Revizor 2008

Revizor 6/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Simon Čadež: Mednarodna primerjava razvitosti strateškega poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih
 • Samo Jereb, mag. Jorg Kristijan Petrovič: Računovodsko evidentiranje različnih oblik javno-zasebnih partnerstev
 • Daniel Zdolšek: Zgodovinski razvoj poročanja o (po) poslovnih odsekih
 • Dušan Hartman: Izbrani problemi konsolidiranja
 • Dr. Ivan Turk: Iz zgodovine sodobnega izpopolnjevanja poslovodnikov (managerjev) v Sloveniji in njihove naslonitve na poslovodno računovodstvo
 • Mag. Žiga Stupica: Proučevanje mednarodne pogodbe zaradi izogibanja dvojnega obdavčevanja
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Obvestilo o izrečenem ukrepu nadzora
 • Kazalo 2008 (Index 2008)
 • Letos v Revizorju

Revizor 5/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Dr. Aleš Krisper, Stanka Klakočer: Izvajanje vodstvenih notranjih kontrol v plačilnih agencijah evropskih kmetijskih skladov in vloga notranje revizije
 • Samo Jereb, in mag. Jorg Kristijan Petrovič: Računovodsko evidentiranje različnih oblik javno-zasebnih partnerstev
 • Dr. Ivan Turk: Poklicna odličnost poslovodnika (menedžerja) in vloga poslovodnega računovodstva pri njej
 • Mag. Žiga Stupica: Pravni red Slovenije v Evropski uniji
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?

Revizor 4/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Daniel Zdolšek: Računovodenje sredstev naravne in kulturne dediščine: da ali ne?
 • Jasmina Mandžuka: Tveganja prostovoljnih razkritij v letnih poročilih podjetij
 • Mag. Matjaž Kovač: Pravni vidiki ureditve družb tveganega kapitala
 • Dr. Ivan Turk: Tipologija bogatašev pri nas
 • Stališče 9 – revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
 • 12. jesenski strokovni posvet revizorjev

Revizor 3/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Miroslava Vitasović: Organiziranost notranjega revidiranja v hrvaškem javnem sektorju
 • Dr. Ivan Turk: Logika računovodskega prikazovanja narodnega gospodarstva
 • Mag. Stanko Čokelc: Model ocenjevanja sposobnosti davčnih svetovalcev v davčnosvetovalni pisarni
 • Bojan Kunovar: Določanje premije za majhnost podjetja pri ocenjevanju vrednosti podjetij v razmerah slovenskega gospodarstva
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Stališče 8 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic
 • Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2007
 • Zlata Hribar: Poročilo o 11. letni konferenci računovodij
 • 16. mednarodna konferenca o reviziji in kontroli informacijskih sistemov
 • Seminar dividende, dividendam podobni dohodki in kapitalski dobički

Revizor 2/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • Mag. Marjeta Štrus: Obvladovanje tveganj in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v občini
 • Dr. Ivan Turk: Teoretično izhodišče za sodobne računovodske izkaze občine
 • Mag. Jelka Jamnik: Vnaprejšnji sporazumi glede transfernih cen med davčno upravo in davčnimi zavezanci
 • Dr. Renato Vrenčur: Zemljiški dolg
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • 11. letna konferenca računovodij

Revizor 1/08

 • Dr. Marjan Odar: Uvodnik
 • In memoriam
 • Dr. Ivan Turk: Teoretični tipi poklicnega delovanja in vprašanje osebne odličnosti
 • Dr. Boris Tušek: Sodelovanje zunanjih in notranjih revizorjev z revizijskim odborom
 • Daniel Zdolšek: Primerjalna analiza skupinskih računovodskih izkazov in njihovega pripravljanja po MSRP in US GAAP
 • Lorena Mošnja Škare: UNCTAD (ISAR)'s Guidelines for SME Accounting: The Possibilities of Implemetation in Croatia (Smernice UNCTAD (ISAR) za računovodenje
 • srednjih in malih podjetij (možnosti njihove uporabe v Hrvaški)
 • Janez Uranič: Najnovejše spremembe MRS in MSRP
 • Dr. Rajko Knez: Pravila o prostem opravljanju storitev in slovenski pravni red
 • Dr. Tatjana Horvat: Kako pripraviti na načelih zasnovane računovodske standarde
 • Dr. Meta Duhovnik: Kaj je novega pri IFAC?
 • Opomin
 • Jubilejni 40. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji