Revizor 2002

Revizor 11/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Barbara Kramer Aristovnik – notranje revidiranje kadrovskega področja nalog
 • Mag. Blanka Vezjak – razkritja v letnih poročilih za podjetja, zavezana reviziji
 • Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar – razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Dr. Jožko Peterlin – uporaba opcij v slovenski praksi
 • Dr. Ivan Turk – nekaj organizacijskih pojmov pri poslovanju
 • Mag. Jože Andrej Čibej – popravljena notranja stopnja donosa
 • Rajko Knez – evropski svet in svet evropske unije
 • Dr. Tatjana Horvat – mednarodne novosti
 • Hierarhija pravil revidiranja
 • 8. letna konferenca revizorjev
 • Seminar o zakonskih obveznostih in odgovornosti računovodskih strokovnjakov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja

Revizor 10/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Andreja Kovač – kakovost notranjerevizijske službe
 • Mag. Blanka Vezjak – zakonsko zahtevana razkritja v letnih poročilih
 • Dr. Lorena Mošnja – Škare – modeliranje denarnih tokov, na katerih je zasnovano v prihodnost usmerjeno računovodstvo
 • Mag. Breda Kastelic – obdavčitev finančnih storitev z davkom na dodano vrednost
 • Mag. Jožko Peterlin – uporaba rokovnih pogodb v slovenski praksi
 • Dr. Ivan Turk – nekaj pojmov iz proizvajanja in blagoznanstva pri poslovanju
 • Mag. Jože Andrej Čibej – neperiodični denarni tokovi – naložbe
 • Rajko Knez – inštitucije v evropski uniji
 • Mag. Tatjana Horvat – mednarodne novosti
 • Bojan Praznik – Slovenski inštitut za revizijo bo z letom 2003 postal polnopravni član Odbora za mednarodne standarde vrednotenja
 • Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja
 • 5. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Seminar razkritja v letnih poročilih v skladu z novimi standardi
 • 6. poletna revizijada

Revizor 9/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Mag. Anica Nemec – Vrednotenje prispevka notranje revizije k dodani vrednosti organizacije
 • Stojan Zorzenone – Revidiranje malih podjetij z vidika poslovne banke
 • Dr. Meta Duhovnik – Podlage za računovodsko spremljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj trgovalnih pojmov (3)
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Uporaba funkcij v preglednicah
 • Rajko Knez – Ustroj Evropske unije
 • Mag. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Obvestila mednarodnih organizacij
 • Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja
 • 3. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo
 • Seminar o spremembah pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi standardi
 • Seminar o razkritjih v letnih poročilih v skladu z novimi standardi

Revizor 7-8/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Mira Lesjak – Enotna metodika za notranje revizije v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije
 • Irena Andolšek, Branka Sedej – Sestavine varnostne politike
 • Dr. Meta Duhovnik – Kritični pogled na analizo računovodskih kazalnikov z uporabo statističnih modelov
 • Vesna Štager – Podjetniški kriminal v Republiki Sloveniji
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj trgovalnih pojmov (2)
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Preglednice, naša najljubša orodja
 • Mag. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Obvestila mednarodnih organizacij
 • Osnutek SRS 39 (2003)
 • Pojasnila k Slovenskim računovodskim standardom
 • Razpis izobraževanja – Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja
 • Seznam dokumentacije za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja oziroma vpis v register revizijskih družb in samostojnih revizorjev
 • Seznam dokumentacije, s katero je revizijska družba dolžna poročati Inštitutu po 55. členu ZREV-1.
 • 6. jesenski strokovni posvet revizorjev
 • 6. poletna revizijada
 • 10. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
 • Seminar prevrednotenje osnovnih sredstev in novi SRS
 • Seminar spremembe pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi standardi
 • XVII. posvetovanje Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah

Revizor 6/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Dejan Jojić – revidiranje preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe
 • Dr. Sergeja Slapničar – raziskave diskrecijske izbire pri računovodskem poročanju
 • Bojan Praznik – premije in diskonti pri ocenjevanju vrednosti podjetij
 • Dr. Ivan Turk – nekaj trgovalnih pojmov (1)
 • Mag. Tatjana Horvat – mednarodne novosti: poslovne združitve, mednarodni standardi računovodskega poročanja, trajnostni razvoj in revizijski odbori
 • Mag. Jože Andrej Čibej – primerjava obrestovalnih načinov
 • Dr. Meta Duhovnik – obvestila mednarodnih organizacij
 • Zlata Hribar – poročilo o 5. letni konferenci preizkušenih računovodij
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja

Revizor 4-5/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Mira Lesjak – Skupne podlage za ustanavljanje in delovanje notranjerevizijskih služb v neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije
 • Mag. Blanka Vezjak – Trajnostni razvoj podjetja
 • Igor Zadravec – Davčna reforma 2000 v Nemčiji
 • Bojan Praznik – Ocenjevanje vrednosti v luči novih SRS
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (4)
 • Dr. Marjan Odar – Pojmovnik uporabniške informatike
 • Mag. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti: ločitev svetovanja od revidiranja, revizorjeva neodvisnost, nauki iz Enronovih napak, prenova MRS in MRS za neborzna podjetja
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Korenine obrestne logike
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2001
 • Dr. Meta Duhovnik – Obvestila mednarodnih organizacij
 • Mag. Blanka Vezjak – Poročilo o sestanku delovne skupine FEE
 • Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja
 • Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA
 • Seminar obresti in njihove skrite pasti
 • Seminar finančna tveganja in njihovo obvladovanje
 • 5. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Revizor 3/02

 • Dr. Marjan Odar – uvodnik
 • Mag. Tatjana Horvat – Sestavitev letnega poročila za leto 2001 in novosti v njem
 • Dr. Marijan Kocbek – Uporaba čistega in bilančnega dobička, kritje izgube ter izplačila delničarjem po ZGD-F
 • Janez Lipnik – Bilančni dobiček
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (3)
 • Mag. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti: MSR, zapleti z MRS, poštena vrednost in ukrepi po Enronu
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Delovni načrt
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja
 • Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja
 • Kandidati, ki so pridobili potrdilo o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
 • Kandidati, ki so pridobili potrdilo o strokovnem znanju za opravljanje nalog revizorja

Revizor 2/02

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Klara Koželj – Sorodne storitve v malih družbah
 • Neva Maher – Namen ocenjevanja gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev ter izzivi pri tem
 • Dr. Marjan Odar – Problemi, povezani z vrednotenjem sredstev po SRS, in nekatere možne rešitve
 • Mag. Blanka Vezjak – Trajnost in trajnostni razvoj
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (2)
 • Mag. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja
 • Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja
 • Seminar za odprta vprašanja izvajanja ZGD in začetek uporabe SRS

Revizor 1/02

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Ivan Turk – Znaki odličnosti pri nosilcih oblasti
 • Dr. Lorena Mošnja-Škare – V prihodnost usmerjeno računovodstvo: vizija nove računovodske ureditve Humphreya H. Nasha
 • Mag. Stanko Čokelc, Brigita Franc – Davčno svetovanje v Nemčiji
 • Ivan Mohar – Davčni vidik izvajalca prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (1)
 • Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev
 • Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja
 • Izobraževanje za naziv CISA