Revizor 2/2011

Uvodnik

(Editorial)

Sedim za računalnikom in razmišljam. Kaj naj napišem v uvodniku, kaj naj bi bila rdeča nit, na katero področje naj se spustim? Nisem in tudi nočem biti všečen in nekritičen; hkrati se ne želim gibati v običajnih okvirih dnevne politike. Čeprav je že padel prvi referendum in nič kaj dobro ne kaže za naslednje, kar bo verjetno zelo vplivalo na naše gospodarsko in tudi socialno življenje v prihodnje, kljub vsemu ne morem tako na hitro prek te teme. Ne vem, katera predlagana rešitev je pri malem in velikem delu in pa delu na črno in z delom povezanimi zadevami najboljša. Prepričan pa sem, da je rešitev problematike "dela" v taki ali drugačni obliki lahko veliko enostavnejša in pravičnejša od vseh trenutno predstavljenih rešitev. Bom poskusil tole razložiti tudi na tem mestu. Prepričan sem, da bi se ta problematika v veliki meri rešila, če bi spremenili Zakon o prispevkih za socialno varnost, v katerem bi določili, da se na VSA izplačila za VSE stroške dela plačujejo enaki prispevki. Ideja je v tem, da naj bi bila ne glede na to, v kakšnem pravnem razmerju je bila opravljena storitev dela (v rednem ali kakem drugem delovnem razmerju, po podjemni ali njej sorodni pogodbi, po pogodbi o avtorskem delu, po pogodbi s študentskim servisom ali vsakršni drugi pogodbi, ko se plačuje delo fizičnim osebam), taka dela enako oprispevčena (brez vsakršnih izjem) s prispevki za socialno varnost. Le medklic: če se vam na primer zgodi nesreča ali zbolite in morate na poseg v bolnišnico - ali vas kaj vprašajo, na kakšni podlagi ste obvezno zavarovani in vam potem na osnovi tega opravijo poseg? Seveda ne, ker gre za solidarnost, in upam, da ste čim manjkrat uporabniki zdravstvenih storitev. Pri taki ureditvi bi lahko uvedli tudi zgornjo mejo plačevanja prispevkov (kapico), prispevna stopnja pa bi lahko bila nižja od sedanje. Drugače bi lahko bilo le s plačanimi prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bi se za vsakega posameznika posebej evidentirali in bi služili tudi kot osnova za obračun pokojnine. Seveda bi lahko ostalo obdavčenje z dohodnino enako za plače, vsa ostala (iz)plačila stroškov dela in ostala plačila fizičnim osebam (na primer izplačilo najemnine) in nadomestila za uporabo sredstev davčnega zavezanca (na primer bonitete ...) pa naj bi bila obdavčena z 20-odstotno akontacijo dohodnine. Prepričan sem, da bi bila to tudi administrativno zelo velika poenostavitev. Ali veste, da je lastnik enoosebne kapitalske družbe, ki je hkrati tudi zaposlen, s prispevki za svoje delo drugače obdavčen, kot bi bil na primer, če bi bil le solastnik družbe (na primer 99-odstoten) in hkrati seveda zaposlen? Meni logika v takih primerih čisto odpove ...

Tega opisanega in tudi že večkrat uradno predlaganega modela mi ni težko zagovarjati - delo (delovna sila) je enako oprispevčena v vseh primerih ne glede na pravno obliko razmerij, v katerih je delo opravljeno in jo določajo posamezni zakoni (npr. Zakon o avtorskih pravicah). Posamezni zakoni le urejajo obligacijska razmerja med naročniki in izvajalci glede drugih pravic. Na ta način bi dosegli še drug cilj: večjo fleksibilnost delovne sile, ko formalnopravni status ponudnika delovne sile ne bi bil več zaviralni ali odločitveni faktor. Ali povedano drugače: delodajalec plača delo enako ne glede na status in položaj ponudnika dela in zato lahko izbira najboljše ponudnike. Čisto ekonomsko razmišljanje s socialnim pristavkom, saj bi bili vsi ponudniki dela v enakopravnem položaju glede plačevanja dajatev in tudi pravic iz tega naslova.

Ali mislite, da bi bila možna taka ureditev? Prepričan sem, da bi bila, če bi bilo le dovolj politične volje in ne bi prevladovali razni interesi posameznih skupin. V zadnjem času so bili glede malega dela in tudi pokojninske reforme zelo glasni sindikati. Pa vendar jih ne razumem, kako lahko kot zastopniki delavcev, ki so zaposleni in so njihove plače obdavčene z vsemi prispevki, podpirajo druge interesne skupine (na primer izplačila prek študentskih napotnic, avtorskih honorarjev ...), ki imajo verjetno povprečno večje zaslužke, pa plačujejo manjše prispevke za socialno varnost. Še vedno sedim v močvirju in razmišljam ... ne, ne bom več danes, ampak ... še marsikaj je "čudnega" pri nas ...

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Povezava notranjega revidiranja in obvladovanja tveganj v podjetju

Connection Between Internal Auditing and Risk Management in A Company
Mag. Andreja Istenič

Povzetek
V zadnjem času postajata notranje revidiranje in obvladovanje tveganj zelo pomemben del uspešnega in učinkovitega upravljanja podjetij. Notranje revidiranje se ne osredotoča samo na preteklost in s tem na presojanje delovanja ustroja notranjih kontrol, ampak izbira revidirana področja na podlagi ocene tveganj – notranje revidiranje, zasnovano na kontrolah, je zamenjalo notranje revidiranje, zasnovano na oceni tveganj. To pomeni, da je treba notranjega revizorja vključiti v proces obvladovanja tveganj v podjetju z jasno opredeljenimi dolžnostmi in odgovornostmi, ki jih notranji revizor lahko opravlja. Z vpeljavo modela povezave notranjega revidiranja in obvladovanja tveganj se učinkovitost notranjega revidiranja poveča, saj se lahko precej skrajša čas načrtovanja notranje revi-zije, poleg tega notranji revizor svoje omejene dejavnike usmerja na najbolj tvegana področja v podjetju.

Summary
Internal auditing and risk management have recently become an important part of effective and efficient corporate governance. Internal auditing is not focused only on the past and on the assessment of the internal controls, but rather chooses auditing areas on the basis of risk assessment – control based approach has been replaced by risk based approach. This means that the internal auditor has to be included in the company's risk management process and that the duties and the responsibilities that the internal auditor is able to perform, need to be well-defined. With the introduction of the model of connecting internal auditing and risk management, the efficiency of internal auditing has increased because the planning time can be shortened and, in addition, the internal auditor is able to direct the limited resources to the company's most risky areas.


Organiziranost računovodstva v slovenskih podjetjih
Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih – merjenje uspešnosti in mesta odgovornosti

Organisation of Accounting in Slovene Companies
Development of Management Accounting in Slovene Companies – Measuring of Performance and Responsibility Centres

Dr. Slavka Kavčič, dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar

Povzetek
Glavna naloga poslovodnega računovodstva je, da pripravlja informacije za odločanje. Odločanje o posameznih poslovnih funkcijah ter o uspešnosti poslovanja posameznega dela podjetja in podjetja kot celote lahko poteka na različnih organizacijskih ravneh podjetja. V sestavku so najprej predstavljene teoretične rešitve na področju merjenja uspešnosti podjetij, nato pa nanizani podatki o načinu merjenja uspešnosti v slovenskih podjetjih v letih 1995, 2001 in 2006 v primerjavi s prakso drugod po svetu. V drugem delu sestavka so predstavljeni računovodstvo odgovornosti in s tem povezana mesta odgovornosti. Rezultati kažejo, da so mesta odgovornosti, zlasti višje stopnje, v slovenskih podjetjih manj pogosta, kot izhaja iz strokovne literature in kaže praksa v tujini. V sklepnem delu je ugotovljeno, da se poslovodno računovodstvo v Sloveniji ne razlikuje kaj dosti od poslovodnega računovodstva v svetu in da so sodobne metode za odločanje v slovenskih podjetjih približno enakouveljavljene kot drugod po svetu.

Summary
The main objective of management accounting is to prepare information for decision-making. Decisions on individual business functions and on the performance of any specific part of the company and of the company as a whole can be taken at different organisational levels of the company. The article first presents theoretical solutions for measuring a company's performance and continues by presenting information on performance measuring methods in Slovene companies in 1995, 2001 and 2006, compared to practice elsewhere in the world. The second part of the article illustrates accounting by responsibility and the related responsibility centres. The results have shown that responsibility centres, of higher level in particular, are less common in Slovene companies than stated in the literature or seen in practice abroad. In conclusion, the article finds that management accounting in Slovenia hardly differs from management accounting in the world and that state-of-the-art methods for decision-making are equally established in Slovenia as elsewhere in the world.


Poslovne kombinacije in uporaba MSRP 3 pri združitvah in delitvah gospodarskih družb

Business Combinations and Application of IFRS 3 in Mergers and Divisions of Companies
Mag. Blaž Pate

Povzetek
Združitve in delitve gospodarskih družb, ki jih ureja ZGD-1, niso same po sebi del poslovnih kombinacij v okviru MSRP 3. Strokovni izraz poslovne kombinacije namreč določa MSRP 3 povsem neodvisno od ZGD-1. Ali so združitve in delitve gospodarskih družb sploh del poslovnih kombinacij za namene MSRP 3, je tako šele vprašanje natančne analize, glede na vsa dejstva in okoliščine posameznega primera.

Summary
Mergers and divisions of companies defined by the Slovene Companies Act are not, by themselves, part of "business combinations" within IFRS 3, because the definition of "business combinations" in IFRS 3 is fully independent of the provisions stated in the Slovene Companies Act. The question of whether or not mergers and divisions of companies are part of "business combinations" for the purposes of IFRS 3 can, thus, only be answered after precise analysis of all facts and circumstances of each particular case.


Varovanje obrestnega tveganja po načelih obračunavanja varovanj pred tveganji

Interest Rate Risk Management by Using Hedge Accounting Rules
Janja Končan

Povzetek
Upravljanje tržnih tveganj in kreditnega tveganja ima v zadnjih letih zaradi spremenjenih gospodarskih razmer velik pomen. Interes vsakega podjetja je ustvariti pozitiven donos iz poslovanja, zato je upravljanje finančnih tveganj ključnega pomena. V prispevku bo predstavljeno varo-vanje obrestnega tveganja z izpeljanim finančnim instrumentom ob uporabi tehnike obračunavanja varovanj pred tveganji, ki omogoča prikazovati učinke varovanja skladno z njihovo ekonomsko vsebino in posledično tudi odpravo nihajnosti (volatilnosti) v izkazu poslovnega izida.

Summary
As a result of changing economic conditions in recent years, management of market and credit risk has become very important. The goal of each company is to realize positive return and, therefore, efficient management of financial risks is crucial. This article presents an illustrative example of interest rate risk management by using a derivative instrument and applying hedge accounting rules, which enables the company to show effects of hedging activities in accordance with their economic substance and to mitigate the volatility in the income statement.