Revizor 2000

Revizor 12/00

 • Mira Lesjak – ustroj notranjih kontrol in ureditev notranjega revidiranja pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna
 • Zdenka Vidovič – III. mednarodna konferenca INTOSAI o notranjih kontrolah
 • Nataša Knafelc Žohar – 3. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Štefan Kuhar – računovodsko obravnavanje pokojninskih načrtov delodajalcev v svetu in pri nas (1)
 • Dr. Ivan Turk, mag. Rafael Črv – pomembnejši pojmi iz standardiziranega računalniškega izmenjavanja podatkov (1)

Revizor 11/00

 • Mag. Zoran Todorovič – Razvijanje računovodstva v Črni gori
 • Darko Medved – Tehnične rezervacije in računovodske rešitve v zavarovalnicah
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj matematičnih in statističnih pojmov v naših strokah
 • Osnutki sprememb SRS 24-27 (2001)
 • Pojasnilo 1 – dajanje mnenj o skladnosi poročil o ocenjevanju vrednosti s slovenskimi poslovnofinančnimi standardi
 • Osnutek strokovnih načel preizkušenega davčika
 • Osnutek kodeksa poklicne etike preizkušenega davčnika
 • Mitja Skitek – 1. letna konferenca preizkušenih davčnikov
 • Sklepi 3. letne konference ocenjevalcev vrednosti

Revizor 10/00

 • Mag. Anica Nemec – Sodelovanje zunanjega revizorja s poslovodstvom, nadzornim svetom in revizijskim odborom
 • Josip Colič – Povezanost državne in notranje revizije
 • Dr. Marijan Kocbek – Davčne obveznosti pri združitvi gospodarskih družb
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj dodatnih pojmov iz računovodstva, financ in revizije
 • Mag. Meta Duhovnik – O pojmovniku računovodstva, financ in revizije

Revizor 9/00

 • Mitja Skitek: Uporaba Benfordovega zakona pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih
 • Romana Kerec: Notranje kontrole računalniško podprtega posojilnega poslovanja banke
 • Andrej Cetinski: O napovedanih spremembah revalorizacije
 • Dr. Ivan Turk: Novi pojmi in izrazi v prenovljenih slovenskih računovodskih standardih (2)

Revizor 7-8/00

 • Mag. Nevenka Maher: Analitični postopki – uporabno orodje državnega revizorja
 • Andreja Kovač: Uporabnost standardov kakovosti ISO 9001 pri notranjem revidiranju v zavarovalnici
 • Mojca Kosi: Carinska inšpekcija
 • Lidija Hauptman: Davčno svetovanje dolgoročnih rezervacij v Nemčiji
 • Dr. Ivan Turk: Novi pojmi in izrazi v prenovljenih slovenskih računovodskih standardih (1)
 • Spremembe SRS 34 – računovodske rešitve v zadrugah
 • Mag. Meta Duhovnik: Obvestila mednarodnih organizacij

Revizor 6/00

 • Goran Šušnjar: Slovenski ravnatelji in zunanje revidiranje informacijskih sestavov: izsledki raziskave
 • Mag. Ana Praprotnik: Revidiranje poslovanja lokalnih oblasti v Veliki Britaniji
 • Boža Lešnik Korbar: Notranje revidiranje stroškov kakovosti v banki
 • Dr. Ivan Turk: Še nekaj strokovnih pojmov iz novejše literature (5)
 • Pravilnik o pridobitvi strokovnega naziva računovodja in vpisu v register inštituta.

Revizor 3/00

 • Mag. Marija Kozmus Pusar: Revizor kot revizor in svetovalec
 • Dr. Jadranka Deželjin, dr. Josipa Mrša: Računovodski izkazi in računovodski standardi v malih podjetjih
 • Mag. Valter Reščič: Kaj mora revizor vedeti o ocenjevanju vrednosti podjetja?
 • Aleksander Milostnik, Boštjan Vovk: Izkazovanje učinkov vrednosti trgovanja z vrednostnicami po metodi drseče in povprečne cene
 • Dr. Ivan Turk: Še nekaj strokovnih pojmov iz novejše literature (4)

Revizor 2/00

 • Mag. Marija Kozmus Pusar
 • 2. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Milan Jagrič, Vili Perner, Biserka Pogačar, Metka Turk, Mojca Majič