Revizor 2/2007

Uvodnik

(Editorial)

Upam, da ste poročilo za preteklo leto že sestavili. Vam je sestavljanje letnega poročila povzročalo kaj težav? Kakšen pa je vaš komentar o ugotovljenem poslovnem izidu ter izkazani vrednosti sredstev in obveznosti? Slišal sem kar nekaj pripomb o prenehanju uporabe kapitalske metode v posamičnih računovodskih izkazih ter merjenju naložb v odvisne in pridružene družbe, katerih delnice ne kotirajo na borzi, ter deleže po modelu nabavne vrednosti. Posledično se je zmanjšala velikost sredstev in tudi bilančna vsota nadrejene družbe. Prav tako je v več primerih nastala izredno velika razlika med računovodskimi izkazi nadrejene družbe in konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Kaj lahko ugotovimo na podlagi teh dejstev? Gotovo najprej to, da so posamični računovodski izkazi nadrejene družbe izgubili pomen in da jih praktično ne moremo več uporabljati za resnejše analize, ki bi upoštevale pošteno vrednost sredstev in obveznosti. Za tako analizo moramo poseči po konsolidiranih računovodskih izkazih, iz katerih so seveda odstranjeni tudi podatki o poslovanju med družbami v skupini. Vsekakor lahko zelo pozitivno ocenimo ta premik, ki bo prav gotovo pripomogel k jasnejši sliki o poslovanju predvsem velikih družb. Pa vendar moramo razmišljati tudi malo bolj poglobljeno, in kar samo se poraja vprašanje, kakšen pomen imajo podatki o vrednosti finančnih naložb v posamičnih računovodskih izkazih v vseh tistih primerih, ko gre za naložbe v pridružene družbe in ko obvladujoča družba ni dolžna sestavljati konsolidiranih računovodskih izkazov. Ali v teh primerih podatki o naložbah, izmerjenih po nabavni vrednosti, res kažejo resnično (pošteno?) vrednost teh naložb? In, če vrtamo s tem vprašanjem še globlje, ali ni ukinitev uporabe kapitalske metode v posamičnih računovodskih izkazih korak nazaj v izkazovanju poštene in s tem tudi resnične vrednosti sredstev. Menim, da smo v tem delu pri sprejemanju SRS 2006 naredili (morali narediti!) ta korak nazaj in odstop od deklarirane ciljne predstavitve vrednosti sredstev in dolgov po vrednosti, ki je kar najbliže resnični in pošteni vrednosti sredstev in dolgov. Žal! Ampak druge izbire sploh ni bilo, ker smo morali spoštovati načelo, da "SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MRS oziroma MSRP". In kaj sedaj? No, morda pa nam bo svetovna strokovna javnost, sicer posredno, kmalu priznala, da so bili SRS 2001 strokovno na izredno visoki ravni in so skoraj za desetletje prehitevali teoretični razvoj računovodenja v svetu! Torej – ali smo bili "petelini", ki smo prezgodaj zapeli? Čas bo neusmiljen sodnik in, kot stvari sedaj kažejo, odgovorni za razvoj računovodenja v IASB in tudi drugi vodilni svetovno znani strokovnjaki s tega področja že resno razmišljajo o različnih možnih drugačnih rešitvah glede vrednotenja finančnih naložb v posamičnih računovodskih izkazih. Z veliko verjetnostjo lahko čez dve ali tri leta pričakujemo, da se bodo MRS in MSRP glede vrednotenja finančnih naložb v posamičnih računovodskih izkazih pomembno spremenili. Za zdaj je še najbolj verjetno, da bodo predpisali rešitev, ki smo jo v Sloveniji vpeljali že s SRS 2001. Zanimivo, kajne? No, najprej počakajmo, kaj se bo zgodilo, potem pa bomo to lahko tudi z gotovostjo komentirali. Če še malo dodam – to naj ne bi bilo edino področje, kjer naj bi MRS oziroma MSRP uvedli podobne rešitve, kot jih poznamo že iz SRS 2001. Res pa je, da je "velikim" tudi na čisto strokovnem področju večkrat kar težko priznati, da so včasih lahko tudi "majhni" zelo prodorni in strokovno napredni. Morda pa smo mi "ta mali" včasih tudi malo sami krivi za tako stanje, ko smo morda nekoliko negotovi, pa tudi preskromni in s prevelikim spoštovanjem včasih zelo nekritično sprejemamo ponujene rešitve. In z njimi ne "uvažamo" le "strokovne" in napredne misli, ampak večkrat tudi prikrito (celo v imenu napredka, novega znanja in stroke) vsiljevanje mnenj, rešitev in idej, ki bi jih lahko v nekem drugem obdobju in za neke druge potrebe imenovali sodobni "neokolonializem" ali pa jih z modernimi izrazi skrili pod nujnost "harmonizacije in globalizacije". In naj v tem slogu, ki se vsak dan vedno bolj kaže tudi na jezikovni ravni, končam: "Please, think about it – and don't forget your roots – technically too!"

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Obdavčitev dohodkov rezidentov republike slovenije, ki prejemajo dohodke iz tujine

Income Taxation on Residents of the Republic of Slovenia Receiving Income From Abroad
Simona Gutman

Povzetek
Rezidenti Republike Slovenije so od leta 2005 zavezani za plačilo dohodnine od vseh svojih dohodkov, ne glede na to, kje so doseženi.
ZDoh-1 je torej 1. januarja 2005 tudi v Sloveniji uveljavil načelo obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku, kar pomeni, da so ti zavezanci v državi svojega sedeža (rezidentstva) obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ne glede na to, ali so doseženi v Sloveniji ali zunaj nje. To tudi pomeni, da morajo rezidenti od vseh tako doseženih dohodkov plačati dohodnino v Sloveniji. Ker pa so običajno dohodki, doseženi v tujini, obdavčeni tudi v drugi državi (pri viru), je treba, če ima Slovenija z drugo državo sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, upoštevati tudi njene določbe glede dodelitve pravice do obdavčitve istega dohodka posamezni državi pogodbenici oziroma glede načina odprave dvojne obdavčitve istega dohodka.
Sistem obdavčitve po svetovnem dohodku, ki je uveljavljen praktično v vseh razvitih državah, temelji na domnevi, da fizične osebe, ki so rezidenti določene države, tudi uporabljajo javne dobrine, ki jih zagotavlja ta država (javno varnost, šolstvo, socialno varstvo, infrastrukturo š), zato v tej državi tudi plačujejo davke.
Določitev rezidentstva je tako z vidika mednarodnih pogodb zelo pomembna, saj sme osebo po svetovnem dohodku obdavčiti samo ena od držav pogodbenic, in sicer tista, katere rezident je ta oseba.
Dvojna obdavčitev dohodkov, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini, je odpravljena tudi že z določbami osmega poglavja ZDoh-1, saj se davek, ki ga mora rezident Slovenije plačati v Sloveniji od dohodkov, ki so doseženi v tujini, v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Če so takšni dohodki v tujini obdavčeni po nižji stopnji kot v Sloveniji, mora rezident Slovenije, ki tak dohodek dosega, doplačati razliko do stopnje, ki bi se uporabila pri obdavčitvi njegovega dohodka, če bi bil ta obdavčen samo v Sloveniji.
Novi ZDoh-2, ki se uporablja od 1. januarja 2007, ne prinaša bistvenih sprememb na področju davčnega obravnavanja dohodkov, ki jih rezidenti Slovenije dosegajo v tujini. Dopolnitve vnaša le na področja, na katerih je bila na podlagi dosedanje davčne prakse ugotovljena pomanjkljiva pravna podlaga.

Summary
Since 2005, residents of the Republic of Slovenia have been liable for income tax on all their income regardless of where it was earned.
As of 1 January 2005, the Income Tax Act (Income Tax Act 1) implements the principle of taxation on worldwide income. Under this system, residents are liable to their country of residence for tax on all their income, whether earned in Slovenia or abroad. In addition, residents have to pay income tax in Slovenia on all income earned in this way. However, usually the income gained in another country is already subject to taxation in that country (the source country). In cases where Slovenia and that country have a double taxation agreement to prevent double taxation on income and property, the relevant provisions of this agreement have to be taken into account when trying to establish which country has the right to tax the income in question or when trying to find a way to avoid double taxation on the same income.
The principle of taxation on worldwide income which is practised in most developed countries is based on the assumption that the natural persons who are residents of a specific country are also using the public goods provided by that country (public safety, education, social welfare, infrastructure) and shall therefore pay taxes in that country.
Establishing the place of residence is very important from the point of view of international agreements, since the principle of worldwide income stipulates that only one of the countries that are parties to the agreement can tax the income: it is the country of residence.
Double taxation of the income earned by Slovenian residents abroad has been avoided through the provisions of Chapter 8 of Income Tax Act 1, since the tax already paid in the other country is deducted from the tax due in Slovenia on income earned abroad. In cases where taxes abroad are lower than those in Slovenia, residents of Slovenia have to pay the difference.
The new Income Tax Act 2 that entered into force on 1 January 2007 does not provide for substantial changes with regard to the taxation of income earned abroad by Slovenian residents. The new law only provides for amendments in the areas in which taxation practice has established a lack of or inadequate legal basis.


Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi - računovodsko in davčno obravnavanje

Provisions for Jubilee and Retirement Benefits - Accounting and Tax Treatment
Saša Jerman

Povzetek
Namen oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je postopno in enakomerno pripoznavanje stroškov za zaslužke zaposlencev v celotnem obdobju njihovega službovanja. Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so posledica pravnih obvez podjetij do zaposlencev. Oblikujejo se za dolgoročne zaslužke zaposlencev, ki izhajajo neposredno iz zakonodaje, kolektivnih pogodb in individualnih pogodb z zaposlenci. Oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi je načeloma obvezno, razen če bi opustitev izkazovanja teh rezervacij bistveno vplivala na računovodske izkaze. V tem prispevku bomo obravnavali pravila obračunavanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi po SRS (2006) in MSRP, poslovne in davčne učinke prvega oblikovanja teh rezervacij v letu 2006 ter obračunavanje in davčne posledice v naslednjih letih.

Summary
The purpose of accounting for provisions for jubilee and retirement benefits is an equal recognition of employee benefits to all periods of service. Provisions for jubilee and retirement benefits result from entities' legal obligations arising from the relevant law, collective bargaining agreements and individual employment contracts. An entity is obliged to accounting for such provisions, except if such provisions materially affected the entity's financial statements. This article is dealing with the rules of accounting for and disclosure of employee benefits by the employers in accordance with the SAS (2006) and IFRS, as well as with accounting and tax results and consequences upon first implementation of SAS (2006) or IFRS in 2006, including the accounting and tax effects in future years.


Obvladovanje tveganj v nefinančnih organizacijah

Risk Management Process in Non-Financial Companies
Mag. Iztok Pustatičnik

Povzetek
Namen tega prispevka je predstaviti postopek obvladovanja tveganj v nefinančnih gospodarskih družbah. Najprej je predstavljen osnovni koncept tveganja. Sledi predstavitev sestavin postopka obvladovanja tveganj s poudarki na opredelitvi tveganj, merjenju izpostavljenosti tveganjem, izbiri ukrepov za varovanje pred tveganji ter merjenju uspešnosti varovanja pred tveganji. Ob predstavitvi postopka obvladovanja tveganj so prikazana tudi praktična orodja: sistemska členitev tveganj, matrika merjenja tveganj, strateški zemljevid tveganj in katalog tveganj, ki družbi pomagajo pri učinkovitem obvladovanju tveganj. Predstavljena sta še vloga in namen sveta za obvladovanje tveganj, organa družbe, ki naj se s tveganji aktivno ukvarja.
V drugem delu prispevka pa bo na praktičnem primeru obvladovanja nabavnih tveganj v proizvajalni družbi prikazana uporabna vrednost poprej predstavljenega modela obvladovanja tveganj.

Summary
The article presents the risk management process in non-financial companies. The presentation starts with an introduction of basic concepts of risk. This is followed by a short presentation of the structure of risk management process, with emphasis on the following topics: definition of risk types, measuring risk exposure, risk mitigation action plan and measuring its efficiency. Through the presentation of the risk management process, different practical tools are shown: systematic risk identification, risk matrix, strategic risk map and risk register, which all contribute to company's successful risk management. In addition, the role of the Risk Management Council (the company's authority which is actively involved in risk management) is described.
In the second part, the practical value of managing risks associated with purchasing in a production company is presented.


Pribitek za kapitalsko tveganje: najnovejše raziskave in ugotovitve

Equity Risk Premium: Current Evidence
Mag. Karin Lušnic

Povzetek
Na področju ocenjevanja vrednosti podjetij v Sloveniji je uporaba pribitka za kapitalsko tveganje, kot ga izračunava Ibbotson Associates, pri večini ocenjevalcev skorajda avtomatizem. Zelo redki pri izračunih uporabljamo druge vire.
V tem prispevku bom opozorila na pomembnost ugotovitev zadnjih strokovnih raziskav na tem področju, na vsebinske omejitve metodologije Ibbotson Associates in na možne drugačne načine izračunavanja pribitka za kapitalsko tveganje. Predvsem pa bi s tem prispevkom želela spodbuditi ocenjevalce vrednosti v slovenskem prostoru, da bi o pribitku za kapitalsko tveganje začeli razmišljati kot o metodologiji, in ne več le kot o matematično izraženi številki.

Summary
The use of equity risk premium (ERP) derived from Ibbotson Associates publication SBBI Valuation Edition Yearbook is considered almost a standard among Slovene appraisers. We rarely think about the possibility of using other sources for assessing equity risk premiums.
In this article, I would therefore like to shed some light on recent research questioning the use of realized equity risk premiums as an estimate of the ERP, and highlight the limitations of ERP as presented in Ibbotson Associates. Furthermore, I would like to stress the importance of ERP to Slovene appraisers and try to emphasize the importance of ERP concept rather than the ERP as a single mathematical number.