Revizor 3/2004

Uvodnik

(Editorial)

Končno je zima pokazala zobe. Žal nekoliko pozno in za marsikoga prepozno. Toda tako pač je. Nekateri dogodki se zgodijo prezgodaj, nekateri kasnijo. Včasih prepozno spoznamo, da bi bilo dobro, če bi se nekaj že davno prej zgodilo, ali pa si istočasno želimo, da se sploh ne bi nikoli zgodilo. Tako pač je in z dejstvi se moramo sprijazniti. Ali pa lahko nanje vplivamo, ali lahko s svojimi dejanji spremenimo tok dogodkov in jih vsaj usmerimo k želenemu cilju? Ali morda verjamete v usodo, v nadnaravne sile, ko na primer nekdo nekje s čarobno paličico usmerja poti in stranpoti našega bivanja? Verjetno vsakdo v nekaj verjame, vendar si večinoma svoje bivanje krojimo sami in imamo zunanje vplive, pa naj bodo ti še tako močni, večkrat za priročen izgovor, ki pa se mu ne smemo pustiti zapeljati. Prav gotovo pa je pošten odnos do dela, ki ga opravljamo, eden od pravih odgovorov. Tako kot so uprave družb, upam da uspešno, same sestavile in sprejele letna poročila, tako kot jih bo revizor sam revidiral in tako kot bodo skupščine same sprejele sklepe o uporabi bilančnega dobička. Nič skrivnostnega ni v tem, le pravilom stroke je treba slediti ne glede na izid. Gre le za resničen in pošten prikaz poslovnih dogodkov, ki so se že zgodili; torej je to le zapis dejanj in okoliščin, v katerih so se ta dejanja zgodila. Z namišljenim prikazom vsebine in dejstev pa tudi oblike resničnosti ne moremo in ne smemo spreminjati in prilagajati našim željam. Res je, da se tudi sami večkrat želimo prikazati v boljši luči, vendar, zakaj? Zakaj bi metali sebi in drugim pesek v oči in prikazovali nekaj, kar so morda le želje? Tu ni in ne sme biti čarovnij in prikaza nečesa, česar ni in česar verjetno nikoli ne bo. Resničen in pošten prikaz dejanskega stanja je edina prava pot. Tako v računovodstvu kot tudi sicer na splošno in dolgoročno se to in samo to pokaže kot pravilna odločitev. Zatorej brez "kreativnosti" na tem področju; le to izživite kjerkoli drugje. Tam drugje, tam v virtualnosti je vse mogoče.

V tej številki objavljamo tudi zadnji prispevek o razvitosti računovodske funkcije v Sloveniji. Zanimivo branje in tudi realna slika razvoja in položaja stroke. Pa tudi dovolj podatkov za temeljitejšo proučitev in morda tudi nekaj usmeritev za spremembe. Teh pa bo v prihodnje veliko. Edino to je gotovo, da se vse spreminja in da so spremembe naša stalnica. Vedno nove poti, zmeraj nova iskanja in vedno moramo biti na to pripravljeni. Tudi to je napredek. Saj je verjetno tudi prav tako. Tudi če pustimo ob strani taka vprašanja, kot je bližnji vstop v Evropsko unijo, ko včasih s strahom čakamo, kaj in kako ter kdaj se bo nekaj zgodilo. Spremembe so pred vrati, vendar to smo hoteli, kajne? Sedaj je, kar je, in postavljenim okvirom se moramo čim prej in čim manj boleče prilagoditi. Saj bo šlo. Znanje imamo, delavni smo in ni hudič, da ne bi zmogli, kljub raznim težavam in oviram. Zatorej pogumno naprej in v danih razmerah poskušajmo iztržiti najboljše, kar lahko.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Plačilna sposobnost slovenskih podjetij in neposredni učinki njenega zakonodajnega urejanja

(Inability to Pay of Slovene Enterprises and Direct Effects of Legislation)
Mag. Aleš Berk

Povzetek
Plačilna nesposobnost in plačilna nedisciplina sta običajna pojava tržnih gospodarstev, še posebno vlogo pa imata v državah na prehodu. V Sloveniji se je plačilna sposobnost podjetij v devetdesetih letih nenehno poslabševala, zneski blokiranih računov podjetij pri Agenciji RS za plačilni promet pa so konec leta dosegli 100 milijard tolarjev, kar je 15-kratnik zneskov na začetku devetdesetih let. Državni zbor je zato leta 1999 sprejel zakon o finančnem poslovanju podjetij ter uzakonil osebno odškodninsko odgovornost članov uprav in nadzornih svetov za primere zavlačevanja postopkov finančnega prestrukturiranja in uvedel institut izbrisa podjetij iz registra brez postopka likvidacije. Slednji je povzročil občutno zmanjšanje števila podjetij z blokiranimi računi, na drugi strani pa določbe o večji skrbnosti na področju plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti in prezadolženosti niso pripomogle k večji usklajenosti prijavljanja postopkov finančne reorganizacije na sodiščih s pojavom finančnih težav. Mala podjetja so še vedno najobčutljivejša glede plačilne nediscipline in pomanjkanja likvidnih sredstev, čeprav se je pričakovalo, da bo strožja zakonska ureditev občutno izboljšala razmere poslovanja teh podjetij.

Summary
Inability to pay and inadequate payment discipline in general are common phenomena in modern economies. Even more frequently, they appear in countries in transition. In Slovenia, inability to pay constantly worsened during the last decade. Amounts blocked recorded by the Agency for Payments peaked at almost 100 billion tolars, more than 15-fold of their value a decade ago. Therefore, the Slovene legislator adopted the Financial Operations of Companies Act in 1999, thus enacting personal liability of members of management and supervisory boards for delaying the restructuring of their companies. There seems to be an obvious decrease in the number of enterprises with blocked accounts, caused by the provision of deleting the enterprise from the register of enterprises without liquidation procedure. However, legal measures of compulsory and swift actions to be taken by the boards in cases of worsened ability to pay, inadequate capitalization and overindebtness of enterprises did not provide broader initiative to file the proceedings at courts in an adequate timely manner. There was no expected improvement in the standing of small enterprises. They are still most vulnerable and sensitive to payment discipline and lack of liquidity in the economy.


Vpliv razvrstitve dolžnikov na oblikovanje bančnih rezervacij

(The Impact of Credit Rating on the Formation of Specific Provisions)
Tina Komerički

Povzetek
V prispevku bo predstavljen pomen uvrstitve dolžnikov v bonitetne skupine in njen vpliv na raven posebnih rezervacij.
Zakon o bančništvu zavezuje poslovne banke k oblikovanju posebnih rezervacij za zavarovanje pred kreditnim tveganjem. Velikost posebnih rezervacij je odvisna od uvrstitve dolžnikov v bonitetne skupine glede na tveganost poslovanja z njimi. Ker so posebne rezervacije odhodek bank, njihova velikost bistveno vpliva na velikost dobička bank.

Summary
The article presents the importance of quality credit rating and its impact on the level of specific provisions.
According to the Slovenian Banking Act, banks are obliged to create specific provisions to meet credit risk losses. The level of these provisions depends on the credit ratings of borrowers. Since specific provisions represent expenses, their required level affects the level of a bank's profit.


Predstavitev MSRP - MRS 1 in 34 ter MSRP 1

(Presentation of IFRS - IAS 1, IAS 34 and IFRS 1)
Mag. Blanka Vezjak

Povzetek
Prispevek predstavlja tri standarde iz zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja, MSRP: MRS 1 (o predstavljanju računovodskih izkazov), MRS 34 (o medletnem računovodskem poročanju) in MSRP 1 (o prvem prevzemu standardov računovodskega poročanja). Podjetja, ki uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja, so dolžna poznati in seveda upoštevati MRS 1, določbe MRS 34 pa so pomembne le za podjetja, ki sestavljajo tudi medletna računovodska poročila. Za leto 2005 (nekatera že za prvo četrtletje 2005) bo precej podjetij prvič sestavilo računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, tudi otvoritveno bilanco stanja na dan 1. januarja 2004. Podjetja naj bi se dobro seznanila z zahtevami MSRP 1, ki so jih dolžna pri tem upoštevati, zato bodo v prispevku predstavljene njegove glavne določbe.

Summary
Three standards from the International Financial Reporting Standards set are presented in this paper: International Accounting Standard IAS 1, dealing with presentation of financial statements, IAS 34, dealing with interim reporting, and International Financial Reporting Standard IFRS 1, prescribing the first-adoption of those standards. All companies using the international financial reporting standards should know and, of course, use IAS 1, while IAS 34 is important for the companies which also prepare interim reports. Many companies will prepare their financial statements for 2005 (some of them already for the first quarter of 2005) for the first time in accordance with International Financial Reporting Standards, including the opening balance sheet as at 1 January 2004. The companies should get thoroughly acquainted with the requirements of IFRS that they have to comply with. Therefore, the main provisions of IFRS 1 are presented in this paper.


Razvitost poslovodnega računovodstva v slovenskih podjetjih (3. del)

(Development of Management Accounting in Slovene Companies)
Dr. Slavka Kavčič
Dr. Stanko Koželj
Dr. Marjan Odar

Povzetek
Prispevek predstavlja tri standarde iz zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja, MSRP: MRS 1 (o predstavljanju računovodskih izkazov), MRS 34 (o medletnem računovodskem poročanju) in MSRP 1 (o prvem prevzemu standardov računovodskega poročanja). Podjetja, ki uporabljajo mednarodne standarde računovodskega poročanja, so dolžna poznati in seveda upoštevati MRS 1, določbe MRS 34 pa so pomembne le za podjetja, ki sestavljajo tudi medletna računovodska poročila. Za leto 2005 (nekatera že za prvo četrtletje 2005) bo precej podjetij prvič sestavilo računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, tudi otvoritveno bilanco stanja na dan 1. januarja 2004. Podjetja naj bi se dobro seznanila z zahtevami MSRP 1, ki so jih dolžna pri tem upoštevati, zato bodo v prispevku predstavljene njegove glavne določbe.

Summary
Three standards from the International Financial Reporting Standards set are presented in this paper: International Accounting Standard IAS 1, dealing with presentation of financial statements, IAS 34, dealing with interim reporting, and International Financial Reporting Standard IFRS 1, prescribing the first-adoption of those standards. All companies using the international financial reporting standards should know and, of course, use IAS 1, while IAS 34 is important for the companies which also prepare interim reports. Many companies will prepare their financial statements for 2005 (some of them already for the first quarter of 2005) for the first time in accordance with International Financial Reporting Standards, including the opening balance sheet as at 1 January 2004. The companies should get thoroughly acquainted with the requirements of IFRS that they have to comply with. Therefore, the main provisions of IFRS 1 are presented in this paper.