Revizor 12/2006

Uvodnik

(Editorial)

Se leto poslavlja, nas preteklost zapušča in odhaja v arhive zgodovine; je vse le še za spomine, nostalgijo po nežni lepoti, ki usiha, odhaja?

Resničnost sedanjosti, ko kljuva zavest ob neizprosnem iskanju rešitev vsakdanjih dvomov, ob potrditvah, razmišljanjih pa tudi razočaranjih, nam v dneh svetlobnega blišča zunanjih praznovanj radodarno podarja neskončnost ...

Energije spoznanj, izvirajoče iz neizrečenih odgovorov na večno hrepenenje po doseganju nemogočega, tistega, kar želimo podariti v iskreni izvirnosti lesketajoče se zimske lepote, pogosto v dneh, odprtih za uresničevanje tudi neuresničljivih novoletnih želja ...

Če pa lahko daste vsem in vsakomur tudi lepoto skritih notranjih trenutkov nenarejene prijaznosti, zavite v oranžnožareče besede sprejemanja in dojemanja, pa razumevanja tudi drugačnosti ...

Ne more nihče in nič odtehtati tistega, kar izhaja le in samo iz vas in vaših dobrih želja v trenutku, ko se še čas ustavi, da sprejema pa daje in ...

Osrečuje najskrivnejše kotičke duše vsakogar ... Tudi zato iz srca podarite vsem vsaj ...

2007 in več najboljših želja, pa viharjev, miru in zdravja dobrega.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Revidiranje državnega proračuna

Audit of State Budget
Mag. Zdenka Vidovič

Povzetek
Prispevek predstavlja revidiranje državnega proračuna v Republiki Sloveniji v enajstletnem obdobju. Poudarjene so nekatere posebnosti revidiranja državnega proračuna ter predstavljeni možni obseg revizije in dejavniki, potrebni za njeno učinkovito izvedbo. Prav tako so podrobno opisani različni načini izvedbe revidiranja. Po oceni avtorice še niso bile izrabljene vse možnosti za učinkovito revidiranje, odkar je bila leta 1995 izvedena prva revizija državnega proračuna. Zato je na koncu tega prispevka vrsta predlogov za izboljšave, ki bi revidiranje državnega proračuna lahko naredili še bolj učinkovito in uspešno.

Summary
The article describes the audit of state budget in the Republic of Slovenia within the period of last eleven years. Some particularities of state budget auditing are pointed out and some possible audit dimensions and elements are presented together with the resources needed for efficient execution of audits. Besides, different audit approaches are described in detail. According to the author's opinion, all possibilities for efficient auditing have not been used since 1995, when the first audit of the state budget started. Therefore, several proposals for improvements are presented at the end of this article, which can make the auditing of state budget more efficient and effective.


Vloga notranjega revizorja pri preprečevanju in odkrivanju prevar

Internal Auditors Role in Preventing and Detecting Fraud
Mag. Anica Nemec

Povzetek
Ob vsaki prevari si največkrat zastavljamo dve poglavitni vprašanji: "Kako se je to moglo zgoditi?" "Katere notranje kontrole so odpovedale?" Tisti, ki poznajo naloge notranjega revizorja, se sprašujejo tudi: "Ali notranjerevizijska služba obstaja ter ali je poročala o slabostih in nepravilnostih?"
Iz narave teh vprašanj lahko razberemo vlogo notranjega revizorja pri preprečevanju in odkrivanju različnih prevar, od velikih finančnih polomov do običajnih kraj in prevar. Glavna odgovornost za preprečevanje, odkrivanje in zmanjševanje verjetnosti nastanka prevar je dodeljena ravnateljstvu, ki mora najprej vzpostaviti ustrezno okolje kontroliranja z uveljavitvijo kodeksa poslovne etike, katerega del so tudi usmeritve glede možnih prevar, nato pa tudi notranje kontrole, ki preprečujejo in odkrivajo prevare v organizaciji. Notranji revizorji pa so odgovorni za preizkušanje obstoja, zadostnosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol.

Summary
A common response to a major fraud is to ask, "How could it happen? What management controls failed?" Those who are aware of the role of an internal auditor, ask in addition whether or not an internal audit function existed, and if so, had it reported any weaknesses. This briefing note considers the role of internal auditors in relation to all types of fraud and abuse, ranging from major corporate failure to the more routine frauds. Its premise is that the management has the primary responsibility for preventing, detecting and/or mitigating fraud, and that this responsibility will be most effectively discharged if the board of directors clearly sets the tone by establishing the code on business ethics including appropriate controls to prevent and detect fraud. Internal auditors are then responsible for examining and evaluating the existence, adequacy and effectiveness of internal controls.


Pomembnost kot prag vrednosti in kakovosti

Materiality as a Value and Quality Threshold
Dr. Meta Duhovnik

Povzetek
Med nalogami, povezanimi s pripravo in revizijo računovodskih izkazov, je nedvomno ena najtežjih, najbolj ustvarjalnih in najmanj dorečenih opredelitev pomembnosti. Zato mora poslovodstvo zagotoviti ustrezne usmeritve, ki mu omogočajo strokovno presojo pomembnosti, revizorjeva naloga pa je, da posveti dovolj pozornosti znesku pomembnosti, kot ga je opredelilo poslovodstvo, ter nato primerjalno z lastno opredelitvijo pomembnosti načrtuje in izvede ustrezne revizijske postopke.
Predstavitev pomembnosti v tem sestavku je namenjena pripravljavcem računovodskih informacij in revizorjem, ki te informacije preverjajo. Čeprav je povezana predvsem z računovodskimi izkazi gospodarskih družb, je na splošno uporabna tudi za druge računovodske informacije in računovodske izkaze ostalih organizacij, kot so na primer pokojninski skladi, neprofitne organizacije, vladni oddelki, lokalne oblasti in podjetja javnega sektorja.

Summary
Among the tasks connected with the preparation and audit of financial statements, the determination of materiality is one of the most difficult, creative and undefined one. For these reasons, the management needs to develop appropriate policies enabling them to use professional judgement when determining materiality. The auditor shall consider the materiality level determined by the management and, comparing it with his/her own defined materiality, plan and perform appropriate audit procedures.
The presentation of materiality in this article is intended to serve the preparers of accounting information and the auditors as a practical tool in performing their procedures. Whilst it primarily refers to the financial statements of commercial companies, it can also be applied more generally to other accounting information and financial statements of other organizations, such as pension schemes, charities, government departments, local authorities and public sector businesses.


Kakovost davčnosvetovalnih storitev

Quality of Tax Advisory Services
Mag. Stanko Čokelc

Povzetek
Ravnateljstva podjetij za uspešno, učinkovito in gospodarno delovanje svojih podjetij že od nekdaj uporabljajo storitve zunanjih svetovalcev. Iščejo izvajalce, ki jim lahko zagotovijo kakovostne in stroškovno ugodne davčnosvetovalne storitve. Z davčnim svetovanjem se v Sloveniji poleg davčnih svetovalcev z licenco Slovenskega inštituta za revizijo in Društva davčnih svetovalcev Slovenije ukvarjajo še: računovodje kot zaposlenci gospodarskih družb za potrebe njihovega ravnateljstva oziroma računovodje v računovodskih servisih za njihove stranke, borzni posredniki, bančni uslužbenci, nepremičninski posredniki, odvetniki, notarji. Nizka vstopna pregrada za opravljanje dejavnosti davčnega svetovanja povzroča kakovostno zelo različno svetovanje, pri tem pa trg davčnega svetovanja ne deluje in ni sposoben izločiti nekakovostnih davčnih svetovalcev. Naloga davčnega svetovalca ni le zadovoljevati potrebe naročnika, ampak pomaga zagotavljati zaupanje v davčno ureditev in njeno učinkovitost ob spoštovanju te ureditve.
Rešitev vidimo v tem, da država prepozna davčno svetovanje kot dejavnost, ki je pomembna za javni interes. S tem se zaveže pravno urediti davčno svetovanje, da bi zagotovila najvišjo kakovost davčnosvetovalnih storitev. Tako varuje javnost pred prevarami v računovodskih izkazih in davčnih obračunih, naročnike davčnosvetovalnih storitev pa pred nekakovostnim davčnim svetovanjem. To stori s tem, da predpiše teoretično znanje in praktične veščine ter z licenciranjem davčnih svetovalcev zaščiti družbeno blaginjo.

Summary
Managements of enterprises have been consulting external advisory services over long periods of time in order to achieve successful, efficient and economical functioning of their enterprises. Managements search for advisors who are able to guarantee quality tax advisory services at attractive prices. Tax advisory services in Slovenia are offered by tax advisors with a license of the Slovenian Institute of Auditors and the Association of Tax Advisors, as well as by accountants as employees of companies (for the needs of their managements) and by accountants in accountant offices (for the needs of their clients), or by stock brokers, bank clerks, real state agents, lawyers, notaries. Low requirements for entering the field of tax consultancy have caused very different quality levels of tax advisory services, along with the fact that the market of tax consultancy is inefficient and incapable of eliminating non quality tax advisors. The duty of tax advisors is not only to fulfill the requirements of a client but also to build trust in the tax regulation in force and its effectiveness, if consistently followed.
The solution in our opinion is that the state acknowledges tax consultancy as an activity of public interest. In this way, the state would be legally obliged to organise tax advisory service and to assure its highest quality. This would also contribute to the protection from frauds in financial statements and tax self-assessments, and it would also protect clients from unprofessional tax consulting. This could be achieved by prescribing the theoretical knowledge and practical skills required and by protecting the social welfare with licensing of tax advisors.