Revizor 2/2010

Uvodnik

(Editorial)

Koledarska zima se je že poslovila; prihaja pomlad, ko vse brsti, kali in se veseli novega življenja. Pa smo spet naokrog v življenjskem in tudi letnem krogu. Za mnoge je pomlad najlepši letni čas, saj je to obdobje začetek novega življenja, obdobje rasti, vere v prihodnost. Tako je to v naravi, tako vsa živa bitja tudi razumemo zakone narave, ki jih ne moremo uravnavati ali spreminjati po naši podobi, čeprav bi si to tudi na podlagi najnovejših izsledkov znanosti in razvoja še tako želeli. Če si to priznamo ali ne – tako to je! Enaki ali podobni vzorci delovanja in "življenja" so tudi v poslovnem svetu. Kot velja, da za vsakim dežjem posije sonce, tako tudi velja, da se bo recesija v gospodarstvu umirila in prešla v prosperiteto. In na to čakamo. Kdaj to bo? Ne vem datuma, vem pa zagotovo, da bo! In ta zakon narave in tudi zakon ekonomskih zakonitosti nas morata v trenutkih in obdobjih recesije in negotovosti spodbujati in hrabriti, da verjamemo v boljši jutri, da smo optimistični in ustvarjalni ter da zavračamo vsa pesimistična in morda celo mračna razmišljanja. In prav je tako!

Kljub temu da je kar nekaj časa kazalo, da bodo izkoriščevalci, povzpetniki in tudi strokovni bleferji, skratka razvpiti tajkuni vseh političnih barv in obnašanja (pa tudi njihove mnogokrat prezrte "manjšinske" izvedbe), skoraj vedno ob taki ali drugačni podpori političnih botrov in somišljenikov, okuženih s podkupovanji in podobnimi nečednostmi, prevladali in zagospodarili Sloveniji, zagospodarili ter nas navadne državljane na krilih moči in političnega populizma ter sejanja mavričnih obljub prepričali o predvsem svoji "dobronamernosti", se to ni zgodilo. In prav je tako!

Mnogi računovodkinje in računovodje so se v teh dneh, ko so dokončevali sestavljanje letnih poročil, "uprli" pritiskom in zahtevam poslovodstva ali lastnikov, skratka oblastnikov, ki so nanje poskušali vplivati, da bi računovodske podatke prikazovali po njihovi zamisli in v nasprotju s pravili stroke. Vem, da je bilo mnogokrat zelo težko, pa vendar upam, da je večina zdržala. Seveda bodo takim in podobnim pritiskom izpostavljeni tudi revizorji. Prepričan sem, da jim bodo kos in bodo sledili svojim strokovnim merilom in zavezanosti ter predanosti poklicu. In prav je tako!

V aprilu je potekala akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Ali ste se pridružili tej hvalevredni prostovoljni manifestaciji vseh tistih, ki jim ni vseeno za okolje, v katerem živimo? Lahko rečemo, da je Slovenija sedaj čistejša, pa vendar, ali ne bo čez eno leto spet vse po starem? Ali smo res taki packi, da nam je popolnoma vseeno, kaj se dogaja za varnim udobjem naših štirih sten in ali morda še celo sami ne onesnažujemo okolice? In nas poleg našega ozkega egoističnega interesa res nič drugega ne briga? Pa vendarle se najde še dovolj takih, ki ne razmišljajo tako. In prav je tako!

V vseh teh in seveda še v množici podobnih primerov se je treba odločati in odločiti. Treba se je postaviti na eno stran in potem seveda tudi prevzeti posledice svoje odločitve. Priznam, da velikokrat ni lahko, ko na tehtnico postavljamo argumente za in proti. Pa vendar, odločamo se venomer. Kaj pa nam je vodilo za sprejem odločitve? Verjetno se, vsaj intimno, odločamo na podlagi vrednot, v katere verjamemo, jim sledimo. Kljub vzponom in padcem, uspehom in porazom, zadovoljstvu in nerganju, optimizmu in pesimizmu, idealizmu in zavračanju vsega dobrega moramo izhajati iz pozitivnih vrednot ter se jim odpirati in verjeti vanje. Kaj so že to? Ali naj bi to veljalo tudi za gospodarsko področje? Seveda! In ali torej nismo tudi v tej finančni in gospodarski krizi v osnovi priča krizi vrednot in razumevanja tega, kaj je prav in kaj ne? Verjetno bo to kar držalo. Imamo torej opravka s pravimi vzroki vseh kriz, kajti njihova "mati" je kriza vrednot in razumevanja tega, kaj smemo in česa ne, pa tudi odgovora na vprašanje, kaj sami lahko prispevamo družbi, skupnosti, državi za izboljšanje skupnega dobra. Šele ko se bomo sami zavedli in svoj ego podredili nečemu "višjemu" ali ga prav na ta način tudi obvladali, bomo pripravljeni za pravi spopad s pravimi vzroki vseh vrst kriz. Smo zmožni česa takega?

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Razvitost računovodstva v slovenskih podjetjih

Development of Accounting in Slovene Companies
Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
V podjetjih se sprejemajo različne poslovne odločitve. Te so lahko bolj kakovostne, če imajo odločevalci na voljo potrebne informacije. Informacije morajo biti kakovostne in prilagojene ravni odločanja in vrsti odločanja. V prispevku bodo predstavljeni izsledki treh raziskav (iz let 1995, 2001 in 2006) o razvitosti poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih. Obravnavani so podatki o tem, kakšne vrste informacij pripravljajo v podjetjih za prvo in drugo raven odločanja, katera služba pripravlja informacije in koliko se pri odločanju upoštevajo tudi informacije iz okolja. Podatki so predstavljeni po dejavnosti in velikosti podjetij. Kažejo, da najbolj izbrano pripravljajo informacije v velikih in v podjetjih iz industrijske dejavnosti ter da ima računovodska služba pri pripravljanju informacij še vedno odločilno vlogo. Splošna ugotovitev je, da podjetja sorazmerno dobro skrbijo za informiranost prve ravni odločanja, manj za informiranost druge in najmanj za informiranost vseh zaposlencev. Torej lahko sklenemo, da so podjetja bolj skrbna pri pripravljanju informacij za tisto raven, ki sprejema odločitve z dolgoročnimi posledicami, čeprav ima lahko negativne posledice tudi neinformiranost nižjih ravni odločanja.

Summary
Various business decisions are taken in companies. These decisions can be of better quality if decision-takers have the necessary information available. Information must be of good quality and adapted to the level and type of decision-taking. The article provides a presentation of findings of three research studies (from 1995, 2001 and 2006) on the development of management accounting in Slovene companies. Data considered covered the type of information prepared in companies for the first and the second level of decision-taking, the service preparing such information and the extend of including information from the company's environment in decision-taking. Data are presented by activity and size of companies. They show that information is best selected and prepared in big manufacturing companies, and that accountancy still plays the decisive role in preparing the information. In general, it was found that companies take rather good care of information at the first level of decision-taking, and less so at the second level, with the least care being taken for information of all employees. We, then, may conclude that companies are more careful when preparing information for the level that takes more far-reaching decisions, although lack of information at lower levels may also have negative consequences.

JEL M41
UDK 657:330.526.33(497.4)


Poklicna odličnost poslovodnika (menedžerja) in vloga poslovodnega računovodstva pri njej

Professional Excellence of a Manager and the Role of Management Accounting in it
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Poslovodno računovodstvo je računovodstvo za potrebe računovodskih informacij pri poslovodenju v organizaciji; poseben poudarek je na računovodskih predračunih in računovodskem proučevanju, pri slednjem pa zlasti pri predstavljanju odmikov od predračunov in standardov po področjih odgovornosti. Poslovodnik je oseba, ki na neki ravni v organizaciji vodi poslovanje; na najvišji ravni na primer je poimenovan ravnatelj ali predsednik. Prispevek pojasnjuje, kateri znaki morajo biti izpolnjeni, da je mogoče govoriti o poklicni odličnosti poslovodnika, in v kakšnem obsegu mu pri tem lahko pomaga poslovodno računovodstvo.

Summary
Management accounting is accounting which takes care about accounting information needed for the management of the organization; it is oriented to budgeting and accounting analysis with variances from the budgets and standards related to individual levels of responsibility. Manager is a person who makes business decisions on a certain level; on the highest level he is described as top manager or president. The paper explains the signs which must be fulfilled when speaking about the professional excellence of a manager and to which extend can management accounting help him to achieve it.

J JEL M1 M14 M41
UDK 005:657:005.336.3


Poštena vrednost in finančna kriza – razkrite težave in nekatere predlagane rešitve

Fair Value and Financial Crisis – the Revealed Issues and Some Proposed Remedies
Maja Curk in dr. Sergeja Slapničar

Povzetek
V članku predstavljamo pomanjkljivosti računovodenja po pošteni vrednosti, ki jih je izpostavila finančna kriza, ter argumente zagovornikov o njegovih prednostih. Primerjamo, katera od podlag - poštena ali izvirna vrednost - bolj zadošča osnovnim načelom in ciljem računovodskega poročanja ter bolje služi potrebam ključnih uporabnikov. Pregledali bomo predlagane ideje in rešitve, ki jih je predlagal IASB, in zaključili z razpravo, kaj prinašajo spremembe slovenskim računovodjem, revizorjem in uporabnikom ter kateri problemi ostajajo.

Summary
In the paper, we present discussions from the literature about the drawbacks of the fair value accounting exposed during the financial crisis and the arguments in its favour. We compare fair value vs. historic cost accounting through fundamental accounting principles and objectives for financial reporting. We portray the discussions and proposed solutions that were incorporated into the draft standard for financial instruments by IASB. We conclude the paper with the debate what the novelties may bring to Slovenian preparers of financial statements, auditors and users and which issues remain unresolved.

JEL G01 G12 M41
UDK 657:334.7:338.124.2


Opcijske pogodbe – opcije

Option Contracts – Options
Dr. Borut Stražišar

Povzetek
Opcijske pogodbe so pogodbe, s katerimi subjekti, ki želijo prevzemati tveganja, ta tveganja prevzemajo od strank, ki se želijo tem tveganjem izogniti. Opcijske pogodbe so se razvile v Združenih državah Amerike na področju kmetijskih izdelkov, sedaj pa so se razširile tudi na druga področja. V Republiki Sloveniji opcijske pogodbe niso posebej zakonsko urejene. Omenja jih samo zakon o trgu finančnih instrumentov. Zato je treba opcijske pogodbe interpretirati po določbah obligacijskega prava. Prispevek je poskus uvrstitve opcijskih pogodb v pravni sistem Republike Slovenije.

Summary
Options are contracts which allow the transfer of risk from the subjects who want to avoid the risk to the subjects who are willing to bear the risk. Option contracts first developed in the US in the field of agricultural products; now they can be found in all fields. In legislation of the Republic of Slovenia, option contracts are not specifically regulated. The term is only mentioned in the Market in Financial Instruments Act. Therefore, option contracts shall be interpreted according to the general principles of contract law and law of obligations. The article is an attempt to locate option contracts within the legal order of the Republic of Slovenia.

JEL G13
UDK 347.440.76:336.78


Obvladovanje plačilne sposobnosti v vlogi ohranjanja časovne neomejenosti poslovanja

Solvency Management in the Role of Going-Concern Maintenance
Dr. Robert Zenzerović

Povzetek
Negotove gospodarske razmere sprožajo vprašanje neplačevanja in širjenja plačilne nesposobnosti, zato postaja vedno pomembnejše obvladovanje plačilne sposobnosti. Čeprav je vprašanje plačilne nesposobnosti kratkotrajne narave, lahko zaradi sedanjega zoženega delovanja kreditnih inštitucij resno ogrozi sposobnost poslovne osebe za prihodnje poslovanje v neomejenem obdobju. V prispevku bodo predstavljene možnosti uporabe modela VNP (vrednosti časovno neomejenega poslovanja); s pravočasno in nepretrgano uporabo le-tega je mogoče ugotoviti finančno neustaljenost poslovne stranke in same poslovne osebe, s čimer je zagotovljena kakovostna informacijska podlaga za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Model VNP je mogoče uporabljati tudi za določanje ciljnega deleža obratnega kapitala (dolgoročno financiranih kratkoročnih sredstev) v celotnih sredstvih - ene od treh sestavin modela, ki jih je poslovodstvo dolžno doseči in povečati z vpeljavo ustreznih dejanj, ki so usmerjena predvsem k obvladovanju ključnih sestavin obratnega kapitala, s ciljem zagotoviti poslovanje.

Summary
Instability of the economic environment raises payment default issues and spreading of insolvency, and hence solvency management is becoming more and important. Even if insolvency is only of a short-term nature it can, due to the present narrowed scope of credit institutions' operations, seriously threaten the company as a going concern. The article presents the possible use of the going concern value model; its timely and continuous application can help us to establish financial instability of both business partners and the company itself, which provides a quality information basis for correct decision-making. The going concern value model can also be used to determine the target share of working capital in total assets (long-term financing of short-term assets) - one of the three components of the model to be achieved and increased by the management through appropriate actions that are primarily directed into the management of the key components of the working capital to provide for continuous operation.

JEL G35
UDK 658.14/.15