že naveličali klasičnih praznovanj ali pa je morda pričakovanje nove valute naše misli za nekaj časa usmerilo drugam? Ne vem, vsekakor sem imel občutek, pa verjetno ne le jaz, da ni bilo nič posebnega, da se niso sproščale notranje energije in da je vse skupaj izzvenelo nekako medlo, včasih morda kar naveličano. Sicer pa – saj gre le začetek novega letnega štetja, kajne?

Morda pa bo letos kaj drugače. Začeli smo že nekoliko bolj aktivno, evrsko seveda. Pa tudi slovo od tolarja in vstop v evrsko območje nas prav dosti ne gane. Razen podražitev seveda. Sámo zamenjavo valute pa večina sprejema kot nekaj samoumevnega, le jezimo se na nove kovance in obtežene denarnice. Pa vendar je odhajajoči tolar nekaj več kot le denar. Je bil, in bo zame tudi ostal, simbol slovenstva, simbol pokončne in neodvisne drže, uresničenje dolgoletnih sanj celih generacij. Seveda, saj vem, da je do zamenjave moralo priti, da zanjo govori vrsta gospodarskih in drugih razlogov; pa vendar obstaja tudi kanček bojazni, da smo izgubili del sebe, del svojega ponosa in da tudi zato obstajajo večje možnosti, da nas Evropa posrka. Ampak temu s tujko pravimo nujna globalizacija in harmonizacija, kajne? Tudi v to privolim; saj mi drugega ne preostane; seveda pa v zameno pričakujem boljše življenje. In če bomo vsi čez nekaj časa živeli bolje, se bo to žrtvovanje nacionalne identitete "izplačalo". Drugače pa ... Ne gre le za materialne dobrine, denar in vse druge prednosti, ki so pa lahko še večje slabosti visoko potrošniško razvite družbe. Kajti to pomeni tudi večje vsakdanje pritiske, obremenitve, nervoze in še vrsto drugih neprijetnosti, tako da za nas same praktično sploh ne ostane nič več časa. Kako naj zapišem še drugače? Ja, vesel bi bil, če bi se vsaj včasih ob zunanjih in bleščavih praznovanjih res znali tudi notranje veseliti in biti zadovoljni, ukrasti čimveč trenutkov zase, za prijatelje, svoje bližnje, za stvari, ki nas vabijo in vlečejo; skratka, živeti pravo in zadovoljno polno življenje.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Pravni in ekonomski vidiki javno-zasebnega partnerstva kot oblike financiranja projektov

Legal and Economic Aspects of the Puplic-Private Partnership as a Form of Financing of Projects
Mag. Matjaž Kovač

Povzetek
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte oziroma javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Med javnim in zasebnim partnerjem se sklepa v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu. S temi projekti je povezano izvajanje gospodarskih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti v javnem interesu. V vladni proceduri je trenutno predlog Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Predlog zakona določa obvezna ravnanja v postopku nastajanja in izvajanja javno-zasebnega partnerstva. Uporabljal se bo kot sistemski krovni zakon za razmerja javno-zasebnega partnerstva, če poseben zakon določenih vprašanj na tem področju ne bo uredil drugače.

Summary
Public Private Partnership represents the relationship between private investments into public projects or public cofinancing of private projects which are in public interest. It is concluded between the public and private sectors in case of construction, mainterance and management of public infrastructure or other projects that are in public interest and in relation to the preformance of commercial public services or other activities of public interest. A draft Public Private Partnership Act is now under Goverment procedure. The proposed legislation provides masndatory procedures for the establishment and preformance of a Public Private Partnership. When adopted, the Act shall become a major systemic law governing the relationships in a Public Private Partnership in case that no other arrangement will be provided by special legislation.


Ali izobraževanje izvajalcev nalog računovodenja povečuje uspešnost poslovanja podjetij?

Does the Training of Accountants Increase the Successfulness of Company Operations
Dr. Iztok Kolar

Povzetek
Prispevek se ukvarja z aktualnimi problemi, povezanimi z izobraževanjem kot možnim dejavnikom večje konkurenčnosti podjetij. Velika pozornost, ki jo praktiki, teoretiki in tudi politiki namenjajo izobraževanju, odpira številna vprašanja. V tej raziskavi iščemo odgovor na vprašanje, ali izobraževanje izvajalcev nalog računovodenja povečuje uspešnost poslovanja podjetij.
Ugotavljamo, da je izobraževanje zapleten, večplasten in latenten proces. Bivariantna statistična analiza je pokazala, da med izobraževanjem izvajalcev nalog računovodenja in uspešnostjo poslovanja podjetja ni statistično signifikativnih povezav. Končen sklep je, da te povezave še ni mogoče utemeljeno empirično dokazati. Trditve, da je za doseganje večje konkurenčnosti potrebno vlagati v izobraževanje, (še) nimajo ustreznih dokazov.

Summary
This article examines current problems related to the training of accountants as a possible source of increasing the company's competitiveness and successful operation. Great attention that the practitioners, theorists and politicians devote to education as one of the intellectual capital's components raises many questions. The present research tries to find the answer to the question whether accountants' trainings affects the success of a company's operations.
We are finding that training of employers is a sophisticated, multilevel and latent concept. Bivariant statistical analysis proved that there are no statistically significant connections between the training of accountants and the success of the company's business. A final conclusion can be made that the connection between the accountants' training and the success of a company's business cannot be empirically proved yet. Much research work will still have to be done because of the multidimensional nature of the concept of accountants' knowledge. So far there is no suitable evidence to claim that it is necessary to invest into knowledge in order to achieve higher competitiveness.


Kazenskopravni in prekrškovni vidiki neplačevanja davčnih obveznosti

Tax Criminal Offences and Tax Minor Offences
Dr. Liljana Selinšek

Povzetek
Republika Slovenija zbira javne prihodke zlasti ob pomoči davčnega sistema. Svoje finančne interese naša država varuje tudi z razmeroma razvejenim sistemom davčnih prekrškov in s kaznivima dejanjema zatajitve finančnih obveznosti in delno tudi tihotapstva. Prispevek predstavlja temeljne pojme, povezane z davčnimi prekrški in davčnimi kaznivimi dejanji, ki pomenijo inkriminacijo neplačevanja davkov pa tudi nekaterih drugih nepravilnosti, ki jih zagrešijo davčni zavezanci. Posebej so poudarjeni pogoji za odgovornost posameznikov in pravnih oseb za davčne delikte ter sankcije za ta ravnanja, ki se lahko izrečejo le na podlagi predhodno ugotovljene odgovornosti posameznega subjekta. V prispevku so obravnavana tudi nekatera pomembnejša vprašanja, povezana z oblikovanjem pravilne pravne kvalifikacije in pregonom posameznega dejanja. Dodani sta kazenskopravna analiza nekaterih ugotovitev davčnih organov v postopku davčnega inšpiciranja in krajša predstavitev odprtih vprašanj, povezanih z novejšim institutom samoprijave v davčnem prekrškovnem pravu.

Summary
The Republic of Slovenia collects the majority of its public revenue through taxes. The state safeguards its financial interests with rather diversified system of tax minor offences and with the two criminal offences: the denial of financial obligations and partly also smuggling. This article deals with the basic conceptions of tax minor offences and tax criminal offences that represent the incrimination of tax avoidance and also of some other incorrectness committed by tax payers. Special attention is given to the criminal responsibility of natural and legal persons for tax minor and criminal offences. The stress is also laid on the sanctions for those offences, which can only be applied to individual subjects on the basis of its established responsibility. In the article are exposed also some noteworthy questions linked with the forming of correct legal qualification and with the prosecution of separate offence. In conclusion, some tax authorities' findings in supervisory proceeding are also presented, including the analysis of these findings from the criminal point of view, and some open questions about the new institute of self-delation in the Slovene tax minor offences law.


Odličnost v usmerjanju samega sebe
(Podlaga za rast človekove osebnosti, pomembna tudi za strokovnjake naših strok)

Excellency in the Self-Guidance
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Začetek vsega je pri opredeljevanju lastnih vrednot, na katerih je nato zasnovano izpopolnjevanje lastnih prednosti, odpravljanje lastnih pomanjkljivosti, uporaba priložnosti, izogibanje nevarnosti, zavedanje lastnih pravic, uresničevanje lastnih dolžnosti in izboljševanje lastnega delovanja, čemur končno sledi občutenje zadovoljstva z lastnim delovanjem in priznavanje koristnosti delovanja posameznika.

Summary
The beginning of all individual efforts is in the determination of one's own values which are the basis for the promotion of one's own priorities, the abolishment of one's own deficiencies, the taking advantage of one's opportunities and the avoidance of risks, the awareness of one's rights, the exercise of one's obligations and the improvement of one's own activities, all of which finally leads to the feeling of satisfaction with one's own activities and to the recognition from others of the usefulness of the activities performed by an individual.