Revizor 2/2002

Uvodnik

(Editorial)

Nedelja zvečer je. Pozna ura in noč se preveša v ponedeljek. Sedim pred računalnikom in razmišljam, kako naj sestavim uvodnik, kaj naj napišem, katera in kakšna naj bo vodilna misel. Premišljujem. Zanese me prijetna glasbena kulisa res odličnega nočnega radijskega programa. Saj res, ali veste, da najboljšo glasbo vrtijo po polnoči in proti jutru, ko zvezde že počasi ugašajo in se tudi luna odpravlja spat? Čas je za spanje, ampak še toliko dela čaka ... Pogledam skozi okno in kar vidi se mrzla nočna spokojnost. Ja, zjutraj bo hladno. Nobenih luči ne vidim, večina ljudi spi. Misli mi begajo sem in tja in ko že mislim, da imam nekaj, kar bi lahko uporabil, ko že napišem nekaj stavkov, me prešine, da to ni to, kar sem želel zapisati in povedati. Človek brez idej? Ne, to pa ne. Idej polno, le neurejene in nezbrane prehitevajo druga drugo. S katero naj začnem? Najprej nekaj glede Revizorja. V prejšnjem uvodniku sem napov
V vsaki letošnji številki nekaj novega? Pa saj to ne more biti res. Ali pa je tudi to mogoče. Upam le, da boste ob obilici vsakdanjega dela našli čas tudi še za kaj drugega in boste prebrali vsaj en strokovni prispevek. Saj brez stroke ne gre. Tudi vsi tisti, ki ne delajo predvsem z glavo in si služijo svoj kruh s spretnimi rokami, se stalno izobražujejo, tako da postanejo cenjeni in iskani strokovnjaki v svojem poklicu, pa še kake druge prednosti naj bi imeli. Le kako naj bi to dosegli, če ne tudi z izobraževanjem, saj naj se ne bi še nihče učen rodil. Ne verjamete? Če to ni res, pa mi povejte, zakaj je ena ura zidarja, vodovodarja ali polagalca ploščic včasih (ali res le včasih?) dražja od vaše ure? Pa še lepo morate te "mojstre" prositi, da pridejo in delo opravijo. Vi pa ste se šolali in šolali, se izobraževali, odrekali in končno zasedli mesto, do katerega ste se le s težavo, včasih tudi malo s komolci,
Novosti, razvoj in znanje so tisti dejavniki, ki naj nam bi zagotovili vsaj del prednosti. In vsaj del tega prepotrebnega teoretičnega in tudi nekoliko bolj praktičnega znanja vam bomo poskušali zagotoviti tudi v Revizorju. Gotovo je eno izmed področij, ki se jim bomo morali v bližnji prihodnosti bolj posvetiti, neposredno in posredno povezano z novimi slovenskimi računovodskimi standardi, predvsem njihovim razumevanjem in uporabo. Upam, da vas bomo v naslednjih številkah Revizorja lahko postopno vodili ter poskušali usmerjati in opozarjati na najpomembnejše novosti, ki bodo ponazorjene tudi s praktičnimi primeri. V tej številki govorimo o vrednosti. Čeprav se zdi to preprosta tema, o njej se dnevno pogovarjamo in vsi jo obvladamo in obvladujemo, pa je ena najzahtevnejših. Vsi, tako tisti, ki pri svojem delu uporabljamo predvsem glavo, kot tudi tisti, ki so jim bliže ročne spretnosti, naj bi znali vrednotiti svoje znanje in veščine, torej vrednotiti svoje d

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Sorodne storitve v malih družbah

(Related Services in Small Companies)
Klara Koželj*

Povzetek
V prispevku bom obravnavala revidiranju sorodne storitve v malih družbah. Prikazala bom možnost njihove uporabe pri prevzemu družbe, preverjanju davka od dobička, preverjanju salda dobaviteljev in preverjanju salda kupcev. Predstavila bom tudi izsledke ankete o poznavanju sorodnih storitev v Sloveniji, ki je žal potrdila moje mnenje, da jih male družbe še ne poznajo dobro; vendar pa so nekatere izmed njih zagotovile revidiranje svojih računovodskih izkazov. Po mojem mnenju se torej poslovodstvo zaveda koristi od revidiranih računovodskih izkazov.

Summary
The article deals with audit related services in small companies. It illustrates how such services can be used in takeovers, for the verification of income tax, for the verification of accounts payable and accounts receivable balance. In addition, the findings of a survey on the knowledge of related services in Slovenia are presented. Regretfully, the survey confirmed the author's opinion that small companies are not well acquainted with such services. Nevertheless, some small companies have provided for the auditing of their financial statements, which is a proof that the management is well aware of the usefulness of audited financial statements.

*Klara Koželj, univ. dipl. ekon.; študentka magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer računovodstvo in revizija. Domači naslov: Ljubljanska cesta 26, 3230 Šentjur.


Namen ocenjevanja gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev ter izzivi pri tem

(Purpose of the Evaluation of Economy, Efficiency and Effectiveness in the Use of Public Funds, and Challenges Therein)
Dr. Neva Maher*

Povzetek
Gospodarnost, učinkovitost in uspešnost je mogoče ocenjevati bodisi v okviru revizije pravilnosti poslovanja bodisi v okviru revizije izvajanja nalog. Namen prve vrste revizije je dajanje razrešnic in je kratkoročne narave, druge pa podpiranje strateškega upravljanja (gospodarnejše, učinkovitejše in uspešnejše uporabe virov).
Tako v komercialni kot v državni reviziji se odkrivajo vzroki negospodarne, neučinkovite in neuspešne uporabe virov. Nenehno se iščejo novi načini njihove gospodarne, učinkovite in uspešne uporabe. Zato se v najnovejšem obdobju k dosedanjim 3 E dodajajo še novi 3 E: okolje, etika pravičnost; namen njihovega ocenjevanja je prav tako na podlagi poglobljene analize ter zanesljivih, ustreznih in razumnih dokazov prispevati k novim spoznanjem. Mislim, torej sem, je osnovna postavka Descartesove filozofije; živel je v obdobju 1596-1650 in je z delom Razprava o metodi utemeljitelj analitike. Kognitor pa je nov poklic, ki ga je v letu 1998 opredelila komercialna revizija1 na pobudo ameriškega in kanadskega inštituta pooblaščenih revizorjev.

Summary
Economy, efficiency and effectiveness can be evaluated within the framework of either regularity or performance audit. The first mentioned is short-term by nature and intended for the giving of discharges, while the latter supports strategic management (a more economic, efficient and effective use of limited resources).
The reasons for uneconomic, inefficient and ineffective use of resources can be revealed in both commercial and government audits. The search for new methods of their economic, efficient and effective use never stops and hence, three additional E's were added recently: environment, ethics and equity. They are likewise evaluated with the intention to contribute to new knowledge and insight based on in-depth analysis and on reliable, relevant and reasonable evidence. 'I think, therefore I am' is the basic postulate of the philosophy by Descartes (1596-1650) whose work Discourse on Method established the analytics; and cognitor is a new profession defined in 1998 by commercial audit1 on the initiative of the American and Canadian Institutes of Certified Public Accountants.

*Neva Maher, dr. ekonomskih znanosti, dipl. ekon.; vodja sektorja za Evropski socialni sklad; državna podsekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5.


Problemi, povezani z vrednotenjem sredstev po SRS, in nekatere možne rešitve

(Problems Related to the Valuation of Assets Under the Revised Slovenian Accounting Standards and Some Possible Solutions)
Dr. Marjan Odar*

Povzetek
SRS opuščajo do sedaj znani način obračunavanja revalorizacije sredstev in dolgov ter ga nadomeščajo s prevrednotovanjem. Prevrednotovanje nad izvirno oziroma nabavno vrednost je potrebno zaradi upoštevanja načela poštene vrednosti (fair value). Zaradi uvedbe pravila prevrednotovanja lahko rečemo, da bo bilanca stanja sestavljena ob upoštevanju sodobnih metod vrednotenja ter bo izkazovala resnično in pošteno stanje sredstev in dolgov. V zvezi s prevrednotovanjem sredstev zaradi njihove okrepitve in oslabitve se postavlja vrsta teoretičnih in praktičnih problemov, ki jih bodo morali reševati računovodje, ocenjevalci in tudi revizorji.

Summary
The revised SAS have abandoned the hitherto known system of the accounting of assets and liabilities indexation and replaced it by revaluation. Revaluation above the historic or cost value is necessary in order to take account of the fair value principle. It can be concluded that, due to the introduction of the revaluation principle, modern valuation methods are taken into account in the preparation of the balance which will, thus, to a greater extent present the true and fair state of assets and liabilities. The revaluation of assets due to strengthening and impairment causes a number of theoretical and practical problems which will have to be solved by accountants, valuators and auditors.

*Marjan Odar, dr. poslovodno-organizacijskih znanosti, dipl. ekon., spec. rev., poobl. rev., preiz. rač., preiz. posl. fin., preiz. davč.; direktor Slovenskega inštituta za revizijo. Domači naslov: Staretova 45, 4000 Kranj.


Trajnost in trajnostni razvoj

(Sustainability and Sustainable Development)
Mag. Blanka Vezjak*

Povzetek
O trajnosti in trajnostnem razvoju se vedno več razpravlja na različnih ravneh in področjih. Ustanavljajo se različne organizacije za trajnostni razvoj, na posameznih področjih se sprejemajo trajnostne politike, prirejajo se konference, namenjene trajnostnemu razvoju. Vlade, organizacije in posamezniki se vedno bolj zavedajo, da je uravnotežen razvoj v smeri trajnosti nujno potreben. V prispevku bosta predstavljena trajnost in trajnostni razvoj, torej razvoj, ki zadovoljuje današnje potrebe, ne da bi ogrožal možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo lastne potrebe.

Summary
At different levels and In different areas there are more and more discussions about sustainability and sustainable development. Different organizations for sustainable development are set up, sustainable politics are put in force on different areas, conferences on the sustainable development are organized. Governments, organizations and individuals are increasingly becoming aware that balanced development towards sustainability is urgently needed. The article presents the concept of sustainability and sustainable development, the development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

*Blanka Vezjak, mag. poslovne politike in organiziranja, spec. za revizijo poslovanja in svetovanje pri poslovanju; poobl. rev., preizk. notr. rev., preizk. rač.; poobl. rev. v revizijski družbi KPMG Slovenija, d. o. o., višja predavateljica na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Domači naslov: Ul. Bruna Gobca 4, 2000 Maribor.