Revizor 2/2006

Uvodnik

(Editorial)

Zima, ki je bila po dolgem času spet ena tistih pravih, se počasi poslavlja. Ali ste jo izkoristili in si napolnili dušo tudi z zimskimi radostmi, ali pa ste morda malo žalostni, ker naši športniki na zimskih olimpijskih igrah ne dosegajo tistega, kar smo, vsaj potihoma, od njih tudi pričakovali? Že res, da tekmujejo in dosegajo rezultate v slogu starega olimpijskega gesla "pomembno je sodelovati", vendar bi verjetno vsi raje videli, če bi geslo spremenili v "pomembno je zmagovati". Tako kot v športu je tudi v vsakdanjem življenju. Vsi od nas pričakujejo vedno nove zmage, nalagajo nam vedno več obveznosti, zato se počasi in tiho spreminja tudi naš odnos do dela in odgovornosti pa seveda tudi pričakovanja in s tem merila uspešnosti ali neuspešnosti so drugače postavljena. Šteje le zmaga, drugo mesto je še kar nekako, bronasta odličja pa so dobra le takrat, ko so izkoriščene vse možnosti in ni prav nobenega znaka, da bi lahko dosegli kaj več. Tako je to. Ali bi se morali ob tem kaj zamisliti? Država z dvema milijonoma prebivalcev, pod evropskim povprečjem razvitosti, z relativno skromno kupno močjo in tudi omejenimi viri financiranja zahteva zmage. Saj je kar prav, če so cilji visoko postavljeni, ampak kljub temu je dobro, da se zavedamo realnosti in se včasih zadovoljimo tudi na primer s skromnejšimi učinki. Ali se ne dogaja nekaj takega tudi v vsakdanjem življenju? Pravijo, da je življenje borba; toda borba za kaj? Za boljše življenje, bi bil verjetno eden od najbolj pričakovanih in morda tudi pravih odgovorov. Ali pa je vsakdanje pehanje za doseganje takih ciljev, ko vse svoje moči usmerimo v brezkompromisen boj za uspešnost, kot so nam jih postavila trda pravila kapitala, res tisto, kar izboljšuje naš vsakdan? Kaj pa prijateljstvo, pa topla beseda, morda spodbuda in pomoč nekomu, ki je v stiski? Ali vrednote vedno lahko merimo le s prvimi mesti in z denarjem? Morda tudi, vendar sem prepričan, da obstajajo še druga in tudi drugačna zadovoljstva, da obstajajo tudi drugi in drugačni cilji in da k sreči in zadovoljstvu vodijo tudi druge in drugačne poti. Samo medklic: kdaj ste nazadnje prebrali dobro knjigo, ko ste požirali besede in vas je dogajanje vleklo in kar niste mogli nehati? Ali pa ... še marsikaj drugega bi lahko naštel, pa vam to prepustim za malo globlji razmislek. No, vsekakor sem prepričan, da boste zadovoljni tudi, če boste strokovno pravilno in pravočasno izdelali letno poročilo in če bo zanj revizor izdal pozitivno mnenje ter vas bodo nadrejeni pohvalili za dobro opravljeno delo. Tudi to veliko šteje, kajne?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Notranji in zunanji nadzor nad javnimi naročili ter revizija postopkov oddajanja javnih naročil

Internal and External Supervision of Public Procurements and Revision of Public Procurement Procedures
Mag. Matjaž Kovač

Povzetek
Nadzor nad postopki oddajanja javnih naročil je ena od sestavin zagotavljanja zakonitosti oddajanja javnih naročil. Notranji nadzor izvajajo notranji revizorji, ki v podjetju pregledujejo postopke oddajanja javnih naročil in preverjajo upoštevanje načela gospodarnosti in učinkovitosti na ravni podjetja, zunanji nadzor pa se izvaja prek revizije postopkov oddajanja javnih naročil in odločitev Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija lahko izvaja nadzor nad postopki oddajanja javnih naročil le po zahtevku aktivno legitimirane stranke ter v mejah danega zahtevka. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev pri javnem naročanju pa izvaja Računsko sodišče, ki poleg zakonitosti postopka preverja še ekonomičnost in gospodarnost javnega naročanja v širšem obsegu.

Ključni izrazi
Javno naročilo, revizija, zahtevek, Računsko sodišče, Državna revizijska komisija.

Summary
Supervision of public procurement procedures is a major element in providing the legality of public procurement and contract awarding. Internal supervision is performed by internal auditors who have to verify public procurement procedures and their economy and efficiency at the enterprise level, while the external supervision is carried out through the review of public procurement procedures and decisions taken by National Review Commission. Proceedings before the National Review Commission can only be initiated upon the claims of legitime parties, and within such claims. The control of budget expenditures related to public procurement is the responsibility of the Court of Audit which, in addition to procurement procedures, also reviews the economy and efficiency of public procurement in broader scope.

Key words
Public Procurement, Audit, Claim, Court of Audit, State Revision Commission.


Pripoznavanje nepremičnin v računovodstvu

Real Estate Recognition in Accounting
Bojan Praznik

Povzetek
V prispevku bo razloženo, kako je treba pripoznavati nepremičnine v računovodstvu. Najprej bodo predstavljene različne opredelitve nepremičnin v računovodskih standardih, in sicer kot opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, sredstva, razvrščena za prodajo ali v skupino za odtujitev, in kot zaloge. Nato bodo obravnavane nepremičnine, ki so predmet finančnega ali poslovnega najema. V nadaljevanju bodo prikazani posebni primeri, povezani z naložbenimi nepremičninami, ter modeli merjenja nepremičnin. Obrazložene bodo tudi poštena vrednost in podlage za njeno določanje. Na koncu bo prikazana še vloga strokovnega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Ključni izrazi
Denar ustvarjajoča enota; finančni najem; lastniško uporabljana nepremičnina; metoda diskontiranega denarnega toka; metoda neposredne kapitalizacije; model nabavne vrednosti; model prevrednotenja; model poštene vrednosti; nabavnovrednostni način; način kapitalizacije donosa; način primerljivih prodaj; nadomestljiva vrednost; najmanjša vsota najemnin; naložbena nepremičnina; opredmetena osnovna sredstva; poslovni najem; poštena vrednost; poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje; skupina za odtujitev; skupna sredstva; strokovni ocenjevalec vrednosti; tržna vrednost; vrednost pri uporabi.

Summary
The article explains how real estate should be recognized in accounting. First, the article deals with different definitions of real estate in the accounting standards, such as property, plant and equipment, investment property, assets held for sale or in disposal groups, and inventories. Then it deals with the real estate subject to finance or operating lease. In continuation, it represents special cases dealing with investment properties and with measurement models. It also explains fair value and the bases for its determination. In the end, it shows the role of the professional real estate valuer.

Key words
Cash-generating unit; finance lease, owner-occupied property; direct capitalisation method; discounted cash flow analysis; cost model; revaluation model; fair value model; cost approach; income capitalisation approach; sales comparison approach; recoverable amount; minimum lease payments; investment property; property, plant and equipment; operating lease; fair value; fair value less costs to sell; disposal group; corporate assets; professional valuer; market value; value in use.


Insolvenčna kazniva dejanja

Insolvency Criminal Offences
Dr. Liljana Selinšek

Povzetek
V Sloveniji praktično ni sodne prakse z občutljivega področja insolvenčne kriminalitete, čeprav je število izvedenih stečajev v zadnjem desetletju razmeroma visoko; številni od njih so povezani z odmevnimi aferami in znatno škodo, povzročeno upnikom. Kaže torej, da insolvenčnih kaznivih dejanj pristojni organi v praksi ne zmorejo prepoznati. Do neke mere na to najverjetneje vpliva izrazito interdisciplinarna narava te skupine kaznivih dejanj. V prispevku bodo iz zornega kota kazenskega, gospodarskega in insolvečnega prava analizirana kazniva dejanja, ki jih je mogoče šteti med insolvečna kazniva dejanja v ožjem pomenu besede. To so lažni stečaj po 232. členu KZ, povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem po 233. členu KZ in oškodovanje upnikov po 234. členu KZ.

Ključni izrazi
Insolvečna kazniva dejanja, lažni stečaj, povzročitev stečaja z nevestnim gospodarjenjem, oškodovanje upnikov, odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja.

Summary
This article results from the fact, that there is practically no case law in the sensitive field of insolvency crime in Slovenia, although the number of bankruptcies has been relatively high in the last decade, and many of such bankruptcies were connected with the affairs that attracted much attention and caused considerable losses to the creditors. It seems that insolvency crime cannot be recognized in practice, which might, to some extent be due to the interdisciplinary nature of such offences. The article analyses the criminal offences that can be classified as insolvency crime in its strictest meaning. Such offences are: false bankruptcy (Article 232 of Penal Code), causing of bankruptcy by business mismanagement (Article 233 of Penal Code) and defrauding of creditors (Article 234 of Penal Code).

Key words
insolvency criminal offences, false bankruptcy, causing of bankruptcy by business mismanagement, defrauding of creditors, criminal responsibility of legal persons