Revizor 2005

Revizor 11-12/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Gregor Korošec – Izvedba posla
 • Mag. Marica Rošker – Prednosti in posebnosti male notranjerevizijske organizacijske enote
 • Mag. Marjeta Lah – Sistem notranjega nadzora javnih financ v občini
 • Danijel Vukovič – Izmenjavanje mnenj o računovodskih postavkah med zunanjimi revizorji in poslovodniki
 • Aleš Berk – Mednarodna primerjava uporabe izvedenih finančnih instrumentov v nefinančnih podjetjih
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s trga proizvajalnih dejavnikov
 • Dr. Rajko Knez – Evropska unija – delovanje, izzivi in težave
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Stališče 7 – Revidiranje letnega poročila investicijskega sklada
 • Navodilo 3 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada
 • Navodilo 4 – Revizorjevi postopki pri revidiranju letnega poročila investicijskega sklada
 • Seminar Učinkovito notranje revidiranje
 • Seminar Notranja kontrola – oblikovanje in ocenjevanje
 • Seminar Zagotavljanje kakovosti notranje revizije
 • Kazalo 2005
 • Letos v revizorju

Revizor 10/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Irena Žerjal – Oblikovanje delovne skupine in človeški dejavniki
 • Mag. Robert Horvat – Notranjerevizijska dejavnost v slovenskih organizacijah – izsledki raziskave
 • Branka Hercog – Kapital samostojnega podjetnika in davčni vidik prenosov sredstev
 • Aleš Berk – Obvladovanje tveganja je povezano z uspešnostjo podjetij
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja denarja
 • Dr. Rajko Knez – Farmacevtski trg v Evropski uniji
 • Dr. Tatjana Horvat – Poenotenje finančnih storitev v Evropski uniji
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 1 k SRS 22
 • Pojasnilo 6
 • Izpiti
 • 8. letna konferenca notranjih revizorjev
 • Seminar Ocenjevanje vrednosti za računovodsko poročanje

Revizor 9/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Nataša Lah – Sprejetje naročnika in ohranjanje povezave z njim ter posebni revizijski posli
 • Ksenija Praznik – Model zunanjega oskrbovanja podjetij z notranjerevizijskimi storitvami
 • Mihaela Žuran – Odloženi davki v konsolidiranih računovodskih izkazih po MSRP
 • Mag. Marica Rošker – Program za preprečevanje prevar
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja inflacije
 • Dr. Rajko Knez – Javna podjetja v pravu Evropske skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Izpiti
 • 8. letna konferenca notranjih revizorjev
 • 6. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo
 • Seminar o pravnih, bilančnih in davčnih posledicah združitev in delitev družb

Revizor 7-8/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Nina Kusterle – Predstavitev MRS 27 in MSRP 3 s pomembnejšimi razlikami med MSRP in SRS pri obravnavi poslovnih združitev
 • Dr. Ivan Turk – Večpomenskost nekaterih izrazov z gospodarskega, finančnega in računovodskega področja
 • Dr. Rajko Knez – Gledanje pravnika na pravo Evropske skupnosti po letu dni članstva v Evropski uniji
 • Spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov
 • Sklep
 • Izpiti
 • 13. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov

Revizor 6/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Vesna Hribar – Obvladovanje kakovosti dela v revizijski družbi (2. del) / Etične zahteve kot element sistema obvladovanja kakovosti
 • Mag. Matjaž Kovač – Pravna narava dvojnega obdavčenja dohodkov in premoženja ter primerjava modela ZDA z modelom OECD glede izogibanja dvojnemu obdavčenju
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj splošnih pojmov iz področja gospodarstva
 • Dr. Rajko Knez – Prost pretok kapitala
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Pojasnilo 4 – Izvid ocenjevanja vrednosti
 • Zlata Hribar – Poročilo o 8. letni konferenci računovodij

Revizor 5/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Boštjan Šink – Odgovornost vodstva za obvladovanje kakovosti
 • Dr. Ivan Turk – Razvoj domačega kodeksa poslovnofinančnih načel
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja uporabe osebnih dohodkov na mikro- in makro ravni
 • Dr. Rajko Knez – Vpliv prava Evropske skupnosti na državna pravila pogodbenega prava
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2004
 • Mag. Goranka Kiralj – Sodelovanje med INTOSAI in IFAC pri pripravi sprememb mednarodnih standardov revidiranja
 • Seminar zaščita in revizija tehnologije TCP/IP in spletne tehnologije
 • Seminar mednarodni računovodski standardi

Revizor 3-4/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Marjeta Lah – Notranji nadzor nad javnimi financami in notranjerevizijska služba v občini
 • Dr. Tatjana Horvat – Analiza poslovanja v letnem poročilu kot podlaga za ugotavljanje gospodarnosti podjetja
 • David Kupčič – Problematika obvladovanja poslovanja v transnacionalnih družbah
 • Mag. Renata Čuček – Prvo poročanje po MSRP
 • Mag. Blanka Vezjak – Računovodsko obravnavanje emisijskih kuponov
 • Dr. Ivan Turk – Še nekaj istih izrazov z različnimi pomeni v strokovni literaturi in praksi
 • Dr. Rajko Knez – Varstvo trgovskega zastopnika v pravu Evropske skupnosti – primerjava s slovensko ureditvijo
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Pojasnilo 3 k SRS 24
 • Vesna Urankar – Poročilo s konference notranje revidiranje in upravljanje tveganj
 • Izpiti

Revizor 2/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Blanka Vezjak – Primerjava SRS 2001 in MSRP 2004 – gospodarske kategorije
 • Dr. Marko Kranjec – Obdavčevanje dividend fizičnih oseb: zasnova, problemi in možne rešitve
 • Mag. Matjaž Kovač – Udeleženci pri javnem naročanju in postopek oddaje javnih naročil po Zakonu o javnih naročilih

Revizor 1/05

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Marijan Kocbek – Evropska delniška družba in njena vključitev v slovensko pravo družb
 • Valentin Bajuk – Odbitek vstopnega DDV po ZDDV-E in primerjava s pravom skupnosti
 • Lidija Polutnik, mag. Aleš Berk – Proces vzpostavljanja finančne discipline v Sloveniji
 • Renata Čuček – Klasifikacije računovodskih sistemov
 • Vesna Urankar – Kako oceniti kakovost lastne notranjerevizijske službe?
 • Dr. Ivan Turk – Dejavniki odličnosti pri medosebnih razmerjih v okviru skupnega strokovnega delovanja