Revizor 3/2007

Uvodnik

(Editorial)

Pozoren spremljevalec in kritičen presojevalec informacij v sredstvih obveščanja je gotovo že postal pozoren na podatek, da je skoraj vsak dan v letu rezerviran in izbran kot dan, zaznamovan z neko dejavnostjo, ali dan, na katerega naj bi se spomnili kake pomembne zadeve. Tako imamo na primer dan Zemlje, pa teden Rdečega križa, pa dan brez tobaka, dan boja proti aidsu, dan varčevanja, pa tudi dan žena in dan mučenikov (hm?) in še in še. Običajno nam ti dnevi minejo nekako neopazno in se nas le včasih površinsko dotaknejo s svojo sporočilnostjo in nato utonejo v pozabo. Pa ni prav tako; vsaj o nekaterih zadevah bi morali malo več razmišljati in predvsem tudi kaj storiti. V marcu je bil tudi teden boja proti raku. Kot vsak drug teden, poreče marsikdo. Pa vendar ne smemo tega odpraviti kar tako, z zamahom roke. Ali ste morda slišali pretresljive zgodbe bolnikov in zdravnikov, ki so opozarjali na res nemogoče razmere na Onkološkem inštitutu? Nihče ne bi smel tega preslišati! Nihče si ne sme zatiskati oči pred nerazumno dolgimi postopki opremljanja nove zgradbe! Nihče ne sme spregledati trpljenja bolnikov in požrtvovalnega dela vseh zdravstvenih delavcev! Nihče ne sme bežati od odgovornosti, da bolniki živijo in se borijo za najsvetejše, to je življenje, v življenju nevrednem okolju! Tudi zdravi nimamo nikakršne moralne pravice bežati od tega, se obnašati, kot da se nas to ne tiče. Pa ne zato, ker smo vsi potencialni bolniki. Ne, ne, ne gre le za to. Gre za nekaj več, za nekaj, za kar so mnogi od nas žal v otopeli. Gre za življenjsko pomembna temeljna vprašanja našega odnosa do drugih, naše solidarnosti, naše pripravljenosti pomagati drugim, naše človečnosti, skratka, naše morale in zavedanja in spoštovanja vrednot, ki jih gojimo in so del nas ter se po njih želimo ravnati. Ali ste morda opazili, da se vrednote menjajo? Seveda se. Ampak meni te spremembe niso čisto nič všeč. Ne želim živeti v čisti egoistični družbi, kjer nikogar ne briga, kaj se dogaja z drugimi, s sosedi, s prijatelji, z neznanci. Ne želim biti del sistema, ki me bo pogoltnil in mi na nek način neprisiljeno vsilil idejo o vsemogočni potrebi po nenehnem pehanju za denarjem in dobičkom ter pri tem medčloveške odnose postavil le kot pot za doseganje teh ciljev. In prepričan sem, da je med vami še veliko takih, ki razmišljate enako ali podobno. Pa vendar kljub občasnim prebliskom, ko nekdo na tak ali drugačen način potrka na našo vest, ne storimo praktično ničesar in dopuščamo, da se stvari še poslabšujejo. In se, kar je še najhuje, tega sploh ne zavedamo. Ja, seveda kako pa, če nas dnevno zasipajo in bombardirajo z vsakršnimi informacijami. Ste morda že kdaj pomislili, da so informacije najmočnejše orožje? In da jih večina nekritično sprejema? In da, če mediji o nekem dogodku niso poročali, se ta ni zgodil? In da vse te informacije bolj ali manj nekritično sprejemamo? In v večini primerov ne storimo ničesar. Ali vemo, kaj je kritično mnenje? In če ga že imamo in ga povemo, potem veliko tvegamo, kajne? Smo res že tako daleč, da je sprejeta norma, da je le ena vsem nam zapovedana resnica, ki ji moramo vsi slediti? Kriza. In je še huje, kot je videti na prvi pogled. Če se povrnem nazaj k začetnemu razmišljanju – kaj pa smo sami storili za to, da bi se razmere na Onkološkem inštitutu (pa saj imamo še veliko podobnih primerov) izboljšale? Smo morda protestirali zaradi porabe državnega denarja – ma, kaki državnega, našega – na primer za nakup razvpitih osemkolesnikov, ki naj bi bili potrebnejši? Ali pa smo sami kaj prispevali za izboljšanje razmer? Prepričan sem, da je marsikdo in bi jih verjetno še več, če se jim na drugi strani ne bi zdelo nerazumljivo, da denar iz "skupnega žaklja" porabljamo za druge "prioritete". Verjamem, da je težko uskladiti in zadovoljiti vse potrebe in želje po denarju iz naše blagajne. Ampak, ali ni ravno to glavna naloga naših političnih veljakov? Kaj počnete izbranci ljudstva ter kakšno vizijo in vrednote nam ponujate? Nekateri verjetno veste za dilemo – topovi ali maslo? In da smo se oddaljili od temeljnih človeških vrednot in človečnosti, je tragedija. Ne bom več filozofiral. Prepričan sem, da je skrb za zdravje ena najpomembnejših dobrin. In da Onkološki inštitut še vedno deluje v konjušnici, zgrajeni pred več kot sto leti, je sramota. Če ne verjamete – pojdite enkrat obiskat bolnike v stavbo A ali pa C. Bilo bi koristno, da bi za lastno katarzo to storil vsakdo, vključno z vsemi našimi politiki, če ne drugače pa v marčevskem tednu boja proti raku.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Revizorjevo poročanje, kadar je imenovan v nepravdnem postopku

Reporting by the Auditor When Nominated in Non-Prosecuting Procedure
Dr. Meta Duhovnik

Povzetek
Kadar govorimo o reviziji, imamo običajno v mislih revizijo računovodskih izkazov. Le redko razmišljamo o tem, da ima revizor na podlagi zakona o gospodarskih družbah poleg revizije računovodskih izkazov še vrsto drugih možnih nalog, ki jih je, če se tako dogovori z naročnikom, dolžan opraviti in o njih poročati v skladu s pravili revidiranja. Uporaba pravil revidiranja za naloge, ki niso revidiranje računovodskih izkazov, pa zahteva od revizorja tako dobro poznavanje vseh pravil revidiranja kot tudi na znanju temelječo poklicno presojo o ustreznosti njihove uporabe.
V tem članku bom predstavila primere posebnega revizorjevega poročanja, kadar je imenovan v nepravdnem postopku. Članek naj bi revizorjem pomagal pri strokovni presoji o uporabi ustreznih pravil revidiranja, uporabnikom revizorjevih poročil pa pri razumevanju načina revizorjevega poročanja.

Summary
Talking about auditing we usually think about the audit of financial statements. In rare cases we consider, that on the basis of the Companies Act certified auditor in Slovenia has plenty of other possible responsibilities which, if contracted with the client, are to be performed and reported in accordance the auditing rules. To be able to use the auditing rules for services other than audits of financial statements, the auditor has to be on one hand very well acquainted with the auditing rules and on the other hand has to use sound professional judgement to apply these rules properly.
This article presents cases of special purpose auditor's reporting when auditor is nominated in non-prosecuting procedure. It is intended to help auditors in applying proper auditing rules, and users in understanding the way of auditor's reporting.


Denarni tokovi – osnova sodobnega merjenja računovodskih kategorij

Cash Flows – A Basis for Measurement in Financial Statements
Vanja Jurjevič

Povzetek
V sodobnem računovodstvu je treba gospodarske kategorije prikazovati na podlagi njihove uspešnosti oziroma sposobnosti ustvarjati prihodnje denarne tokove. Računovodski izkazi, pripravljeni na tem izhodišču, izkazujejo gospodarske kategorije v sedanji vrednosti prihodnjih denarnih tokov, ki istočasno meri tudi tveganje, ki ga je družba prevzela s posedovanjem sredstva ali obveznosti. Splošno znano je, da se tehnika diskontiranja prihodnjih denarnih tokov najpogosteje uporablja na področju računovodstva finančnih inštrumentov, vendar pa trdimo, da je enako močno zastopana tudi pri vrednotenju drugih kategorij, kot so opredmetena osnovna in neopredmetena dolgoročna sredstva, poslovne združitve, naložbene nepremičnine, rezervacije in tako naprej. V prispevku bodo poleg osnovnih teoretičnih izhodišč iz MSRP in SRS predstavljeni predvsem praktični zgledi uporabe metode diskontiranja prihodnjih denarnih tokov.

Summary
In modern accounting, economic categories have to be presented in terms of their ability to create future cash flows. Finantial statements prepared on this basis show products and services in the present values of future cash flows measuring at the same time the risk of the company holding an asset or liability. The discounted future cash flow method is most often applied in the accounting of financial instruments, but it is equally often used in the evaluation of other categories like plant, property and equipment, intangible assets, business combinations, investment properties, provisions, etc. The article presents some basic requirements of the IFRS and SAS, but it focuses on practical examples of how the discounted future cash flow method can best be applied.


Izdatki, vložki, stroški, poraba in korist

Disbursements, Inputs, Costs, Consumption and Benefits
Dr. Ivan Turk

Povzetek
Namen tega prispevka je opozoriti na nedoslednost in površnost, ki se kažeta v ekonomski literaturi pri pojmovanju v naslovu navedenih kategorij. Ker je slovenščina jezik, ki omogoča natančno strokovno izražanje, je v njem posvečena posebna pozornost tudi vprašanju različnih možnosti razumevanja tistega, kar se skriva za angleškima izrazoma cost-benefit analysis in cost-effectiveness analysis, ter oblikovanju slovenskih izrazov za tisto razumevanje, ki je pri tem bistveno. Obravnavana je tudi vsebina tistega, kar se skriva za angleškima izrazoma output in outcome; poudarjeno je, da je angleški izraz expenditure mnogokrat izenačen z angleškim izrazom expense, kar lahko vodi do zmotnih predstav pri razpravljanju o državnem proračunu.

Summary
The aim of the article is to point out the inconsistency and carelessness of economic literature in expressing the notions and using the terms stated in its title. Since Slovene is a language which allows for and requires exact use of professional expressions, special attention has been paid to the issue of possible various ways of understanding the notion behind the English terms cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis in the wish to find the proper Slovene terms expressing the essence of their meaning. Further on, the article deals with the content hidden in the English expressions output and outcome; in addition the article draws reader's attention to the fact that the English term expenditure is often made equivalent with the term expense, which can lead to incorrect conceptions when discussing the national budget.


Obvladovanje davčnih tveganj pri mednarodnem davčnem načrtovanju

Meaning of Tax Risk Management in International Tax Planning
Mag. Barbara Gorjup

Povzetek
Mednarodna podjetja se pri svojih čezmejnih aktivnostih srečujejo s številnimi tveganji. Da bi se jim izognila oziroma jih učinkovito obvladovala, je pomembno, da svoje predvidene aktivnosti čim bolje načrtujejo. Ker je glavni cilj njihovega poslovanja običajno maksimiranje čistega dobička in posledično maksimiranje vrednosti za lastnike, je še posebej pomembno, da znajo dobro predvideti finančne posledice (zlasti v povezavi z alternativnimi načini financiranja posameznih podjetij v skupini) in v okviru teh tudi davčne posledice svojih predvidenih posameznih aktivnosti, ki vplivajo na uspešnost njihovega celotnega poslovanja. Zaradi procesa globalizacije in finančnih škandalov v nedavni preteklosti so razprave o obvladovanju davčnih tveganj v strokovnih javnostih zopet glasne. Podjetja so začela dokumentirati svoje usmeritve obvladovanja davčnih tveganj in ocenjevati različne vrste davčnih tveganj, s katerimi se srečujejo pri poslovanju, saj so davčni stroški postali ključni stroški v globalnem konkurenčnem okolju. Pravilno razumevanje in ustrezno ravnanje v zvezi z davčnim položajem podjetja oziroma skupine povezanih podjetij je postalo v neizprosnem konkurenčnem boju odločujočega pomena.

Summary
In their transnational activities, multinational enterprises encounter numerous risks. In order to avoid them or effectively manage them, it is essential that enterprises plan their anticipated activities in the best possible way. As the main goal of their operations is usually maximising net profit and consequently maximising the value for the owners, it is of utmost importance that they are able to anticipate financial consequences (particularly those regarding alternative means of financing individual enterprises within a group), and within this framework any fiscal consequences of their individual activities which may impact the success of the entire scope of their operation. Due to the globalisation process and the recent financial scandals, the discussions on managing tax risks have become more frequent in the expert community. With tax costs becoming key costs in the global competitive environment, enterprises began to document their tax risks management policies and to evaluate individual types of tax risks encountered in their operation. For any enterprise or group of enterprises the correct understanding of tax situation and suitable managing thereof have become of crucial importance in the inexorable competitive struggle.