Revizor 1/2008

Uvodnik

(Editorial)

Pred sabo imate prvo od letošnjih šestih številk Revizorja. V uredništvu si bomo prizadevali, da bo Revizor kljub razpolovljenemu številu izdaj ostal kakovostna strokovna revija. Kot urednik si želim predvsem več kakovostnih strokovnih prispevkov tako s področja revizije kot tudi z njej sorodnih področij. V Revizorju bomo radi objavili tako izrazito teoretične prispevke kot tudi take, ki najnovejše teoretične dosežke predstavljajo v povezavi s praktičnimi izkušnjami ali pa odpirajo strokovna vprašanja. Seveda je zaželena tudi konfrontacija mnenj. Vse prevečkrat vsako drugačno razmišljanje razumemo kot osebni napad ali celo žalitev. Pa to ni prav, saj je znano, da soočanje različnih mnenj, stališč in pogledov velikokrat pripomore k izbiri in odkritju najboljše rešitve. Boj idej, ki je seveda podprt z argumenti, je torej tudi zaželen v Revizorju. Nekaj drugačnosti boste v tej številki opazili že na prvi pogled, saj prvič objavljamo prispevek v angleščini s slovenskim povzetkom. Revizor je seveda še vedno slovenska revija, vendar, če želimo, da bodo v njej objavljali in ga morda prebirali tudi tujci, je odločitev, da je možna objava prispevkov tudi v angleščini in nemščini, razumljiva. Upam, da boste te novosti dobrohotno sprejeli. Gre pa seveda šele za prve spremembe, saj pričakujemo, da nam s sprejetjem novega zakona o revidiranju ne bo več treba objavljati registrov (te naj bi objavljali na naših spletnih straneh) in bo tako ostalo več prostora za kakovostne prispevke. Upamo, da bomo tudi nekatere druge zamisli za izboljšavo Revizorja kmalu uresničili.

Smo že skoraj na koncu drugega meseca slovenskega predsedovanja EU, pa predloga novega zakona o revidiranju, ki ga mora tudi Slovenija uskladiti z zahtevami revizijske direktive, še vedno ni. Pripombe k delovnemu osnutku, ki je bil objavljen na spletnih straneh ministrstva za finance, je po meni znanih informacijah poslalo kar nekaj revizorjev in revizijskih družb. Seveda sedaj vsi nestrpno pričakujemo, katere bodo upoštevane ter kakšne bodo rešitve v predlogu novega zakona o revidiranju. Rad bi vam sporočil kakšno novico o tem, kaj se dogaja oziroma v katero smer gredo razmišljanja državnih uradnikov, pa žal ne morem, ker tudi sam ne vem. Upam le, da bo ostalo vsaj nekaj časa za proučitev, razpravo in dajanje predlogov sprememb izboljšav predloga zakonskega besedila, potem ko ga bo Vlada sprejela in poslala v skupščinski postopek. In seveda tudi, da bodo poslanci vsaj prisluhnili pripombam in predlogom. Vsaj tako si zelo v grobem, morda včasih tudi naivno, predstavljam demokracijo jaz. Pustimo se presenetiti.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Teoretični tipi poklicnega delovanja in vprašanje osebne odličnosti (Spoznanja, o katerih naj bi razmislili tudi strokovnjaki, od katerih se še posebej zahteva etična odgovornost)

(Theoretical Types of Professional Activities and the Question of Personal Excellency)
Dr. Ivan Turk

Povzetek
V prispevku so predeljeni trije izhodiščni teoretični tipi pri poklicnem delovanju, to so ustvarjalec, tv?gavec in izvajalec; s kombiniranjem teh pridemo do šestih izpeljanih teoretičnih tipov, to so ustvarjalec tv&euacute;gavec, ustvarjalec izvajalec, tv&eaccute;gavec ustvarjalec, tvégavec izvajalec, izvajalec ustvarjalec in izvajalec tvégavec. Sčasoma se lahko spreminja narava poklicnega delovanja posameznika, vzpostavlja se dodatno poklicno delovanje ali se uvaja dodatno nepoklicno delovanje. Za poklicno odličnost so vedno potrebni znanje, marljivost in domiselnost, za osebno odličnost pa različne vrste ustvarjalnosti, spodbujevalnosti in moralnosti.

Summary
Three basic theoretical types of professionals are identified in the paper: the creator, the gambler and the performer, the combination of which reveals six further theoretical types derived from them: the creator-gambler, the creator-performer, the gambler-creator, the gambler-performer, the performer-creator and the performer-gambler. In the course of time, the character of professional activities can change and a person's basic professional activities can be supplemented or personally enriched outside the profession. Knowledge, diligence and imagination are always needed to achieve professional excellency, while the personal excellency designates various kinds of creativity, stimulation and ethics.

*Ivan Turk, dr. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Domači naslov: Einspielerjeva 5b, 1113 Ljubljana.


Sodelovanje zunanjih in notranjih revizorjev z revizijskim odborom

(Cooperation of Internal and External Auditors With the Audit Committee)
Dr. Boris Tušek

Povzetek
Tako kontinentalna ureditev upravljanja korporacij, za katero je značilen dvostopenjski ustroj upravljanja (nadzorni svet in upravni svet – uprava), kot anglo-ameriška ureditev upravljanja, kjer sta vlogi upravnega sveta – uprave in nadzornega sveta združeni v enoten ravnateljski svet – upravni odbor z izvršnimi in neizvršnimi ravnatelji, je revizijski odbor – revizijska komisija specializiran odbor, na katerega so prenesene ustrezne nadzorne naloge. V kontinentalnih ureditvah upravljanja korporacij je revizijski odbor – revizijska komisija specializiran odbor nadzornega sveta, v anglo-ameriški ureditvi upravljanja korporacij pa specializiran odbor, na katerega je ravnateljski svet – upravni odbor prenesel nekatere nadzorne naloge. Glavne naloge revizijskega odbora – revizijske komisije se največkrat nanašajo na notranje kontrole in ravnanje s tveganji, računovodsko poročanje, skladnost s pravnimi predpisi ter na vprašanja in zadeve v zvezi z zunanjim in notranjim revidiranjem.

Summary
In both the continental system of corporate governance, characterized by a two-tier management structure (Supervisory Board and Management Board), and the Anglo-American corporate governance system, where the roles of the Management Board and the Supervisory Board are integrated in a single Board of Directors with executive and non-executive directors, the audit committee is one of the specialized subcommittees to which relevant supervisory functions are delegated. In continental corporate governance systems the audit committee is a specialized subcommittee of the Supervisory Board, while in the Anglo-American system of corporate governance the audit committee is a specialized sub-committee to which some supervisory functions of the Board of Directors are delegated. Primary functions of the audit committee are most frequently related to the area of internal controls and risk management, financial reporting, compliance with legal regulations and the relevant fields and issues related to external and internal audit processes.

*Boris Tušek, doktor ekonomskih znanosti; izredni profesor Ekonomske fakultete Zagreb.

Opomba redakcije: Ker gre za predstavitev ustreznih rešitev iz mednarodnega zornega kota, in ne preprosto za pojasnjevanje rešitev iz slovenskega zakona o gospodarskih družbah (odslej ZGD), je angleški izraz auditing committee preveden s slovenskim izrazom revizijski odbor, in ne revizijska komisija, kot v ZGD. V ZGD je bil namreč board of directors po praksi iz časov delavskega samoupravljanja preveden v upravni odbor, pri čemer se je kot vrhovni organ upravljanja štel delavski svet; to je seveda v nasprotju s prevodom supervisory board v nadzorni svet in še bolj s prevodom management board v upravo. Board je v slovenščini vedno svet; ZGD ga je na enem mestu prevedel v odbor in se zapletel v težavo pri prevodu committe, ki je nato postal komisija, in ne odbor. Problematično je tudi v ZGD uporabljeno razumevanje upravljanja enkrat v dvostopenjski ureditvi brez nadziranja, na primer v zvezi z upravo, to je z upravnim svetom (management board), ki je dopolnjen z nadzornim svetom, drugič pa skupaj z nadziranjem (board of directors), na primer kot upravni odbor v enostopenjski ureditvi. Organizacijska stroka bo ne glede na pravne rešitve v ZGD morala doreči, kako pravilno poimenovati tisto, kar je v angleščini poimenovano board of directors. Vsebinsko gre za izpeljanko iz direct, ki po Velikem angleško-slovenskem slovarju Oxford pomeni 1. usmeriti, 3. voditi, dirigirati, nadzorovati, medtem ko director pomeni direktorja, poslovodni organ ali ravnatelja. V slovenščini bi bil potemtakem board of directors lahko tudi ravnateljski svet, podobno kot bi bil management board lahko upravni svet, in ne preprosto uprava, pri čemer bi bila bolj jasna razlika med upravljanjem v ožjem pomenu brez nadziranja in med samim nadziranjem. V članku je za organizacijsko bolj utemeljenim slovenskim izrazom za pomišljajem vedno zapisan tudi uradni izraz iz ZGD. S tem se izvajanja teoretično izdvajajo iz preprostega apologetskega prepisovanja.


Primerjalna analiza skupinskih računovodskih izkazov in njihovega pripravljanja po MSRP in US GAAP

(Comparative Analysis of Consolidated Financial Statements and Their Preparation Under IFRS and US GAAP)
Daniel Zdolšek

Povzetek
V prispevku bomo primerjali ureditev uskupinjevanja (konsolidiranja) in pripravljanja skupinskih računovodskih izkazov po MSRP in US GAAP – dvojih računovodskih rešitvah, ki jih gospodarske družbe v praksi najpogosteje uporabljajo – za odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupne podvige. Z odločitvijo SEC 15. novembra 2007 je za tuje družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na kateremkoli organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike in ki uporabljajo za zunanje računovodsko poročanje MSRP, odpravljena potreba po preračunavanju njihovih izkazov po US GAAP. Vendar se zaradi različnega zgodovinskega razvoja, različnih temeljev oziroma usmeritev zunanjega računovodskega poročanja v celinski Evropi in na anglo-ameriškem področju ter različne strukture kapitalskih trgov in drugih dejavnikov, ki so vplivali na razvoj rešitev na področju uskupinjevanja, računovodski izkazi, pripravljeni za isto skupino družb, po obeh rešitvah (bistveno) razlikujejo. V tem prispevku bodo jasno in natančno predstavljena izhodišča za uskupinjevanje odvisnih podjetij, pridruženih podjetij in skupnih podvigov po MSRP in ameriških GAAP, razpon konsolidacijskega kroga, metodika in pogoji uskupinjevanja ter osnovne značilnosti oziroma posebnosti pri predstavitvi skupinskih računovodskih izkazov (skupinske bilance stanja in skupinskega izkaza poslovnega izida).

Summary
In this article we compare the preparation of consolidated financial statements and other consolidation issues arising under IFRS and US GAAP – two of the most commonly applied accounting standards by business companies for financial reporting – for subsidiaries, investments in associates (equity investments) and joint arrangements. On November 15, 2007, the Securities and exchange commission (SEC) eliminated the reconciliation requirement for financial statements prepared under IFRS to the US GAAP for foreign private issuers (non-US companies) who have adopted IFRS for their external financial reporting, and whose securities are traded on organized markets in USA. Group financial statements prepared under the IFRS are (materially) different from those prepared under the US GAAP because of different historic development of IFRS and US GAAP accounting framework, different initial financial reporting concepts, different structure of capital markets and other factors that have influenced consolidation issues. In this article, we shortly present authoritative pronouncements for the consolidation of subsidiaries, investments in associates (equity investments) and joint arrangements under either IFRS or US GAAP, compare the range of companies to be consolidated (consolidation circle, range), consolidation methodology and conditions, and the basic characteristics of group financial statements presentation (consolidated balance sheet, consolidated income statement).

*Daniel Zdolšek, univ. dipl. ekon. Domači naslov: Grobelno 124, 3231 Grobelno. Elektronski naslov: daniel.zdolsek@uni-mb.si ali daniel.zdolsek@siol.net


UNCTAD (ISAR)'s Guidelines for SME Accounting: the Possibilities of Implementation in Croatia

(Smernice UNCTAD (ISAR) za računovodenje srednjih in malih podjetij: možnosti njihove uporabe v Hrvaški)
Lorena Mošnja Škare

Povzetek
Prispevek predstavlja smernice za računovodenje in računovodsko poročanje srednjih in malih podjetij, ki jih je razvil UNCTAD-ISAR (Medvladna delovna skupina veščakov za mednarodne standarde računovodenja in poročanja) na podlagi izbranih mednarodnih računovodskih standardov. Projekt ISAR je bil končan leta 2003, ko se je začel izvajati projekt IASWB o računovodenju srednjih in malih podjetij. Prikazan je pregled smernic ISAR za srednja in mala podjetja na drugi in tretji ravni, sledi pa mu empirična proučitev možnosti njihove uporabe v Hrvaški. Pravzaprav je bila raziskava osredotočena na preiskavo uporabe šestnajstih MRS, ki so podlaga za razvoj smernic ISAR, na vzorcu hrvaških srednjih in malih podjetij. To utegne koristiti oblikovalcem standardov pri upoštevanju uporabe nekaterih vrst mednarodnih standardov za srednja in mala podjetja kot možnost za prihodnje razvijanje računovodenja v Hrvaški, kajti z zadnjim hrvaškim zakonom o računovodstvu, ki velja od januarja 2008, so bili sedanji državni računovodski standardi vpeljani za vsa podjetja, razen za velika in kotirajoča.

Summary
This paper presents the guidelines on SMEs accounting and financial reporting developed by UNCTAD-ISAR (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting) on the basis of selected International Accounting Standards. The ISAR's project was completed in 2003, when the IASB's project on SMEs accounting began. A short review of ISAR's guidelines for SMEs – level 2 and level 3 entities is provided, followed by an empirical analysis of the possibilities of their application in Croatia. Actually, the research was focused on exploring the implementation of 16 IASs that formed the basis for ISAR's guidelines development, in the sample of Croatian SMEs. This could be of some use for standard-setters in their considerations of applying some kind of international set of standards feasible to SMEs, as an option in future accounting developments in Croatia, since national accounting standards have been introduced to apply to all enterprises, except the large and listed ones, by the latest Croatian Accounting Act in force from January 2008.

*Associate professor of accounting, Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", lmosnja@efpu.hr


Najnovejše spremembe MRS in MSRP

(Recent Changes of IAS and IFRS)
Janez Uranič

Povzetek
Številna podjetja so po uvedbi MSRP v letu 2005 pričakovala mirno obdobje, vendar pa se razvijanje računovodskih standardov nadaljuje. UOMRS je sicer julija 2006 med drugim objavil, uporaba novih računovodskih standardov ne bo obvezna do 1. januarja 2009. Vendar pa ne glede na to zavezo OPMSRP še naprej sprejema pojasnila k standardom, ki pa bodo začenjala veljati že pred 1. januarjem 2009. Prav tako se morajo v vmesnem obdobju uporabljati standardi, ki so bili sprejeti pred julijem 2006 in katerih uporaba je obvezna pred 1. januarjem 2009. Tu še posebej poudarjam MSRP 7 – Finančni inštrumenti: razkrivanje, ki se uporablja od 1. januarja 2007 in bo nedvoumno največji izziv za pripravo računovodskih poročil za leto 2007.

Summary
For many entities applying IFRS in 2005, the stable platform has come and gone and new standards are being issued. Although IASB announced in July 2006, that no new standards will be effective before 1 January 2009, IFRIC continues to issues interpretations of standards effective before 1 January 2009 and standards already issued and effective before 1 January 2009 have to be implemented. In particular, I would point out IFRS 7: Financial instruments: Disclosures, which is effective as of 1 January 2007 and will present the biggest challenge in preparing 2007 financial statements.
Janez Uranič, univ. dipl. ekon.; partner in direktor revizijske družbe Ernst & Young, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.