Revizor 3/2008

Uvodnik

(Editorial)

Dogodki v teh dneh prehitevajo drug drugega. Mediji poročajo o veliko rečeh, od katastrof do padanja cen nepremičnin predvsem v ZDA, pa tudi pri nas; na notranjepolitičnem področju pa se je že začelo nabiranje glasov in prepričevanje volivcev o najboljših rešitvah. Seveda tudi o bližajočem se referendumu o pokrajinah vsak dan nekaj novega izvemo. Pa vendar so ti dogodki in ta obvestila dolgoročno praktično nepomembni v primerjavi z zelo zaskrbljujočimi novicami o umiranju in izginjanju čebel. Človek, postoj in zamisli se nad tem! Čebele, te majhne in pridne živalce, umirajo in cele družine izginjajo v neznano. Kaj pa sploh vemo o njih ter njihovi vlogi in pomenu? Verjetno premalo in morda zato tudi ne cenimo njihovega vpliva na ekosistem, ali ga premalo cenimo. Pravimo, da čebele umirajo, in ne, da poginjajo. Enako rečemo tudi za najviše razvito živo bitje - človeka. Einsteinu se pripisuje rek, da se bo nekaj let po tem, ko bodo čebele izginile z obličja zemlje, isto zgodilo tudi človeku in seveda še vrsti drugih živih bitij.

Ali nas čebele in tudi druge spremembe v okolju in narava ne opozarjajo dovolj, da je treba v našem razmišljanju in delovanju takoj nekaj spremeniti? Kakšne in katere dokaze še potrebujemo, da se nas bo vsaj malo prijelo? Res je, da pravijo, da je denar sveta vladar in da je dobiček tisti element, ki spodbuja konkurenco in je gonilna sila gospodarskega razvoja. Ampak nič ne bo pomagalo na kupe denarja in dobičkov, če pa je ravno zaradi okoliščin, ki so jih ustvarili, pomrlo že toliko živih bitij. In kaj se zgodi onesnaževalcem naravnega okolja? Praviloma nič. Celo nasprotno. Država s predpisi dopušča in celo razširja uporabo pesticidov in drugih kemičnih pripravkov v kmetijstvu. In v drugih dejavnostih ni dosti boljše. In potem se čudimo, če ljudje (ne samo čebele) umirajo za rakom. Trkam na Vašo ozaveščenost, na Vaš odnos do narave in vseh živih bitij, na Vaše ravnanje in delovanje, da poskušamo vsak po svojih močeh kaj storiti za izboljšanje teh razmer. Verjetno sedaj še ni prepozno, že za naslednjo generacijo pa zagotovo ne dam roke v ogenj.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Organiziranost notranjega revidiranja v hrvaškem javnem sektorju

(Organisation of Internal Auditing in the Croatian Public Sector)
Mag. Miroslava Vitasović*

Povzetek
Avtorica bo predstavila temeljne značilnosti sedanjega stanja notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov v Istrski regiji ter dejansko stanje in učinkovitost službe notranjega revidiranja. Raziskuje možne napotke za razvoj notranjega revidiranja v Republiki Hrvaški. Vzpostavitev notranjega revidiranja v javnem sektorju omogoča obvladovanje tveganj pri poslovanju ter učinkovito vodenje poslovnega delovanja in doseganja ciljev. Včasih je posvečena nezadostna pozornost regionalni in lokalni samoupravi ter težavam obeh pri ustvarjanju ugodnih okoliščin. Če pa upoštevamo, da ima Hrvaška sorazmerno veliko število regij, mest in občin s pomembno pristojnostjo za ravnanje z lastnimi finančnimi in nefinančnimi sredstvi, je treba vzpostaviti in izpopolniti notranje revidiranje kot orodje pomoči in podpore za uresničevanje ciljev lokalnih enot tudi na tej ravni.

Summary
In this paper, the author introduces the basic characteristics of the current state of internal auditing of budget users in the Istrian Region and the actual position and work efficiency of their internal auditing departments. She further explores possible guidelines for the development of internal auditing in Croatia. The establishment of internal auditing in the public sector enables risk management in business operations, efficient management of business operations and effective management by objectives and achievements. Sometimes, inadequate attention is paid to regional and local self-governments and their difficulties in creating of an efficient environment. However, considering the fact that Croatia has a rather large number of regions, towns, and municipalities with important competence in managing their own financial and non-financial assets, it is necessary to establish and implement internal auditing at the local level as a tool for providing assistance and support in achieving the objectives local communities.

*Magistrica ekonomskih znanosti, strokovna sodelavka za proračun, Mesto Pulj, Hrvaška.


Logika računovodskega prikazovanja narodnega gospodarstva

(The Logic of Accounting Presentation of the National Economy as a Whole)
Dr. Ivan Turk*

Povzetek
Sestavljanje bilanc stanja, izkazov poslovnega izida in izkazov denarnih tokov pri posameznih podjetij je povsem običajno opravilo, ni pa običajno takšno predstavljanje kategorij, ki bi se nanašale na celotno narodno gospodarstvo. V prispevku je podan poskus oblikovati podobne računovodske izkaze za celotno narodno gospodarstvo s posebno pozornostjo na razlikah med gospodarskimi in finančnimi modeli družbenega računovodstva.

Summary
While the drawing up of balance sheets, income statements and cash flow statements is fully in force at the enterprise level, such presentation of economic categories is not customary for the national economy as a whole. The paper offers an attempt to draw up similar accounting statements for the national economy as a whole, with special focus on the difference between the economic and financial models of social accountancy.

*Ivan Turk, dr. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Domači naslov: Einspielerjeva 5b, 1113 Ljubljana.


Model ocenjevanja sposobnosti davčnih svetovalcev v davčnosvetovalni pisarni

(Competency Assessment Model for Tax Advisors in Tax Advisory Firms)
Mag. Stanko Čokelc*

Povzetek
V prispevku želimo poudariti, da bo moral davčni svetovalec enako skrb kot strateškim odločitvam o tem, kdo so ciljni kupci, katere so ciljne storitve, kakšno cenovno politiko izbrati ter kakšno kakovost zagotavljati, posvetiti tudi temu, s kakšnimi kadrovskimi zmogljivostmi bo davčnosvetovalne storitve opravljal.
Majhne davčnosvetovale pisarne, ki si ne morejo privoščiti specializacije, bodo težko sledile sodobnim razvojnim težnjam. Zato pričakujemo, da bodo zaposlovale usposobljene davčne svetovalce in skrbele za načrtovanje njihovega osebnega razvoja.
V davčnosvetovalnih pisarnah se povečuje pomen vodenja manjših ali večjih skupin ter opravljanje najzahtevnejših davčnosvetovalnih nalog. To pa zahteva nova znanja in delitev na odločitvene ravni. Pri tem olajšujejo delo različni pripomočki za osebni in strokovni razvoj, med njimi tudi model ocenjevanja sposobnosti davčih svetovalcev.

Summary
The study emphasizes the fact that tax advisors will have to dedicate similar attention to decisions regarding the development of human resource capacities for tax advisory services as they do to strategic decision-making about the selection of target customers, target services, price policy and quality assurance.
Small tax advisory firms that cannot afford specialization will find it difficult to follow modern trends. For this reason, it is expected that such firms will employ qualified tax advisors and take care of their personal development career planning.
Tax advisory firms increasingly focus on guiding smaller or larger groups and on dealing with most demanding tax advisory services, which again calls for additional know-how and division into decision levels. Different tools for personal and professional development are applied in support of this process, and the model of evaluating skills of tax advisors is one of such tools.
Mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; poobl. rev., preizk. davčnik; višji predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Domači naslov: Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.


Določanje premije za majhnost podjetja pri ocenjevanju vrednosti podjetij v razmerah slovenskega gospodarstva

(Quantifying the Size Premium for the Valuation Purposes of Slovenian Companies )
Bojan Kunovar*

Povzetek
Ocenjevalci vrednosti podjetij praviloma ocenjujejo zahtevano stopnjo donosa lastniškega kapitala z uporabo dopolnjenega modela CAPM, ki upošteva tudi premijo za majhnost. Pri določitvi njene velikosti lahko uporabljamo več virov, običajno sta to SBBI Valuation Edition ali Duff & Phelps Risk Premium Report. V Sloveniji pa se ocenjevalci vrednosti ukvarjamo tudi z vprašanjem, kako uporabiti podatke, ki se nanašajo na podjetja v Združenih državah Amerike, pri ocenjevanju vrednosti slovenskih podjetij. V članku bodo prikazani možnosti prilagoditve tujih podatkov slovenskim razmeram in primer izračuna zahtevane stopnje donosa lastniškega kapitala za konkretno podjetje.

Summary
Business appraisers normally use adjusted CAPM model for the calculation of the cost of equity capital. This model also includes the size premium in its calculation. There are many sources from which we can get the data for determining the size premium. Usually appraisers rely on data from SBBI Valuation Edition or Duff & Phelps Risk Premium Report. Business appraisers in Slovenia are faced with another dilemma: how to use data which apply to American companies for the valuation of Slovenian companies. In this article, we show how we can adjust these data to reflect the market conditions in Slovenia and provide an example of how to calculate the cost of equity capital for a specific company.

*Bojan Kunovar, mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; vodja projektov v P&S Capital, d. o. o. Domači naslov: Trdinov trg 4E, 1234 Mengeš.