Revizor 3/2002

Uvodnik

(Editorial)

Pa začnimo. Udarno, na prvo žogo, kot bi rekli nogometni zanesenjaki. Saj res: ste si že odpočili od zimske olimpijade in se (vsaj v mislih) pripravljate na najpomembnejši športni dogodek letošnjega leta? Zelo kmalu nam bo zavladal kralj nogomet. Igra, ki do nedavnega v Sloveniji ni bila posebno priljubljena in ki je marsikatera "ona" (sicer po zadnjih dogodkih sploh nisem več prepričan, da vem, kdo je ona in kdo on) ne ceni preveč oziroma jo prenaša zgolj zato, da je mir v hiši. "On" pa običajno bolj za obrambo zabrunda: "Ti imej svojo štikarijo, mene pa pusti na miru, da bom užival!" Stereotiop. Poznam pa tudi kar nekaj predstavnic, ki prisegajo na dober nogomet. Le kaj bi lahko bilo tisto skrivnostno v tej igri, ki nas mami, nam dviga pritisk, nas vznemirja in obnori? Ne vem natančno, od kod njegova magična moč; verjetno nas privlači tudi negotovost možnih kombinacij. Kombinacij, permutacij, ponavljanj i
Počasi, počasi, z razmislekom, in ne vedno takoj na prvo žogo. Kaj pa, če vam obljubim, da bo ta matematika taka, da jo boste celo vzljubili? No, kaj pa pravite na to? In zakaj sem lahko tako trdno prepričan, da je tudi to možno? Zato, ker poznam odgovor. Uspelo nam je pridobiti še enega novega stalnega sodelavca, ki bo skrbel za svojo rubriko in vas vsak mesec popeljal v skrivnosti ene izmed tistih strok, ki je kot učnega predmeta na osnovni ali srednji šoli pa celo na fakulteti večina ni pretirano oboževala. Toda, če nas o matematiki, o problemih računanja in izračunavanja, pasteh natančnega in sistematičnega razmišljanja ter pasteh vseh obrazcev in matematičnih skrivnosti na izviren in duhovit način ozavešča strokovnjak, kakršen je mag. mag. Jože Andrej Čibej, lahko postane ta veda za marsikoga, tudi tistega, ki nima ravno največ posluha za matematiko, nekaj čisto drugega. Seveda ne bo govora le o
Zaradi njega in seveda tudi drugih avtorjev sem prepričan, da bo Revizor pridobival nove in nove bralce. In konkretno: današnja številka vam prinaša strokovne članke, ki jih kot urednik z velikim veseljem napovedujem, saj sem prepričan, da vam bodo zelo pomagali pri delu ter da jih boste podrobno prebrali, proučili in še in še proučevali. In to je tudi njihov namen. Sicer pa - take prispevke sem vam tudi obljubil, in če še ne veste: obljuba je zame nekaj svetega in jaz obljube držim; in to vedno. Torej: zakon o gospodarskih družbah je vpeljal nov pojem - bilančni dobiček. Prepričan sem, da marsikdo še ne ve povsem natančno, kaj to je in je včasih v zadregi zaradi tega. Bolj za šalo in manj zares: Zakaj ravno bilančni dobiček, saj se vsak dobiček (vsaj v ekonomiji) ugotavlja v bilanci? In še naprej: V bilanci ugotavljamo vrsto dobičkov, ki so zato vsi bilančni, le tega, ki se tako imenuje, boste zaman iskali med postavk
Tako - dovolj je bilo. Po že kar dolgem času ste dočakali klasičen uvodnik - to pa zato, ker so nekateri potožili oziroma nekatere bralke potožile, da me je v prejšnjih uvodnikih nekoliko "zaneslo" v druge vode. Ampak - od nekaterih pa ravno zato dobivam pohvale. Kdo bi vedel. Vsem ne morem ustreči. Bomo videli, kaj bo naslednjič. Lahko vam zaupam skrivnost: to tudi mene res zanima, zato lepo počakajmo in se pustimo presenetiti.
Sedaj pa na delo - torej k prebiranju in proučevanju strokovnih člankov! V pričakovanju naslednjega Revizorja in tudi prihoda pomladi lepo pozdravljeni.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Sestavitev letnega poročila za leto 2001 in novosti v njem

(Annual Report 2001 and Novelties in it)
Mag. Tatjana Horvat*

Povzetek
V prispevku bo predstavljen pomen kakovostne vsebine letnega poročila za uspešno komuniciranje z zunanjimi uporabniki poslovnih informacij. Njegov namen je pomagati podjetjem, da bi izboljšala poslovno poročanje z obveznimi in še posebej s prostovoljnimi razkritji v letnem poročilu. Veliko slovenskih in tujih podjetij že prostovoljno ponuja veliko količino poslovnih informacij, ki naj bi bile koristne njihovim delničarjem in možnim vlagateljem pa tudi drugim uporabnikom. V prispevku bo predstavljen tudi vpliv nove zakonodaje in novih slovenskih računovodskih standardov na sestavine letnega poročila.

Summary
The article presents the importance of high quality written message contained in annual reports for the success of communication with outside users of business information. Its objective is to help companies to improve their business reporting by obligatory and especially by voluntary disclosures in annual reports. Many leading companies in Slovenia and in the world are voluntarily disclosing an extensive amount of business information that appear to be useful in communicating information to investors and other users. The article also presents the impact of the amended legislation and new Slovene accounting standards on the components of annual reports.

*Tatjana Horvat, mag. ekonomskih znanosti; urednica za finance in računovodstvo pri časniku Finance, Slovenska 55, 1000 Ljubljana. Elektronska pošta: tatjana.horvat@finance-on.net


Uporaba čistega in bilančnega dobička, kritje izgube ter izplačila delničarjem po ZGD-F

(Employment of Net Profit and Distributable Net Profit, Loss-Covering and Disbursements to Shareholders Under the Amended Company Act)
Dr. Marijan Kocbek

Povzetek
Avtor bo v prispevku obravnaval številne novosti, ki jih je v zvezi z odločanjem o dobičku in pokrivanjem izgube, predvsem za kapitalske družbe, prinesel ZGD-F. Najprej bo opozoril na spremembo dosedanje ureditve razporejanja dobička in pokrivanja izgube ter v tej zvezi na dolžnosti, opredeljene v 68. členu ZGD, da morajo družbe razporediti čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejetju letnega poročila ter izgubo pokriti najkasneje v naslednjih petih letih v breme tedanjih prihodkov, nato pa z odpisi iz sestavnih delov kapitala.
Druga pomembna novost v tej zvezi so novi oziroma spremenjeni strokovni izrazi.
Pri dobičku je treba ločiti dva pojma, čisti dobiček in bilančni dobiček. Čisti dobiček je poslovni izid poslovnega leta (po plačilu davkov). Bilančni dobiček pa je vsota čistega dobička, ki se izkaže po seštevku prenesenega dobička in odvajanj v bilančni dobiček oziroma iz njega.
Pomembna novost je dolžnost avtomatičnega pokrivanja izgube iz čistega letnega dobička, prav tako pa vpliva na odločanje o uporabi bilančnega dobička prerazporeditev pristojnosti pri sprejemanju letnega poročila.

Summary
The author deals with numerous novelties introduced by the Amendments to the Company Act in connection with decision taking on distribution of profit and coverage of losses, particularly in corporations. He first highlights the change in the hitherto allocation of profit and coverage of losses pointing out that under Art. 68 of the Act the companies are obliged to allocate their net profit no later than in five years following the adoption of the annual report, and to cover the losses at the latest within the following five years from incomes currently earned, and thereafter by writing down parts of the capital.
Another important novelty in this connection is the introduction of some new or modified technical terms.
In connection with profit there are two terms to be distinguished: net profit and distributable net profit. Net profit is the operating result of the financial year (after taxes), while the distributable net profit results from the net profit increased by the profit carried over and reduced by obligatory allocations.
The obligation to cover the losses automatically out of the net profit for the year is an important innovation which exerts impact on decision making about the employment of the distributable net profit and on the reallocation of powers in the adoption of annual report.

*Marijan Kocbek, dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Pravni fakulteti v Mariboru. Domači naslov: Tomšičeva 17, 2000 Maribor.


Bilančni dobiček

(Distributable Net Profit)
Janez Lipnik

Povzetek
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah uvaja poleg vrste drugih novosti tudi kategorijo bilančni dobiček. Zaradi tega morajo družbe po novem v računovodskih izkazih poleg poslovnega izida poslovnega leta (čistega dobička / čiste izgube poslovnega leta) izkazati tudi bilančni dobiček kot pravno opredeljeno odločitveno kategorijo. Skupščina kot najvišji organ družbe namreč ne odloča več o delitvi čistega dobička poslovnega leta, temveč odloča o uporabi bilančnega dobička. Pred tem pa ga morata uprava in nadzorni svet najprej ugotoviti in nato ustrezno izkazati. Nekatere zakonske novosti morajo delniške družbe, ne pa tudi družbe z omejeno odgovornostjo, upoštevati že pri sestavljanju zaključnega računa za leto 2001. V tem sestavku bom poudaril praktično stran problematike ugotavljanja in uporabe bilančnega dobička ter na zgledih prika

Summary
In addition to a number of other innovations, the Act Amending the Company's Act also introduces the new category of a "profit". Thus, companies have to show in their financial statements, in addition to net profit/loss of the financial year as an economic category, the distributable net profit as a legally defined decision-making category. The Shareholders' Meeting as the supreme body of the company no longer decides on the distribution of the net profit of the financial year, but rather on the employment of the distributable net profit. However, prior to the decision-taking on the employment of the distributable net profit by the Shareholders' Meeting, the Management Board and the Supervisory Board have first to determine and then appropriately to show the same. Furthermore, joint-stock companies, in contrast to limited liability companies, have to observe certain legal innovations already when preparing the financial statements for 2001. In this paper, the author has emphasised the practical side

*Janez Lipnik, univ. dipl. ekon.; spec. rev., poobl. rev. Naslov elektronske pošte: janez.lipnik@si-revizija.si