Revizor 2006

Revizor 12/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Zdenka Vidovič – Revidiranje državnega proračuna
 • Mag. Anica Nemec – Vloga notranjega revizorja pri preprečevanju in odkrivanju prevar
 • Dr. Meta Duhovnik – Pomembnost kot prag vrednosti in kakovosti
 • Mag. Stanko Čokelc – Kakovost davčnosvetovalnih storitev
 • Dr. Ivan Turk – Še nekaj pojmov s področja denarja in financ
 • Dr. Rajko Knez – Torpedne tožbe v pravu Evropske skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodne novosti
 • Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
 • Dr. Meta Duhovnik – XVII. svetovni računovodski kongres
 • Seminar Sestavljanje izkaza denarnih tokov
 • Kazalo 2006
 • Letos v Revizorju

Revizor 11/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Jelka Blejec – Računovodske informacije za obvladovanje koncerna
 • Mag. Marko Fortuna – O harmonizaciji davka od dohodkov pravnih oseb v Evropski uniji
 • Dr. Liljana Selinšek – Izhodišča kazenskega postopka in postopka o prekrških
 • Dr. Ivan Turk – Še nekaj pojmov s področja gospodarske teorije
 • Dr. Rajko Knez – Razmišljanja o uporabi prava Evropske unije
 • Dr. Tatjana Horvat – Razvoj letnih poročil v 21. stoletju
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • 7. davčna konferenca slovenskega inštituta za revizijo

Revizor 10/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Stanka Klakočer – Opravljanje revizijskih pregledov in njihove specifičnosti v plačilnih agencijah na področju izvajanja skupne kmetijske politike
 • Mag. Žiga Stupica – Izvrševanje ustavne odločbe U-I-356/02-14 z dne 23. septembra 2004 (davčne zamudne obresti)
 • Dr. Aleš Novak – Sistem zunanjega računovodskega poročanja v ZDA
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja zavarovanja
 • Dr. Rajko Knez – Napoteni delavci kot način mobilnosti delovne sile
 • Dr. Tatjana Horvat – Skupna konsolidirana davčna osnova
 • Obvestilo o volitvah članov odbora sekcije preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo
 • 7. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo
 • Seminar Predlagana nova obdavčitev pravnih oseb in dividend ter kapitalskih dobikov

Revizor 9/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Aleš Novak – Urejanje računovodenja v ZDA in najpomembnejše inštitucije na tem področju
 • Mag. Davor Špac, dr. Lorena Mošnja-Škare – Proučevalna služba (kontroling) – razvojni dosežki pri hrvaških podjetjih
 • Mag. Karin Lušnic – Uporaba metode primerljivih podjetij, uvrščenih na borzo, pri ocenjevanju vrednosti podjetij

 


Revizor 8/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Irena Klavdija Hribernik – Razvoj revizijske stroke v Sloveniji
 • Nataša Volšek – Obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika ob prenehanju podjetij po 1. januarju 2006
 • Stanka Klakočer – Vloga plačilnih agencij pri izvajanju skupne kmetijske politike v Evropski uniji
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja gospodarske teorije
 • Dr. Rajko Knez – Reguliranje notranjega trga
 • Dr. Tatjana Horvat – Podjetja o učinkih uporabe mednarodnih računovodskih standardov
 • Pojasnila k Slovenskim računovodskim standardom (2006)

Revizor 6-7/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Marjeta Lah – Smernice za delo notranjega revizorja v občini
 • Mihaela Žuran – Odloženi davki ob spremembah računovodskega okvira in davčne zakonodaje
 • Bojan Praznik – Realno vrednotenje finančnih naložb
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja proračuna
 • Dr. Rajko Knez – Pomen oglaševanja za dostop do trga
 • Dr. Tatjana Horvat – Priprave na evro za srednja in mala podjetja
 • Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 1 k Uvodu v Slovenske računovodske standarde (2006) – sprememba predstavitvene valute
 • Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora nad opravljanjem nalog pooblaščenega revizorja Matjaža Trebšeta
 • Zlata Hribar, univ.dipl.ekon. – Poročilo o 9. letni konferenci računovodij
 • 14. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov

Revizor 5/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Stanko Čokelc - Tveganja pri davčnem svetovanju

Revizor 4/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Marica Rošker – Notranji revizor in tveganje v zvezi z usklajenostjo v finančnih organizacijah
 • Mag. Olga Kotnik – Poslovanje invalidskih podjetij v Sloveniji v luči prejšnje in sedanje zakonodaje ter računovodskih standardov
 • Mag. Stanko čokelc – Oris zgodovine davčnega svetovanja
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja gospodarske politike
 • Dr. Rajko Knez – Opravljanje dejavnosti in storitev - razlikovanje po pravu Evropske unije in pravne posledice
 • Dr. Tatjana Horvat – Mednarodni standardi za mala in srednja podjetja
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Seminar obvladovanje tržnih tveganj

Revizor 3/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Mira Lesjak – Standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju - model standarda izvedbe na primeru javnega naročanja
 • Evropska zveza računovodskih strokovnjakov – Preverjalni seznam uvajanja evra za podjetja in revizorje/računovodje pri njihovi svetovalni vlogi
 • Nataša Volšek – Obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika ob prenehanju podjetij po davčni zakonodaji, veljavni do 1. januarja 2006
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja gospodarske ureditve
 • Dr. Rajko Knez – Novosti prostega gibanja v Evropski uniji
 • Dr. Tatjana Horvat – Presežki iz prevrednotenja kot del davčnega načrtovanja
 • Seminar možne pravne in njim ustrezne računovodske rešitve v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe

Revizor 2/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Mag. Matjaž Kovač – Notranji in zunanji nadzor nad javnimi naročili ter revizija postopkov oddajanja javnih naročil
 • Bojan Praznik – Pripoznavanje nepremičnin v računovodstvu
 • Dr. Liljana Selinšek – Insolvenčna kazniva dejanja
 • Dr. Ivan Turk – Različnost pojmovanj ekonomije in ekonomike
 • Dr. Rajko Knez – Pravila za neposredno učinkovanje direktiv v nacionalnem pravnem redu
 • Dr. Tatjana Horvat - Nova obvezna razkritja finančnih inštrumentov
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 1 k SRS 18 – Pripoznavanje prihodkov
 • Spremembe in dopolnitve temeljnih revizijskih načel

Revizor 1/06

 • Dr. Marjan Odar – Uvodnik
 • Dr. Ivan Turk – Presojanje odličnosti kandidatov za pomembne strokovne položaje
 • Saša Mali – Nadziranje sistema za obvladovanje kakovosti
 • Mitja Skitek – Težave pri revidiranju računovodskih izkazov po ZISDU-1
 • Mag. Stanko Čokelc – Obdavčitev v davčnih oazah
 • Aleš Berk – Uporaba izvedenih finančnih inštrumentov v slovenskih, ameriških in nemških nefinančnih podjetjih po vrstah finančnega tveganja
 • Dr. Ivan Turk – Nekaj pojmov s področja gospodarske rasti
 • Dr. Rajko Knez – Prosto gibanje oseb in evropski ekonomski in socialni model po širitvi Evropske unije
 • Dr. Tatjana Horvat – Uporaba MRS za računovodske izkaze za leto 2005
 • Dr. Meta Duhovnik – Kaj je novega pri IFAC?
 • Pojasnilo 2 k uvodu v slovenske računovodske standarde – pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev
 • Pojasnilo 1 k SRS 2 – emisijski kuponi
 • Pojasnilo 1 k SRS 19 – pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek
 • Spremembe in dopolnitve stališča 1 – revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
 • Obvestila
 • Izpiti
 • 38. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji