Revizor 3/2000

Revizor kot revizor in svetovalec

(Auditor as Auditor and Consultant)
Mag. Marija Kozmus Pusar*

Povzetek
Dilema o primernosti revizorjevega sprejemanja in opravljanja nerevizijskih storitev izhaja iz dileme o ohranitvi neodvisnosti in zaupanja javnosti, ki sta nujna pogoja vsake revizije. Prispevek obravnava vprašanje dopustnosti svetovanja revizorja ali revizijskega podjetja naročniku, pri katerem tudi revidira računovodske izkaze. Predstavlja zahteve standardov svetovanja ter zakonodaje in etičnih kodeksov revizorja, ki z opredelitvami (ne)primernega delovanja revizorja bistveno vplivajo na odločitev o dvojni vlogi revizorja oziroma njegovega podjetja.

Summary
The dilemma of whether it is appropriate for the auditors to accept and perform numerous non-audit related services derives from the dilemma of how to maintain independence and public trust which are the necessary conditions for the purpose of each audit. This article (and the following one) deals with the question of whether it is permissible or not that the auditor / auditing firm would carry out attestation services and consulting for the same client. The first article gives insight into the requirements of consulting standards, legislation and code of professional conduct for auditors. All those contain definitions of (in)appropriate conduct of auditors and, thus, essentially influence the decision on the allowed double role of the auditor / auditing firm.

*Marija Kozmus Pusar, mag. ekonomskih znanosti; spec. rev., poobl. rev.; direktorica revizijske družbe Rating, d.o.o., Celje.


Računovodski izkazi in računovodski standardi v malih podjetjih

(Financial Reports And Accounting Standards In Small Enterprises)
Dr. Jadranka Deželjin*
Dr. Josipa Mrša**

Povzetek
Prispevek obravnava ustreznost uporabe mednarodnih računovodskih standardov v malih podjetjih pa tudi dejstva in okoliščine, ki jih je treba upoštevati pri standardiziranju računovodstva v malih podjetjih.
Proučuje primernost standardnih oblik računovodskih izkazov in ugotavlja njihove pomanjkljivosti. Predlaga sprejemljivo obliko računovodskih izkazov malih podjetij, s katero bi se odstranile ugotovljene pomanjkljivosti.

Summary
The applicability of International Accounting Standards in small enterprises has been investigated, with special attention to the facts and circumstances that should be taken into account in small enterprises.
The adequacy of actual financial statements was analyzed and their imperfections stated. An acceptable form of financial statements for small enterprises has been proposed.

*Jadranka Deželjin, doktorica ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; redna profesorica na Ekonomski fakulteti na Reki.
**Josipa Mrša, doktorica ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; izredna profesorica na Ekonomski fakulteti na Reki.


Kaj mora revizor vedeti o ocenjevanju vrednosti podjetja?

(What Does an Auditor Have to Know About Business Valuation?)
Mag. Valter Reščič*

Povzetek
Ocenjevanje vrednosti podjetij je tako v Sloveniji kot v svetu razmeroma mlada stroka. Avtor poudarja njegove glavne značilnosti, ki naj bi jih revizorji poznali zaradi določanja nalog ocenjevalcem vrednosti. Predstavlja običajna področja sodelovanja ocenjevalcev vrednosti podjetij in revizorjev ter strokovne in etične osnove za delovanje ocenjevalcev vrednosti v okviru Slovenskega inštituta za revizijo.

Summary
Business valuation is a relatively new profession both in Slovenia and in the world. The author presents the main characteristics of business valuation that auditors have to know in order to define the engagement of the appraiser. The article exposes the typical areas of cooperation between auditors and business appraisers and summarizes the professional standards of business valuation and the code of ethics issued by the Slovenian Institute of Auditors.

*Valter Reščič, mag. poslovodenja in organizacije, univ. dipl. ekon., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, državni sekretar na Ministrstvu za finance.


Izkazovanje učinkov trgovanja z vrednostnicami po metodi drseče povprečne cene

(Disclosure Of Securities Dealing Effects Using The Average Buying Price Method)
Aleksander Milostnik*
Boštjan Vovk**

Povzetek
Učinki trgovanja z vrednostnicami se lahko izkazujejo po različnih metodah. Prispevek prikazuje uporabo metode drseče povprečne cene pri treh najpogostejših vrstah vrednostnic: delnicah, obveznicah z valutno klavzulo in indeksiranih obveznicah, izraženih v tolarjih. Metoda je uporabljena pri tipičnih predstavnicah vrednostnic teh treh vrst vrednostnic na našem trgu. Predstavljena je tudi problematika indeksiranih obveznic v tolarjih in predlagana rešitev.

Summary
Different methods can be used to quantify the effects of securities dealing. The article presents how the average buying price method has been applied in three most common types of securities on the Slovenian securities markets: shares, bonds nominated in foreign currencies and Slovenian tolar nominated indexed bonds. The method is demonstrated on typical representatives of these three securities. The problems related to the Slovenian tolar nominated indexed bonds are further discussed and a solution proposed.

*Aleksander Milostnik, univ. dipl. ekon., poobl. rev.; revizor v PricewaterhouseCoopers, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
**Boštjan Vovk, univ. dipl. inž. rač.; aktuar v R&V, d.o.o., Ižanska cesta 68, 1000 Ljubljana.