Revizor 2007

Revizor 12/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Jelka Blejec: Nekatere značilnosti ovrednotenja okolja kontroliranja
 • Stanka Klakočer: Vrste in vsebina kontrol na kraju samem v postopkih odobravanja vlog in zahtevkov za ukrepe razvoja podeželja ter revidiranje teh kontrol
 • Vanja Jurjevič: Zavarovalne pogodbe – kaj prinaša 2. faza projekta MSRP?
 • Dr. Ivan Turk: O računovodsko obravnavanih kategorijah v zvezi z delom in zaslužki ter še o čem
 • Dr. Rajko Knez: Začasni ukrepi po pravu Evropske unije
 • Dr. Tatjana Horvat: Novosti v poročanju po poslovnih odsekih
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?

Revizor 11/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Jelka Blejec: Nekatere značilnosti ovrednotenja okolja kontroliranja
 • Mag. Marjeta Lah: Izvajanje revizijskega pregleda javnih naročil v občini
 • Vesna Urankar: Zunanje ocenjevanje kakovosti notranjega revidiranja
 • Dr. Ivan Turk: Produktivnost, ekonomičnost in rentabilnost ali varčnost, učinkovitost in uspešnost kot temeljna načela in kazalniki
 • Dr. Rajko Knez: Prihodnja ureditev pravil o prenosu terjatev v mednarodnih poslih

Revizor 10/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Stanka Klakočer, univ. dipl. ekon.: Metodi samoocenjevanja kot metodi za preverjanje in vzdrževanje učinkovitosti notranjih kontrolnih postopkov v državnih organih – primer
 • Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Dr. Aleš Novak: Primerjava vrednotenja gospodarskih kategorij bilance stanja na podlagi nemških pravil računovodenja in MSRP
 • Mojca Zemljič, Ingrid Andrejašič: Davčni vidik poslovanja podružnic
 • Dr. Ivan Turk: Obseg dejavnosti, grafikoni stroškov in grafikoni poslovnega izida
 • Dr. Rajko Knez: Kompleksnost razmerij javno-zasebnega partnerstva – primer koncesije
 • Dr. Tatjana Horvat: Pričakovane spremembe mednarodnih računovodskih standardov
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?

Revizor 9/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Saša Jerman:; Pogled na obdavčitev stavbne pravice – dileme in predlagane rešitve
 • Mag. Marica Rošker: Notranji revizor in kontrolno delovanje
 • Dr. Ivan Turk: Možnost različne uporabe znakov + in - pri podajanju dosežkov proučevanja
 • Dr. Rajko Knez: Skrb oškodovanca, da se škoda ne poveča – Duty to Mitigate
 • Dr. Tatjana Horvat: Poenostavitve direktiv na področjih prava družb, računovodstva in revizije
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • 10. letna konferenca notranjih revizorjev

Revizor 7-8/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Sporočilo komisije o poenostavljenem poslovnem okolju za podjetja na področjih prava družb, računovodstva in revidiranja
 • Mag. Robert Horvat in dr. Bojana Korošec: Michael Power: revizijska družba / rituali potrjevanja (navedki)
 • Mag. Marjeta Lah: Načrtovanje notranje revizije javnih naročil v občini
 • Dr. Aleš Novak: Primerjava vrednotenja gospodarskih kategorij bilance stanja v MSRP in ameriških GAAP
 • Dr. Renato Vrenčur: Stavbna pravica
 • Dr. Ivan Turk: Od dohodkov in izdatkov do prihodkov in odhodkov
 • Dr. Rajko Knez: Odškodnina za prikrajšanje užitka mednarodne novice
 • Dr. Tatjana Horvat: Usklajevanje računovodskih standardov tretjih držav z MSRP
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?

Revizor 6/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Robert Horvat, dr. Bojana Korošec, dr. Marjan Odar: O dejavnikih stresa in zadovoljstva notranjih revizorjev v povezavi s poslovnim upravljanjem
 • Stanka Klakočer: Obvladovanje tveganj v državnih organih – primer Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
 • Mag. Stanko Čokelc: Ravnanje s kakovostjo v davčnosvetovalni pisarni in njeno obvladovanje
 • Dr. Ivan Turk: Dohodek in splošna ekonomska teorija
 • Dr. Rajko Knez: Konkurenca in izključne pravice
 • Dr. Tatjana Horvat: Medletno poročanje in oslabitev
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Zlata Hribar: Poročilo o 10. letni konferenci računovodij
 • 15. mednarodna konferenca o reviziji in kontroli informacijskih sistemov
 • Ponovitev delavnice Določanje transfernih cen po primerljivih tržnih cenah

Revizor 4-5/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Nataša Prah: Revidiranje jamstvenega dela evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada
 • Nataša Volšek: Obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika po 1. januarju 2007
 • Katarina Žnidaršič: Zavezujoča informacija v davčnih zadevah – primerjalnopravni pregled
 • Dr. Ivan Turk: Kapital in splošna ekonomska teorija
 • Dr. Rajko Knez: Pristojna sodišča in uporaba prava za reševanje zavarovalnih in odškodninskih sporov iz prometnih nesreč v Evropski uniji
 • Dr. Tatjana Horvat: Razlike med mednarodnimi in ameriškimi računovodskimi standardi
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2006
 • Delavnica ACL 177
 • Seminar (delavnica) Multidisciplinarna uporaba nabavnovrednostnega načina ocenjevanja vrednosti
 • 10. letna konferenca ocenjevalcev vrednosti

Revizor 3/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Dr. Meta Duhovnik: Revizorjevo poročanje, kadar je imenovan v nepravdnem postopku
 • Vanja Jurjevič: Denarni tokovi – osnova sodobnega merjenja računovodskih kategorij
 • Dr. Ivan Turk: Izdatki, vložki, stroški, poraba in korist
 • Mag. Barbara Gorjup: Obvladovanje davčnih tveganj pri mednarodnem davčnem načrtovanju
 • Dr. Rajko Knez: Povrnitev preveč plačanih dajatev po pravu Evropske skupnosti
 • Dr. Tatjana Horvat: Mednarodni računovodski standardi za mala in srednja podjetja
 • Pojasnilo 1 k SRS 10 (2006) in pojasnilo 1 k SRS 33 (2007)
 • 10. letna konferenca računovodij

Revizor 2/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Simona Gutman: Obdavčitev dohodkov rezidentov republike slovenije, ki prejemajo dohodke iz tujine
 • Saša Jerman: Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi – računovodsko in davčno obravnavanje
 • Mag. Iztok Pustatičnik: Obvladovanje tveganj v nefinančnih organizacijah
 • Mag. Karin Lušnic: Pribitek za kapitalsko tveganje: najnovejše raziskave in ugotovitve
 • Dr. Ivan Turk: Nekaj izvirnih latinskih izrazov in fraz v ekonomski in poslovni literaturi
 • Dr. Rajko Knez: Prosto opravljanje storitev in razvoj sodne prakse do 2006 – ali je zadeva Säger še pomembna?
 • Dr. Tatjana Horvat: Gradivo o zagotavljanju kakovosti v revizijski stroki
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Obvestila
 • Izpiti

Revizor 1/07

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Matjaž Kovač: Pravni in ekonomski vidiki javno-zasebnega partnerstva kot oblike financiranja projektov
 • Dr. Iztok Kolar: Ali izobraževanje izvajalcev nalog računovodenja povečuje uspešnost poslovanja podjetij?
 • Dr. Liljana Selinšek: Kazenskopravni in prekrškovni vidiki neplačevanja davčnih obveznosti
 • Dr. Ivan Turk: Še nekaj splošnih pojmov
 • Dr. Rajko Knez: Evropska komisija – velika ali majhna, za vse ali samo za velike države članice ...?
 • Dr. Tatjana Horvat: Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Stališča 2, 3, 4 in 6
 • Izpiti
 • Seminarji prof. Andrewa D. Chambersa
 • Izobraževanje za naziv CISA