Revizor 3/2006

Uvodnik

(Editorial)

Že res, da se zima kar noče posloviti, ampak prav dolgo pa sneg tudi ne bo več zdržal in kar naenkrat se bomo znašli sredi pomladi. In nato bomo govorili le še lanskem snegu in lanski zimi. Čez nekaj let se bomo zdaj že poslavljajoče se zime verjetno spominjali kot tiste prave, ki nam je prinesla veliko zimskih radosti. Ali se morda nekaj podobnega ne bo zgodilo tudi z našim tolarjem? Priprave na prevzem evra so v polnem teku in prve posledice uporabe druge valute se že kažejo. Če se sedaj le počasi privajamo na preračunavanje, se bomo čez eno leto pogovarjali in računali le še v evrih. Pa kljub temu ne verjamem, da nam bo vse tako hitro tudi uspelo in bomo na tolar pozabili tako kot na lanski sneg. Če si priznamo ali ne, tolar nam pomeni nekaj več kot le denarno enoto, v kateri obračunavamo naše zaslužke in stroške. Je valuta, ki nas združuje in povezuje in s prevzemom evra se odpovedujemo še nečemu svojemu in tisto žrtvujemo tudi zaradi skupne lepše prihodnosti. Ker smo Slovenci zelo prilagodljivi, bomo evro verjetno kar hitro sprejeli, kljub temu pa nam bosta miselni preskok v glavi in nov vrednostni sistem vsaj še letos verjetno kar nekaj časa povzročala težave. Ali morda že veste, koliko kaj stane v evrih? In kaj je drago, kaj pa poceni? Najtežji bo ravno ta miselni preskok, ko bomo morali pri sebi na novo vzpostaviti nov vrednostni sistem. Ne bojim se, da prevzema evra ne bi "tehnično" zelo dobro izpeljali, saj bi ta prevzem lahko primerjali s prehodom na na primer poletni čas, ko ni treba drugega kot premakniti kazalce na uri in se ravnati po tako nastavljenem novem času. Kljub temu pa bo treba s prehodom na evro predvsem v vsakdanjem življenju kako zadevo še večkrat preračunavati, da se bomo pri sebi prepričali, koliko kaj stane. Ker so nekatere države že pred leti uvedle evro, si lahko pomagamo tudi z njihovimi izkušnjami. Tudi zato in predvsem zato, da ne bi česa pozabili, v današnjem Revizorju objavljamo prevod priporočil za prevzem evra, ki jih je pripravila FEE za potrebe prehoda v "starih" članicah Evropske monetarne unije. Seveda se zavedamo, da so bila ta priporočila pripravljena v drugem času, ko so bili v marsikateri državi tudi drugačni pogoji in okoliščine prehoda. Čeprav smo omenjena priporočila že objavili v Revizorju 11 iz davnega leta 1997, smo se odločili za njihovo ponovno objavo. Prepričani smo, da so kljub časovni odmaknjenosti in deloma "zastarelosti" lahko koristen pripomoček in tudi opomnik našim družbam za lažji prehod. Zato jih moramo seveda smiselno upoštevati in iz njih pobrati le tisto, kar nam lahko v posameznih primerih koristi.

Ali ste letna poročila in davčni obračun za leto 2005 že sestavili? Upam, da vam novosti niso povzročile prevelikih težav. Komaj ste si oddahnili od teh opravil, že ste pred pomembno nalogo prehoda na SRS 2006. Čeprav se morda zdi prehod na prvi pogled težaven, pa boste verjetno kmalu ugotovili, da ni tako. Upam si trditi, da so novi SRS nekatere zadeve kar precej poenostavili ter da v večini primerov prehod in tudi uporaba novih SRS ne bi smela povzročati veliko težav. Seveda bo tako kot z vsako novostjo tudi s prehodom in uporabo novih SRS nekaj težav, morda tudi nerazumevanja in celo odklanjanja. Sem pa kljub temu prepričan, da bo šlo morda celo lažje, kot si ta trenutek mislite. Pa saj novosti niso takšne, da jih ne bi vsaj delno že poznali in uporabljali. Ocenjujem, da nam bo bistveno več težav v tej zvezi povzročila davčna zakonodaja, predvsem glede obračunavanja odloženih davkov. Pa ne gre le za težave "tehnične" narave, ko bo v nekaterih primerih treba tudi prilagoditi ali na novo vzpostaviti računalniško podporo. Vsebinski problemi so drugje. S tem ko davčna zakonodaja ne priznava na primer odhodkov zaradi oslabitve sredstev ob njihovem nastanku, ampak šele ob odtujitvi sredstev, se bo po vsej verjetnosti zgodilo, da nekatere družbe, predvsem tiste, ki niso zavezane revidiranju, tudi za poslovne potrebe ne bodo opravljale slabitve sredstev, pa čeprav jih standardi k temu zavezujejo. Kam to lahko pelje, vemo. Zopet so bodo nekatera podjetja prestavljala v boljši luči od tiste, v kateri dejansko so. Ali povedano drugače: zelo verjetno je, da bo zaradi nove davčne zakonodaje manj popravkov vrednosti sredstev zaradi oslabitve, kar pomeni, da bodo zato nekatere družbe v računovodskih izkazih skrivale izgube. To pa ni prav in ni v skladu s SRS in tudi z nacionalnega vidika ni dobro, in ne le, da ni dobro, to je lahko zelo zelo nevarno. Zato tudi prošnja vsem vam, ki sestavljate računovodske izkaze: ravnajte strokovno in oblikujte popravke vrednosti tam, kjer je to potrebno, ter se ne pustite premamiti prošnjam in včasih tudi zahtevam predvsem uprav, da bi izkazovali boljše poslovne izide, kot dejansko so. In le upam, da bodo tudi zakonodajalci malo razmislili in spoznali, da ima lahko le nekaj zakonskih členov zelo daljnosežne posledice, saj mora biti davčna zakonodaja tudi razvojno naravnana in nikakor ne sme služiti le cilju pobirati čim več davkov. Kajti drugače se lahko zgodi, da ne bo možno od nikogar nič več pobrati, ker morda take pravne osebe sploh več ne bo. Upam, da zaradi tega čez nekaj časa res nikogar ne bo bolela glava.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju – model standarda izvedbe na primeru javnega naročanja

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing – the Model of Implementation Standards on the Case of Public Procurement
Mag. Mira Lesjak

Povzetek
Notranja revizija je neodvisna dejavnost v organizaciji, katere namen je zagotavljanje objektivnosti, je pa tudi svetovalna dejavnost, katere namen je dodajati vrednost za izboljšanje poslovanja organizacije. Organizaciji pomaga dosegati cilje z načrtovanim in urejenim načinom dela pri presojanju (spremljanju) in izboljševanju učinkovitosti postopkov obvladovanja tveganj, kontroliranja in vodenja (opredelitev v standardih o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju).
Standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju so standardi lastnosti, standardi kakovosti in standardi izvedbe. Standardi izvedbe opredeljujejo izvedbo posamezne notranje revizije in pri tem uporabljajo standarde lastnosti in standarde kakovosti. V prispevku bom predstavila model standarda izvedbe na primeru javnega naročanja v javnem sektorju. Postopki javnega naročanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti v javnem sektorju, predvsem zaradi velike porabe proračunskega denarja, ki izhaja iz predmetov javnega naročanja.

Summary
Internal auditing is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value to and improve the operations of an organization. It helps an organization accomplish its objectives by a systematic and disciplined approach to the evaluation and improvement of effectiveness in risk management, control and governance processes.
The standards for the professional practice in internal auditing consist of attribute standards, performance standards and implementation standards. The implementation standards apply to specific types of engagements. In this article, I present the model of implementation standards on the case of public procurement in the public sector. The procedures of public procurement are one of the most important activities in the public sector, because a lot of budget money is involved in these activities.


Obdavčitev družbenikov in samostojnega podjetnika ob prenehanju podjetij po davčni zakonodaji, veljavni do 1. januarja 2006

Taxation of Shareholders and Sole Proprietors at Dissolution of the Companies According to tax Legislation in Force Until 1 January 2006
Nataša Volšek

Povzetek
V članku bom predstavila, kako so družbeniki in samostojni podjetnik obdavčeni v primeru, če je podjetje prenehalo do 1. januarja 2006. V tem primeru je treba v davčni napovedi za leto 2005 upoštevati določbe zakonodaje, ki je veljala do 1. januarja 2006. Ob izplačilu deleža v kapitalu ob prenehanju gospodarskih družb morajo družbeniki plačati davek na dobiček iz kapitala le, če še niso minila 3 leta od vplačila tega kapitala v gospodarske družbe. Družbeniki morajo v primerih izplačila dobička ali rezerv ob prenehanju gospodarskih družb plačati tudi davek na dohodek iz premoženja, kar je novost v davčni zakonodaji. Samostojnemu podjetniku davka na dobiček iz kapitala in davka na dohodek iz premoženja ni treba plačati, saj plača davek na dohodek iz dejavnosti. Ob zgledih bomo ugotovili, kako se razlikujeta obdavčenost družbenikov in samostojnega podjetnika ob prenehanju podjetij.

Summary
The article presents how shareholders of companies and sole proprietors are taxed, when the company decided to stop operating in 2005. When a shareholder is paid out his share in the company, he is obliged to pay capital gain tax only in case that he has had this of a share in the company for less than three years. If a shareholder gets paid out the profit and reserves of the company, he is subject to property tax, which is a novelty in the corporate tax law. The sole proprietor, however, is not subject to either capital gain tax or property tax, but he has to pay personal or self-employment income tax. By way of some examples, it will be shown that the taxation of shareholders and of sole proprietors can be very different.