Revizor 2012

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 6/12, december 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 6/12, December 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Mag. Aljanka Klajnšek
Revidiranje programske uspešnosti v obdobju med letoma 2001 in 2011
(Programme Effectiveness Auditing in the Period from 2001 to 2011)
7
Mag. Darjana Vidic, mag. Lea Jakopin
Oblikovanje transfernih cen pri storitvah v (po)zavarovalništvu
(Transfer Pricing for Services in (Re)Insurance Sector)
26
Dr. Aleš Novak
Problemi porasta obsega razkritij pri zunanjem računovodskem poročanju
(Problems of Increased Disclosure in Financial Reporting)
44
Saša Jerman
Prenos slabih terjatev z vidika DDV
(Transfer of Defaulted Receivables from the VAT Point of View)
64
Mag. Mojca Bartol Lesar
Werklieferung in werkleistung v avstrijskem in nemškem zakonu o davku na dodano vrednost
(Werklieferung and Werkleistung in the Austrian and German VAT Legislation)
78
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
99
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 5/12, oktober 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 5/12, October 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Dr. Samo Javornik
Smiselnost in upravičenost uporabe pojma intelektualni kapital v računovodstvu ter pri ocenjevanju vrednosti podjetij
(The Concept of Intellectual Capital within the Accounting and Business Valuation)
7
Mag. Jernej Bravc
Raziskava o informacijski varnosti v podjetjih finančne in zavarovalniške dejavnosti
(Research of Information Security in Financial and Insurance Companies)
29
Marija Tomc Muc
Sodobne metode računovodenja pri zunanjih izvajalcih računovodskih storitev
(Modern Accounting Methods in Outsourcing Accounting Services)
41
Mag. Mojca Gornjak
Davčna ureditev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z vidika gospodarskih subjektov
(Tax Structure of Voluntaryadditional Pension Insurancein Terms Of Operators)
46
Maja Hmelak, Uroš Žust
Tveganja v zvezi z uporabo lastnih osebnih naprav na delovnem mestu
(Risks Related to BYOD)
56
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
66
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 4/12, julij 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 4/12, July 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Mag. Boštjan Kežmah, dr. Aleš Živkovič
Standardi in smernice na področju revidiranja informacijskih sistemov
(IT Audit Standards and Guidelines)
7
Mag. Mateja Jerman, dr. Slavka Kavčič
Dobro ime in njegove oslabitve v času finančne krize: analiza razkritij v letnih poročilih
(Goodwill and Its Impairments in Times of Financial Crisis: the Analysis of Disclosures in Annual Reports)
17
Dr. Timotej Jagrič, Vita Jagrič, Eva Lorenčič
Ločnica med tveganjem in negotovostjo za namen finančnega poslovodenja in poročanja
(Boundary between Risk and Uncertainty for Financial Management and Reporting)
34
Dr. Franc Koletnik
Kodeks poklicne etike računovodij
(Code of Ethics for Professional Accountants)
45
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
109
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 3/12, maj 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 3/12, May 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Andrej Lenarčič
Notranja revizija postopka nabavljanja v informacijski poslovni rešitvi Oracle e-Business Suite
(Internal Audit of Procurement Process in Information Business Solution Oracle E-Business Suite)
7
Mag. Matjaž Kovač
Pravni in ekonomski mehanizmi uveljavitve konsolidirane skupne davčne osnove v luči zbliževanja korporacijskega obdavčevanja v Evropski uniji
(Legal and Economic Mechanisms of Common Consolidated Tax Base in the Context of Harmonisation of Corporate Taxation in the EU)
28
Mag. Blaž Pate
Obdavčitev dohodkov nastopajočih (zaposlenih) umetnikov nerezidentov republike Slovenije
(Taxation of Non-Resident (Employed) Artistes´ Income in the Republic of Slovenia)
77
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
64
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 2/12, april 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 2/12, April 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Mag, Vanesa Čermelj
Analiza kriterijev za oceno računovodskih servisov
(Analysis of Criteria for Assessing the Quality of Accounting Service)
7
Mag. Erna Štefe
Zagotavljanje notranjega revidiranja v državnih javnih zavodih s področja šolstva in športa
(Provision of Internal Auditing of National Public Institutions in the Field of Education and Sport)
28
Dr. Renato Vrenčur, mag. Dušanka Ašič
Mednarodna ureditev faktoringa
(International Regulation of Factoring)
41
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
64
Seznami (Lists)
 

Revizor, revija o reviziji, letnik XXIII, št. 1/12, februar 2012

Revizor, Journal of Auditing, Volume XXIII, No. 1/12, Februar 2012

Uvodnik (Editorial)
Stran (Page)
Dr. Marjan Odar:
Uvodnik
(Editorial)
5
 
 
Miha Mihič
Kakovost zunanjega revidiranja
(External Audit Quality)
7
Renato Burazer
Neprekinjeno revidiranje varnosti in kontrol v okoljih SAP
(Continuous Security and Controls Auditing in SAP)
25
Mag. Karmen Demšar
Nastanek in obseg pravice do odbitka vstopnega DDV
(Origin and Scope of the Right of Input VAT Deduction)
38
Mag. Mojca Bartol Lesar
Na poti k dokončni ureditvi DDV v Evropski uniji
(Towards a Definitive VAT System in the European Union)
56
Gregor Čerček, mag, dr. Sergeja Slapničar
Problematika konsolidacije mednarodne skupine z vidika valutnega tveganja
(Consolidation Issues of an International Group from the Currency Risk Perspective)
71
 
 
Mednarodne novice (International News)
Stran (Page)
Dr. Meta Duhovnik:
Kaj je novega pri IFAC?
 
89
Seznami (Lists)