Revizor 3/2009

Uvodnik

(Editorial)

Še predvčerajšnjim je bilo vroče kot v peklu, danes pa se nekateri že zavijajo v topla oblačila. Več kot dvajset celzijevih stopinj razlike tako rekoč v enem dnevu! Ali je to normalno? Pred nekaj dnevi ni še nič določno kazalo, da bo morala neka družba občutno zmanjšati obseg svojega delovanja in precejšnje število delavcev poslati na čakanje. Ali je to normalno? Pred nekaj meseci so nam domov skoraj vsak dan pošiljali ponudbe za nakup ali prodajo delnic, sedaj pa je kar zatišje. Ali pa oglasi in ponudbe za "ugodne" nakupe nepremičnin in drugih dobrin, obenem pa prebiramo poročila, da se nepremičnine skoraj ne prodajajo. In da je GM, ponos ameriške avtomobilske industrije, v prisilni poravnavi? Ali je to normalno? Vse to, pa še kaj drugega, je verjetno zelo zelo normalno in če malo globlje razmislimo, tudi logično. Vse se spreminja, tako naravno kot tudi družbeno okolje. Ni druge – prilagoditi se bomo morali. Čim prej, tem bolje. Pa smo pripravljeni na to? Verjetno je opozoril več kot dovolj, da ne gre le za "prehlad", ampak je bolezen mnogo hujša. Čeprav nekateri še vedno ne verjamejo, da po starem ne bo šlo več in da so dobri stari časi vsaj za zdaj minili, še vedno upamo na spodbudne novice, da se bodo stvari kar same po sebi nekako uredile. Verjetno tokrat ne bo šlo zlahka in na hitro. Lahko bi celo rekli, da gre za neke vrste moderno "revolucijo".

Pa vendar moramo biti optimisti in storiti vse, da bomo iz teh težav izšli kot zmagovalci. Pogrešam optimizem pri lotevanju težav in iskanju izhoda iz njih. Skoraj vsi, ki so v težavah, sedaj tako ali drugače kličejo državo na pomoč. Pa saj ta država, najsi bo naša ali katera druga, ni vsemogočna in nima neskončno polne vreče, iz katere bi v nedogled dajala. Ali nismo vsi "država"? In vse, kar se napaja iz državnega proračuna, se bo nekoč moralo zopet steči vanj. Drugače bi bila to že kar alkimija. Ali pa se premikamo v etatizem?

No, kakorkoli že – sonce še vedno sije in nekateri dnevi so prečudoviti. Kljub našemu nemarnemu odnosu do narave upam, da vsaj v ekološko krizo hujših razsežnosti ne bomo zašli tako hitro. Zatorej takoj čim bolje izkoristimo tisto, kar je še razmeroma poceni in nam daje narava.

Glavni urednik
Dr. Marjan Odar


Tveganje prevar pomembnejše v času finančne krize

Increased Risk of Fraud During Financial Crisis
Mag. Marica Rošker*

Povzetek
Prevare po podatkih forenzičnih enot nekaterih revizijskih hiš v času finančne krize naraščajo. K temu poleg običajnih razlogov prispeva ne samo finančna kriza, ampak po mnenju nekaterih tudi pomanjkanje dejanskih etičnih vrednot in moralna kriza. Zaradi tega morajo biti na povečano verjetnost tveganja prevar ustrezno pozorni tako notranji in zunanji revizorji kot vsi drugi zaposlenci, katerih naloga je obvladovanje tveganj.
Prevaranti so običajno sodelavci, ki so pripravljeni pomagati, ki uživajo popolno zaupanje, ki so zelo uspešni v poslovanju. Vendar zaradi tega ne smemo sklepati, da so prevaranti najbolj zaupanja vredni sodelavci. Ta spoznanja nas lahko vodijo do sklepa, da moramo primerno uravnotežiti zaupanje in kontrolne dejavnosti. Ameriški inštitut notranjih revizorjev je v sodelovanju z drugimi strokovnimi inštitucijami izdal priporočila za obvladovanje tveganja prevar. Ta priporočila lahko zaradi sistematičnega in celovitega ustroja pripomorejo k vzpostavitvi sistema za preprečevanje nastajanja prevar, njihovega zgodnjega odkrivanja, raziskovanja in ustreznega ukrepanja. Seveda pa jih mora vsaka organizacija ustrezno prilagoditi svojim posebnostim.

Summary
Forensic units of audit companies report on increasing fraud during financial crisis. In addition to normal reasons, such fraud has increased not only due to financial crisis but is, as some experts believe, the consequence of a moral cisis and lack of ethical values. Therefore, internal and external auditors, and all other risk management employees, need to be vigilant and alert to greater possibility of fraud.
Normally, defrauders are colleagues who are willing to help, enjoy full trust and are very successful in business. However, this shall not bring us to the conclusion that they are most trustworthy. We have to strike a balance between trust and control activities. The American Institute of Internal Auditors, in cooperation with some other professional institutions, issued recommendations on managing the business risk of fraud. With their comprehensive and systematic approach, these recommendations can help us establish a system for preventing fraud, its early detection, research and appropriate action. Each organisation, however, has to adapt them to their specific situation.

*Marica Rošker, mag. ekonomskih in poslovnih znanosti, svetovalka direktorja v Novi Ljubljanski banki, d. d. Domači naslov: Straže 88, 2382 Mislinja.


Značilnosti finančnega poslovanja ožjih delov občine in notranja revizija

Characteristics of Financial Management to Narrow Part of Municipality and Internal Auditing
Marjeta Štrus*

Povzetek
Načela sodobnega upravljanja in vodenja lokalne skupnosti so usmerjena k zagotavljanju učinkovitosti in gospodarnosti ter varovanju premoženja lokalne skupnosti pri uresničevanju ciljev delovanja lokalne skupnosti. Eden od pomembnih dejavnikov za doseganje in sprotno spremljanje dosežene uspešnosti ter za takojšnje odzivanje pri vseh odstopanjih pri vseh zastavljenih ciljih pa je zagotavljanje stalnega nadzora z vključitvijo dejavnosti notranje revizije. V prispevku bom predstavila notranje revidiranje kot enega ključnih dejavnikov sodobnega upravljanja in vodenja nasploh v lokalni samoupravi. Podrobno bom predstavila značilnosti finančnega poslovodenja in notranjega revidiranja v ožjih delih občine.

Summary
The principles of the modern local community management are directed towards assuring efficiency, cost-effectiveness and protection of local community s property in realising the objectives of local community performance. Providing permanent monitoring by involving internal audit activities is one of the important factors in implementing and monitoring the performance and in immediate taking measures when deviations from the set objectives are detected. The article presents internal auditing as one of the key factors of modern management in general and in local communities. I present characteristics of financial management to narrow part of municipality to linking with internal auditing.

*Marjeta Štrus, magistrica pravnih znanosti, univ. dipl. ekon.; preizkušena notranja revizorka; državna notranja revizorka, vodja službe notranje revizije v Mestni občini Maribor.


Stres in vzroki stresa računovodij v slovenskih računovodskih servisih

Stress and Antecedents of Accountants' Stress in Slovenian Accounting Firms
Simon Čadež*, Katja Krvina**

Povzetek
V sodobni družbi, kjer so edina stalnica nenehne spremembe in kjer se vsem vedno mudi, je človekov stalni spremljevalec stres. Čeprav je stres v osnovi pozitiven, saj pomaga človeku, da se prilagodi spremembam, postane hitro negativen, kadar je sprememb preveč in človeku ne uspe, da bi se jim prilagodil. Študija je osredotočena na proučevanje škodljivega stresa in vzrokov zanj na delovnem mestu računovodje v računovodskem servisu. To je zahtevno predvsem z vidika potrebnega znanja in doseganja rokov. Glavni izsledki raziskave med 85 računovodskimi delavci so trije. Čeprav slovenski računovodje kažejo vse simptome stresa, poklic računovodje ne sodi med zelo stresne. Drugič, raven stresa med računovodskimi delavci se značilno poviša v obdobju pripravljanja računovodskih izkazov glede na preostalo leto. In tretjič, glavni vzrok stresa je človekova osebnost.

Summary
In contemporary society characterized by constant change and everyday rush, stress has become our faithful companion. While in essence stress is positive as it helps people to adapt to change, it quickly becomes negative when changes are too many and an individual is incapable of adapting to change. The study herein explores negative stress (distress) and its antecedents in case of accountants in Slovenian accounting firms. The accounting profession is particularly challenging from two perspectives: the knowledge required and meeting the preset deadlines. The study is based on a survey of 85 accounting professionals and provides three main findings. First, while Slovenian accountants demonstrate all symptoms of stress, the accounting profession is not characterized as highly stressful. Second, the level of stress is significantly higher in the period of accounting statements preparation compared to the rest of the year. And third, the main cause of individual's stress is individual's personality.
*Simon Čadež, dr. ekonomskih znanosti; docent za področje računovodstva in revizije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Domači naslov: Srednje Gameljne 47e, 1211 Ljubljana.
**Katja Krvina, univ dipl. ekon.; svetovalka za računovodstvo v IB Grant Thornton Consulting, d. o. o., Linhartova cesta 11a, 1000 Ljubljana. Domači naslov: Podpeška cesta 392, 1357 Notranje Gorice.


Načelo previdnosti in načelo poštene vrednosti pri računovodskem poročanju

The Principle of Prudence and the Principle of Fair Value in Financial Reporting
Dr. Ivan Turk*

Povzetek
Po starejšem računovodskem načelu previdnosti na primer ni bilo mogoče ovrednotiti sredstev po večji vrednosti, kot je bila potrjena ob njihovi pridobitvi. Po novejšem računovodskem načelu poštene vrednosti je to pri večini sredstev mogoče. Vendar se pojavi vprašanje, ali kaže razliko pred njihovo odtujitvijo obravnavati kot nekakšno rezervo ali, nasprotno, kot dejanski dobiček.

Summary
On the basis of the traditional accounting principle of prudence there was for example impossible to evaluate assets at a value higher than its initially recognized cost. On the basis of the new accounting principles such solution is possible. However, the question arises whether, prior to the disposal of assets, the difference in their value shall be recognized as reserve or as part of profit.

*Ivan Turk, dr. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekon.; zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Domači naslov: Einspielerjeva 5b, 1113 Ljubljana.


Obdavčevanje poslov med povezanimi družbami z davkom od dohodkov pravnih oseb v Veliki Britaniji

Transactions Between Related Companies and Corporation Tax in Great Britain
Mag. Tina Štok*

Povzetek
V prispevku so predstavljene temeljne značilnosti obdavčevanja poslov med povezanimi družbami z davkom od odhodkov pravnih oseb v Veliki Britaniji na področju transfernih cen, obdavčevanja obresti, dohodkov iz premoženjskih pravic, dividend, prevrednotenja in odpisa terjatev ter prevrednotenja finančnih naložb. Predstavljene so tudi davčne ugodnosti, ki jih davčna zakonodaja Velike Britanije daje povezanim družbam, ki sestavljajo skupino družb.

Summary
This paper introduces the basic characteristics of taxation of related companies by Corporation Tax in Great Britain in the area of transfer prices, taxation of interests on inter-company loans, royalties, dividends, revaluation and write offs of operating receivables and revaluation of financial investments. It also presents different group reliefs from Corporation Tax for related companies that have established a group or consortium relationship.

*Tina Štok, univ. dipl. ekon. Domači naslov: Zrinjskega ulica 13, 2000 Maribor.