Revizor 2/2003

Uvodnik

(Editorial)

Drugi uvodnik letos in druga pa morda tudi drugačna sporočilnost in seveda druga in drugačna razsežnost, pa drugačna občutja; skratka, vse naj bi bilo na neki način drugačno. Torej naj ta - drugi, pa tudi letošnji drugi uvodnik ne bi bil nekaj, kar pričakujete, ampak nekaj, s čimer naj bi vas pre-senetil in tudi vznemiril. Pa vas sploh lahko, in če, s čim? Kaj naj tokrat ob-ravnavam? Tako ali drugače smo in ste navajeni na vse, ali skoraj na vse: na dobro in slabo in slabo in malo manj slabo, pa mogoče tudi na malo boljše, pa zopet na neko povprečje, pa na nekaj, kar bi lahko ali pa kar lahko uvrstimo v medlo nedoločeno sredino, tako da pravzaprav ne vemo, ali je sploh dobro ali ne oziroma kaj to sploh je, če je. Je kar nekaj, nekaj, do če-sar niti nimamo niti ne želimo imeti svojega odnosa, ker nas ne zanima, ker ni neposredno povezano z nami, ker gre mimo nas. To nas, skratka, ne za-nima. Počasi, počas

Ampak, ampak - za začetek vsem vam državnim uradnikom, pa pravzaprav ne vam, saj marsikdo izmed vas trdo dela in si krepko zasluži plačo, temveč vam "višjim" in odločujočim državnim uradnikom in politikom priporočam, da bi se za eno leto ali pa vsaj za pol leta preselili med navadne ubogljive in vsega hudega vajene podložnike in davkoplačevalce. Samo za pol leta, z vsemi pravicami in dolžnostmi, seveda sedaj z vsemi obveznostmi in pravicami(?) izpolnjevanja vseh sedaj bivših "vaših" zahtev. Čez pol leta pa se vrnite nazaj, nazaj na oblast, ampak bilo bi dobro, da bi tudi vi vedeli, da lahko zgubite službo, da je vprašanje, ali boste dobili plačo, da je vprašanje, ali bo kupec plačal, da obstaja precejšnje tveganje vrnitve dolga, da ... še veliko takih in podobnih zadev bi lahko načel. Pa jih ne bom. Če bi bilo tako, kot bi moralo biti, bi se državna administracija to vprašala sama. Pa ji

Glavni in odgovorni urednik
Dr. Marjan Odar


Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo

(Acquisition and Disposal of Treasury Stocks and Shares in Joint Stock Companies and Limited Liability Companies)
Dr. Marijan Kocbek

Povzetek
Avtor v prispevku obravnava pravno dopustne načine pridobivanja lastnih delnic na sekundarnem trgu, pri čemer ugotavlja, da je njihovo pridobivanje omejeno, ter razčlenjuje dodatne pogoje (število pridobljenih delnic in dolžnost oblikovanja virov za njihovo plačilo) za posamezne izjeme, ko je pridobitev lastnih delnic dovoljena. Poseben poudarek je namenjen novi, 8. alineji prvega odstavka člena 240 ZGD, vpeljani z novelo ZGD-F, in kavtelam, ki jih mora družba pri pridobivanju in poznejšem odsvajanju po tej alineji upoštevati. Posledica nezakonite pridobitve lastnih delnic je, da je obligacijskopravni posel ničen, korporacijskopravno pa pridobitev velja. Zaradi nezakonite pridobitve ima družba korporacijskopravni zahtevek za vrnitev prepovedanih plačil, ki je močnejši od delničarjevega (prodajalčevega) obligacijskega obogatitvenega zahtevka. Če lastne poslovne deleže pridobiva družba z omejeno odgovornostjo, mora ...

Summary
The Article deals with legally acceptable ways of acquisition of treasury stocks on the secondary market, stating that such purchases are limited in scope and explaining additional requirements for particular exceptions allowing for the acquisition of treasury stocks (such as the number of stocks so purchased and the required formation of reserve funds for their payment). Special attention has been paid to the new eighth indent in the first paragraph of Article 240 of the Companies Act (introduced by the Amending Act F) and to the requirements any company has to comply with in purchasing and subsequent disposal of treasury stocks pursuant to that indent. Any illegal acquisition of treasury stocks results in the fact that such transactions are null and void in terms of obligations law while the acquisition remains valid in terms of corporate law. Consequently, the company may raise a claim for the return of the illegally made payment, which prevails over the enrichment claim of the shareholder (seller) under ...


Računovodske rešitve pri pridobivanju, odtujevanju in umikanju lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

(Accounting Solutions in the Acquisition and Withdrawal of Treasury Stocks and Business Shares)
Dr. Marijan Odar

Povzetek
Lastne delnice so sestavni del kapitala delniškega kapitala družbe, ki se izkazuje v finančnih naložbah družbe v "lastni" kapital. Enako velja za lastne poslovne deleže. Po slovenskih računovodskih standardih se lastne delnice in lastni poslovni deleži izkazujejo kot finančne naložbe in zanje veljajo vsa pravila vrednotenja finančnih naložb. Tako kot druge finančne naložbe se tudi odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži prvotno v knjigah izkazujejo po nakupni vrednosti, njihovo vrednost pa popravljamo zaradi prevrednotenja. Čisti dobiček družbe se na lastne delnice oziroma lastne poslovne deleže ne razporeja, lastne delnice oziroma lastni poslovni deleži pa tudi nimajo glasovalne pravice. Če je družba v poslovnem letu pridobila lastne delnice in jih na bilančni presečni dan še vedno izkazuje med sredstvi, mora v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati ...

Summary
Treasury stocks constitute a part of the company's share capital, presented as investments into equity. The same is true of own shares in the company. According to Slovenian Accounting Standards, treasury stocks and own shares shall be presented as investments into the company and, thus, fall under the rules for the evaluation of investments. As any other investments, treasury stocks purchased and own shares are first entered into the books at cost, and then their value is adjusted due to revaluation. Net income of the company shall never be distributed to treasury stocks or own shares, and no voting rights are attributed to such stocks and shares. If a company has acquired treasury stocks in a financial year and, on the balance sheet date, still presents them as assets, it is obliged to form reserves for treasury stocks in its balance sheet for that financial year in the amount paid for the acquisition of the treasury stocks. The equity of the company shall be reduced for the nominal value of any purchased ...


Prostovoljna razkritja v letnem poročilu in njihova povezava z obveznimi razkritji

(Voluntary Disclosures in the Annual Report and Their Connection With Obligatory Disclosures)
Dr. Tatjana Horvat

Povzetek
Prispevek naj bi pomagal podjetjem pri izboljševanju prostovoljnih razkritij v letnih poročilih, torej razkritij predvsem zunaj računovodskih izkazov, ki jih ne zahtevajo predpisi. Posebno pozornost namenjamo razkritjem o ravnanju z okoljem. Zaradi nenehnih sprememb v poslovnem okolju in nedavnih računovodskih škandalov pričakujemo, da se bo pomen prostovoljnih razkritij v prihodnosti še povečal. Prav tako pričakujemo, da bo oziroma je že marsikatero od prostovoljnih razkritij postalo obvezno.

Summary
The objective of this article is to help companies improve their annual reports by providing evidence and examples of voluntary disclosures. The term voluntary disclosure describes disclosures primarily outside the financial statements that are not explicitly required by law. Special attention is focused on environmental disclosures. The importance of voluntary disclosures in annual reports is expected to increase in the future because of rapid changes in the business environment and due to recent accounting scandals. However, we expect that many of these voluntary disclosures will soon become mandatory due to the requirements of the law or of the profession.


Obdavčitev fizičnih oseb v Švici

(Taxation of Individuals in Switzerland)
Mag. Stanko Čokelc
Brigita Franc

Povzetek
Temeljna načela švicarske davčne ureditve so trajno zagotavljanje proračunskih prihodkov, ne da bi bili pri tem ogroženi državni interesi, nevtralen vpliv obdavčitve na gospodarsko življenje, preglednost davčne ureditve in pravična porazdelitev davčnih bremen. Zadnjo zahtevo najbolj neposredno občutijo predvsem davkoplačevalci, ki imajo bolj kot davkoplačevalci v kateri koli drugi evropski državi možnost vplivati na davčna bremena. Zakon namreč dopušča, da o davčnih bremenih odločajo zavezanci na referendumu. Kljub temu se pojavljajo vprašanja, ali je švicarska davčna ureditev res pravična za vse davčne zavezance. Predmet kritik so predvsem obdavčitev dohodkov gospodinjstev in obdavčitev rabe lastnih stanovanj, težave pa povzroča tudi zvezna ureditev. V prispevku bodo predstavljene temeljne značilnosti obdavčitve fizičnih oseb in posebnosti, ki so ...

Summary
Basic principles of the Swiss tax system are the following: permanent provision of fiscal revenues without jeopardizing State interests, neutral impact of taxation on economy, transparency of tax system and just distribution of tax burden. The last stated requirement is directly related to tax-payers who can regulate their tax burden more than in any other European country. The law has provided for the taxpayers to decide on tax burdens at a referendum. In spite of that, the questions are being raised, as to whether the Swiss tax system is, in fact, just to every tax-payer. Subject to critics is particularly the taxation of household income, as well as the taxation of the use of owned dwellings; in addition, federal tax rules cause some problems. The article presents the basic features of taxation of individuals and some specific rules which are less known to Slovene taxpayers.