Revizor 2003

Revizor 12/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Marjan Odar – Revidiranje v javnem interesu in predvidene spremembe 8. direktive Evropske unije ter potrebne spremembe ureditve revidiranja v Sloveniji
 • Luka Vremec – Dobra praksa pri delu revizijskega odbora
 • Dr. Marjan Odar – Spremembe 4. in 7. direktive Evropske unije, obvezna uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter potrebne spremembe zakonodaje
 • Mag. Štefan Kuhar – Prenosne cene – eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (IV. del)
 • Mag. Aleš Novak – Enronov pokojninski načrt
 • Dr. Ivan Turk – Še nekaj poslovno-organizacijskih pojmov (1)
 • Dr. Rajko Knez – Priznavanje poklicnih kvalifikacij v pravu skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Obvestilo o izvoljenih članih odbora sekcije za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo
 • 2. poslovnofinančna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo
 • Seminarji:
 • Posredni postopek vrednotenja lastniškega kapitala po metodi diskontiranega denarnega toka in uporaba metode čiste vrednosti sredstev
 • Predvidena uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja v Sloveniji
 • Učinkovito notranje revidiranje
 • Letos v Revizorju

Revizor 11/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Dragica Povh – Vloga notranjih revizorjev pri odkrivanju in načrtovanju boja proti prevaram in korupciji
 • Mag. Blanka Vezjak – S priključitvijo k Evropski uniji tudi v Sloveniji obvezni mednarodni računovodski standardi
 • Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar – Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Mag. Štefan Kuhar – Prenosne cene – eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (III. del)
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (2)
 • Dr. Rajko Knez – Oblikovanje pravnih aktov v Evropski uniji
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti:
 • Novi etični kodeks za računovodske strokovnjake
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenega revizorja Mirka Preloga
 • Seminar Predvidena uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja v Sloveniji
 • Seminar Upravljanje podjetij
 • Seminar Učinkovito notranje revidiranje

Revizor 10/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Blanka Vezjak – Vzpostavljanje in delovanje notranje revizije v skladu z novimi standardi
 • Dr. Mario Spremić – Razvijanje revidiranja informacijske ureditve: raziskava pri velikih hrvaških podjetjih
 • Mag. Štefan Kuhar – Prenosne cene – eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (II. del)
 • Bojan Praznik – Vrednotenje za določanje menjalnih razmerij
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj poslovnih pojmov (1)
 • Rajko Knez – Razvoj davka na dodano vrednost v evropski skupnosti (2)
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Izrečena ukrepa nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenih revizorjev
 • Obvestilo o izvoljenih članih odbora sekcije za poslovne finance
 • Seminar posredni postopek vrednotenja lastniškega kapitala po metodi diskontiranega denarnega toka in uporaba metode čiste vrednosti sredstev
 • Delavnica problematika uporabe izpeljanih inštrumentov v praksi
 • 6. letna konferenca notranjih revizorjev
 • 7. poletna revizijada

Revizor 9/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Marko Petrović – Računovodsko revidiranje kot oblika svobodnega poklica glede na razvoj v Jugoslaviji
 • Dr. Stanko Koželj, dr. Slavka Kavčič, dr. Marjan Odar – Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih druge možne računovodske metode
 • Mag. Aleš Berk – Informiranje na finančnem področju nalog in upravljanje tveganj v slovenskih podjetjih
 • Nada Drobnič – Davčno svetovanje v Veliki Britaniji
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pravnih pojmov pri poslovanju (2)
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Moč je v metodi
 • Dr. Rajko Knez – Razvoj davka na dodano vrednost v evropski skupnosti (1)
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Obvestila o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenih revizorjev
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja
 • Izpiti v okviru splošnega dela izobraževanja
 • Izpiti v okviru posebnega dela izobraževanja
 • 4. davčna konferenca slovenskega inštituta za revizijo
 • Seminar Notranja revizija v industrijskem podjetju
 • Seminar Uporabna vrednost izpeljanih finančnih inštrumentov v praksi
 • Delavnica problematika uporabe izpeljanih inštrumentov v praksi
 • Seminar finančni polomi svetovalnih organizacij in spremembe zakonodaje
 • Seminar cenitev zemljišč

Revizor 7-8/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Marica Rošker – Analiza izidov ankete o delovanju malih notranjerevizijskih enot v bankah v Sloveniji
 • Dr. Adriana Rejc – Pomen nefinančnih informacij pri spremljanju uspešnosti poslovanja v slovenskih podjetjih
 • Dr. Marko Hočevar, mag. Maja Zaman, mag. Simon Čadež – Računovodske informacije za obvladovanje odvisnih podjetij na trgih nekdanje Jugoslavije
 • Mag. Liljana Selinšek – Kazenskopravni vidiki izmikanja plačilu davka
 • Mag. Štefan Kuhar – Prenosne cene – eden glavnih davčnih problemov današnjega časa (i. del)
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pravnih pojmov pri poslovanju (1)
 • Mag. Jože Andrej Čibej – EOM v poslovnih financah
 • Dr. Rajko Knez – Nadzor Evropske komisije nad izpolnjevanjem obveznosti držav članic
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Osnutek Slovenskega računovodskega standarda 40 (2004)
 • Mag. Lidija Hauptman
 • Literatura s področja notranje revizije
 • Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenega revizorja Marjana Čuka
 • Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščene revizorke Valerije Resnik Čakš
 • Obvestilo o volitvah članov odbora sekcije za ocenjevanje vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revizijo
 • Izpiti v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva računovodja
 • Razpis izobraževanja
 • 7. jesenski strokovni posvet revizorjev
 • 7. poletna revizijada
 • 11. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
 • Seminar o notranji reviziji v industrijskem podjetju
 • XVIII. posvetovanje društva računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah

Revizor 6/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Vesna Urankar – Samoocenjevanje notranjih kontrol
 • Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj – Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Mag. Lidija Hauptman – Revizorjeva neodvisnost in kodeks upravljanja gospodarskih družb
 • Mag. Aleš Berk – Financiranje poslovanja in naložbena politika: trenutno stanje
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj finančnih pojmov (2)
 • Rajko Knez – Enakopravno obravnavanje subjektov na trgu – primer davčnega področja
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Sklep o začetku postopka za imenovanje nadomestnega člana revizijskega sveta, ki ga imenujejo pooblaščeni revizorji
 • 11. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov
 • Zlata Hribar – Poročilo o 6. letni konferenci preizkušenih računovodij

Revizor 4-5/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Dragica Povh – Prevare, korupcija in notranji revizor
 • Dr. Marjan Odar, dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj – Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Dr. Boris Tušek – Računovodski izkazi in revizija kot podpora strateškemu poslovodenju
 • Mag. Aleš Berk – Organiziranost finančnega področja nalog in izvajanje teh nalog v slovenskih podjetjih – izidi ankete
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj finančnih pojmov
 • Mag. Jože Andrej Čibej – EOM – izpovedna moč nekega parametra
 • Dr. Rajko Knez – Varstvo pravic posameznika, ki jih vsebuje pravo skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 4 – Podrobnejša vsebina pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti podjetja
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2002
 • 6. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Revizor 3/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Aleš Novak – Pokojninski načrti zaposlenskega lastništva delnic v ZDA
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj davčnih pojmov (2)
 • Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
 • Kodeks etike MZRS za računovodske strokovnjake
 • Stališča politike sveta o izvajanju in uveljavljanju etičnih zahtev
 • Strokovna načela preizkušenega davčnika

Revizor 2/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Marijan Kocbek – Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in poslovnih deležev v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo
 • Dr. Marjan Odar – Računovodske rešitve pri pridobivanju, odtujevanju in umikanju lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev
 • Dr. Tatjana Horvat – Prostovoljna razkritja v letnem poročilu in njihova povezava z obveznimi razkritji
 • Mag. Stanko Čokelc in Brigita Franc – Obdavčitev fizičnih oseb v švici
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj davčnih pojmov (1)
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Vsak po svoje
 • Dr. Rajko Knez – Evropsko sodišče v luči nične pogodbe ter pravni viri in njihovi učinki v pravnem redu držav članic
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Pojasnilo 2 k SRS 25 – Izpolnjevanje postavke davek iz dobička
 • Pojasnilo 3 K SPS – Podpis pisnega poročila o ocenjevanju vrednosti

Revizor 1/03

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Ivan Turk – Znaki odličnosti v človekovem prostem času
 • Dr. Tatjana Horvat – Sestavitev letnega poročila s poudarkom na poslovnem poročilu
 • Peter Kelhar – Računovodska etika v spremenljivem poslovnem okolju
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj novejših notranjerevizijskih pojmov
 • Mag. Jože Andrej Čibej – Pada, pada, ... inflacija
 • Dr. Rajko Knez – Sodišče evropskih skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti: V razpravi novi revizijski standardi
 • Pravilniki
 • Smernice za oblikovanje cen storitev ocenjevanja
 • Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev
 • Izobraževanje za naziv CISA